Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

£UMHT7RİYET S O N MABE 15LE TCLEFON TELCRAF vcTELSiZLE R Vunanistanda durum Parlamento fesholunmazsa Kondilis ve arkadaşları toplantılara iştirak etmiyecekler, eski Başbakan N yeni kabineye hücuma hazırlanıyor / Atîna 8 (Özel) Başbakan parla meşru addedilmesi lâzım geleceğini söy fiıentodaki partilerin liderlerile yapmakta lemiştir. olduğu konusmalara devam etmektedir. Parlamenİodaki saylavlar hangi Dün Kondılisle konuşmuştur. Kondilis partilere mensub? birçok defalar söylediği gibi mevcud parAtina 8 (Özel) Hükumet yakında lamentonun milleti temsil etmediği cihetle parlamento huzuruna çıkmağa hazırlandıhemen feshini istemiş, feshedılmediği takdirde kendi partisi saylavlannın toplan ğından meclis kitabetinden mevcud partitılara iştirak etmiyeceklerini bildirmiştir. lerin nekadar saylavlan bulunduğunu sorKondilis bundan başka kendı kabinesi muştur. Gelen cevabda Çaldarisin ahali fcamamnda çıkanlan muvakkat kararna partisinin 205, ahali partisinden aynlan taelerin ilgası meselesini de mevzuu balı Teodokisin 40, Kondilis partisinm 33, ledcrek buna siddetle muarız olduğunu Kirkosun cumhuriyet partisinm 10, Meanlatmış, eğer böyle bir harekete şahid o taksasın 7 saylavı bulunduğu ve 3 saylaInrsa Yunan ulusuna bir beyanname çı vın hiçbir partiye mensuz bulunmadıkları kararak hükumetin kanunsuz hareket et bildirilmektedir. K Aftan istifade edenler * tiğini bildireceğini haber vermiştir. Kondilis kabinesinin Tüze Bakanı da Napoli 8 (A.A.) Yunan Krali gazeteclere eğer kendi zamanmda nesre nın genel affı ilân etmesi dolayısile yüz dilen muvakkat kanunlar meşru değilse Yunan mültecisi, Pireye gitmek uzere Kralın Yunanistana gelmesinin de gayri Brendiziden vapura binmişlerdir. ııııımmıt < * • Okyanuslar saltanatı için yeni pazarlıklar Bugün toplanacak deniz konferansınm deniz silâhlarım azaltmak için değil, çoğaltmak için toplandığma hükmetmek daha doğru olur İHEM n NALINA MIHINA îngilterenin kuvveti 1936 Cumhuriyet Almanağı Iki güne kadar çıkıyor 400 sahife, yüzlerce renkli tablo, harita Ve fotoğraf, enfes bir kapak Lüzumlu bütün malumat, faydalı, meraklt, enteresan yazılar, bütün bir sene hergün isinize yarıyacak küçük bir Ansiklopedi. Hulâsa her bakımdan Avrupadakilerle pervasızca boy ölçüşebilecek mükemmeli yette bir eser. Varşovada ihtikâr mücadelesi 63 kömür taciri ) tevkif edildi Varşova 8 (A.A.) Hükumetin kömür fiatlerinin indirilmesi hakkındaki karanna karşı gelen 63 tüccar Varşo yada tevkif edilmiştir. Bu hususta son iderecede siddetle hareket edilmesine kafar verilmiştir. r Macaristanda karın tahribatı Yollar kapandı, telefon ve telgraf hatları bozuldu Budapeşte 8 (A.A.) Kann yapmakta olduğu hasarlar, bütün Macaris tanda artmaktadır. îki bin telefon kul lanılamaz hale gelmiştir. Birçok ağac lar devrilmiştir. Vilâyet yollarının ek serisi geçilmez bir haldedir ve Budapeşte ile Viyana arasındaki otomobil servisi Af lâyihasi ^ ^ Bakanlar ku tatil edilmiştir. ı ' Varşova 8 (A.A.) rulu af hakkındaki kanun lâyihasını tasvib etmiştir. Lâyihada 11 teşrinisaniden önce işlenmiş birçok nevi suçlar affedılmektedir. Devletin emniyetine karşı iş Paris 8 (A.A.) Tılsitden bildirililenmiş olan suçlar aftan istifade etmiyeyor: çektir. Tilsit Alman memurlan, Litvanya huIspanyada yeni bir kabine dud muhafızlığı şef muavini Gustave > ' buhranı mı? Kaussı tevkif etmislerdir. Dün servise müMadrîd 8 (A.A.) Kortezler, teallık bir iş hakkında görüsmek uzere pıüstemlekelerdeki imtiyaz işlerinde ya Alman memurlan mumaileyhi davet et pıldığı eski müstemlekât genel enspek mişler ve Alman toprağına ayak basar törii Nombela tarafından haber verilen basmaz bir otomobile atlatarak gbtürmüşeunstimallerden doğan siyasal soravın lerdir. kimlere raci olduğu meselesini müzakere Almanlar, bu tevkifin sebebi hakkınetmiştir. da malumat vermekten çekinmektedirler. Kortezler, eski Başbakanlık müsteşa Avusturyanın finansal durumu n Calvonun mes'ul olduğunu 48 oya Viyana 8 (A A) Fınans Bakanı karşı 116 oyla kabul ve fakat 60 oya Drakslerin bugun Cenevreve hareket tarşı 110 oyla Lerrouxnun mes'uliyetini edeceği resmen bildirilmektedir. Mıllî reddetmiştir. banka direktörü Kaynbokla Mılletler Hükumet bloku birliğini korumakla Cemiyetinin Viyanadaki mümessili beraber kabinenin yakında hazineye iliş Rost von Tonningen de ayni trenle Cekin projelerin veya buğday meselesinin nevreve hareket edeceklerdir. müzakeresi sırasında düşeceği tasınlan Atlas Okyonus hava postalan maktadır. Vaşington 8 (A A ) îngiliz ve Amerikan hava delegeleri, Atlas hava Sovyet Rusyada büyük postasının tesisi hakkındaki müzakerebir tren kazası lerine gelecek hafta devam edecekler Moskova 8 (A.A.) Moskova ile dir. Gorki arasında ve Moskovaya 20 kilo İngiliz Alman arkadaşlık metro mesafede bulunan Abyralowska gecesi da ağır bir tren kazası olmustur. Santiago 8 (A.A.) Alman ve tnBirçok vagonlar devrilmiştir. Me giliz eski savaşçılarınm arkadaşlık gecemurlar, tam bir sükut muhafaza ettik lerinden kazanın sebebleri ve insanca ne si cuma akşamı Santiagoda büyük bir kalabalık önünde yapılmış, samimî nukadar telefat olduğu belli değildir. tuklar söylenmiştir. Bayiinize şimdi den ısmarla yınız. J Almanyaya kaçırılan Litvanyalı memur Amerika hava kuvvetini arttırıyor Beş senede üç bin modern tayyare yapacak Vaşington 8 (A.A.) Ruzvelte verdiği senelık raporda, Harbiye Bakanı 30 haziranda zabit ve neferi 111,979 olan Amerikan ordusunun 165 bine iblâğ edileceğini bildirmiştir. Harbiye Bakanı hava kuvvetleri hakkında şu teklifte bulunmaktadır: Hava kuvvetlerinin çoğaltılması için beş senelik bir plân yapılacak ve her sene muhtelif tipte 800 tayyare inşa edılecektir. Bu tayyarelerin yarısı eski tayyarelerin yerine geçecek ve diğer yansı da sim diki kuvvetleri takviye edecektir. Bövlelikle memleket beş sene sonra, asgarî üç bin modern muharebe tayyaresine ve p ^ lotların talim ve terbiyesinde ve müna kalâtta kullanılacak birçok tayyarelere sahıb olmuş olacaktır. Almanyada Millî tesanüd günü Şimalî Çinde neler oluyor? '' Pekin 8 (A.A.) Doğu Hopeil i«lare meclisi on dokuz azadan mürekkeb olacaktır. Bunlar meyanında hükumet reisi Yenukeng de vardır. Gümrük, posta ve tuz resimleri Nan kine gönderilecek, eyalet resimleri Hopeie kalacaktır. Ateştenhaç Birliğinin askerî mahiyeti yokmuş Paris 8 (A.A.) Gazetelere verdiği bir bildiriğde, albay de la Rocque, «Ateştenhaç» birliğinin askerî bir mahiyeti olmadığını ve mensublarının silâh taşımadığını temin etmektedir. «Alçakça bir kanun projesinin müzakere mevzuu olmasmı» protesto eden albay hükumetin görüşmelerde takmdığı «cansızhğı ve hareketsizliği» tenkid etmektedir. Albay de la Roque Ateştenhaçlılar aleyhindeki hareket ve meydan okuyuşların her zamankinden daha büyük bir siddetle yeniden başladığını söylemiş ve demiş tir ki: « Bunun içindir ki tedbir almağa devam edeceğiz. Bize saldırmak istiyenler tarafımızdan mukabele görecekler dir.» Arjantinde bir Fransız ^ yakalandı Bueson Aires 8 (A.A.) Polis Staviski işine ismi karışmış olan Henri Poulmer isminde bir Fracsızı yakala jnışbr. Ingilterede lik maçları Londra 8 (A.A.) Ingiliz futbol birinci kümesi tarafından yapılan maç lann neticeleri şunlardır: Huddersfild Birmingam 14, Blakburn Şeffieg 32, Şelza Portsmut, Portsmut 21 galib vaziyetteyken devre Revalde bir darbei hükumet sonunda oyun terkedilmiş. Grimsby teşebbüsü Bresfort 61, Leeds Derbi 10, LiverReval 8 (A.A.) Polis, bir dar pol Poston 21, Mançersiti Astouvilbei hükumet hazırlamakta olan bir ihti la 50, Stoke Oolverhapton 41, Sunderland Bolton 72, Vestoroviş Ever lâlci gnıpunu geceleyin yakalamıştır. Sinob harikzedelerine yardım ton 61. ^ Berlin 8 (A.A.) «Millî tesanüd günü» Alman milletinin giriştiği «kış yardımı» hareketinin en mühim noktasını teşkil etmiştir. Devlet ve partinin en yüksek mümessilleri, fen, san'at, gazetecilik ve radyonun en mühim şahsiyetleri bugün meçhul yardımcılar ordusunun yerine geçmiş bulunuyorlar. Bu mühim ödev için bugün işleri başından ayrılan bu şahsiyetler, yardım kutularile bü tün şehri dolaşarak kahvelerde, lokan talarda, tiyatro ve sinemalarda iane toplamışlar ve sefalete düşmüş olanlar icin büyük bir fedakârlıkla çalışmışlardır. Millî tesanüd günü fikri Alman mille tinde artık kök salmış bulunmaktadır. 3800 iane toplayıcı bugün Berlin halkıABİDİN DAVER nın sosyal ve medenî mefkuresine müra riyordu. Alman donanması Skapaflov licaat etmiştir. manında intihar ettiği gün Ingiliz donanîtalyada bir tren kazasında iane halktan toplandıktan sonra Hit ması, en kuvvetli rakibini vok etmişti. Faler iane toplıyanlan Başbakanlığa davet kat Okyanuslarda iki rakib daha peyda 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı Roma 8 (Özel) Şimalî îta'yada ederek kendilerine kış yardımlarına sar olmustu: Amerika, Japonya... İkisi de fedilmek üzere mühim bir meblâğ ver e;enc, ikisi de denizci idiler; ikisi de harb bugün bir şimendifer kazası olmuş, 4 yolde zengin olmuslardı. Dört senelik müt cu ö'lmüş, 50 kişi de yaralanmıştır. miştir. ngiltere bir dahilî istikraz yapti. Bu istikrazın yalnız yüzde bir faizli olan 100 milyon îngiliz lirahk kısmı bir saat içinde, yüzde iki buçuk faizli olan 200 milyon İngiliz lirahk diğer kısmı da üç saat içinde kapandı. Üç saat gibi kısa bir zamanda 300 milyon îngiliz liralık (1 milyar 860 milyon Türk lirahk) bir istikraz yapılması, îngilizler gibi zengin bir millet için dahi, büyük bir iştir. In « giliz milleti, zenginliği kadar vatanper verliğile de iftihar edebilir. Çünkü yüzde iki buçuk az bir faizdir, fakat yüzde bir Yazan: Abidin Daver faiz, şimdiye kadar, îngilterede bile ilk defa görülmüştür. Bundan ucuz faiz ise can sağlığıdır. Bu dahilî istikraz, son yıllarda, îngiltereyi küçük görmek istiyen bazı delikanIı siyasetlerin ve top siyasilerin aklmı başma getirmeğe kafi olsa gerektir. îngiliz emperyalizminin ve o emperyalizmle beraber îngiliz satvetinin ihtiyarladığını sananlar ve bu ihtiyan birkaç tayyare bombasile korkutacaklan veya havaya ucuracaklan hulyasma kapılarak onunla Akdenizde mücadeleye girişmek istiyenler, üç saatte 300 milyon îngiliz lirahk iki isDünyamn en büyük harb gemisi Ingilizlere aid tikrazın kapatılıvermesi karşısında, Ingi Hoodun toplarından ikisi hiş bir mücadeleden yeni çıkmış olan In Iiz donanması gibi, Ingiliz servetinin de, En küçük coğrafya kitabları bile yagiliz milleti, bu yeni rakibleri kuvvetle e îngiliz vatanperverliğinin de kuvvetinr zar: zecek halde değildi. îngiliz haznesi, yeni görmüş olmahdırlar. Dünyanm dörtte üçü deniz, dörtte bibir donanma rekabetine girişemezdi. Inîngiltereye meydan okuyanlar, onun ri karadır. giliz diplomasisinin şeytaneti Amerika ve yalnız donanmasım değil, servetini de, Bu küçük coğrafî hakikatin büyük Japonyayı kafese koymağa memur edildi. gururunu da, inadını da hesaba katmak manasını, Ingilizler, her milletten iyi anVaşington deniz muahedesi bir elçabuk mecburiyetindedirler. îngilterenin Ak lamışlardır. Mademki dünyanm çoğu deIuğile vaziyeti kurtardı. Ingiltere, tonaj deniz hakimiyetini ve împaratorluk yoniz, azı karadır. Bu çokluğa hükmeden ca Amerika ile eşit, Japonyaya 53 nis lunu, yalnız hava kuvvetlerile tehdid eo azlığa da hâkim olur, demişler ve debetinde üstün bir donanma ile işin icin derek Ingilizleri korkutacaklannı zannenizleri ele geçirmek için ellerinden geleni den çıktı. Hakikatte ise îngiliz donanma denler, eğer blöf yapmıyorlarsa, Ingiliz yapmıslardır. Bugün, îngiltere, denizlesı Amenkanınkinden de hayli yüksekti. tayyare filolanndan evvel, Ingiliz mil rin sultanıdır ve bu deniz sultanlığı, ona, Çünkü îngilizlerin an'anevî denizciliği, yonlarını ve o milyonlan üç saatte veri dünya hükümranlığını da temin etmiştir. harb tecrübeleri, deniz üslerinin bolluğu, veren îngiliz ferdlerini yenmek lâzım 500 milyondan fazla insan, Londranm dünyadaki müstesna sevkulceyşî vaziyet geldiğini anlamış olmahdırlar. Anlamasisli sokaklarındaki kara suratlı binalann leri tamamen eşsizdi. 1922 de imzalanan dıkları takdirde 1918 de Almanyanın içinde dolasan ince bacaklı, soğukkanlı, bu muahededen sonra, 1930 da Londra uğradığı akıbetin ayni kendılerini beklikibar halli birkaç îngilizin bir işaretile da veni bir deniz konferansı daha yapıl yordur. oturup kalkıyor, yiyip içiyor, yaşayıp ölüdı. O da gene îngilterenin istediği şekilyor. Sıska Gandi onların elinden kurtulde cerevan etti. mak için oruc tutuyor, Mısırlı gencler onların elinden kurtulmak için döğüsüyor, Büyük Harbde sarsılan Ingiliz hazItalyan faşistleri onların yumruğu karsı nesi, şimdi artık kâfi derecede düzelmiş, sında ne yaptıklarıni bilemiyorlar. îngili ku\^retlenmiştir. îngiltere efkân umumizin kemikli eli sihirli bir değnek fibi vesi, Italyanın Akdenize «Mare Nostro Taymis boyundan Nil boyuna, Ganj Bizim Deniz» demesini, Almanya împaboyuna, Şattulârab boyuna kadar uzan ratorunun «Almanyanın istikbali deniz(Baa tarafı 1 inci sahifede) mıştır. lerdedir» sözü sibi îngiltereye bir meyince uzun bacaklarî, Manş dan okuma telâkki etmektedir. îşte tam duğu halde T a n vapurile Zonguldağa kanalından Süveyş kanalına, Kale Bo bu sırada yeni bir deniz konferansı top gitmiştir. Ekonomi Bakanı şehrlmizde ğazından Septe Boğazına, Mendeb Bo lanıyor. Bu konferansta, eene îngiUere bulunan saylavlarla îlbay Muhittin Üsğazına atlamıştır. Büyük Britanya Ada nin dediği olacak mı? Simdi vaziyet Va tündağ ve diğer birçok zevat tarafından sından atılan bir olta, denizlerin ortasin şington ve Londra konferanslanndaki gi uğurlanmıştır. Celâl Bayar, Zonguîdakta İş Ban da Malta, Kıbns, Sokotra, Seylân, Mo bi değildir. Jaoonya, ı'sfediei kadar harb ris, Yeni Zelânda ve Avustralya gibi gemisi yapmak üzere, Vaşington muahe kasmın geçen yıl temeli atılan ve bu yıl büyük küçük adalan, Borneo ve Yeni desindeki imzasını geri almıştır. Amerika, çahşmağa başlıyan Sömikok fabrikası Gine adalarınm yansını birer balık gibi kendisine karsı çevrilmiş bir tehdid silâhı nın açılma törenine başkanlık edecektir. Ekonomi Bakanı bugün öğleden evvel telâkki ettiği bu hareket karşısında, yeni yakalamıştır. Portsmut limanından uzanan bir zîn bir donanma yapmağa hazırlanmıstır. Zonguldağa varacak ve fabrikanm açılcir, Cebelitarık, Lavalet, Portsaid, Hay Olen Alman donanması tekrar canîan ma törenini yaptıktan sonra hava güzel olduğu takdirde otomobille doğrudan fa, Lefkoşa, Aden, Kolombo, Sengapur, mıştır. Akdenizde Fransa ile îtalya, yeni doğruya, yağıslı olduğu takdirde îstanPor Stanley gibi bir sürü müstahkem Ii birer donanma yapmıslar ve deniz kuvbul yolile Ankaraya dönecektir. manı veya deniz üssünü îngiltereye bag vetlerini daha artırmağa baslamıslardır. lamıştır. Bütün bunlan yapan, 46 buçuk Fransa iki tane 26,000 tonluk, iki tane Çinde durum milyon Ingilizi 500 milyonluk bir âleme 35,000 tonluk yeni muharebe gemisi Londra 8 (Özel) Mareşal Şanhâkim ve sahib kılan deniz h^kimiyeti yaptınyor. Îtalya da iki tane 35,000 tonluk muharebe gemisini tezgâha koymuş KayŞek Japonlarla konusmalara baş i dir; denizleri elinde tutan da Ingiliz dotur. Eski muharebe «temilerini yeni deninanmasıdır. lamıştır. Mareşal herşeyden evvel ku lecek bir hale sokmağa çalışıyor. Eski asırlan bir tarafa bırakalım, içinzey Çinde asayişi temin edecek şiddetli Emperyalist devletler, gözlerini gene de yasadığımız 20 nci asra bakalım. Bu tedbirler ahnmıştır. Bütün Çinde büyük denize çevirmislerdir. Çünkü üstadlan asnn ilk yıllarında, îngilterenin karşısına nüfuzu olan Mareşalm yakında durumu denizlerde birdenbire bir rakib cıktı. Al baş emperyalist, îngilterenin bütün satveıslah ve Çinin ulusal birliğini temin edemanya Imparatoru denizler ilâhı Nep tini deniz hakimiyetinden aldığmı görüceği umulmaktadır. tünün elindeki tridan denilen asanın uc yorlar, hepsi gücleri yettiği kadar onu Ianna benziven dimdik bıyıklarile «Al taklide çalışıyorlar. Onun icin, bugün Mersin Tecim odasının manyanm istikbali denizlerdedir» dedi. toplanması mukarrer, deniz konferansı yıldönümü Ve o günden itibaren Ingiltere Alman nın, deniz silâhlannı azaltmak icin degil; Mersin 8 (A.A.) Elli yaşinî bidonanmasının mezarını kazmağa basladı. çoğaltmak için toplandığma hükmetmek daha doğru olur. îngiltere, bakalım; ya tiren Mersin Tecim ve Endüstri OdasıBüyük Harbin 11 ikincitesrin 1918 de imzalanan mütarekenamesinde, bir mad kın, uzak bütün rakiblerini gene kafese nın yıldönümü dün akşam büyük törenle de vardı. Bu madde, Skagerrakta Amiral koymak imkânını ve mevcud hakimiyetini kutlanmıştır. Celıkonun yapamadıSını yapıyor, bütün asgarî masrafla idame etmek yolunu buKadıköy Halkevinin bu akşam Alman donanmasım İngiltereve esir efı labilecek mi? D Sömikok fabrikasının acılma töreni bugün yapılıyor vereceği konser Pilsudski müzesi Varşova 8 (A.A.) Bakanlar Kurulu Beveder saraymda Josef Pilsudski müzesi açılmasına dair olan kanun lâyi hasını tasvib etmiştir. Pilsudski, bu sarayda çalışmış ve ölmüştür. Belveder sarayı plusal abide olarak ılân edilmiştir. •**~"V yapılıyor ı Bu akşam Kadıköy Halkevi musiki kolu, Süreyya tiyatrosunda bir koro konseri verecektir. Halkımızı müzik mevzuu üzerinde olgunlaştırmak, kulağına yeni teknikli bir müzik zevki vermek gayesini güden bugünkü kültür borcumuz, paraya daya ^ nan musiki âleti derdini ortaya koymuştu. Bunu gözönünde bulunduran Konservatuar profesörlerinden Hulusi Ökten amatörlerden teşkil ettiği koro heyetile bu zorluğun önüne geçmiş ve mütemadi çalışmalan sayesinde halkın önüne çıkıp koro konseri verebilecek bir heyet yetiştirmeğe muvaffak olmustur. Bursada ekmek 12 kuruş Bursa (Özel) Belediye Encümeni miz son toplantısında ekmek fiatlerî üzerinden 20 paralık bir tenzüât yapılmasına karar vermiştir. Bu karara göre pidenin kilosu 13, birinci nevi ekmeğin 12 ve ikincinin de 11 kuruşa satüa « caktır. Sinob 8 (A.A.) Sinob yangınmda 35 ev 2 dükkân ve bir çocuğun yandığı tesbit edilmiş ve yardıma muhtac lanlann da 200 kişi olduğu anlaşılarak bunlann bannmalan ve yiyecekleri için önemli tedbirler alınmıjtır,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog