Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

BRiSTOL OTELi Beyoğlu, Tepebasmda temiz Türk aile otelidir. Kalorîferi, asansörü, odalar içtnde sıcak ve soğuk akar sula • rı, banyoları ve konforu havidir. Fiatler ucuzdur. ömer Lutfi ., ooon SBJie flO 0 0 0 0 umhu Hayat Arpsıklopedisi ç a ı . 19 M9Pt dl l «*»' •£ » ' ÎSTANBUL • CAĞALOGLU Teîerraî ve mektup adresl: Cumhurlyet Istanbuı . Posta kutosu: tstanbul No. 246 ve matbaa kısmile Matbaacıîık inci cüzü cıktı 75 Teıefon: Başmunarrlr ve evi: 22368. Tahrlr beyeti: 24298 Idare ve Neşriyat şirfceti 24299 24290 Yunan ordusu asileri tepeledi Asiler Şarkî Makedonyada tam bir hezimete uğradılar. 3000 tanesi esir almdı. Binlercesi de perişan bir halde Bulgaristana iltica ettiler „ Butgaristan Ne istiyor? .»....•••••ııtııtıılıllflllllllllimilMIII inilimiUltllUOIIIIlllUIIUIIUIMIininHlnilMUIHIIIMIlllMMIIlnilliruilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllUlllllllllMllllllllllllllllirılllllIlllllllll Ankara: 10 (Basmuharririmtzden) enevrede Uluslar Kurumuna Türklyeye karsi bir şikâyet ımıbtirasi sunmus olan Bulgaristan görünüşte kendi emniyetinin tehlikede olduğunu ileri sürmüştür, fakat gerçeklikte başkalarınm emniyetîni bozmağı göze alan bir yola dökülmüştör. Alâkadar uluşlarm (devletlerin) ve bütiin dünyanın bu durumu olanca çiplaklığile görmelerinde fayda var • clır. Tiirkiyenin askerlik sekilleri kendi topraklarinm icabına göre dağılır. Bizim Trakyadaki askerlik durumurau • zun normal dişinda olarak Bulgaristanı korkutacak hiçbir yeri yoktur. Balkan Andlaşmasi içinde bulunan Tiir kiye Balkanlarda var olan nizamm bozulmamasında diğer alâkadar Bal • kanh ulus'arla anlaşmiçtır. Balkanlarin şiradiki nizaminda Bulgaristani sim • diki varlığı da olduğu gibi göze aJtn • mJ?ür. Bundan da anlaşihr ki eğer Bulgaristan sebeb vermezse Balkanlarda kimsenin onu tedirgin etmeği düsün • düğii yoktur. Yalmz Tiirkiye değil, Rotnanya ile Yugoslavya da böyledir, bugün saçma bir anar;i içinde yiizen Yunanistan da. Bunun tam tersine olarak Bulgarîs • tan Balkanlarda andlasmaya girme • mekle daba çok açiğa vurduğu bir çıLanbaşı halini tuttnakta ayak diremîş gidiyor. Gerçekliği bütiin bütiin ortaja çikarraak için Bulgaristanm ne için iir bart* kurumu olaa Balkan And Ia«masina girememiş olduğunu aras • tırmak yeter. Biz Bulgaristanm ergeç bu andlasmaya girmesinl istediğimiz için komşu memleketin bu itte kendi umumî efkârı bakimmdan zor bir du rumda olduğunu ileri lürerek onun iz • zeti nefsini korumağa özen verip gidi • yorduk. Çiplak gerçeklik baska tiir lüdür. < Bulgaristan Balkan Andlasmasma girmemiştir. Çünkii akllsıra onun di • ğer bütiin Balkanlı uluslarla görülecek hesablan vardir, ve gene aklisira Bulgaristan şu firsatta, bu fırsatta bu he • sablan görmeğe olaganhk (imkân) bulacaktir. Bulgaristan, Romanyadan Tutrakan • Balçik hattile kesüen Dobruca parçasinı ister. Bu'garistan, Yu • goslavyadan Kosova Köstendil • Gevgili hattı garbinde ta Arnavudlu • ğun içine kadar, kimbilir belki de Adriyatiğe dayanacak topraklar ister. Bu Makedonya davasidir. Bulgaristan, YunanisCandan bütiin Adalardenizi kiyilartnı ister. Selânik dabil Dedeağaca kadar bütün bu cenub şeridi, Bul • gar kafasinda Bulgar malıdir. llk Balkan Savasinda Bulgarların Selânik içinde Selânik için Yunanhlarla kavga etmis olduklarinı henüz kimse unutma dı. Ve en sonunda Bulgaristan, eğer elinden gelirse, bizden de Şarkî Trakyayı almak ister. tfte Bulgaristanm fırsat kollayarak bugün burada, yarm ötede halletmek istiyeceği davalarm bü • yiik topluluğu budur. Bu mantıksiz açgozlülüifinden dolayi Bulgaristani azarlamağa hiç lüzum görmeyiz. Fa kat bu açgözlülüğün Bulgaristan için bir gün bütün Bulgar postuna mal ol ması ihtimal dışinda bir iş olmadığmı batirlatmakla da sadece gerçekliği söylemiş oluruz. ' * I Yunan istanda eseflerîe karşiladığı • naiz dahilî bir kargaşalık çiktı, ve ol • dukça geniş mikyasta bir kargaşalık. Bu hâdise Bulgaristana bek'emekte ol'duğu firsatlardan ilkinin çikmis veya çikmakta olduğu duygusunu verdi. Düznanlı havayı seven kurd gibi Bulga • ristan diş'erini gösteren bir esneme ile fcarekete geldi. Bu firsattan istifade ettnek için onun silâhlanması ve Yunan Btairlanna asker göndermesi lâzimdı. Bir yandan hemen bunu yapmağa başladı, diğer yandan da aklisira manev • rayi örtmek için Cenevrede Uluslar Kurumuna bas vurarak Tiirkiyenin Trakyada asker çoğaltmasindan şikâ yet etti. Böylelikle Bulgaristana niçin asker topluyorsun diyemiyeceklerdi. O Türkiye Trakyada asker çokanyor jda onun için iste ben de böyle yap • mağa mecbur oluyorum diyebilecek • ti. Aklisira bu ts böyîece olup bittik • Makedonyada temizlenroe ameliyesi bugün bitecek • •<••••• iktısad dünyasında mühim hâdiseier Ingiliz lirasından sonra dolar da düşürülecek! Altın blokuna dahil memleketler telâşta, Fransız ve Belçika Nazırları Pariste toplanacaklar Brük.M 1 (A A.) Natiyon Belj gazetesi, Fransız ve Bel çika nazırları arasında yakında Pariste cereyan edecek mükâle melerîn ehemmi • yetini kayidle bu mükâlemeler es nasında, altın blo> kunu tefkil eden memleketlerin, tngüiz lirasinm sukutu karşumda, birlesme leri karannm tatbik mevkiine ko nacağını ve Fransa Italya • Bel çika ve Hollandadan müteşekkil müsterek bir cephe teskilinin tav siye edileceğini, çünkü böyle yapıl mıyacak olduğu takdirde, bu sayı lan devletlerin birbiri arkasından mağlub olacaklannı yazıyor. Bu gazete, komponsasyon rüsumuDun yetmiyeceğini yazmakta ve en siyade mazharı müsaade millet kaydini ihtrva eden ticaret muka v«lelerinin feshini istemektsdir. Bale 11 (A.A.)) thrac banka Venizelos partiyi kaybettiğine kanaat getirdiğini söylemiş Serez dün sabah alındı, asiler Drama ve Kavalayı da boşalttılar, asi donanmadan Ellinin efradı genyyi hükumete teslim ettiler. Üolar lan nazırlannm iptidaî toplantnmda Ingiliz lirasuun temevvücleri mevzaıu b^hsedilmis ve gelecek haftalar zar • fmda altua blokunu teskü eden memleketler murahhaslaruun yeniden top lanmalan kararlasünlmıstır. Paralr.nn UtScrannı temin maksadile uluslararası bir konferans akdi zunnında muhtelif memleketler ara sında temasa girisflmistir. Dolar da mı düfüröieeek? Nevyork 11 (A.A.) Bu hafta Rekicumhur RuzveUin Mylediği sözler yeni bir enflâsyon yapılaeat&rkast üçüncu »ahifede) Teîefon Şirketile Aydın hattının satın alınması Harekâtm başlangvnnda isyan mmtakasllle taarruzun tstikametlerîni gösterir harita [layan mıntakaaı çlzgllerle Atina 11 (Hususî) Atina ajann bu sabah şu tebliği nesretmiştir: «Dün baslıyan taarruz, cephede ve Yunanistan içindeki vaziyet hakkında bazı ecnebî ajanslarla gszetelerin son günlerde ortaya attıklan masallan hiçe indirmiştir. Larissa garnizonunun isyam ve bir seluin asiler tarafından ifgali, Pjrenin Atina 11 (A.A.) Royter a • Anadolo ajann dün gece saat 11 jann bildiriyor: de şu haberi verdi: Attna 11 (A.A.) RSyter a Ceneral Kamenostm erkâmharjann bildiriyor: biye reiri intihar etmistir. Makedonyadan gelen en ton 5 inci sahifemizde okuyacağıniz veçhaberler asilerin Başkumandanı hile Sofya muhabiri mahıusumuz da Ceneral Kamenosan intihar etti • Baskumandan General Kamenosun ğini bildirmektedir. Bulgaristana iltica ettiğmi bildirdi • Bunu gene ajansin su telgrafı ta • ğine göre intihar edenin generalin erkâniharbiye reisi olmasi muhtemeldir. ktb etti: Asilerin Başkumandam Şirketlerle yapılacak mukavelelerin Meclisin nisan müzakerelerine yetiştirileceği anlaşılıyor Ankara 11 (Telefonla) Nafıa rıukuk müsavirleri Telefon firketi hakkında tahkikat heyetince veri • len raporu tetkike basladı. Rapo run tetkikine bayram günlerinde de devam edilecekiir. Şirketle yapıla • cak müzakerenm mart nihayetine doğru başlıyacağı tahmin ediliyor. Nafıa Bakanhğmın tstanbul Teliaıia D u a n u g ı n n ısıaııuuı •*lefon şirketile Aydın hatttnm satm aliTunasma dair mukavelelerin tas • dikı lâyihalannı Kamutaym nisan müzakerelerine yetistireceği anla • fümaktad*. Ankara Çubuk Barajına aid m • faata bir ay sonra tekrar d'evam olunacaktır. Barajm bu sene bitiril mesi mukarrerdir. • ...^«. . . . ... ... M u u Bir habere göre intihar etti, bir habere göre de Bulgar topraklarına sığındı mnMIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllllllinilMlllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllilllllMlllllllillllll.llllllllllllllllllllllllllllMIIIIMininilllllilllllllilinmiilim Kuvvetlerin mukayesesi Yunan hükumeti Kılkış zırhlısını yeniden donattı; M. Çaldaris Averoftan daha büyük bir gemi alınacağını söylüyor Atina mektubları Asiler parasız kaldılar Venizelosun Hanya telsizile neşrettiği müdafaanameleri hiçbir dünya gazetesi koymuyor r ™ " 7~ r•*• ^ ^ YUNUS NADt (Arkası ikinci sahlfede) Ihtılâl reist Venizelosun Atina gazetce. rinde çtkan bir karikatürü. [Karikatürun altında «öldurttüğu bigünahlar onu her yerde takib edeceklerdlr> ibaresi vardırj bombardunanı ve Çaldaru kabinesi nin is'ifasf şayizlan bu cümledemlir. Dünya efkârı umumiyesine bu ne • « viden yanlıs sayiaiara kar;ı dikkat tavsiye ederiz. Giridde Venizelos tarafınd?n cum • huriyet ilân edildiği hakkındaki sayirol oynayan Yunan tayyarelerinden uçü alara gelince, buraya henüz bu husus Şarkî Makedonya harekâtında çok mühim diği gibi bu diktatörlük yirmi dört sa • Atina 9 (Hususi muhabirimizden) ta hiçbir haber gelmemstir.» Gün geçtikçe Venizelosun reislik et atten fazla sürmemişti. Diktatörlüğün tutunamamasi sebebtiği isyan bareketinin pek genis teşki lerinden en mühimminin h»reV«tm lâtla a^ağı yukarı O i senedenberi hac Şarkî Makedonya cephesînde yalniz Atinaya inhisar etmesinden ıle zirlanmakta olduğu tahakkuk ediyor. (Arkası beşinct sahifede) ri geldiğini zanneden Venizeîos o va932 umumî intihabmda firkasi ekallikittenberi karada ve denizde isyan yette kaldıği için mevkiini muhafaza f hazirlamağa başlamis.tır. General Konedemiyeceğini anllyan Venizelo* da dilis her zaman: «Galebenin anahtari ha o zaman iktidar mevkiini elinden bırakmak istemiyerek Pîastrasa dik Atina ile Selâniktedir. Bu iki fehir kilArkan alttncı sahijede\. tatörlük ilân ettirmişti. Herkesin bil • Sarkî Makedonyada Sabaha karşı ge en leîgraf lar beşinci sahifemizdedir. hükumeti taratından yeniden teçhiz edtten Kukıi zırhlm Asiler Dünkü posta jle gelen PariSuvar Î TCumandanlar: General Kame gazetesinin yaptıgı bîr mukayesenos ile Amiral Demestihas. ye göre Yunanistanda karşılasan Kara kuvveti: Piyade, birkaç kuvvetler sulardan ibarettir: sahra topu, tayyareleri yoktur. Hükumetciler Deniz kuvveti: Averof zırhhsı, Kumandanlar: Harbiye Nazın Elli kruvazörü, Miki, Pasara, Leon General Kondilis ve Amiral Hacı torpitolan ve iki denizaltı gemisi. Kiryako. Mevzileri: Bir ikisi müstesna olKara kuvveti: Muntazam piya mak üzece hemeh bütün Yunan ade, topçu, tank, mitralyözlü oto daları; ezcümle Girid, Midilli, 3amobiller, tayyareler. kız, Sisam, sarkî Makedonyanın ve " Deniz kuvveti: Yedi parça tnuhTrakyanm büyük bir kıstnı. Tesalrib: Amiral Kunduryoti, Speçya, yada Yenişehir. (Yenisehirin asi Hidra, Pontir, Yeraks, Sipendoni ve lere iltihak haberi tekzib edilmişTiyella. t>.) Mevzileri: Yunan yarımadası: CUMHURİYET Yukariki muTesalya, Atik, Peloponez, Halki dikya ve Mora. (Arkası üçuncü sahijede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog