Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CT7MHURÎYET 9 Birfndkântm 1935 Trakyanm kalkmması için yapılan plân luhtelif Bakanlıklara mensub mütehassıslaınn tetkiklerinden çıkan neticeler ve Umumî Müfettişliğin yeni kararları GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 1 8 "• | 1 İB 1 1 1 • • • M 1 1 • 1 1 m •1 \m\ 1 1 1 \m 1" 1 11 11 • 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 •1 1 1 • 1 • !• bir kadm Bağcıhğı, şarabcılığı, yaş meyvavi, kavun islerini, Marmaranm Sarköy, MüBursa (Özel) Ümidalanı köyün refte, Tekirdağ, Gelibolu, Lâpseki ve den Ahmed oğlu Hasanın karısı Fat Canakkale balıkçıhğını, Geliboludaki ba manm kocasının yiyeceği yoğurda ve Iık sardalya ve konserveciliğini; bal ve içeceği suya zehir katarak onu öldür mek istediği Adliyeye haber verilmL balmumunu, arıcılığı ve bütün ürünlerin ve Müddeiumumilikçe hâdiseye vazıyed köylüye ve memlekete faydalı yerlerini', edilerek yapılan tahkikatta, Fatmanm tohumlannı, hayvancılığin ıslahı, geîiş kocasına verdiği yemekten yemediği ve mesi ve Trakyada gec kalan koopera;;f bu sudan da içmediği anlaşılmış, kocası havatına yavaş yavas kavusulması gibi Hasanm ise yemekten sonra fenalaştığı yollarda ve her kolda vardısh sonuclan ve annesi tarafından zehirlenme şüp aldıktan sonra bunlar da plânlaşacak ve hesi üzerine kendisine ayran içirildiği Szerinde işlenerek program altına alına ve bir hayli ıztırab çektikten sonra kurtulduğu tesbit olunmuştur. caktır. Fatma suçunu inkâr etmekte ise de Edirne fidanlığı ve göçmen evlerî köyde birçok kimselere (bir cahillik Edirne fidanlığı Türkiyede en esaslı yaptım) diye ikrarda bulunduğu haber fidanlıklardandır. Bu yıl 250 bin fidan verilmiştir. verecektir. Bunlann 50 bini aşılı ve iki Müddeiumumilik, Hasanm yediği yeüç yaşında meyvahdır. mekten artık bulamamışsa da içtiği suHer bölgenin toprak kabasitesi düşü yu ve suyu içerken süzdüğü mendili Adlî Tıb işleri kimyahanesine mühürnülerek öylece aynlmıştır. Bu aydan i leyip göndermiştir. Gelen raporda bu tibaren dikkatle ambalâjlar yapıladak nun civa mürekkebatından sürur denive yerlerine yollanacaktır. Her ilçenrn en zehir olduğu bildirilmiştir. Fatma aziraat memurlan köy köy dolasmak leyhine Müddeiumumilikçe hukuku uaveble bunlann dikilmesine, ko mumiye davası açılmıştır. runmasına ve ilk yıl için sulan(Baftarafı 1 inci tahifede) 9 I masına dikkat ve nezaret edeceklerdir. lek için tedbirler alınmıştır. •1 10 Bu konuşmalar bittikten sonra hazır Bunun için de Mütehassıslar kurumu bir bulunanlar Şark Demiryollannın agır ta talimatname hazırlamıştır. Gerek plân Soldan sağa: bifelerinden şikâyet etmişler, buzhanelere ve gerekse talimatname bugünlerde ba 1 Ekip biçmekle uğraşan, tarladaki sılmak ve yayılmak üzeredir. jtonulan tenekelerden daha az kira almbuğday mahsulü. 2 Çoğun aksi, kuru Her göçmen evine mecburî olarak on lası, maliyetin azaltılması bakımmdan, tane meyvah fidan ve her göçmen kö soğuk, alfabede son harfin okunuşu. 3 köylüce ricada bulunulmuş ve bunun üyüne veya mahallesinin sokaklanna Eski tarz bir tabanca, rusça «evet». 4 fcerine General Kâzım Dirik bu işlerle mecburî olarak akasya ve buna benzer Kısa zaman, memleketimizin Asyadaki ak sıkı bir surette meşgul olacagını bilağaclar dikilecektir. Bütün vilâyetlerin kısmı. 5 Bir kumaşm genişliği, şeytairmistir. göçmen köyleri çukurlannı plâna göre nın aksi. 6 Odanm üst kısmı, her gün Konuşmalara son verilmezden once açmak için emir almışlardır. içtiğimiz şey. 7 Yayla atılan, <üst» ün fcrediyi acan Ziraat Bankası basdirektörü Köy korulart aksi, yemekten emir 8 Bahçeye kurulan lail Elâgöz de söz alarak acılan kredi ve içinde uyunulabilen salmcak, bir işi Beş yılhk plâna göre eski ve yeni bü^akkında izahat vermiş ve mandıracılantün köyler birer koruluk yapmağa mec yapmaklık. 9 Vücuddeki şişkinlik, liııza elden gelen her türlü kolaylığı gösburdurlar. Trakyanm bütün plâtolann san, Yunanistanda yaşamış eski Türksrecesini vadetmiştir. da görünen meşe ve buna benzer odun lerin reisleri. 10 Çeşmede hayvanlann Trakyanm her yönden kalkındmlmaluk koru parçalan Trakya topraklannın su içtikleri yer, midesi boş. ve genel bir genişliğe ve baymdırlığa kabasitesini göstermektedir. Bu ko Yukarıdan aşağıya: tavuşturulması yolundaki savaşlara ö ruluklar on ve on beş yıl sonra kendini 1 Toprak onunla çapalanır, tarlaya emle devam edilmektedir. gösterecek ve verimini yapacaktır. atılan şey. 2 Müsaade, irad. 3 İçinde Kredi kooperatifleri Edirne vilâyetinin nümune çiftliğinin oturulan yer. 4 Küçük romorkör, etraTrakyanm dört vilâyetinde, en canlı bu yıl hazırlanmıya baslıyan yerlerinde fı su ile çevrümiş kara parçası. 5 Es islek köylerinde olmak üzere elli ka bir milyon üzerinden tohum ve buna gökiden garbî Anadoluda yaşamış milletlar kredi kooperatifinin kurulması ve re çekirdek atılacaktır. lere verilen isim, taşıma. 6 Halk, nota. icöylerde d'kkat ve özenle işlenmesi için Köycülük kalkınma programt 7 Ezmekten emir, içine su konulan kab "rakya Umumî Müfettişliğile vilâyetler Ziraat Vekâletinin Ankara vilâyeti lardan biri. 8 «Boş> un aksi, nota. 9Bir rasında geçen haberleşme iyi sonuclar köyleri için hazırladığı 60 maddelik şeyi ortadan kaldırma, elbisenin boyyermiştir. köycülük kalkınma programmı Genel nu örten kısmı. 10 Bir soru edatı, aKredi kooperatıflerinden baska satış Enspektör Kâzım Dirik tetkik etmiş ve rabca «düğüm>, <tok» un aksi. lcooperatifleri de ele alınmıştır. Bu ku ağaclama, tavuk horoz, tavşancılık gibi rumlar daha dikkatli ve daha agır tutul köylüye varlık ve zenginlik kaynağı o Eüoelki bulmacanın halledilmiş $eklı 10 makta ve yüksek derecede kabasiteli olan lan iş kollanna önem verildiğini görmüşs ve cesidli ürün veren köylerde inceleme tür. 1 S|P 0 R|B|K|A|VTG A ler yapılmaktadır. 2 OİL T A|B|A|D|A|B Z Göçmenlere yapılan yardım Koza ve ipekçilik 6 P|A|B B|U|F|A K|B A Göçmen kardeşlerimize imece yardı Ziraat Vekâletinin gönderdiği ve bumı devam ediyor. Sağlık durumu da i 4 A|N|A|Ç|B|A M AjN(B işin en mütehassısı olan Bursa enstitü di yidir. Sıhhat Vekâletinin memurlan ve 6 • |«|Y|E|B|D • • İUİS rektörü Tahir, Trakyanm dutluk ve bömüfettişleri tedbir ahyor ve aldınyorlar. 6 D|U|R|U|BİA|K İİM • cekçilik yaDan yerlerini birer birer ince Kış için geniş ölçüde hastane ve revir 1 A |N | A|• lemistir. İlkbaharda büyük ve işlek bir tertibatı ahnmak üzeredir. IİRİI • |A N merkez olan Uzunköprüde elli kişi 8 YİUIN A N|B|L|O|R|fl Ilkbahar için yerli fabrikalara (Or lik bir kozacılık kurumu, sonba man çiftliği, Adapazarı, Kınkkale ve 9 A|T B|L|A|F •|D|A|M harda da bağcılık kursu açılacaktır. Zi İzmir fabrikalarına) daha on bin pulluk 10 K|B|K|A|D|A|N|A|B İ raat Vekâletinden getirilen (ihnak fınnı) sipariş verilmiştir. Bunlann hepsi 15 matipleri iki üç yüz liraya birçok köylerde yısta yerliyerinde bulunacaktır. Tipleri, yaptırılacak ve böylelikle köylü aracı cinsleri ve ağırhklan Trakya toprakla lann ellerinden kurtulmuş olacaktır. Bun rına uygun olarak Ziraat Vekâleti ver Hukuk Fakültesi mecmuası dan baska büyük bir makine Geyvede bir miştir. Romanya göçmenleri bera Hukuk Fakültesinin üç ayda bir çıfirmad^n satm alınarak Uzunköpriiye ge berlerinde çok miktarda ve kuvvet tînlecek ve orada montaiı vanılacaktır lı pulluklar getirmişlerdir. Trakyanm karmakta olduğu Hukuk Fakültesi mec muasının 3 üncü sayısı çok zengin yazıBu makiae ile günde 40008000 kilo a bu yıl Lütün ekim işleri eski yıllardan larla çıkmıştır. rasında koza ameliyesi bitirilerek hemen çok üstündür. Hava ve yağmurların iyi Bu sayıda Charles Crozat, Recai Gaköylü hesabına kolayca pazara ve satışa gidişi, göçmenlerin çok çahşması ve her lib, Edib Serdengeçti, Hirseh, Emile yerden yardım ve imece görmeleri bu ne Thilo, Orhan Arsal, Roberto Paribeni çıkarılacaktır. ticeyi vermiştir... nin yazılarile Şemseddin Talib, Bülend Trakyanm ağaçlanma plânı Trakyada yeni tecrübelere göre çok Esen, bibloyografya yazıları vardır. İlTrakyanın ağa.clanması plânı üzerinde ziraat mütehassıslan tarafından çalısıl iyi neticeler ahnan pamukların daha er gililere tavsiye ederiz. nnakta, mütehassıslar son toplantılann ken yetişen cinsten verilebilecek tohumEdirnede Trakva Umumî Müfettişliği i larınm miktan fen istasyonlanndan so rulmuştur. Bir pamuk kökünden 102 kodaresinde yapmaktadırlar. Fi za alınmıştır. Meyvah ve meyvasız ağac olarak ik Salome 30 Yapağcıhğa da önem verilmektedir. ana kısma göre çizilen plân iyi ve pratikOskar Vild Trakyanm her cinsten yapağı örnekleri tir. Meriç, Tunca, Ergene gibi topraklaAdolf nmızı feyizlendiren ana suların vadıle General Kâzım Dirik tarafından Ekonomi Bakanlığile İş Bankası Genel DirekBenjamin Constant 50 rinde ve kollannda yüzlerle ve binlerle törlüğüne gönderilmiştir. Trakya yapağıOnu Beklerken büyük kavaklıklar yetiştirmek, plânm ana lan çok değerlidir. Bunlann piyasada H. Ziya Uşakhgil 50 hatlarındandır. Bu isin hangi köylerde kıymet bulması için mahrec aranmakta kaç yılda ve ne tarzda yapılacağı tesbi dır. Ortalama bir buçuk milyon kilo varYara edilmiştir. Bu kavaklara kök, dal ve çi dır... Mehmed Rauf 30 çek verecek ana kavaklıklar da bulun Eşkiya ininde Şimdi yer yer raslanan ufaktefek ekmustur. Ziraat Vekâletinin göndereceŞ Hüseyin Rahmi 100 fidancılik uzmanı da bu aym içinde Edir sikliklerin tamamlanması ve Genel EnsEkonomik ve finansal kapektör Kâzım Dirik tarafından sıkı bir neye gelecek ve tam mevsiminde gezmeğe takib ve geceli gündüzlü bir çalışma iL nunlar ve diğer mevzuat ve yer yer incelemeğe başhyacaktır. yapılması kararlaştırılan işlerin bir an cvvergiler 160 Ekonomik kalkınma vel tahakkuku için uğraşılmaktadır. ArHakkı Yeniay Ekonomi Bakanhğının gönderdiği e dı arkası kesilmeden yürüyen bu gay Taşradan sipariş alır ve gönderir konomi mütehassısı bir aydanberi bütün retle pek kısa bir zaman sonra TrakyaTrakyayı Umumî Müfettiş General Di nm da yüzü güleceğinden hiç kimsenin rikle beraber gezerek borsalan, ticaret o şüphesi kalmaınıştır. dalannı, üretmeni, iç piyasalann duru KADRt OGUZ mile çıkan ürünleri, diş piyasalardaki durumlannı inceledi ve raDorlannı hazırlaKocasını zehirlemek istiyen mak üzere Ankaraya gitti. • 1 1 •1 PERLODENT, Diş macunu ilmin bulduğu en iyi fformOI ile ihzar edilmiştir. Ağzın asrî sıhhat koruma ihtiyaçlarını temln eder. PERLODENT, Diş macunu ağızdaki bUtUn mikroplan öldUrUr ve dişleri çürUmekten muhafaza eyler. PERLODENT, Diş macunu günde iki defa muntazaman kullanıldığı takdirde dişlerinsarı kirlerinl yok eder ve dişlere parlak bir beyaziık verir. PERLODENT, Diş macunu kullamldığı takdirde Pyorrhea nam diş etleri hastalığına karşı koymak için çok mUessir bir vasıtadır. PERLODENT, Diş macunu nefesj temizler ve afizı serinletir. TüRKiYE YAö VE MAMULATI SANAYii LiMiTED ŞiRKETi ISTANBUL İZMIR Ç YENİ ESERLER ) YENİ ÇIKTI YENİ ADAM Yazan: Akademi üyelerinden STROVSKI Çeviren: HAYDAR RIFAT Eskiyen medeniyetimizin ölüşünü, yeni bir medeniyetin ağrılar içinde doğusunu inceler. 75 kuruş. J . BASURDAN . ile kurtulursunuz Memeleri mahveder kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün dünyada milyonlarca hayat kurtarmıştır Birçok Alman profesörlerinin takdirnameleri kutusundadır. BUTUN AGRILARI GEÇIREN NeorttUti ECZANEDEN ISTEYİNI2». HEDENSA Ameliyatsız yalnız REOSİL TARLKT Bu hafta yeni çıkan kitablar öksürük, Grip, Göğüs nezleleri, Soğ^jk alğınlığından , Si/i kurtaracak en eyi ilâç budur. Boyer Ijaboratıınrı DOKTOR Osman Şerafettin Cağalogij Nuruosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 20893 Muayene zamanı pazardan maada öğîetJen sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî sari hastahklar mütehassısı DERMOJEN yalnız krem değil tam manasile cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlak lar, sivilceler, ustura yaralan, yanık larda birebirdir. 40 kuruşa her ecza nede bulunur. < istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: |D NO Semti ve mahallesi 1536 1537 1558 Mercan Dayehatun 1560 Üsküdar Kazasker 1562 • Selâmsız 1584 Hasköy Hacışaban 1593 Çubuklu 2125 2462 2824 7267 7590 Üsküdar Yenimahalle Bakırköy Lartaltepe Beyoğlu Hüseyinağa Tarabya Feriköy Balarköy Kartaltepe Kmalıada Sokağı Yeni Livadya Livadya ve Karanfil lmameli hanın üst katı Harmanlık Değirmen <5akızh bostan Çubuklu cad Yenimahalle Incirli cad. Duvarcı ve Sul* tançeşmesi *? Tepebaşı Baruthane cad. incirli cad. Emlâk No. 2022 4 E. 14 E. 6365 Y. 25 E 41 Y. 1 E. ve Y. 4 E. 49 mii. Y. 20 E. 78 Y. 66 26 mü. harita 1 1831 E. 40 Y. 141 E. 135 mü, harita 7 26 mü. harita 2 26 mü. harita 3 26 mü. harita 4 Cinsi ve hissesi 1930 metre arsaom tamamı 861 İmameli hanın flst kafında kârgir odanın tamamı Hanenin 24120 his. •£• ? Hisseye gore muhammen kıymeti 386 344 600 100 173 100 756. 100 280 200 575 154 280 285 287 Açık arttırmal YENİ KiTABCI Ademi ıktidar, Arsanın tamamı Ahşab hanenin 14 hK Kısmen kârgir ahşab hanenin tamamı 35 metre arsanın tamamı 927 metre arsanın tamsmı 95 metre arsanın tamamı 28479 metre murabbaı ağaçlari alan bağın 1 2 his. 206,48 metre arsanın 12 his. 936 metre arsanın tamamı 947 metre arsanın tamamı 957 metre arsanın tamamı Dermansıziık, Vücut y Dimağın e yorgunieğunda pek müessir «e emin i'bir ilâctır. Kutusu 2 O O kuruş BEŞIR KEMAL MAHMUT CEVAT Eczanesi Sirkeci Bayanım; mutfak ve sofra takımlan soğuk su ile 7760 7761 7762 ile yıkadım. Pırıl Pırıl oldu, ellerim bozulmadı, balık, soğatı, yağ kokuları hiç kalmadı. Siz de tecrübe ediniz Deposu: Galata Balıkpazar, Şarab iske esi No. 502 Telefon : 43973 I Yukanda evsafı yazılı jrayrimenkuller on gun müddetle sahşa çıkarılmıştır. Ihaleleri 1812935 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledîr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog