Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURrTET BLİııtlkânun 1935 Saç dökülmesi ve kepeklerden kurtulmak için en müessir ilâc J&u çu/ olaJîcL çofc t&A fof lMî17Aiuıı PETROL NiZAM Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı N Pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstanbulda Divanyolunda (104) numaralı hususî kabinesinde hastalarını kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabah <9 Vi 12> saatleri hakikî fıkaraya mahsustur. Herkesin haline göre muamele olunur. Muayenehane ve ev telefon: 22398. Kışlık telefon: 21044. OSRAM Kız San'at okulları için imtihanla ücretli Biçki •Dikiş, Moda «Kadm şapkacılığı, çamaşır, yardımcı muallim ve muallim stajiyeri almacaktır. A. Stajiyerlik imtihanına girtfbilmek içir 1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2 Bir kız Enstitiisünden veya Kız San'at okullanndan mezun bulunmak veya en az orta okul mezunu olmakla beraber bir Akşam Kız San'at okulunun Biçki • Dikiş, Moda veya Çamaşır şubelerinin birini bitirmiş olmak. B. Yardımcı muallimlik imtihanına girebilmek için*. 1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2 En az bir ilk okuldan mezun bulunmak, 3 Tanınmış bir Biçki Dikiş veya Moda «Kadin şapkacılığı» veyahud kadın çamaşırları atölyesinde devamlı olarak en az dört yıl çalışmış olmak «Bu gibi atölyelerde prömiyerlik yapmış olanlar tercih edilir.» 4 25 yaşmdan küçük 40 yaşından büyük olmamak şarttır. Gerek stajiyerlik gerek yardımcı muallimlik imtihanına girmek istiyenler: 1 Istanbul Kültür Direktörlüğüne hitaben yazılmış bir istida, 2 Nüfus tezkeresi, 3 Mekteb şehadetnamesi, 4 Şimdiye kadar çalıştığı müesseselerden aldıkları vesikalar «yalnız yar dımcı muallimlik imtihanına girecekler için mecburidir» 5 Belediye ve polisçe tasdik edilmiş bir hüsnühal vesikası, 6 Uç tane vesikalık fotoğrafla birlikte ve en çok 15/12/1935 tarihine kadar tstanbul Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidirler. lmtihan günü ayrı ilân edilecektir. Imtihanda kazananlar kazan • dıkları derecelere göre sıra ile tayin edilecek ve kendilerine verilecek ücret, imtihanda gösterdikleri muvaf f akiyete göre Kültür Bakanlığınca tesbit olunacaktır. (7717) Mehmed Selçuk Kız San'at Okulu • Dr. Idrar yolları Ali Direktörlüğünden: F Operatör Urolog Birincl derece ipotekli olup açık arttırma suretile paraya çevrilmesine ka rar verilen ve tamamına yeminli üç erbabı vukuf tarafından (112,115) yüz on iki bin yüz on beş lira kıymet takdir olunan Galatada Kemankeş Karamustafa paşa mahallesinde Topçular ve Hamam ve Voyvoda caddesinde kâin atik 13 ilâ 19, cedid 19 ilâ 25 numaralarla mu rakkam ve altında Kommerçiyale îtalyana Bankasının bulunduğu mahalli müştemil ve methali ikinci kısımla müş terek bulunan bodrum ve zemin ve bir asma katı ve ayrıca beş katı olup bir de tarasası, asansör, kalorifer ve elektrü ve terkos tesisatını havidir. Bodrum katı üç salon ve aynca daireleri ve bekçi gezinti mahalleri ve bir de deposu ve zemin katında müşterek antre ve çift asansör, bir oda ve tuvalet mahalleri ve asma katında iki oda, salon, telefon odası, depo, halâ, camekânh salon ve aynca daireleri ve ikinci katta beş oda, iki halâ, salonlan ve üçttncü, dördüncü, beşinci, altıno. katlannda on ikişer oda ve ikişer halâsı, tarasa katında bir odası bulunan birinci kısım Karaköy palas hanı namile maruf cesim ve kârgir hanın (318,240) üç yüz on sekiz bin iki yüz kırk hisse itibarile (308080) üç yüz sekiz bin seksen hissesi 1424 numaralı icra ve iflâs ve 2280 numaralı kamınlar hükmüne tevfikan açık arttır mıya çıkanlmıştır. 1 Takdiri kıymet raporunda yazılı olduğu üzere Bankanm işgal ettiği sa hada mevcud olup takdiri kıymetten tenzil olunan hususî asansör, kasalar ve yazılı sair teferruata aid tesisat satıştan haric olduğu gibi Banka Kom merçiyale Italyananın 28/2/1945 tari hine kadar peşinen ödenen kira mu kavelenamesi tesçil edilmiştir. 2 Birinci açık arttırması 13/1/1936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar îstanbul ikinci icra dairesinde satılacaktır. 3 Arttırma neticesinde verilecek bedel kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Arttırmıya girmek istiyenlerin mezkur gayrimenkulün kıymeti muham menesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya ulusal bir bankanm teminat mektubunu vermleri lâzımdır. 4 Satış peşin para iledir. 5 1424 numaralı icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadara nın ve irtifak hakkı sahiblerinin işbu gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan id dialannı evraki müsbitelerile birlikte tarihi ilândan itibaren 20 gün içinde bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hak lan tapu sicülerile sabit olmıyanlar satış be^Hnin Davlasmasından haric kalırlar. 6 Mezkur gayrimenkulün nefsin den doğan müterakim vergi ve vakıf icaresi ve tanzifat ve tenviriye borclan borclulara aid olmak üzere satış bedelinden ödenecektir. 7 Şartnamesi herkes tarafmdan görülebilmek üzere 20/12/1935 tarihine raslıyan cuma günü dairede mahalli mahsusuna asılacaktır. 8 Daha fazla malumat almak isti yenlerin daireye müracaatle 1934/1302 sayıh dosyadaki mevcud evrak ve mahallen vazıyed ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyabilecekleri ilân olu nur. (17440) tstanbul Ikinci tcra v Memurluğundan: BRŞ, DiŞ RGRILRR1 VE ROMRTiZMR İÇİN ENFRYDRLİ ÇRRE: KATAGRIP t r ^ ^ x TflBLET SOGUKRLGINLIGI, NEILE, GRİPEHRRSIYEGRMİ İLRÇ: I hastalıkları mütebassuı. Köprübaşı Eminonu han Tel : 21915 TABLET KATAGRIP Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 30 Ton Bor yağı 20 20 numaralı yağ' 10 25 » » 20 35 » » 6 26 »» 10 46 » » . Tahmin edilen bedeli 45840 lira olan yukarîda miktari ve cinsi yazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko misyonunca 11 birincikânun 935 tarihinde çarşamba günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname iki lira 30 kurus mukabi linde Komisyondan verilir. Taliblerin muvkkat teminat olan 3438 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (7624) GiBi Dr. Ihsan Sami Oksürük Şurubu Öksürük ve nefes darlığı, boğ maca ve kızamık öksürükleri için pek tesirli ilâcdır. Her eczanede ve ecza depolannda bulunur. NEÛKALHİHA ÇOK MUHIM SIHHî AĞIZLIKLAR Sigaranm nikotinini kâmilen çeken Alman Doktor Aoostelin en son icadı Erkek ve Kadın farkt yok Ademi iktidar, belgevşekliği ve dermansızlığa karşı Almanyada kâin Ste. Hormona A. G. fabrikasımn G L A N D 0 K R A T İ N'i kullanmak en emin ve müessir çaredir. Her eczanede kutusu 200 kuruştur. Türkiye acentası: Z A M A N ecza deposu: Istanbul NEOKALMiNA Haydarpaşada İdaremiz matbaasında birikmis olan takriben 8 ton ağırlığmdaki 70 balya kırpıntı kâğıd 16/12/935 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binsı dahilindeki Birinci tşletme Komisyonu tarafından açık arttırma ile satın almacaktır. Beher ton kırpıntı kâğıdın muhammen bedeli 7 liradır. Bu işe girmek istiyenlerin 420 kuruşluk muvakkat teminat verme • leri ve arttırma günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzım dır. Bu işe aid şartnameler KomisycD^"*1 p«rasız olarak daeıtılmak tadır. (7560) Satış mahalli: Sultanhamam kebabcı karşısında Sahibinin Sesi Mağazası KANZUK I Devlet Demıryolları ve limanları ışletme Umum Idaresı ılânlarl \ İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu llânlan tSutun dunyanın 'en hoş meyva tuzudur. Yurdumuzun nefis meyva usarelerinden istihsal edilmiştir. IB^^M^^^^K^B Her eczanede bulursunuz. ^^^^^^^^^^m Gülhane hastanesi lâboratuarları için alınacak olan alâta verilen fiat Komisyonca çok görüldüğünden 20/1/936 pazartesi günü saat 15,30 dadır. Kapalı zarf usulile almacaktır. Muhammen tutarı 11955 liradır. İlk te minatı 897 liradır. Şartnamesi Komisyonda göriilebilir. Eksilt meye gireceklerin ilk teminat makbuzu veya mektubile 2490 No.lı kanununun 2. 3 üncü mad delerindeki vesaikle birlikte ihale günü vakti muayyenden en az bir saat evveline kadar Fındıklıda Satmalma Komisyonuna vermeleri. (7648) **• Çatalca kıtaatı ihtiyacı için eksiltme ile 4000 kili gazyağı 20 birincikânun 935 cuma günü saat 15,30 dadır. Muhammen tutarı 1080 liradır. İlk teminatı 81 liradır. Şartnamesi öğleden evvel Komisyonumuzda göriilebilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzlarile ihale günü vakti muayyeninde Fmdıklıda Sa • tınalma Komisyonuna gelmeleri. (7653X Sümer Bank Beykoz Deri ve Kundura FABRİKALARI Fabrıkamız kooperatifine aid memur lar ve işçiler tabldotıle kahve ocağı 1/1/936 tarıhinden itıbaren bir sene meüddetle müteahhide ihale edile cektir. Talib olanlann izahat almak üzere fabrika muhasebe şeflığine müracaat etmeleri ve 20 birincikânun 1935 tari hinde yapılacak pazarlığa iştirak etmek üzere saat 14 te fabrikada bulunmalan ilân olunur. Sahfb ve Batmuharrtn Yana* Nadi ümumt neşrtyaU idare eden Yazı tjleri Mudurut Hİkmet Münif ve Neşrtyat Türk Anontm Sirketi . İ8tanbvl VENÜS PUDRASI, sihirU bir tozdur. Bu tozu kullananlann ayağı tozuna yüzünü sürenler çok olur. Evliya zade Nureddin Eren ecza alât ve ıtnyat deposu Istanbul.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog