Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

BRİSTOL OTELİ Beyoğlu, Tep«ba*mda temiz Turk aile otelidir. Kaloriferi, asansörü, odalar içinde sıcak ve soğuk akar sula • ri, banyoları ve konforu havidir. Fiatler ocuıdur. ömer Lutfî ., „«, tSTANBUL • CAGALOGLU r<jı«Mmlı«j 19 1300 NO. 3 8 8 9 Teîgraf *e »e«m> adresi: Cumhuriyet. Istanbuı . Posta tvtusu: îstanbn! No. 24« ^ a r ş a m o a 10 Teıefon: Başmuöarrtr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmlle Matbaacılık ve Neşrlyat şirketi 24299 24290. u rhh url yet 1 Hayat Ânsiklopedisi inci cüzü çıktı 75 Venizelos Averofla Giridden kaçtı, Kasos adasında Italyanlara teslim oldu Dedeağaçdan bir motörle kaçan asilerin kumandanı ve erkânıharbiyesi sahillerimize iltica ettiler Balkan Andlaşmasının Kuvveti Ankara: 11 (BaimuharriTimizden) ndlaşma uluşlarından (devletlerinden) Yunanistanda çıkan ve nasıl biteceği artık anlaşılan kargaşalık biran için dışarıdan bir karışmaya yol verecek gibi görünür görünmez andlaşmanın öteki uluşlarının barışı tutmak noktasındaki bir görüş ve bir yapışlıklarını gosterivermeleri ortalığı sütlimanlığa çevirmeğe yetti. Andlaşmanın simdiki konsey başkanı M. Tituleskonun dediği gibi Yunan azıyanlan (asileri) bile andlaşmanın verdiği güven (emniyet) güzeyinde (sayesinde) rahat rahat azılıklanm yapıp durdular! Yunanistandaki azıhğın (ısyanın) başmda bulunduğu söylenilen M. Venizelos, denildiği gibi gerçekten andlaşmaya karşı ise, o bile andlaşmadan faydalanmış demektir. Yoksa bu kadar büyiik bir karmakanşıklık daha ilk gününden Yunanistanın altını üstüne getirebilirdi. Komsu ve dost ülkenin uğradığı çok kaygılı duruma gerçekton eseflerimizi tazeleriz, ve onun b ı belâdan çabuk kurtulmasmı candan dileriz. TJuraaı iyi bilinmelidir ki eğer bugun Yunanistan içine düşürüldüğü dengi az görülmiis buhrandan daha az zararlı çıkıyorsa o bunu Balkan Andlaşmasının bekçiliğine borcludur. Bu, Yunan azıyanlannın dahi pek iyi kavramalan lâzım bir gerçekliktir. Nihayet Yunanistan sonsuz bir iç savaşla bitip tükenmez kargaşa lıklar içinde yüzüp kalamaz, ve nihayet andlaşma üyesi olan bu ülkenin velev ki kendi evlâdları elile parçalanmasına göz yumulamaz. Umulur ki Yunanlılar akıllarını başlanna almakta daha çok gecikmezler. Yunan kargaşahğının ilk görünüşteki manası sadece post kavgasıdır. Yunanistanda her ne pahasına olursa olsun hükumeti ele geçirmek istiyen bir fırka harekete gelerek ortalığı kan denizine çevirmekten çekinmemiştir. Bunda Yunanistanın dış siyasasını değiştirmek isteği de var mıdır? Bu yolda kuvvetli kuşkulara yer veriliyor. Andlaşma uluşlarının kulaklan kiriştedir. Onlarca olabilirlıklerin hepsi gözönünde tutuluyor. Her durumun çaresi ancak zamanında ve sırasında alınır. Andlaşma uluşlanna bugün, belki de yarm, herhalde ençok hâkim olan ve olacak oy (fikir) barışı tutmak işidir. Gene söyleriz ki Yunan azıyanlan bu güzeyde azılıklanm rahat rahat yapabilmişlerdır. Ancak kendılerine bu durumu alabildiğine fena kullanmamaları gerek olduğunu hatırlatmak pek yersiz olmaz. Eğer bu hareket, denildiği gibj andlaşmaya karşı ise nihayet böyle akılsızca bir gidisin cezasız kalmamasından korkulabilir. Görüldüğü üzere barışı koruyan andlaşma bütün kuvvetile Yunanistanın iyiliğini ve tamlığım istemektedir. Umulur ki Yunanistanda gemi azıya alan azıyanlar dahi eninde sonunda bu büyük gerçekliği anlasınlar, ve biran önce. Herhalde bundan dolayı andlaşmanın büyük kuvvetinden hiçbirşey kaybetmiyeceğini şimdiden söylemekte yanlış yoktur. Yunan kargaşalığının Balkan • larda ve dünyada açtığı gedik büyük ve oldukça zorlu bir geçiddir. Olanca varlığı barışı tutmak olan andlaşma, etrafta türlü istahlar u Atina mektubları Muhalefet liderleri neden tevkif edildiler? Yunan gazeteleri «Venizelosun isyan çıkardıgı iyi oldu, çünkü memleket başka türlü sükuna kavuşam^yacaktı» diyorlar Atina 10 (Hususi *Muhabtrimizden) Ordu Makedonyada bugün büyük ta • arruza geçmistir. Buraya gelen ilk haberler asilerin daha Şimdiden muka • vemetlerinin kırıldığım gösteriyor. Hükumet, halk, ecnebiler, herkes Makedonyanm fu iki üç gün içinde asiler • den temizleneceği kanaatindedir. EI • lerindeki donanmaya güvenen asiler hükumet kuvvetlerinin taarruza cesaret edemiyeceğini söylemkte, donanma • nın himaysi altında Venizelosun Gi • ridden yolliyacağı yirmi bin askerle M Papanasta^ takviye Wileceklerini ütnid etmekte imisler. Bunlar Makedonyada mağlub tır. Gerçi bası kesilen yılznm kuynı edilseler bile Giridle diğer ad?lann ağfle 'vurmağa uğrasacağı düsünülebi lınmasmuı gayrikabü olduğunu iddia lir. Kötülük yapmakta dünyada bir ediyorlarmış. misli bulunmtyan bu adsm (Venizelos) Halbuki umumi kanaat Makedon vatanı tahrib ve ızrar için yapmaga yada fesad ocaği söndürüldükten sonmuktedir olduğu der türlü fenalığı yara asüerin elindeki adalar ve donanma pacaktır. Fekat artık bunlann hiçbirisi meselesinin kendi kendine halledilc • müessir olamaz.» cegi merkezindedir. Muharrir makalesmîn bir baska «tsyanın çıkttğı iyi olda» yerinde de sunlan söylüyor: Atina meb'uslanndan muharrirler «Venizelos, eğer bu hareketi yapcemiyeti reisi Kranioterkis sahibi bulun masaydı, onun boyunduruğundan kurtulamazdık. Temizlik ameliye • duğu Tipos gazetesinde yazdıgı bir sini yapamazdık. Memleket daimi basmakalede *diyor ki: bir sükuna kavusamazdı. Dökülen «Strumca ötesinde Yunanistan temiı(Arkası ikincı sahifede^ lenir temizlenmez hersey bitmiş olacak Şarkî Makedonyadan B ulgaristana kaçan asi zabitler gicîerayak banka ve malsandıklarını da soymuşlar, Yunanistan bunlann ia.desini istîyor Amerika, Trakyadaki tebaasının hîmayesini bizden istedi Atina 12 (Hususî) Şehir dün geceden • beei çılgın bir sevinc içinde çal kanryor. Bugün sarki Makedonyadan buraya dönmesi bekle • nen Harbiye Bakani General Kon dilisi karşıla mak üzere bü • yük hazırlıklar yapıldı. Venizelos hakkında siyasî mücnm muamelesi yapılacak Averof, Venizelosu Kasos adasına bıraktıktan sonra teslim bayrağını çekti Atina 12 (Hususi) Giridden gelen malumata gore Venizelos, karisı ve asilerin reisi, Averof zirhhsile giridi terketmislerdir. tersanesine gideceğini telsizle bfldirmiştir. Makedonyada zabitlerinin ekserisi tarafından terkedilmis olan binlerce asi efrad vukua gelen musademeler» de hükumet kıtaatinin uğradığı zayi • attan çok ağir zayiata uğramislardir. Hükumet kıtaatmm telefatı 11 ölü ve yaralılarin miktarı 28 dir. Rodos yolunda Atina 12 (Hususi) Suda limaninda buhman ve hükumete iltihak eden üç harb gemisi müteaddid telsiz telgraflar zaptetmişlerdir. Bunlardan anlasildığina göre Averof ttalyan sahillerine ve ihtimal Rodosa doğru yola çikmiştir. Girid Umumî valisi, Averofun A • torizmeno bumu açiklannda bulun • makta olduğunu bildirmiştir. Atınada dün tevkif edilen Papulas Venizelos Kasos adasına çıktı Roma 12 (A.A.) Resmî roe hafüden teyid edildiğine göre Venizelos Averof knıvazöründen Kasos adasma çikmiştir. Kendisi nezaret al • tmdadir. Hakkında siyasî mürteci muamelesi yapüiyor. Yani iade edilmemesi muhtemeldir. Zannedildiğine göre Venizelos ile 100 kadar zabit te ayni adaya çikmıslardir. [CUMHURİYET K u M adasi, Rodos adaslnln cenubunda Karpatos adaslnin altında ufak bir adadlr v e hakimiyetinde bulunmaktadir ] Herkes isyanm bu kadar çabuk bashnlroasına, Yunrnistam felâkete «ü • rükliyen facianm bütün aktörlerinin birbiri ardısıra bu kadar »eri şekilde sahneden çekilmelerine hayret etmektedir. Asi bahriye zabitleri gizlic* kaçmıslar Atina 12 (A.A.) A«i torpito lardan Psara, gömfermis olduğu bir telsizle Psara ve Leon torpito muhriblerile Nireus ismindeki tahtelbahirdeki asi zabitierin bu gemileti gizlice terkederek mürettebatlarını bırakmı» olduklaruu bildirmiştir. Bu üç gemi, Suda limanmda hü • kumetin emirlerini* beklemektedir. Averof ta teslim bayrağınt çekti Atina 12 (A.A.) Royter ajansı bildiriyor: Yunan isyanı gerek karada ve ge • rek denizde tamamile tenkil edilmiştir. Averof kruvazörii Venizelos ile ,taraftarlannı Kasos adasına çikardıktan sonra teslim olmpk üzere Salmin Avam Kamarasında "kahroJsun harb!,, sesleri •• T z •••••• • Maamafih ulusal korunma müzakereleri hükumetin parlak şekilde muzaffer olmasile bitti Londra 12 (A.A.) Ulusal ko • ' runma müzakereleri, tahmin edüdiği gibi hükumetin zaferüe bitmistir. Mü • zakerenin sonunda Sir Simon demiftir ki: < tstisarî sistemden evvel mevcud usullere ve noktai nazarlara avdet etmek istemiyoruz. Girismis olduğumuz ve yakında M. Edenle seyahatimizi icab ettirecek olan müzakerelerin hayatî noktası, Almanyayı Uluslar Ku • rumuna döndürecek şartlan temin etmek tir. Hakikî ve evrensel bir uluslar kurnmunun müessir surette islemesine kıyas edilebilecek bir emniyetin dünyada mevcud olmadığına kaniiz. Hepi • mizin luzlasmak için çalıstığımız baslıca gaye, bütün dünyada daimî bir esas üzerine tesriki mesai ve uluslar arasında daha iyi 'bir anlaşma ile sulhu kurmakfar. Bu maksad için Avrupada tulh ve itimad lehine çalışmak kadar faydalı birsey olamaz. Londra feeya nahnm gayesi, bu ohnustur. Alman hükumetinin beyanatın dostane ve doğru ruhunu iyi karsdemıs olduğunu gör I Giridde tevkif edilenler kâmilen tahliye edildiler Psaradan alınan son telsize göre Hanyada rehin olaıak tevkif edil • miş olan eşhasın kâffesi serbest bırakılmıstır. Bunlann içerisinde hükumete sadık kalmıs olan bahriye zabitleri vardır. Bu zabitler, asi • ler tarafından tersaneden ahnarak getirilmislerdir. Simdi bu zabitler, asiler tarafından terkedilmiş olan gemilerdeki vazifeleri ellerine al mı*'ard'r. Girid valisi vazifeye başladı Girid umumî valisi M. Aposkitis, tekrar vazifesine ba'Iamıştır. Nireus tahtelbahiri tersaneye avdet etmek emrlni almıshr. General Dedes, tekrar Giridde ki fırka kumandanlığinı almıstır. Bugün diğer adalardaki hükumet memurlan yerlerine iade edilmis ve tekrar vazifeleri basına geçmis olac»krr. Ventzeioj, OtrUM* Acerofun güvertesind* Ingiltere BajvekiU muavini Mr. Baldvln mekle bahtiyar olduk. M. Edenle Ben, yabana hükumet merkezlerine seya • hatlerimizi bu fikir *ve ruhla hazırlamağa çalısıyomz ve seyahatlerimizin ba fikir ve ruhla yapüdığı uzun müddet anlasıldıkça, Utikbal için duyduğu muz endiselerin açık ve M " « T ^ ola • {Arkası betinci Mhifede) General Panulas hükumete teslim olda Atinada Venizelosun hesabma (Arkası betinci sahifede) ınıuıiMiMiHHiHiıınınMnnııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıiiiıııihMiıııııııiHiııııııııııııııııııitıııııııtıımıııııııııııi'i'inıiMi Memleketîmize iltica ej den asi kumandanlar Çanakkale 12 (Hususî mu • habirimizden) Asi Yunan kuvvetlerinden bir fırka ku • mandanı ile bir miralay ve bazı zabitlerle 26 nefer bugün bir motörle Ayvacığın Baba kale limanına gelmişlerdir. Bunlann Dedeağaçtan evvelâ Midilli adasına gittikleri ye orada barınamıvarak hükume • timize sığındıkları anlaşıl • maktadır. Alâeddİn [CUMHURİYET AHnadan aldığimız diğer bir telgrafta Serez livasi kumandanl GeneTal Anagnastopulos ile erkâniharbiyesine men sub bes zabitin Dedeağaçtan bir motöre binerek meçhul bir semte git tikleri bildirilmektedir. Çanakkale muhabirimizin. bize iltica ettiğini bildirdiği asi kumandanla zabitierin General Anagnastopulos ve erkânlharbivesi olmasl çok muhtemeldİT ] Yeni Tîcaret filomuz Denizyollan Işletme idarcsi, azamî dört senede on ildyeni sreRiî yaplracaktır Memlekette ye . senevî birer milyon liralık taksitlerle ye on milyon lira verecektir. Bu para ile nî bir ticaret filo harice on iki vapur siparis edüecektir. su vücude getirme! Vapurlardan bes tanesi Karadeniz hatprojesi üzerindehütı için beser bin tonluk, beş tanesi de kumetle temaslar • üçer bin tonluk ve Mersin hattı için oda bulunarak şeh lacaktir. Mersin hattı için yapılacak rimize dönen De vapurlar islemiye başladıktan sonra, nizyollan müdürii Mersin postalan Suriye limanlanna da Sadettin, bayram ağramak suretile Portsaid ve tskendedan sonra tekrar riyeye kadar uzatılacaktir. Denizyol Ankaraya gidereL !arı idaresi Mudanya hattı için de konalâkadar makam forlu, salonlu ve süratli bir vapurla, larla görüşmele Bandirma hattı için bu yol a yarayacak rine devam edece' evsafta ayn bir vapur îsmarliyacak • Denizyollan tsletme tir. ttr. , Hükumetin, ka si mudüru Sadettin Hükumet, yeni ticaret fOomuzun bir 4»otaj hattmda isliyen devlet vapurlarini tamamen yenlleştirmek için DeniziArkası beşincl sahifede) yollan idaresine on milyon lira tahsi sat verilmesi hakkında hazirlanan projeyi tasvib ve tasdik ederek Büyük Kamutaya tevdi ettiğini yazmiştık. Dün aldığimiz mütemmim maluma lsmail Habib Sevüğün bu güzel ta göre, bu ksnun pek yakında mec • yazısı yarınki sayimızda Hsten çikacakhr. Bu lâyiha ile hüku • met Denizyollan idaresine on senede Yunan hukumetin* tetltm olan aH donanmanm ban gemüeri r Güzel Paris YUNUS NADİ iArkan üçuncü tahifede) Ciıldde gemilerden karaya çikanlan tayyare toplartndan biri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog