Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriver 14 Mart 1935 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilânlan Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazıh 30 grup malzeme hizalarında yazılı tarih ve gün ve saatlerde her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere açık eksiltme ile Haydarpaşa 1 inci fşletme Komisyonu tarafmdan satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin her gurupta yazılı malzemenin muhammen bedeline görc muvakkat teminatlarını Haydarpaşa veznesine yahrarak alacaklan makbuz ile kanunun tayin ettigi vesikalan ve kanunun dördüncü maddeti mncîbince işe girmeğe mânii kanunisi buîunmadığına daîr beyanname ile eksiltme günü saatine kadar Komisyon Reisliğine müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar bina»ı dahilindeki Ko f(1050) nrisvondan parasız olarak verilecektir. Saati 1 260 kg. Moskof taşı, 600 kg. adi soda, İhale gunleri 40 kutu Vim, Sim nam ve evsafta parlabcı tozundan ibaret üç kalem malzemenin muhammen bedeli 150 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 11 lira 29 kuruştur. 2 2900 kg. göztaşı muhammen bedeli 406 lira ve muvakkat teminatı 30 Hra 45 kuruştur. 3 7000 kilo Dekistirin muhammen be» deli 2170 lira ve muvakkat teminatı 162 lira 75 kuruştur. 4 450 kg. Plombajin, 160 kg. Grafit (Conta icin) ten ibaret iki kalem malzemenin muhammen bedefi 188 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 14 lira 12 kuruştur. 5 150 aded çamaşır çividi, 535 kg. vernik kopalden ibaret iki kalem mal • zemenin muhammen bedeli 548 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 41 lira 15 kuruştur. 6 2 damacana hamızı kibrit muham • men bedeli 40 lira ve muvakkat te • minatı 3 Tiradır. 7 1600 kg. Asitfinik (helâlar için) muhammen bedeli 240 lira ve muvak kat teminatı 18 liradır. 8 0,48 M2 Arnevu cam, 30 aded duble buzlu camdan ibaret iki kalem mal • zemenin muhammen bedefi 75 lira 19 kuruş ve muvakkat teminatı 5 lira 64 kuruştur. 9 600 aded müstatil kırmîzı kırılmaz cam (keşit fenerleri için) muham men bedeli 90 lira ve muvakkat te • minatı 6 lira 75 kuruştur. 10 75 aded çift meme 15 Htrelik. 200 aded vagon samdanı şişesi, 20 aded $u cenderesi fener haznesinden iba • ret 3 katem malzemenin muhammen bedeli 70 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 5 lira 31 kurustur. îî 150 aded teneke levha 0,70^710X510 muhammen bedeli 85 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 6 Hra 41 kuruştur. 12 1150 kg. kurşun levha (muhteîîf eb'adda) muhammen bedeli 335 lira ve muvakkat teminatı 25 lira 12 kuruştur. 13 700 kg. altı köse demir. 8506 k*. muh telif eb'adda yuvarlak demir, 500 kg. lâma demiri, 1 aded demir levha, 800 kg. müsavi köşe demirinden ibaret 5 kalem malzemenin muhammen bedeli 859 fira 35 kuruş ve muvakkat temi natı 64 lira 45 kuruştur. 14 10 aded galvanize saç muhammen bedeli 56 lira 30 kuruş ve muvakkat te minatı 4 lira 22 kuruştur. 15 100 rulo galvanize dikenli te! mnhammen bedeTî 307 lira ve muvakkat te minatı 23 lira 02 kuruştur. ' 6 1 aded emme ve terfi tulumbası, 2 aded emme basma el tulumbasi, 7 a ded muhteîîf eb'adda tek tesirli emme mahrutî tulumbadan ibaret 3 kalem malzemenin muhammen bedefi 116 lira 24 kuruş ve muvakkat teminatı 8 lira 72 kuruştur. 17 50 kg. demir ve çelik için ivi cins elektrot muhammen bedeli 44 lira ve muvakkat teminatı 3 lira 30 kuruştur. 18 10 aded duvar saati rakkas yayı bir kutu saatçi delik zımbası, bir aded sa • atçi pertavsızi, 19 kalem muhtefif eb'adda ve şekilde saaçti eğesinden ibaret 4 kalem malzemenin muham men bede?i 9 lira 12 kuruş ve muvak kat tenvVatı 68 kuruşhır. 19 12 aded helâ su hazinesi zînciri, 10 aded alafranga aptesanesi su hazi nesi samandırası, 10 aded aotesane sifonu, 5 aded porselen İdrarîık (Lojman için) 2 aded termosifon musluçu, 1 aded alafranga aptesane taşı (porselen) den ibaret 6 kal^m malzemenîn muhammen bedeli 89 Hra ve muvakkat teminatı 6 Hra 67 Inırustur. 20 125 m/m metro transmisyon kayışı, 250 metro balata kayışından ibaret 2 kalem malzemenin muhammen bedeli 745 lira ve muvakkat tema'natı 55 lira 87 kuruştur. 21 20 aded ambuvatmanlı dökme saçak borusu dirseği muhtelif eb'adda, 1 aded ambuvatmanlı dökme saçak bo • rusu çift kulotu 300 kg. ambuvatmanlı 28/3/935 perşembe dökme saçak borusu, 8 aded tevzi vanasmdan ibaret 4 kalem malzemenin muhammen bedeli 497 lira ve muvak • kat teminatı 37 Hra 27 kuruştur. 22 1800 kg. motör yağı, 1100 kg. vakum yağı, 3000 kg. istandrt yağı, 40 şişe saatçi yağindan ibaret dört kalem mal zemenin muhammen bedeli 1195 fira ve muvakkat teminatı 89 lira 62 ku nışlur. 23 240 aded tabancakılıfı ve fişeklik (Nagant tabancası için) muhammen bedeli 156 Hra ve muvakkat teminatı II lira 70 kuruştur. 24 3J5 adedl sulu boya pastiii, 19 aded mika muhtelif eb'adda, 20 aded cam kalem uctf, 25 aded çinî murekkebi, 10 aded yazı makinesi şeridi (siyah) 6 f işe termometreraürekkebindeniba • ret altı kalem kırtasiyenîn muham • men bedeli 26 Hra 61 kuruş ve mn • vakkat teminatı 2 liradır. 25 1 aded taktir cihazı, 1 aded yumu şama noktası tayin cihazı, 1 aded su tayini miktan cihazı, 1 aded kalori • metrodan ibaret 4 kalem aîetin mu «, hammen bedeli 930 Hra ve muvakkat teminatı 69 Hra 75 kuruştur. 26 2000 aded tuğla, 2000 aded adi ldre midden ibaret 2 kalem malzemenin muhammen bedeli 62firave muvak • kat teminatı 4 Hra 65 kuruştur. 27 338 kg. şiltelik pamuk muhammen bedeli 165 lira 62 kuruş ve muvakkat teminatı 12 Hra 42 kuruştur. 28 30 paket nakavt yangra sondurme aleti eczası muhammen bedefi 231 lira ve muvakkat teminab 17 fira 32 ku T niftur. 29 12 aded çorba, kaşiğı, 12 aded sofra çatalı, 12 aded sofra bıçağı, 12 aded yemîş çatalı, 30 aded yemiş bıçağı, 12 aded tatlı kaşiğı, 12 aded çay kaşığı, 1 aded yemek tevzi kaşıgı, 1 aded ve* mek tevzi bıçağı, 1 aded yemek tevzi çatahndan ibaret 10 kalem eşyanın muhammen bedeli 117 lira ve muvak* kat teminatı 8 fira 77 kuruştur. 30 5 aded sürahi, 18 aded eay fineani, 11 aded kahve fincanı, 1 aded meze ta • bağı, 49 aded yassı tabak, 5 aded rakı kadehi, 1 aded porselen çaydanhk, 4 aded iyi cins su bardağı, 4 aded adi su bardağı, 1 aded şampanya bardagı, 1 aded emaye çaydanlık, 1 aded komposto tabağı, 12 aded çorba ta bağı, 6 aded büyük ve kuçuk yemek tevzi tabağı, 1 aded roeyva tabaçın • dan ibaret 15 kalem esyanm muhammen bedeli 54 lira 42 kuruş ve mu vakkat teminatı 4 lira 8 kuruştur. Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 10 Tahmîn edilen bedeli 18,400 üra oîan 11500 metro elbiselik kirpa» kumaş 21 mart 1935 perşembe günü saat 15 te Kasımpaşada Ko misyon binasında kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve örneği Komisyonda göriilebilir. Muvakkat teminatı 1380 lira dır. Isteklirerin teklif mektublannı 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bİrlikte belfi saatten bir saat önce Komisyon Reisligine vermeîeri. (1052) 10 Karacabey Harası Müdürlüğünden: Karacabey harasının daha «2596» kiîo merinos yanmkan ve «271» kilo kmrcık yapağılan 20 mart 935 çarsamba günü saat on dörtte açık arttırma usulile sahlacaktır. Isteklilerin Bursa Baytar Müdür • îüğüne müracaatreri ilân olunur. (1328) 10 21/3/935 perşembe 10 TÛLtP Marka y » » » 10 10 TEMİNATU KİMYEVÎ GÜBRELERİ Ağaçîarı, fideleri ve çiçekleri çabuk büyütür. Sebzeleri TUR FANDA yetiştirir, veriralerini arttınr. Deposu Eminönü Sebzeciler sokak No. 11 Çülhazade Mustafa »» » » » » » » ıo 10 10 TAZE, SAF ve UCUZ Trabzon yağlarını bulabilirsiniz. En kîymetli Bayram hediyeleri Venüs esansı, kremî, ruju, ri meli, pudrası, losyonu, kolonyası, tırnak cilâsı, briyantini, tuvalet ve gliserinli sabunudur. ( Evliyo Iad« ) 10 10 Yalnız " özdem KİIer „ inde Bahçekapı Etnlâk ve Eytam bankasi kırjisında No T6 Ksdri Çtilba pj| m 10 10 10 Ecza alât ve ıtriyat deposu I*tanKaraköy Topçular caddesi No.33 1 bul Bahçekapı. Telefon: 21799 A.KUTİEL NUREDDİN EREN yazılı tarih, gün ve saatlerde açık eksiltme ile Haydarpaşa. 1 inci işletme komisyonu tarafmdan satm alınacaktır. Bu işe girmek isti • yenlerin her grupta yazılı malzemenin muhammen bedeline göre muvakkat teminatlarını Haydarpaşa veznesine yatırarak alacaklan 10 makbuzla kanunun tayin ettigi vesikalan ve kanunun 4 üncü mad * desi mucibince işe girmeğe manii kanunisi bulunmadığma dair be yanname ile eksiltme günü saatine kadar komisyon reisligine müra10 caatleri fâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyondan parasız olarak verilecektir. 10 1 8 aded lâstik tarih damgası, 1 aded otomatik tarih damgasi, 1 aded otomatik numaratör, 17 aded tarihli madenî damga, 18 aded büyük kurşun pensi için perakende hurufât, 11 aded lâstik damga • sından ibaret altı kalem eşyanın muhammen bedeli 252 lira 40 ku ruş ve muvakkat teminatı 18 Hra 93 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pa • 10 zartesi saat 10 da yapılacaktır. 2 100 M. bakır izole tel 35 m/m muhammen bedeli 500 fira ve muvakkat teminatı 37 Hra 50 kuruş oiup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da yapılacaktır. < 10 3 17 aded kulakfık kordon çift nâkilli, 40 aded telefon santrah* 25/3/935 pazartesi 10 için fif kordonu, 360 aded kalopif serfiü, 900 M. haricî çelik çift telefon kablosu, 25 aded mikrofon ağızhğından ibaret beş kalem mal* zemenin muhammen bedeH 238 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 10 17 lira 86 kuruş olup ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da yapıîa caktır. 4 1000 M2 muvakkat inşaat için adi karton bitüme, 580 rulö âlâ cins karton bitüme (26.30.40 kiloluk), 300 Kg. karton bitüme Muhammen bedeüeriie miktar ve vasıflari aşağıda yazılı 10 grup üzerine karton bitüme yapıştırmak için tutkaldan ibaret Sç kalem 10 malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 20/3/935 malzemenin muhammen bedeli 4612 Hra 60 kuruş ve muvakkat temiçarşamba günü saat 10 da açık eksiltme ile Haydarpaşada Birinci lfnatı 345 Hra 94 kuruş olup ihalesi 1/4/935 oazartesi saat 10 da *~ • letme Komisyonu tarafından sabn alınacakbr. pılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin her grupta yazılı muhammen bedelle 5 100 ton fiurda dökme muhammen bedefi 1000 Hra ve mu • rine göre muvakkat teminatlarını Haydarpaşa veznesine yatıracak ve vakkat teminab 75 Hra OIUD ihalesi 1/4/935 pazartesi saat 10 da 10 alacaklan makbuzu ve kanunun tayin ettigi vesikalan ve kanunun yapılacaktır. dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe mânii kanunf bulunma 6 (76) aded kontak vidası, (1) aded ceb voltmetrosu, (50) aded dığına dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar Komisyon dinamo köroürü, (65) aded emaye abajur, (5) aded armatör, (120) 10 Reisiiğine müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydaraded porselen pip, (100) aded boru için porselen uç, (210) aded pe» paşa gar binasındaki Komisyondan parasız olarak verilecektir. şel borusu deve boynu, (30) aded yuvarîak peşel kutusu, (1300) a 1 600 kg. Ingiliz sicimi, 1,5 m/m, 30 kg. Rafya, 50 kg. kalafat ded peşel borusu kroşesi iki taraflı, (50) Kg. bandaj teli galvanize ipi, 50 aded palanga ipinden ibaret dört kalem malzemenin muhamçelİkten muhtelif eb'adda, (2000) aded buşon füzil, (15) aded Sumen bedeli 1177 Hra 50 kuruş ve muvakkat teminab 88 fira 31 dan mahfazafı priz, (1300) M. kordon tel, (465) aded bergman bo * kuruştur. rusu, (185) aded peşel manşonu, (120) aded porseien rozaz çini, 2 10 aded vagon yıkamağa mahsus fırça, muhammen bedeli 10 (2000) aded Bergman kroşesi, (15) aded otomotris telefonlan ichs Hra ve muvakkat teminatı 75 kuruştur. pil, (2) aded fiş normal, (2) aded otomatik çahşan saatli şalter, (3)' 3 20 kg. kayış tutkah, muhammen bedeli 20 Hra ve muvakkat rulo bobin muşambası, (1) Kg. ipek izole bakır bobin teli, (1) aded teminab 150 kuruştur. mütemadi voltmetro, (26) aded demir apfik, (30) aded ebonit ka • 4 1900 metro kalın ve ince amerikan bezi, 260 metro şflte yu10 zü için kumaştan ibaret iki kalem malzemenin muhammen bedeli 636 vanoz, (35) aded hattı havat sigortası, (240) rulo band izole, (75) aded tavan düyü, (465) aded deliksiz tevzi kutusu, (355) lcup «irküî Hra 60 kuruş ve muvakkat teminab 47 Hra 74 kuruştur. kapağı, (10) aded peşel borusu dirseği, (10) aded yuvarlak peşel 5 45 metro Linolyom muşambası 3 m/m, muhammen bedeli 250 kutusu dört yolîu, (10) aded kontör tek safhalı, (200) aded Berg lira 20 kuruş ve muvakkat teminab 18 Hra 76 kuruştur. man borusu T dirseği, (25) Kg. yassı bobin teli, (5) rulo kolasız raü6 1 aded yerli maroken kanape, 10 aded dosya dolabı, 1 aded cerrid keten şerid, (27) aded çift sigorta için sacdan kontor tablo10 amonyak dolabı, 1 aded yazı makinesi masası, 5 kg. döşemeci otundan ibaıtet bes kalem malzemenin muhammen bedeli 509 lira 97 ku su, (15) Kg. pamuk izole bakır bobin teli, (7) aded peşel borusu dirseği arkadan kapakîı, kırk kalem elektrik malzemesinin muhammen ruş ve muvakkat teminab 38 Hra 25 kuruştur. bedeli 1637 lira 71 kuruş ve muvakkat teminatı 122 Hra 83 kuruş 7 60 tura deri dikmeğe mahsus makine için iplik, 103 aded diolup ihalesi 1/4/935 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. kiş ve saraç iğnesinden ibaret iki malzemenin muhammen bedeli 7 895 Kg. yanm yuvarlak başlı demir perçin çivisi, 5 Kg. trans14 Hra 18 kuruş ve muvakkat teminab 106 kuruştur. misyon kayışı rabıt cıvatasi, 3040 Kg. 6 köşe baştı crvata (muhtelif 8 15 aded iyi ve adi cins yün battaniye, 8 aded büyuk başyasbeb'adda), 250 Kg. 6 köşe dişli somun (muhtelif eb'adda), 90 Kg. ğından ibaret iki kalem eşyanın muhammen bedeli 138 Hra 90 kuruş düz freze başlı cıvata, 250 Kg. galvanize oluklu saç cıvatası, 100 Kg. ve muvakkat teminab 10 Hra 42 kuruştur. 10 oluklu saç için demir galvanizli rondelâlı cıvata, 2 Kg. dört köşe 9 10 aded havlu, 2 aded burnuz, 24 aded peçeteden ibaret üç dipli cıvatadan itaret sekiz kalem malzemenin muhammen bedeli kalem eşyanın muhammen bedeli 29 Hra ve muvakkat teminab 2 lira 17 kuruştur. 1499 lira 46 kuruş verauvakkatteminatı 112 lira 46 kuruş oîup ihalesi 4/4/935 perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. 10 64 aded muşamba ceket ve muşamba pardisfî, 15 aded iş 8 93 Kg. 6 köşe başlı demir maden vidası, 3 Kg. düz freze başlı gömleğinden ibaret iki kalem eşyanın muhammen bedeli 225 Hra 6 demir ağaç vidası, 19 Kg. camci ve modeki çivisi, 3035 Kg. gupilyakuruş ve muvakkat teminatı 16 lira 88 kuruştur. (983) dan ibaret dört kalem malzemenin muhammen bedeli 1222 Hra 13 28/3/935 perşembe 10 Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 8 grup kuruş ve muvakkat teminab 91 lira 66 kuruş olup ihalesi 4/4/935 malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere hizalarında perşembe günü şaat 14 te yapılacakbr. (1157)) » »• 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog