Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

f Birincikânim 1935 CüMHURÎYET ®TU R A N ® TUVALET SABUNLARININ EN YUKSEK MARUASIDIP 6UZEL PARFOMLERLE HA2IRLAHMIS LÜkS SABUNU. EKONOM1K TUVALET SABUNU. den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır KOLONYA SUYU ILE HAZIRLANM1$ FAZLA KÖVÜREN BANYO SABUNU. NAZİK ÇJLDLER İÇİN GUL KOkULU GÜZELLİk IİUSTAHZARI. Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bunanla beslenen yavrular tombul ve kuvvetli, neşeli olur. RO ilâclannızı ^1SALİH 9 NECATi FOSFOTİN NECATİ | İstanbul Belediyesi SEKER FABRİKALARI Anonim Şirketinden: Eskişehir Şeker Fabrikasmdan ve İzmit yolile denizden 1936 senesi zarfmda İstanbula getirilecek şekerlerin nakliyesi 21 ilkkânun 1935 cumarteti günü «aat 11 de Şirketin Istanbulda Bahçekapıda Taş handaki bürosunda kapalı zarf usulile talibine ihale edilecektir. Şartname ve tafsilât Şeker Bürosundan alınabilir. TURKIYE Bütün diğer pillerden fazla aydınlatır ve hepsinden dayanıklıdır. DAİMON PİLLERİ MEŞHUR ilânları I Haseki hastanesinin entanî doğum pavyonuna yaptırılacak asansör açık eksütmeye konulmuştur. Bu asansöre 3450 lira bedel tah min olunmuştur. tstiyenler şartnameyi 17 kuruş bedelle Levazım Müdürlüğünden alabilirler. Eksütmeye girmek istiyenler 2490 numa ralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 259 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubüe beraber 10/12/935 salı günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (7445) Denizyolları İ Ş L E T M E S İ Acentaları: Karaköy Köprübaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 İZMİR SÜR'AT POSTASI Yalnız bu haftaya münhasır olmak üzere 10 birincikânun salı günkü Izmir sür'at yolu postası yapılmıyacaktır. • (7748) Karacabey Harası Müdürlüğünden: Hara ilıtiyacı için almacak «Seksen» ton yerli malı Sömikok kö mürü açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 23 kânunuevvel 935 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte teminatlarile birlikte Hara Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (7672) Türkîye umumî acentaian: GABAY BIRADERLER Satıs deposu: JAK DEKALO ve ŞÜREKÂSI tstanbul Tahtakale Tıraş bıçağı düoyada en çok On salmış ve güç begenenlerin bıçagıdır. Her yerde satılır. MOND EXTRA N O RA Tıraş bıçagı herbesin bıçağıdır. Her yerde satıhr Bu mevsim zarfında, SARAY, Y1LDIZ ve ŞIK sinemalannm birinde beğendiğiniz herhangi bir filmi görmek kabildir. B u n u n için : PARA VERMEDEN Barsakları Jemizler KADER Piyango gişelerinden D i r D Y ı l k a c ı Vkîl^tî Dlietl * «DaŞl Dlietl MİLYON almak kâfidir Aç karnına bir kahve kaşığı ahndıkta Yemeklerden birer saat sonra alımrsa ve yanmalarım giderir Ağızdaki tatszhğı ve kokuyu izale eder. . Alacağınız bilet mukabilinde gişelerimizden hediye olarak verilecek kuponu, gitmek istediğiniz sinemaya göstererek gireceksiniz. Bu suretle hem talihinizi denemiş hem de parasız sinemaya gitmiş olursumız. Bu fırsaü kaçırmayınız ve biletinizi Kabızlıgı def'eder Hazımsızlıjjı mide ekşilik M i L Y O N v e K A D E R gîşelerinden ahnız. Milyon gişesi : Beyoğlu, Ittiklâl caddesi, Parmakkapı No. 75 Kader gişesi : Eminönü, Valide han karsısında No. 4 • M M M M ^ M İ Beyo£lu, Istiklâl caddesi No 109 ^ • ^ • ^ ^ • • ^ FOTOGRAFCIUK 15 kuruş. İkbal Kütüphanesinde Dünyanın en tanınmış otomobil fabrikalarından MERCEDES BENZ Fabrikasının. Turkiye Umumî Vekiklliği birkaç aydanberi şirketimize verilmiştir. Hernevî lüks binek otomobillerî, mazot yakan son sîstem dizel motörü ile mücehhez kamyon, otobüs ve itfaîye arabaları, arazözler ve bunlara aîd yedek malzeme siparişi kabul olunur. YAMAN KOLLEKTİF ŞİRKETİ .tiklâl caddesi 32, Ankara, Telefon: 2052 1972 istanbul yazıhanesi: Alümniyum Matra Fabrikası. Telefon: 42024 49082 İstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğünden: Tahmin Muvakkat .• likt au >vsafi Cınsı İhale günü ve saati bedeli teminat 82 takım Yeleksiz ve ceketlerin 12/12/935 saat 14 te önü kapalı 382 Yelekli ve ceketlerin 20 40 28 68 önü açık Palto Sivİl 69 21 53 aded 922 73 » Kasket Siyah Serej kumaçindan 117 00 8 78 78 İstanbul Asarıatika Müzeleri Genel Direktörlüğü merbutu bulunan müzelerin müstahdemini için yukarıda yazılı elbise, palto ve kasketler açık eksiltm eye konulmuştur. Isteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve e&siltmeye girmek üzere ihale günü Ticaret Odasından aldıkları belge ve teminat mak «enedlerile Müzeler Genel Direktörlüğüne müracaat eylemeleri. (7432) ElbUe L. 1453 Kr. 86 L. Kr. 109 04 J Eksütmeye konan iş: Muhammen bedeli 429061 28 Lira olan Adana ve keşif bedeli 255864 35 » » Mersin ve muhammen bedeli 208259 18 » » Tarsus Yekun 893184 81 Şehirlerine getirilecek içme sularının evrakı keşfiye ve fenni yeleri dairesinde her şehrin ayrı ayrı veya her üç şehrin birden tesisatlarının yapılmasıdır. 2 Bu işlere aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Fennî şartname, E Süsilei fiat cetveli, F Keşif hulâsası, İstiyenler bu sartnameleri ve evrakı Adana için 10 lira 72 kuruş Mersin » 6 » 40 » Tarsus » 5 » 20 » bedel mukabilinde lç Bakanlığı Belediyeler tmar Heyetinden alabilirler. 3 Eksiltme 9/12/935 tarihinde pazartesi günü saat 15 te An kara tç Bakanlığı binasında Belediyeler tmar Heyeti salonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksütmeye girebilmek için isteklüerin Adana için 20912.45 lira, Mersin için 14043.21 lira ve Tarsus için de 11662.95 lira . muvakkat teminat vermeleri, bundan başka aşağıdaki vesi kaları haiz olup göstermeleri lâzımdır. A Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna dair vesika. B Nafıa müteahhidi olabüeceğine dair Nafıa Meclisince veril • miş müteahhidlik ehliyetnamesi veya bunun kâtibiadillikten musaddak sureti. C İsteklüerin şimdiye kadar başka şehirlerde içme suvu tesisatı ve boru şebekesi yapmış olduklarına ve bu işlerde taahhüd lerini hüsnü suretle ifa ettiklerine dair mahallî valüiklerden verilmiş vesikalar. «Şimdiye kadar başka şehirlerde içme su • yu tesisatı yapmamış olan talibler Nafıa müteahhidi olabileceklerine dair Nafıa Meclisince verilmiş ehliyetnameden maada iş kendilerine ihale edildiği tarihten itibaren alâkaları kesi linciye kadar şehrî içme suyu tesisatında çok tecrübeli müte hassıs bir Türk veya ecnebi mühendis istihdam edeceklerini taahhüd edeceklerdir.» £ Teklif mektubları yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Belediyeler İmar Heyetinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. 7 Keşifnameler font borular üzerinden yapılmış olup talibler çelik borular üzerine de teklifte bulunabilirler. Eksiltme ne • ticesinde İhale Komisyonu font veyahud çelik boruları intihab etmekte serbestir. £ İhalede münakasa tenzil nisbeti esas olmakla beraber ta libler tarafından vaki olacak tekliflerde tediyenin taksitlere bağlanmasını kabul edenler tercih edilebilir. 9 Yapılacak işler hakkmda daha fazla malumat almak istiyenler İç Bakanhğında Belediyeler İmar Heyetine müracaat etmelidirler. «3116» (6616) Imar Heyetinden: BELEDIYELER Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı TRABZON YOLU İZMİR vapuru 10 birinci kânun SALI günü saat 20 de RİZEYE kadar. (7716) ve Çil lekelerini izale eder Itriyatın istihzar edildiği ma halleri ziyaret ederken veya ekseriya yağmura, güneşe veya rüzgâra maruz kalmak ıstıra rında bulunan her yaştaki ka dınların cudlerinm tazelığine ve guzellığine hayran oldum. Se bebıni sorduğumda öğrendim ki, onlar çiçek koparırken, çiçekle rm keislerinde mevcud balmu mu, cıldı şayani hayret bir su rette beyazlatıp ' yumuşatma hassasına malik olduğunu ke§ fetmışlerdır. Hergün muntaza man istimalınde tenin butün buruşukluklarını izale eder ve yuze yumuşaklık ve genclık ta ravetini verir. Bu sihrengiz çi çek balmumu eczanelerde «Cir Aseptme> namile satılmaktadır. Akşamları yatmazdan evvel kullanılmakla, cildin sert aksa mını yumuşatır ve lekeleri izale eder. Sabah kalkınca beklen miven beyaz, ter ve taze bir cild meydana çıkar. Bugüne kadar bu derece basit ve şayani hay « ret bir surette, müessir bir ted bir bulunmamıştır. Hemen bu akşamdan <Cir Aseptme> i kullanınız ve cazib tesirinden ha>Tette kalmız. Ben de şimdi boynum, kollarım ve ellerim için <Cir Aseptme> kullanıyorum ve son derece mem » nun kalıyorum. TURK HAVA KURUMU BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 2 nci keşide II Birincikânun 935 tedir. Büyük ikramiye 30.000 Kradır Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle «20.000» liralık bir mükâfat vardır... Cild ve Zühreviye Hastahklan mutehassısı Dr. Ç İP RU T Beyoğrlu, Rus sefarethaneıi sıra sır.da Posta sokagı köşesinde Meymenet apartıtnanı. Telefon : 43353
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog