Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 9 Birincikânun 1935 Galatasaray, Trikolor takımile berabere kaldı (Baa taraft 1 inc ./ıtfede) bir seyirci kütlesi olarak toplanmışlardı. Ecnebi temaslanndaki mutad merasimden sonra oyuna üçü beş geçe başlandı. Galatasaray takımı şu şekildeydi: AvniOsman, Reşad Kadri, Lutfi, Fahir Salim, Salâhattin, Gündüz Kılıc, Fazıl, Danyal. Güneş maçinda sakatlanmış olan Ni had oynamryordu. Her iki tarafın çok seri oyunile devam eden ilk dakikalarda Galatasaray takımı biri Danyal, diğeri de Gündüz tarafın dan kacmlan çok mühim iki fırsatla karşılaştı. Danyala gelen fırsan Rumen kalecisi önledi, Gündüz de fırsahnı, çok yakın bir mesafeden topu, dışan atmakla, kaçırdı. Rumenlerin golü Futbolda umumî kaide gibidir; tehlike atlatan taraf hasminden çok aşağı bir kıymette değilse hemen kendini toplar ve mukabele eder. Rumenler de böyle yaptılar. Atlattıklan iki mühim tehlikeden sonra anî bir hücuma kalktılar ve sağ açıklannın çok derinleme olarak ortaladığı topu Avni cıkıs içinde tereddüd gösterince sol içleri yetişti ve takımına ilk golü kazandırdı. 10 mağlub vaziyete düşen Galala saraylılar daha çok enerji sarfederek oynamağa başladılar. Fakat dün birinci devrede santrhaf oynıyan ve iyi bir gününde olmadıgını gösteren Lutfi hücumlan beslemek vazifesini iyi yapamadı. Değerli oyunculardan müteşekkil müdafaa hattı bir çeyrek kadar devam eden Galatasa raym hücum teşebbüslerini kırdı ve oyun bundan sonra daha ziyade Rumenlerin h'akimiyeti altına girdi. Galatasaray müdafaasınm, karşısmdakileri tamamen serbest surette hareket edebilmelerine meydan veren ovunu Rumenlerin sık < k Gau latasarav kalesi önlerine kadar gelmelerine sebeb oluvordu. Golle neticelenebilecek bu akınlar ise, yediği hatah solden sonra aklmı basma toolavıp fedikârane bir surette calı«ma5a ba^ıyan Avni sa^ yesinde bertaraf oluyordu. SAĞL1K VE FEN Şeker vücuda çok elzem bir gıdadır Çalışan bir adamın hayatını muhafaza/ ve sıhhatte bulunması için 110 gram mevaddı albüminiyeye, 56 gram yağa, ve 500 gram da hidrokarbonlara ihtiyacı vardır. Bu suretle vücudüne takriben 3000 kalori temin eder ve bu miktar gıda ile muntazatnan çahşabilir. 110 gram albümin: Etten, yumurta dan, peynirden, ve bir miktan da ek mekten ilâ. alınır. 56 gram yağ: Tereyağı, içyağı ve yahud zeytinyağı gibi nebatî olarak vücude ithal edilir. Bize lâzım olan 500 gram hidrokarbonlar ise ekmek, pirinç, hamur işleri, ve muhtelif şekerler halinde vücude girer. Vücudde albümin ve yağ esası teşkil ettiği halde bunlara rağmen 500 gram hidrokarbon alınmasımn sebebi ise bu maddeye pek büyük bir ihtiyac bulun masındandır. Asıl vücudde bütün kanda dört beş gram glikoz, karaciğerde ve adalatta dahi bir miktar glıkojen vardır. Fakat az olan bu maddenin vazifesi pek büyüktür. Hidrokarbonlar yani şekerler süratle yanarlar. Bu suretle vücude lâzım gelen harareti temin ederler. Vücude lâzım gelen energieyi meydana çıkanrlar. Şekerler mevaddı albüminiyenin fazla sarfına da mâni olurlar. Ve gene bunlann sayesinde yağ süratle harab olmaz.Vücudün yağ tabakası erimez. Hatta yağ bile teşekkül eder. Gıda olarak biz bunları, hamurlarda, ekmekte, pirinç ve kuru sebzelerde bu labiliriz. Fakat bu halde hidrokarbonlar saf değildir. Diğer başba maddelerle karışıktır. Saf olarak hidrokarbonlar şeker derununda bulunur. Ticarette satı Ian şeker glikoz ve früktozdan ibarettir. Bu cisim kolayca midede tahavvül eder ve em'ada glikoz haline gelerek hazmolur. Ekmek yerine şeker kullanmak mümkün değilse de şeker gıda noktai naza nndan pek mühim bir maddedir. Diğer gıdalanmıza büyük bir yardımcıdır. Lüzumu derecesinde şeker yemek bir insan için elzemdir. Doktor OSMAN ŞEREFEDDİN Hububat ve gülyağı vaziyeti çok fenadır Halıcıhksa sönmüş gibidir, ancak bu san'at ve ticareti eskisinden daha fazla yükseltmek kabildir Izmir Daha evvelki yazımızda metini değiştirseydi, şüphesiz mesele Burdur arazisinin ziraat kabilıyetini yoktu. Muayyen bir işte, muayyen bir mümkün olduğu kadar tarif etmeğe ça zararla çıkılan işler gibi telâkki edilebilıştık. O yazımızla Burdurun büsbühin lırdı. Halbuki Burdur için iş böyle cl bir ziraat memleketi olmadıgını iddia madı. Vaziyet 932 den sonra da ayni etmek istemedik. Maksadımız Burdur nezaketi muhafaza etti. Hatta daha fazistihsalâtınm nekadar zorluklarla elHe e lalaştı bile... Misal olarak buğdayı ele aldığımızda dildiğini göstermekti. Esasen bu vilâyegörürüz ki 933 te yapılan 19,250,000 tin arazisi pek adaletsiz taksim ediidi ğinden buğday, arpa ve sair hububattan kılo istıhsale nisbetle 932 rökoltesi istifade ciheti, adeta sayılı çiftçiye ınhi 14,380,000 kılo idi. Bu bir yıl zarfmda sar eder gibidir. Bunun içindir kı bu istıhsalât 4,870,000 kilo fazla olduğu memleket halkına, bilfiil emek sartet halde gelır noktasından ehemmiyetli bir mek suretile istihsali mümkün olan mah fark arzetmemış, ancak 38,250 lira giSi sulle san'atlardan fayda gelir: Afyon, J bir fazlalık olmuştur. Halbuki 928 te, senesinin istıhsal mıktarından Gülyağı ve halıcılık gibi.. Bu mahsul ve 933 3,250,000 kilo noksan olduğu halde gesan'atlar, halkın % 90 ının yüzierini güİdürecek mahiyettedır. Buğday, arpa lir noktasından 1,182,500 lira fazlalık ve çavdar mahsullerine gelince: Bunlar, göstermişti. Durumun böyle olroasma büyük arazi sahıblerinın kârlı işleridır. rağmen yani 928 ile 933 senesi aıasın Küçük çiftçi, yani bu sınıfın % 70 i, daki gelır farkı bu kadar büyük olduğu bu mahsullerden ancak yemekliklerin, halde bundan sonraki yıllarda buğday çıkarabilir. Ancak bu bahsi mevzuumu ve arpa ekimi fazla, hem pek fazla olza katıştırmak istemediğimizden tekrar muştu. Şöyle ki: 19 milyon kilo istihsavilâyetin umum varidatına dönüyoruz. lâtı 6066 milyona çıkarmak üzere ekim Burdur vilâyetinin beş yıl zarfında yani yapılmıştı. Fakat 35 senesi kuraklığı, bu c 928 senesinde aldığı gelirle 932 de al miktarı t'o 45 e indırdi. Bu ^o 45 in ihdığı gelir miktarını mukayese etmek için racat noktasından vaziyeti şudur: şu cetveli okuyalım: 40 yemeklik, 22 tohum ve % 928 de 932 de 928 e nisbet 22 de hayvanatın ihtiyacı için ayrılmışCinsi Lira Lira le noksanı tır. Yani dahilde % 84 ü sarfedılmiş ve Hububai 2,811,555 263,150 2,548 405 ihracat için de mahsulün ancak % 16 sı 486 480 154 964 Afyon 331,516 kalmıştır. 928 933 senelerinde 1620 milyon Anason 283,700 271,030 12,670 arasmda olan buğday istihsalâtı, neden Hah 255 258 255,258 Gülyağı 23,934 375 23 559 son senelerde 60 milyona çıkanlmak is40,000 Marangozlul 5,060 34 940 tenildı? Çünkü afyon, gülyağı ve halı69,872 Debagat 1,590 68,282 cılık ölmüştü. Keçeciük Hırdavatçılık Manlfatora Bakkaliye Çevıziçi Haşha? Dokumacılılc 20 250 30,000 Yukarı Ege notları: Beşiktaş Güneş maçından bir görünüş: Güneş kalesine korner atılırken rasında, bosluk bırakarak hücumlan tazeliyememek ekseri takımlarımızın hatası iken dün bilâkis hücum hattile muavin hattı adeta burun buruna idi. Müdafiler de çok yanlış bir tabiye kullanarak kalelerini tehlikeli vaziyetlere düşürdüler. Onlar da on sekiz çizgisi içinde kalmağı tercih ederek çok ileri oynıyan haflarile aralarmda bazan otuz metroyu bulan bir boşluk bıraktılar. Muhacimleri de bu boşlukta yer alınca, Galatasaray kalesine rahat rahat inmek çok kolay bir iş oluyordu. tkinci devrede Galatasarayhlar bu hataya düsmediler. Müdafaanın muavin ve bek hatlan icabma göre yelpaze gibi açılıp kapanarak bazan hep birden ileri ve bazan hep birden geri oynadılar. Hücum hattında da bütün yük Gündüz Kılıcda idi. Topu ayağına geçiren muhacim, hemen derinleme olarak Gündüz Kılıca pas veriyordu. Bu oyuncu da durmadan dinlenmeden bütün oyun imtidadınca devam eden bu şekildeki paslann pesinde koştu. ni unutmuş, karşısına aldığı takıma mümkün olduğu kadar sayı yapabilmek için sağlı, sollu hücumlara başlamıştı. Güneş merkez muavininden uzun bir pas alan Güneş merkez muhacimi, karşısmda ye gâne engel olan tek müdafie yaklaşma dan uzaktan çektiği kuvvetli bir şütle 16 ncı dakikada Güneşin yegâne sayısını yapmıştır. 21 vaziyetten kuşkulanan Beşiktaşlılar oyunun sonuna kadar sağdan hücum yapmışlar, arasıra bu hürumlan sola geçirmişlerse de neticeyi değiştirememişlerdir. Az gol yemek için bütün ener}isîni sarfeden Güneş takımına mukabıl, fazla sayı yapmıyacak kadar isteksiz ve durgun bir oyun oynıyan Beşiktaşın aldığı netice, o oyunla 21 den daha yüksek olamazdı. Bu müsabakanın bilhassa ikinci devresinde, stadı dolduran seyirciler, müsa baka hakemine karşı: Hakem! Dikkat et, Güneşe fazla gol yaptırma, senin akıbetin de Nuri gibi olur; Güneş yenilirse sana da boykot verirler. Diye bağınyorlardı Hakemlere uluorta ceza verTrrcırm, ırfjlübcülük gayretine kapılarak nizamnameleri çiğnemenin bu canlı aksülâmeli, ha kemi müşkül bir mevkide bırakmıştır. Beşiktaş Güneş B takımları 00 5,100 10,000 70,000 28,250 15,150 64,600 20,000 90,000 51,750 11,392 36,930 Bakır imali kazancı 64,600 160,000 80,0000 18,000 45 630 Devrenin sonlanna doğru Kadri, topu çevirmek isterken, kendi kalesine doğru falsolu bir surette piden müthiş bir şüt çekti. Bereket versin top kale direğinin yanıbaşından kornere gitti. Rumenler kazandıklan bu kornerden istifade edemeIstanbul lik maçlannm dün yapılan dıler ve devre 10 Galatasarayın mağlumüsabakalan içinde en göze çarpan oyubiyetile bitti. nu Şeref stadyomunda oynanan Beşiktaştkinci devre la Güneş arasmdaki müsaba idi. Ikinci devrede Galatasaray takımı deBir hafta evvel Galatasaraya 62 gibi ğişmiş, ve şu şekli almışh: Avni Osman, bir farkla mağlub olan Güneşin Beşiktaş Lutfi Kadri, Fahir, Suavi Salim, Şemtakımı karşısmda alacağı neticeyi merak si, Gündüz Kıhc, Fazıl, Danyal. edenler Şeref stadyomunu doldurmuşlarBu devre, birinciye nazaran daha sü dı. ratli oynandı. Galatasarayhlar teknik itiGüneş takımı sağ açığa Celâl Şefiği barile üstün olan hasimlerine karşı azamî almış ve geçen haftaki kadrosile sdhaya çalışmalarile mukabele ediyorlar ve bun çıkmıştı. da da muvaffak oluyorlardı. Kadri birinBeşiktaş takımı: Mehmed Ali; Hüsnü, ci devreye kıyas kabul etmiyecek dereceYavruyan; Faruk, Nuri, Fevzi; Hayali, de iyi oynuyor, Fahir kendi yerinde oyHakkı, Muzaffer, Şeref, Eşref şeklinde namanın verdiei emniyetle gerek müda sahaya çıkmış, müsabakayı Sadi Karsan faada ve gerek hücumlarda daha müfid idare etmişti. oluyordu Lutfi de geride, oyununu tutBeşiktaş takımınm akmile başlıyan o hırarak Rumenlerin çok tehlikeli birkaç yun ilk dakikalarda Güneş Müdafaasinin akınmı kendine has kurtarışlarile bertaraf iderine kadar sokulan Beşiktaşlıların bir ediyordu. sürü gol atacaklan hissini veren hücumlaDakikalar ileriledikçe çok süratli bir rile geçip durdu. surette devam eden oyun futbolculann Geçen haftaki vaziyete düşmemek i yorulmasile durgunlasacağma büsbütün çin uzun vuruşlarla mütemadiyen müdasürat kesbediyor, oyuncular gittikçe açıfaa halinde oynıyan Güneş takımı. a lıyorlardı. henkli oyunile tanınmış olan Beşiktaşm Galatasarayın golü her hücumunu rastgele vuruşlarla kesi Oyunun bitmesine on iki dakika kala yordu. Mutlaka galib çıkacağını gösteren bir mütemadiyen hücum etmek istiyen ve fakat usta fcir kalecile iyi iki bek ve çok iyi tavırla oyuna devam eden Beşiktaş her bir merkez muavin karşısmda gol çıkara yaptığı akının hiçbir netice vermeden geçmıyan Galatasarayhlar bir penalh ka mesine büyük bir ehemmiyet vermiyor, zandılar; Kadrinin kaleye çektiği süt sol ket'î zafer hissinin tesirile olacak hem bekin eline değerek drçarı çıkb. Osman durgun, hem de toplu oyundan ziyade panaltıyı gole tahvil ederek vaziyeti 11 şahsî oynuyordu. Hücumlannı çok defa soldan yapan Beşiktaşhlar bir an sağdan berabere yaptı. hücuma başladılar. Bu hücumlann birinBu golden sonra Rumenler mütemadi de Hakkıdan, Muzaffere giden pası kayen Galatasaray kalesine aktılar, Galata le yakınlannda yakalıyan Hayati hafif sarayhlar da mütemadiven çalısark tehli bir plâse ile 30 uncu dakikada Beşiktaşm keleri kalelerinden uzaklastırmasra uğras ilk sayısını yaptı. Bu arada topu topu tılar ve muvaffak ta oldular. Neh'cede sağdan iki akın yapan Güneş tak'mı en her iki taraf ta ba«ka eol yapamadı ve ufak bir tehlîke yaratamadan ilk devreyi oyun Iî b«rabere bitti. 10 mağlub bitirdi. Güneş takımı Beşiktaşa da yenildi 6,608 8,700 Tırnakla resim yapan genc bir san'atkâr 187,500 4,576,779 179,000 745,467 8 500 3,831,312 Yekun Diinkü maçı Beşiktaşlılar L 1 kazandılar Nasıl oynadılar? Rumen takımı, son zamanlarda îsınbula gelen takımlar arasnda iyî sıfaha alabilecek anlasmıs, futbolü dü™fin oynıyan bir takımdır. Kaleci. iki bek. santrhaf, üc orta futbolü bihakkin kavramış oyunculardır. Süratli ve toou durdurmadan oynamak vasıflanna. hücum hattınm uc orta oyuncusunun mükemmel süt çekme kabilfyetlerini de Hâve edbilinV. Galatasaraya gelince, birinci devrede hafbek hattınm hiç iş görememesi yüzünîden hücumlarda müessir olamadı. Fahir, Lutfi, Kadri hatö birinci devrede çok §eri ojrnaA. Hafbek ve nucum natlan a, Ikinci devre Ikinci devrede sayı farkını yüks?îtmel için bütün hatlarile hücuma geçen Be şiktaş, Güneş kalesi yakmlarma sokulan devamlı, fakat ağır ve neticesiz hiicum lara başlamiftı. Güneş kalesinden kurtulan her top ortanm tamamile boş olma smdan, Beşiktaş hücum hattına kolay kolay gelmiyor, bu suretle Güneş hücum hattı bir an için hücum yapabilmek fırsatını buluyordu. Beşiktaş, Güneş B takımlan arasmda Konya (Özel) ki müsabakada iki takım sıfır sıfıra bera Konyada resim ve yazı san'atinin ih bere kalmışlardır. mal edemiyeceği Süleymaniye Beykoz: 1 1 bir genc var. He Birinci lik oyunlanndan olan Suley nüz lise sıraların maniye, Beykoz arasmdaki müsabaka ü da tahsiline devam midin ievkinde heyecanlı olmuştur. etmekte olan bu 11 berabere nihayetlenen bu maçta gencin ismi İhsaniki taraf ta zaman zaman hâkim bir oyun dır. Lisede edebiyat göstermiştir. şubesine devam eVefa, Eyübe 21 yenildi diyor. Bu sene de Şeref stadyomunda oynanan Vefa kısmet olursa mek Eyüb maçı çok heyecanlı olmuştur. tebi bitirecek. Thsan Bu mevsim lik maçlarında oldukça haKara kalem. sulu ve yağh boyalarda fif bir takım halinde bulunan Vefa, E büyük bir istidadı görülen bu talebenin yüb takımmın düzgüa oyunu karşısmda hususiyeti alelâde kâğıdlar üzerine, başka hiçbir vasıtadan istifade etmek21 mağlub olmuştur. sizin yalnız tırnağile kabartma yazı Halic İdman kulübü de yazması ve resim yapmasıdır. Güneşle birleşiyor İhsan, eline aldığı bir kâğıd parçasıHalic İdman kulübü dün beş buçuk sa na sağ elinin baş ve orta parmaklan at süren bir toplantı yapmıştır. Çok gü nın tırnağile maruf hattatlar gibi düzrültülü geçen bu toplantıda Güneş kulü gün ve muhtelif çeşidlerde yazı yazı yor, dilediği resmi yapıyor. bile birleşmek mevzuu üzerinde görüşül müştür. Kulübün kürekçi ve güreşçiler Bu yazının kâğıd üstünde bu kadar birleşmeği muvafık bulmuşlar, futbolcula iyi ve kabartma bir hale getirilişi, isteise birleşmenin kat'iyyen aleyhinde bir va nen resmin yapılışı, fotoğrafların kopye edilişi nihayet birkaç dakika mese ziyet almıslardır. lesidir. Neticede mesele reye konulmuş ve Gü İhsan. bu iş için bir nümune ve mu neş kulübile birleşmek, esas kibarile ka allim görmemiştir. Kendi kendine uğ bul edilmiştir. raşırken bunu düşünmüş ve yapmağa Halic idman futbolcalartnt davet başlıyarak muvaffak olmuştur. Kulübün Futbol mümessilliğinden Kısır san'at hayatımızdan ve bediî Kulübümüze mensub bilumum futbolcu san'atlerin bu şubesindeki çoraklıktan lann bu akşam saat yirmide Bozkurd ku zaman zaman bahseder dururuz. Öyle lübünde yapılacak toplantıya gelmeleri taîımin ediyorum ki İhsan o çoraklığı rica olunur. giderebilecek kabiliyetteki san'atkâr larımız arasma karışacak ve kendisine yer ayırtabilecek bir istidaddadır. Teftişlerin neticesi Babası nihayet bir memur olduğundan Maliye müfettişleri tarafından mer bu gencin inkişafı için lâzım olan madkez ve kaza tahakkuk şubelerinde yapı dî kudretten mahrumdur. Görgü, muIan teftişlerin neticesini bildiren raporla hit, örnek ve muallimden sonra iyi ve Vekâlete gönderilmiştir. Muameleler devamlı çabşmağa lüzum gösteren bu muntazam şubelerin tahakkuk ve tahsi san'at şubesi etrafında onun kendi işlerinde aksaklık görülmemekte; kayid kendine yürümesine bu maddî kudretsizlik dolayısile imkân yoktur. Kültür lerinde yanlışlık bulunan şubelerin tah Bakanhğı, Güzel San'atler Akademisi silâtı da daha az olmaktadır. Hükumet bu çocuğun elinden tutarak kendisini maliye teşkilâtını tetkik eden ecnebi mü teşvik edecek ve yol gösterecek olursa tehassısların verdikleri rapor esaslarına muhakkak muvaffak olacak ve asümagöre muamelâtı sadelestirecektir. ni sat'atte sönmez bir yıldız haline gelecektir. Tayfaları isyan eden İtalyan gemisi . Alaşehirlilerin güzel bir karan Alaşehir (Özel) Şehrimizdeki bütün hayır kurumları bir araya gelerek toplanmışlar ve Halkevi soysal yardım şubesine yapılabilecek yardımları görüşüp karar altına almıslardır. Bu karara göre şehır tacirlerinin harıce sevkettikleri mallardan, çuval başma bir miktar yardım parası ayrılacak ve bütün şehir halkı senede bir defaya mahsus olmak üzere elinden gelen yardanu yapmağa davet edilecektir. Bu cetvelden pekâlâ anlaşıhyor ki Burdur, 928 senesinde; istihsaîâttan 4,576,779 lira gibi mühim bir para al mıştı. Beş sene sonra, yani 932 de ise 745,467 lira almıştır. Vilâyet geliri beş yıl zarfında dörtte üçünü kaybetmiş ve 3,831,312 lira noksanına senelık gelırıni kapatıvermişti. Eğer bu durgunluk, bu noksanlık 932 ye kadar gelip te istıka Gülyağmın 329 senesinde miskali, altın para ile 82 kuruştu. 929 da kâğıd para ile 300 kuruş oldu. Bu yıl ise ancak 50 ilâ 70 kuruş arasındadır. Piyasada da hemen hemen alıcı yok gibidir. Halıcılığa gelince: Esefle kaydede lim ki bu güzel san'at iflâs etmiştir. Tekrar dirilebilir mi? Meçhul! Fakat tck rar diriltebilmek için çok canlı vasıtalara malıkiz. Hem eskisinden çok daha iyi ve daha kuvvetli.. Çünkü ne san'at, ne de san'atkârlar ölmüştür. Sönen, dur gunlaşan ihracattır. Bugün Burdurdaki san'atkârlanmız, eskinine nisbetle hem miktarca, hem bılgi ve incelikte çok daha ileridir. Bu hakikati dokumacıhk hakkındaki yazılarımızda gururla göreceğiz. NEVZAD EKREM AyvalıkBürhaniye takımlan arasmda yapılan maç Ayvalık Bürhaniye takımları bir arada Ayvalık (Özel) Ayvalık ve Bürhaniye İdman yurdları birinci futbol takımları arasmda Ayvalık Çamlı sahasında samimî bir maç yapılmıştır. Ha vanın güzel oluşu hayli spor meraklı larım sahanm uzaklığma rağmen oraya sürüklemiştir. Çamurlu bir alanda yapılan maçı Ayvalık bir gol yaparak a» fır bir kazanmıştır. Her iki takım da zevksiz bir oyun oynadılar. Maamafıh bu samimî temaslar tevali eder ve çalışılırsa bu seneki liklerde Ayvabk takımınm çok kuvvetli olacağı ümid edilebilir. Ingiltere Almanya maçından intıbalar Dört gün evvel Köstenceden limanı mıza gelen îtalyan bandıralı Torona Ferrea vapurunun tayfalarile kaptanı arasında ihtilâf çıktığını ve tayfalann ısyan ettiğini, bu yüzden gemmin İtalyaya gidemediğini yazmış, İtalyan konsolosunun tavassutile kaptanla tayfalann ba ^ Gittikçe artan Beşiktaş hücumlannın rıştıklannı bildirmistik. Bu vapur dün de birinde Eşreften, Şerefe gelen top ikinci Iimanımızdan hareket edememiş. Çünkü defa Güneş kalesine girdi. Hücum üstüne ne kaptan tayfalara, ne de tayfalar kaphücum yapan Bejiktaş adeta kendi kalesi" ta öa "îimad'"edememeİtcdTrl« Geçen çarşamba günü Londrada elli bin seyirci önünde oynanan Ingiltere Almanya maçinda îngilizlerin 30 galib geldıklerini yazmışb> v " ^ « J ü ıesim Alman kalesine yapılan gollerden birini göstennektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog