Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi inci cüzü cıktı 75 ,. İSTANBUL . CAĞALOCLU mMor»tlQQK Q O O u p NO. OÖCD Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, İstanbuı . Posta kutusa: tstanbTJİ, No. 248 ı d Z d r I U m d n I OOO Teieton: Başmunarrir ve evl: 22368, rahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat şirfeeti. 24299 24290. umhuri Hây< Ansiklopedis? Büyiik bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydaiı eserdir. Her evde bir faıte bniunmak lâzımdır. Yunanistanda büyüktaarruz busabah baslıyor •mnnımmıııımıiımımınınıı l Asi donanma Atina Selânik hattını, hiikumet Fransız gazeteleri, bu tayyareleri Serez ve Giridi bombardıman ettî bir manevradır, diyorlar Bulgaristamn mahud şikâyeti Asiler 18 sınıfı seferber ettiler Şarkî Makedonyada taarruzu hazırlamağa matuf ilk temaslar yapıldı, asüer 50 maktul bıraktılar General Plastras Bulgaristana gidiyor Ingiliz gazeteleri Cenevrenin müdahale etmeslni istiyorlar Yunanistandaki vaziyet hakkında dün gelen telgraflar oldukça kanşık tır. Bu kansıklık Atina membamdan gelenlerle başka membalaTdan gelen telgraflann birbirini tutmamasından doğmaktadır. Yunan hükumetine göre Şarkî Makedonyada evvelce sıkıstınldıklan mıntakada bulunan asiler acınacak bir haJdedirler. Serez ovasını su baunış tır. Kar ve feyezanlar ordunun bunlan irnha etraek için nihaîî bir taaıruza geçmesine mâni olmaktadır.. ^*ş. ı>^ ..j.iara aıa haberlere bakarsak ki bunlardan bir kıammın yalan olduğu kolaylıkla anlasılmaktadırvaziyet büabütün başkadır. Bunlara g3r« aailerin yalnız Kavala ve Serezdo Uluslar Kurumundaki Türk murahhasınm beyanah müsaid bir surette karşılandıBulgar Başbakanı neler söylüyor? Paris 9 (A.A.) Havas ajansı • nin Sofya muhabirinden: Siyasi mehafilde Bulgaristanin Uluslar Kurumuna vermis oldugu muhtiranin tamamen bazı malumat itasi ka bilinden verilmiş bir muhtira mahiye tinde olup kat'iyyen bir şikâyetname olmadığı ehemmiyetle kaydedilmek tedir. Uluslar Kunrnnmdaki TSrk murahhasinin beyanatı müsaid bir surette karşilanmiştir. Bulgaristan taraftndan Yunan hu • dudunda almmis olan tedbirlerin ale • lâde bir takim ihtiyat tedbirleri oldu • gu beyan edilmektedir. Fransız gazeteleri ne diyorlar? Paris 9 (A.A.) Anadolu Ajan • ainin hususî muhabiri bildiriyor: Fransız matbuatı, Bulgaristanin hükumetimiz hakkında Uluslar Dernegi • ne verdigi nota 0e Uluslar Dernegia • deki murtahhasimiz Cemal Hiisnünim beyanatım hiçbir miitalea ve tefsird* bulunmadan sadece bu hususa aid malumatı kaydediyorlar. Paris gazeteleri Cenevre muhabiri • IM gore, Uluslar Dernegi mehafUinde, Türkiye hükumetinin hududa asker gSndermesi Turkiyenin Balkan Misakı fle giri»mi| oldugu taahhüdlerini ye • rine getirmek maksadile yapilmı» bir hareket telâkki edilmektedir. Bulgaristanin Uluslar Dernegîne verdigi nota ise, Yunanistandaki ka nsiklığı vesile ittihaz ederek mahdud olan askerî kuvvetlerini arUrmak yo lunda bir tesebbüs diye tahmin olun maktadir. Paris " ÎJdi gazetesi, Bul * garlann evvelki oın ve dün Türk hu dodlarina mühim asker kuvvetleri gön derdiğini ve Bulgar hükumetinin teş rinievvelde terhis edümis olan asker lerini tekrar silâh altina çağirdığini ha ber veriyor. Bulgar Başvekili General Zlatef Bulgarlar muhtıralarını geri aldılar Cenevre 9 (A.A.) M Anto nof, M. Avenol vasitasüe bu sabah Bulgar ve Türk mümessillerinin al dıkları haber üzerine Bulgar teaeb • büsünim muameleye konulmiyaca ğım matbuata bildirmistir. Alâka dar üri memleket 7 mart tarîhli tesebbüsün hükümsüz addedümesî Iazım geldiğine kani olmuflardir. M. Antonof bugün Bğleden sonra M. Avenola bir mektub göndererek hü • kumetinin ve kendisinin icab eden izahati alarak, Bulgar muhtrasmin Uluslar Derneği konseyine tebliğini faydasiz addettiklerini büdirecektir. Ari donanma ityantn ilk günü Salamin tertanennden açık denîze çtkarken ayn ayn derce mecbur oldukı M. Çaldaririn beyanah Atina 9 (Hususî) Basbakan M. Çaldaris, gazetecilere raki beyana trada föyle demistirt * « Makedonyada fena havaler nihayet bulur bulmaz, asiler kendilik • lerinden dagılmadıkkn takdirde ki ben dagdacaklanna pek kuvvetle ihliroal veriyorum isyan harekeünin tenkfline hemen baslanacakhr.» Isyan ve Balkan itilâfı Balkan İtilâfı Reisi M. Titülesko, «Hepimiz kalben Yunanistanla beraberiz, Bulgar teşebbüsünden dolayı çok müteessifim» diyor Bükres 9 (A.A.) Rador ajanıi I | bildiriyor: Balkan Antanb Baskani M. Titü • ılesko Rador ajansina asag'daki beya • natta bulunmoştur: «Hali hazirdaki h&diseler, Balkan mîsakinin müessir olduğunu hiçbir iti • raz götünneksizin upat etmektedir. I Bir memleket, YunanUtanin bugiin ge • çirdiği dahilî çetin imtihani, toprak bütünlüğünün komşularindan biri tara • findan tehdid edilebilmesi için mantıI kî en küçük bir endişe dahi olmaksi • zin, geçirebilir. Karsihklı müzaheret esaıina müstenit muahedelerle tesis edüen emniyet sisteminden daha belig hangi delil vardir? Balkan misakmı imza •denlerin emelleri çok aulhper • verdir. Bulgar hükumetinin de komsuj memleketlerin ayni sulhperver etnel Cenevre 9 (A.A.) Uluslar leri besledigine inanmak lâzımdır. Buj Dernegi tebligine göre, M. Antonof, vaziyet İçinde, hiçbir »ebeb yokken Umuhtirasinı geri aldığina dair olan luslar Derneği nezdindeki Bulgar te mektubunda, «tamamen sahsi mahi • sebbiisünden dolayı müteessifim ve hü' yette ve nesredDmek üzere verUme* kumetten hükumete açık bir izahin her < miş olan bu muhtiranin» keenlem feyi yoluna koymasini temenni ederim.' yekön •ddedümesi lâzim geldiğini Hepimiz kalben Yunanistanla bera • bfldirmektedir. Sofya 9 (A,A.) Bulgar ajansi beriz ve geçirdiği buhrantn biran evrel' bildiriyor: (Arkan üçüncü tahlfede) nihayet bulmasini samim! rarctte te mııııııııııiMiıııııiMimııııınıııııııııııııın ıiMirımıııııııiHiııııuııııııııiııııııııııııııuMiııtınıııııııııııııııııııııtıııııııııınımııııiMiıınmıııııınıı mennî ediyoruz. Her n« olursa ohum Balkanlarda «ulhun muhafaza edilece • gine kanaat mevcud olunca Yunanit • ttnin olualaraıi bakimindan vari • Urkası befinci tahtfede) Bulgar Başvekili ne diyor? Atinada tutalan asi zabitlerin Dhanıharbe »evkinden bir intıba yüz bine yakın kuvvetleri vardır. Ye niden mühimmat aliTUslar, bir de hava kuvveti teşkil etmişlerdir. Selânik znuntazam surette topa tutulmakta, aynca tayyareler taıafındn bombardı • man edilmektedir. Asiler Serez Selânik demiryolunu ele geçirmiçlerdir. Dedeağacmı da tehdid etmektedirler. Telgraflar bu çekilde karifik olduğu için Atinadan gelenlerle diğeTİerini Millete soğukkanhhğınt muhafaza etmesini tavtiye eden M Çaldaris bu •özlertne ilâveten demistir kit c Hükumet mümkün oldugu kadar az telefat olmasına dikkat etmek suretile intizam ve sükunu tamamen ve bu defa kat'î olarak tesis edecek • tir. O suretle ki, istikbalde milletin *ükun ve huzuru tamamen temin edümif olacaktır. İArkast beşind sahifede) Venizelosun ipleri Itaîyanın elinde imiş! İngilîzler bu kanaatte oldukları gibi Yugoslav gazeteleri de Itaîyanın Venizelosu maksadWına alet ettigini söylüyorlar Asi Yunan filosu ticaret gemilerimizi çevirdi Fakat Averofla muhribler; Izmir, Altay ve Konya vapurlannda Türk bayragını görünce çekilip gittiler Venîzelosun oğlu Venizelos, Cumhur isyanı babam ter reisi M. Zaimise de tib etmedi, diyor hücum ediyor Sağda Konya, solda Ankctra ve tzmir vapurlart... Averofun, Konya vapurunu zaptettiği yalandır Atina tokaklannda tanh dizileri Paris 9 (A.A.) Gazeteler, Yunanistandaki dahili vaziyet böylece uzayıp gidecek olursa,. Balkanlarda uluslararası müskülâtı bais olup olmıyeı:ağını soruşturuyorlar. Eko de Parinin Londra muhabiri diyor ki: «Londra mehafili, vaziyette müstesna bir vahamet görüyorlar. • Yunan hükumeti Bulgarların asîlere müzaheretinden korkuyor. Diğer laraftan, Itaîyanın ipleri çekmekte oldugu hakkında umumî bir kana at vardır.» (Arkast 4 üncii sahifede) Köstenceden yüklediği 5447 ton mazut ve benzini Giridd'eki asi gemilere götürmek üzre oldugu an lasılacak Çanakkalede yakalanan Yunan bandıralı Atals vapunı bu sabah Halice sokulacaktır. Cuına günü ve dün kÖprü açılmadığı için At'.as vapu>u Sirkeci nhtımında bağlı olarak muhafaza altında bulundurulmustur. Dün Akdenizden gelen bazı Yunan silebleri burada muayene edi • lerek Karadenize çıkmalarına müsaade edilmiştir. Yalnız, Kacad'e • nizden gelen ve kömür, mazut, gıda maddeleri yüklü olan Yunan vapurlannln Akdenize geçmelerine mü • saade edilmemekte ve bunlar ihtiyatî bir tedbir olmak üzere lima • (Arkan beşinci sahifede) Teşekkür Çöcuklarlmlz Leylâ ile Bülendin evlenmeleri kutlu hâdisesi münase betile bizzat gelerek. telgraf ve mektublarla ve diğer değerli alâkalarla sevincimize sevincler katarak hakk^# mlzda büyük teveccüh ve muha uhabbet gösteren yüksek dostlarlmlza en de . rin saygllarlmlzla kalbimj^îf ep.. saf J ve heyecanh şükranlari Selâniğe gonderîlen Mora asherlen Venizelosun Pariste oturmakta olan oglu miralay Sofoklu Venizelos, Jurnal muhabirine atideki beyanatta bu • jslunmuf tur: Babamm, Yunanistandaki isya • (Arkan dördüncu sahifede) Venizelos, Ğrîdde ydpttrdığı bir geçid restninde Atina 7 (Hususî muhabirimiz • den) Atina yavaş yavaş mutad hayatııu alıyor gibidir. Dünden itibaren sabahm saat yedisinden ak • %amm altısına kadar taksileria isleİArkası befinci Sondakika Gece yarısmdan sonra muhtelif membalardan aldığımız miihim haberler beşinci sahifemizdedir i ^^ ^ J YunasNadi HaUd Ziym UşakU^^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog