Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifede: Siyasî icmal Lavalin yeni muvaffakiyeti 3 üncü sahifede: Okyanuslar saltanatı için yeni pazarlıklar Abidin Daver 6 ncı sahifede: Sağlık ve fen Doktor Osman Şerefeddin, Yukan Ege lan Nevzad Ekrem 7 nci sahifede: Sinema haberleri umhuriyet J 1 C 4lü f . J 1STANBUL CAĞALOĞLU Telgrafvemektubadresi:Cumhuriyet,tstanbul.Postakutusu:İstanbul ( No 246 . . n .. . . . . 1 M C raZarî8SI U DiriltClKSIllin Iİ»U Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmlle Matbaacılık ve Neşrıyat Şirketi 24299 24290 Bunu yapan ressam niye gflldOğOnO acaba blllyor mu? İDgiliz karikaturü • ı Siyasal durumun Son şekilleri abeşistanda harb durgun bir devre geçiriyor. Mareşal dö Bono ycrine giden yeni îtalyan Başkumandanı Badoglio gahba tatbik edeceği yeni plânma göre hazırlıklar görmektedir. Zaten şimdiye kadar Habeşistanda adına harb denilebilecek bir çarpışma olmamıştır. Habeşliler îtalyanlarla çarpışmaktan çekinerek hep içerilere doğru kıvnldılar. Binbir ihtiyatla ileriliyen Italyan kuvvetleri boş bulduklan yerlere girmekten başka birşey yapmış değilferdir. Olsa olsa Italyan tayyareleri bol keşif cevelânlan yaptılar, ve şuraya buraya bir hayli bombalar attılar ve aüyorlar. Iki düşman kuvvetin çarpışmasmdan ibaret olan asıl muharebeden şimdiye fcadar ciddî hiçbir safha görülmemiştir, Ve bımun ne zaman görülebileceği ise » iki tarafm musırren ileri sürülen hazır lıklarına rağmen bilinmemektedir. Öyîe anlaşıhyor ki Habeşliler ciddî çar pışmalara girişebilmek için Italyanlan îdaha içerilere çekmek plânını güdüyorlar. Italyanlar daha içerilere gitmek için da}ıa sarp dağlan aşarak daha zor sahalara geçeceklerdir. Bunlann ricat hatlan uzadıkça Habeşlilerin Italyan menzillerini iz'ac etmek imkânlan alabildiğine artacakbr. Bu suretle Habeş seferinin bundan sonrası Italya için cidden nazik bir mahiyet almışür. Bu şartlar içinde kumandan değiştirilmesi ve Habeş sefer heyetinin başına Italyanm en değerli sayılan askerinin geçirilmesi pek kolay anlaşılır bir keyfiyettir. Italyaya göre bu sefer lıerhantçi bir bozukluğa uğramadan dejvam edebilmelidir, bir. Bir de gene Italyaya göre bu seferin mümkiin olduğu kaklar çabuk bitmesi lâzrnıdır. Paristeki konuşmalar bitti Deniz İngiliz Dış Bakanı Sir Samuel Hoare ile her hususta anlaşan Fransız Başbakanı Laval, dün gece gazetecilere ((Son söz Romanındır!» dedi Amerika ambargoya aykırı hareket etmiyeceğini bildirdi Paris 8 (Özel) îngiliz Dıs îşleri Bakanı Sir Samuel Hoare ile Fransız Başbakanı Laval bugün de sabahtan akşama kadar konuşmalarına devam et mişlerdir. Ingilterenin Paris elçisi Sir !orc Klark ile tngiltere Dış Bakanlığı Daimî Müsteşan Sir Robert Vansittart e diğer tngiliz ve Fransız mütehassıslada bugünkü konuşmalara iştirak et mislerdir. Saat 18 de çalışmalannı bitiren Ba kanlar elde ettikleri neticelerden mem un olduklarmı söylemişlerdir. Fransız Başbakanı Laval gazetecilere demiştir d: Deniz silâhları yarışı durdurulabilecek mi? konferansı bugün Londrada toplanıyor Konfransın çetin mücadelelere sahne olacağı anlaşıhyor, büyük deniz devletlerinin uyuşmaları ümidi yok gibi.« Pariste kararlaşan sulh şartları Cenevreye ve Italyaya bildirilecek, Musolininin bunları resmen reddetmesini müteakib petrol ambargosu başlıyacak Italya zecrî tedbirlere karft koymak üzere altınla beraber demir de bıritf « Sir Samuel Hoare ile tam bir tiriyor. Resimde parklardan sokülen demir parmakltkların, evlerden alınan anlaşma yaptık. Elde ettiğimiz neticeden eski haryolalartn ve emsali esyanın bir araya toplandığtnı gorüyorsunuz Deniz konferansına tahsts edilen salon: tngiltere Bakanhğınm Lokarno salona Deniz konferansı bu sabah saat on buçukta Londrada tngiltere Dış Bakanlığı binasının Lokarno salonunda toplanacaktır. Konferans Ingiliz Başbakanı Baldvinin bir nutkile açılacak, bu nut ku büro seçimi ve Amerika, Avustralya, Kanada, Fransa, Italya, îrlanda, Ja ponya, Yeni Zelând ve Cenub Afrikasî murahhaslanmn nutuklan takib edecektir. Ilk gün bu suretle merasime tahsis olunacak, asıl mesai yann sabahtan itibaren ok memnunuz. Barışı korumak için bulSalâhiyettar siyasal mehafilden alınan çaresi esası bulmıya memur edilen In duğumuz formülleri Uluslar Kurumuna haberlere göre Milletler Cemiyeti üye güiz ve Fransız Bakanlan iki günden ve Italyaya bildireceğiz. Arhk son söz leri tarafından 3 ikinciteşrinde îtalyan beri iki ayn sahada çalışmışlardır. ^.omanındır.» Habeş muhasama.sına sulhperver bir hal (Arkan 4 üncü tahifede) Yalnız harbe taalluk eden kısmında bile bütün hesablann doğru olmadığı anlaşılmıştır. Habeşistan ne olacak, bu Iptidaî memleket bir üfürüşte berhava olup gider düşüncesile başlıyan sefer, önünde hiçbir engel olmadığı halde ancak Makalleye kadar dayanıp derin düşüncelere kapı açmış bulunuyor. Habeşistanın küllî kuvvetlerini nerelerde bulup ta onlarla çarpışacak ve bir netice alacakHabeşistandan gesınız? Habeşliler Napolyon Bonapartın en haberlere göMoskova seferinde Ruslann takib ettiği re, şimalde de, ceplânı tatbik ediyorlar. O vakit Ruslar: nubda da mühim bir Düşman ilerilesin, zaran yok, me hareket yoktur. Şi tNTtSClO ^ ^ ^ \ ^ safe ve zaman bizimledir. malde Italyan res Demişlerdi. Napolyon Bonapart ger mî tebliği Abbi JCSVM9 * »AOAOAMU» çi Moskovaya girerek Ruslara galib gel Addiyi • AOOVA aldıklannı di amma orada çok tutunamıyarak en söylüyor. e Halbukı HAUZİEN feci mağlubiyetlerden daha perişan bir biz Italyanların Ab surette dönmeğe mecbur olmuştu. Bu he biAddiyi Makal saba göre Italyanlar bütün Habeşistanı eden evvel aldık îstilâ etseler harbin gene bitmemiş olması lannı sanıyorduk V MKLB A AL jhtimali yok de§ildir. Kaldı ki bütün Çünkü Makalle ü r\ oşclikot ( \ • Boja Habeşistanı istilâ etmenin kolay bir iş zerine yapılan taar olmıyacagı işte şimdiden kâfi bir açıklıkla ruzda bu kasabayı , 1 AmbaAlagL görülmüstür. Adına müstemleke seferi ele geçiren îtalyandenilen bir iş, içinden zor çıkılır bir malann iki koldan ha Şimae cephesini gösterir harita cera mahiyetini almış bulunuyor. rekete ettikleri ve garbden Makalleye kallenin şimali garbisinde kâindir ve MaHabeşistan seferini zorlaştıran diğer giren kolun AbbiAddiden geldiğini kalleden 50 kilometro mesafededir. Abbir durum da Milletler Cemiyetine daya gayriresmî îtalyan kaynaklan bildirmiş biAddinin yeni işgal edilmiş olması binan Ingiliz siyasasınm tatbik ettiği taz ti. Demek ki bu haber de yalanmış! Ab ze, Italyanlann evvelâ yalnız sol cenahyiklerdir. Milletler Cemiyeti bu işte ltal biAddi haritada görüldüğü üzere, Ma(Arkan 4 üncü tahifede) yayı (misakı bozarak saldıran) bir dev ıııııııııııııınıııııııııııııııııııııınıııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııınııuııııııııııııııııııiiMiııınınııııınııııııııııı let saydı, ve bu karara göre Italya aleyhinde zecrî tedbirleri tatbika kalkıştı. îtalya ekonomik zecrî tedbirlere mukavemet ederek Habeşistanla harbinde devam ediyor amma ötede Cemiyetin esas olarak verdiği karar Demoklesin kılıcı gibi bülun maceranın başı ucunda asılıdır. M Musolini Habeş seferine başlamak için Italya hesabma şu iddiayı ortaya atmışü: Habesistanda behemehal îtalyanın «dediği olacaktır, Milletler Cemiyetile beraber, Milletler Cemiyeti olmaksızın veya Milletler Cemiyetine rağmen. Italyan uçakları Dessieyi Gümüş liraları Trakyanın kalkınması taklid edenler gene bombaladılar Kayseride iki kalpazan için yapılan plân Habeşler bu şehri tahliye ettiler, Amerikan hastanesinin yakılması her tarafta teessür uyandırdı (Arkan 4 üncü tahifede) j Q \ T p w yaptıkları paralarla Muhtelif Bakanlıklara mensub mütehassısların beraber vakalandılartetkiklerinden çıkan neticeler ve Umumî Müfettişliğin yeni kararları Edirne (Özel) Edirne Halkevin de büyük ve önemli bir toplantı yapılmıştır. Bütün mem lekette ve dış pa zarlarda tanınan Edime ve Trakya peynirciliğini can landırmak ve man dıralanmızı en tek nik şartlar içir geliştirmek maksa x rakya ümumt M<1 dile Trakya Umu fettişi General Kâzım Dirik mî Müfettişi Gene ral Kâzrnı Dirikin başkanlığı altmda yapılan bu toplantıda 120 kadar Türk sütçü ve mandıracı hazır bulunmus; yapılması tasarlanan işlerle bu sene Ziraat Bankasmın mandıracılara açtığı kredinin nasıl kullanılacağı hakkında konuşmalar yapılarak kararlar alınmış; Türk köylülerinin, Türk mandıracılannm el ve sözbirliğile bu işin başanlması ve mandıracılanmızm kredi var hklanna kuvvet vermeleri üzerindeki sözler iyi tesirler bırakmıştır. Bundan başka Keşan, Kavaklı, Kırklareli bölgelerindeki süt ve peynirci ku rumlanna yardım ve kredi açmak, Ro manya ve Bulgaristan göçmenleri arasmda gelmiş olan kaşer ve peynirci ustalannın bu mandıralarda calısmalannı temin \ V • (Arkan 8 inci sahifede) ıııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııtıııiiiiıııınııınıı» Tfukartda "kalpazan Tahir ve arhadas Reşid kalp paralan hazırlarlarken ortada baktrdan yaptıkları kaltplar aşağıda taklid gümüş liralar Kayseri (Özel) Beş alü aydanberi, bu muhit piyasasında yeni gümüş liralanmızm taklidleri görülmeğe. başlan • mış ve bu hal zabıtanın dikkat nazannı üzerine çekmişti. İlk zamanlarda bu pa ralann Suriyeden toprağımıza sokuldugu zannedilmekte idi. Üç aydanberi bu kalp paralann daha fazla çoğalmağa başlaması ve hatta yakın uzak vilâyetlere de yayılması bu tahmini zihinlerden kaldırmış llllllll Sömikok fabrikasmın açılma töreni bugün yapıhyor Ekonomi Bakanı dün akşam Zongulda&a gitti, oradan Ankaraya dönecek Galatasaray, Trikolor takımile berabere kaldı Rumen takımı, Galatasaraya nazaran çok üstün bir oyun gösterdi, müsabakada îki taraf ta birer savı yaptı' lllllllllllllllltlllllllllllllllll ıııııııııııııııiııımnınıııııiHinıııı (Arkan S inci sahifede) Milletler Cemiyeti ise Habesistanda Italyayı saldmcı bir devlet saydıktan sonra orası için alınacak son karann an cak kendi kabulünden geçebileceğini tesbit eyledi. Yukanki izahlara göre bir kere Habeşistan seferi haddizatmda kolay bir iş değildir. Italyanın bütün bir muvaffakiyetle bütün Habeşistanı zaDtettiğini kabul etsek ötede gene Milletler Cemiyetine me ram anlatmak ta lâzım geliyor. Zecrî tedbirlerin petrola da teşmili teşebbüsleri son günlerde ortalığı bir hayli kanşbrdı. Bütün bu durumlann iyiden Celâl Bayar, Tart vapurunda refahatindeküer ve îyiye açığa vurmuş olması meselenin hu kendisini uğurlıyanlarla beraber dudunu Italyaya göre de küçülttü ise d henüz işin içinden çıkılacak formül buluEkonomi Bakanı Celâl Bayar dün Bankası idare heyetinden Izmir saylavı pamamıştır. Italya da şimdi bütün Habe akşam beraberinde îş Bankası Genel Hamdi Aksoy, Maden FCömürleri şirkeDirektörü Muammer Eriş, Sümer Bank ti direktörü ve îş Bankası direktörleri olYUNUS NADt (Arkan 3 üncü sahifede) ' (Arkan 2 nci sahifede) Genel Direktörü Nurullah Esad, İş Kahirede dün yeniden çarpışmalar oldu Berlln 8 (Özel) Kahirede bugün binlerce talebe ile polisler arasmda yeniden kanh çarpışmalar olmuştur. Olü ve yarahlann sayısı pek çok oldugu haber verilmektedir. Yüzlerce Mısırlı tevkif edilmiştir. Polis her tarafta çok şiddetli tedbirler almıya başlamışür. Japonyada 500 kişi tevkif edildi Berlin 8 (Özel) Japonyada parlıGalatasaray Trîkolor mantarizm rejimini devirmek istiyen gizli Romanyanın Trikolor takımı dün bir komite keşfedilmiştir. Bir müddet Taksim stadyomunda ikinci maçını Gatenberi polisin tarassudu altmda bulu nan bu gizli komite üyelerinden 500 ki latasaraya karşı oynadı. Bu oyun Gala tasaray Beşiktaş muhtelitinin Bükreşte şi bugün tevkif edılmiştir. maçından bir görunüs 41 mağlub oldugu maçın revanşı ma hiyetinde olduğundan neticenb ne olaCağmı merak edenler stadda üç bine yakm (Arkan 6 nci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog