Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

r Bugün: ılunnun pupp püy khgf bmvc jpüy khg 2 nci sahÛemizde: Sıyasî icmal Söz döellosu ve harbL 6 ncı sahifemizde: Tarihten yapraklar M. Turhan Tan, Spor haberleri. 7 nci sahifemizde: Musolinı ve fa şizm, Kadın ve moda. , .1M İSTANBUL CAĞALOĞLU n o u • ı jfll S8]fl! 41 üO TelgrafvemeT£tubadresI:CumhorIyet>tstanbul.Postakutusu:İstanbul)No246 TİlVi 0 0111 fl011(3111]II 1 9 3 5 Telefon: BaşmuharrJr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. İdare ye matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketl 24299 24290 umhuri Yunan siyaset terazlsinde ağuJKasan kefe • Yunan karlKatOru Spor Müsabakalarında Karakter terbiyesi Esas tutulmalıdır İUlus) gazetesı arkadaşımtz bugün. ku savısında Falıh Rıfkı Ataym son spor kavgalan üzerıne yazdtğı bir ba§. makale üe çıktyor. Ankara muhabırimız muharrınnın iznüe bu yazıyı dun gece bize telefonla verdi. Biz de memnunıyetle aynen neşredıyoruz: ğer Galatasaraylılardan bir ta kım gencler, spor kavgalan yüzünden, bir kulübü taşlamışlarsa, ne bu memlekette Galatasaraylılann imtiyazlı bir sınıf olduklanna hükmetmek, nc de Galatasarayı tecziye etmek lâzım gelir. Galatasarav, bir Türk raektebidir. Kültür Bakanhğı herhansn bir mektebde disİDlin ve nizam kunnakta aciz göstermiş değildir. Biz memlekette arasıra, Tıbbiyelilerin veya Mülkiyelilerin de senelik tODİantılar yaptığını görüyoruz. Tıbbiyeliler ve Mülkiyeliler ne imtiyazlı, ne de imtiyazsız bir sınıftırlar. Fakat dahası var: Hemen bütün îstanbul evlerinde kız ve erkek çocuklar ya Galatasaray, ya Fenerbahce renklerini tasımaktadırlar. Halbuki bir Fenerbahce mektebi yoktur. Evlerde cocuk didişmelerinin önüne geçmek için Fenerbahce îsim ve renklerini yasak mı edeceğiz? Hepimiz yalnız bizi yetiştiren mekteb icin degil, birlikte bir sınıfta okuduğumuz arkadaşlar için hususî bir bağhlık hissederiz. 313 lüler ve 324 lüler heo Harbiyelidirler; fakat vıllarca bir smıfta bulunmak. bunlar arasında daha sıkı bir tanışıklık vücude getirmiştir. Aralanndaki spor davaa; bir an'ane haline gelen Kembriclil«:r T»; Oksfordlular ayni milletin iki üniversitesinin ayni kandan gencleri değil midirler? Meseleye bu tarafından dokunmak yanlıştır. Meseleye hakikî tarafından dokunmak lâzımdır: Memlekette spor anîayışını, eskî Istanbulun mahalle kavgası ve rakibliği iistüne çıkarmağa çalışmalıyız. Spor müsabakalan, îstanbulda Galatasaray Fenerbahce kavgası ise, Istanbul takımlan toplanıp Izmire gittikleri zaman, Izmir Istanbul kavgası olmaktadır. Ne müsabakayı kazanmak bir şeref, ne de müsabakayı kaybetmek bir şerefsizîlk meselesidir. Eğer böyle olsaydı, iki k'sma ayırdığımız genclerin ayaklarına top değıl, ellerine birer bıçak vermek ve on'an Aren döğüşüne çıkarmak daha doğru olurdu. Hakıkat budur ki, spor müsabakalannda vücudü bile değil de çünkü onun için beden terbiyesi kâfidir ahlâk ve karakter terbiyesini esas tutuyoruz. Pehlivanlan tutuştururken, ve aynldıktan sonra, kucaklaştıran halk bu sırn bizden daha iyi sezinmiş olsa gerektir. Yoksa eğer güreşler Anadoluda ayni seref ve şerefsizlik hissile karşılansaydı, halimiz ne olurdu? Gencleri birbirine düşürmek değil, birbirine yaklastmp kaynaştıralım ve sporda iyi bir oyun tekniğinden daha fazla iyi bır oyun ahlâkı ve anlayısı kuralım. Bu vazifeyi yapacak olanlar, en başta, gazetelerin spor tenkidcileridir. Bunlar, tenkid yaparken karsılarında spor *eveisinden ve mes'uliyet duyçusundan baska hicbir hisse kapılmamalıdırlar. Bunlar. iki kulübü, iki düşman milîeti harbettirir gibi, 3öğüstürmek, su veya bu kulübün bayrağı olmak âdetinden vazgeçmelidirler F. Rr ATAY Musolini bir söylevle son sulh Italyan tayyareîeri bütün cephelerde teşebbüsünü de suya düşürdü bomba yağdırıyorlar Pariste İtalyaya yapılacak teklifleri konuşmaya hazırlanan Laval ve Hoare bu mevzuu terkederek petrol ambargosunu görüşmeğe başladılar Pariste dün gece neşredilen tebliğ Ingiltere ve Fransa hükumetleri Ce nevrede zecrî tedbirlerin petrola da teş mıline karar venlmeden önce İtalya nezdinde sulh için son bir teşebbüste bulunmayı düşünmüşlerdi. Bu teşebbüste öne sürülecek teklifler için Pariste Ingıliz ve Fransız mütehassısları tarafından epey bir müddettenberi tetkikat yapıhyordu. Bu mütehassıslar bazı esaslarda uyuş makla beraber bazılannda uyuşamamış,lardı. Fakat bu ihtilâflı noktaların da tsviçreye gidecek olan îngiliz Dış Ba kanı Sir Samuel Hoareun Paristen ge çerken Fransa Başbakanı Lavalle yapacağı mülâkatta bertaraf edileceği ümid olunuyordu. Her iki taraf ta ayni haberi veriyor: İlk büyük ve ciddî muharebeler baslamak üzere Ma/taiie ve şenrt oekhyen ıtaıyan nObetçir~~ ler, Dessienin bombardımanı üzerine, asu harbin yakında başhyacağı kanaatinde dirler. Rivayet edildiğine göre, Cicika da bombardıman edilmiştir. Adisababa 7 (A.A.) Buraya gelen haberi ere göre, bütün cephelerde hava bombardımanlan vukubulmakta ve yakında îtalyanlann büyük bir taarruza \disababa 7 (A.A.) Dessie şehn oı sabah erkenden yeniden bombar [talyan mecmualannın zecrî tedblrTer munasebettte ük sahlfelennae neşrer du an edilmiştir. ıvlaamafih bir taraftan bu sulh hazırtikîeri bir resim: 4832 nüfuslu Rivierada halkın bir hafta içinde hükumete lCaproni tipinde dört ttalyan uçağı lıklan yapılırken, dığer taraftan İtalya verdiği altın meskukât ve aîtın ziynet eşyast saat sekiz buçuğa doğru şehir üzerinde nın teklifleri iyi karşıhyamıyacağı hak uçarak elliden fazla bomba atmışbr. kındaki endi^eler ızittikçe fazlalajıyor » italya Başbakanının dün verdiği söylev «İtalya kendisine karşı olan ittifaklara ve muhasaraya şiddetle mukabelede bulunacaktır. Buna azmetmiştir» Roma 7 Musolini parlamen toyu açmak üzere bugün tam saat uçte toplantı salonuna gelmiştir. Parlamento baskanı Kont Ciano celseyi açarak bilhassa bütün köy ve sehir halkının vatana hediye ettikleri mühim altın miktarını hatırJatmıstır. Bundan sonra Başbakan kürsüye çıkarak ezcümle demistir ki: « Ne muhasara, ne de ittifaklar nekadar çok olursa olsunlar bizi hedefimizden döndüremiyecekler dir. ltaîifa bunlara karşı en $iddctli bir sureife mukabeleye kai'iyyen azmelmistir. Son saatlerde durumda belki hafif bir salâh olmuştur. Bununla oeraber yerinde olmıyan bir nıkbınliğe kapılmak zamanı değildir. Eksperler arasındaki görüşmeler, siya sal müzakereler olmadığı eibi sıyasal müzakereler başlasa bile müs pet bir neticeye varacağı mechuldür. ltalyayı asgarî taleblerini bildirmeğe davet etti^er. Bu taleb 15zumsuzdur. Zira İtalya, bu asgarî metalibatını teşrinievvel ayı icinde bildirmiştir. Bu tebligata cevaben teşirnisanide mütearnza karşı zecrî tedbirlere başlandı ki, bu tedbirler, hakıkatte mezkur mütearnzdan tıedeniyetin ilk nimetlerini alan Ha Büyük muharebeler baslamak üzere Adisababa 7 (A.A.) Süel çeven (Arkast sekizinci sahifede) ; Venizelosun Krala gönderdiği mektub Eski Başbakan Yunanistana döndükten sonra Kralcıların bayraktarlıgını yapacağını söylemi^ Atina 7 (Özel"1 Venizelos Krala bır mektub göndermiş tir. Bunda eskiden kral ailesile arasının açılmasına sebeb o Ian hadiseleri anlat makta, babası Kos tantini çok sevdiği için kendisine fedakârane hizmetlerde bulunduğunu, fakat aralannda bir nok tai nazar ihtılâfı belirdıkten sonra uğ radığı suikasdden Yeni Yunan Başbakanı ve arnaaaşıcm. müteessir olduğunu ve bu suretle arala lacağım, üç yıl sonra yapılacak genoyda; nndaki ihtilâfın büyüdüğünü söylemek kralhğın sarsılmaz bir şekilde yerleşmesj için koyu kralcılann bayraktarlıgını ya> tedir. Venizelos bunu müteakıb şimdiden pacağım yazmaktadır. sonra kralhğın en hararetli bir müdafii o(Arkası 3 üncS sahifede) Düt aralannaa munvm gfrfuş.ntıer olan îngiliz Dış Bakanı Fransız Başbakanı Hoare Laval du. Romadan gelen ve sulh hazırlıklan nın zecrî tedbirler tehdidi altında yapıldığından akamete mahkum bulunduğu nu bildiren haberler de bu endişeJeri teyid etmekte idi. Bu itibarla Laval Hoare mülâkatmdan pek fazla birşey beklenmemekte idi. Nitekim bu tahminler fazlasile tahakkuk etti. îngiliz Dış Bakanile Fransız Başbakanı henüz görüşmeğe başlamadan Musolini Romada bir nutuk söyledi ve bu nutkile bütün sulh ümidlerini suya düşürdü. Bu nutku kısmı mahsusumuzda o (Arkast 8 inci sahifede) (Arkası 8 inci sahifede) Mısırda karışıklıklar Çocukları Esirgeme yeniden baş gösterdi Kurumunun balosu Bu hayırlı toplantıda Evvelki akşam niimayişler, dün de halkla polis arasında kanlı çarpışmalar oldu, birçok tevkifat yapıldı Atatürk de bulundu Ankara 7 (Telefonla) Çocuk Ian Esirgeme Kurumunun yıllık balosu bu gece Ankarapalasta verildi. Çok samimî fcir hava içinde geçmekte olan bu baloda millî dans müsabakalan yapıldı. Muhtelif kıyafet müsabakalanna çok zarif giyinmış, Ankaranın güzel bayanlan iştırak ettiler. Tarihî ve millî elbiselerimiz salonu tamamen dolduran kalaba lık tarafından çok beğenildi. Saat birden sonra Cumur Reisi Kamâl Atatürk halkın yaşa sesleri ve alkışlan arasında bu hayırlı toplantıyı şereflendirdi. Balo, büyük bir neş'e içinde devam etmektedir. Rumen takımı I.sporu dün 20 mağlub etti Trikolor takımı, bugün de Taksim stadında Galatasarayla bir intikam maçı yapacak ııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııuııınııınıııınııııııııınıııııııınııınınııııııııınnııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııımıııniıııın Galatasarav Mezunlan cemiyetinin dün akşamki toplanhsı Tan gazetesinin Galatasarav Güneş macını vesile ittihaz ederek Galatasarav mektebi aleyhinde yakısık almıyacak şekilde neşriyat yapmıs olması büyük bir te essür uvandırmıstı. Galatasarav mezunlar cemiyeti dün aksam cemiyet merkezindt bir toplanh yaparak bu neşriyatı protesto etmislerdir. Yapılan birçok münakaşalardan sonra gerek bu yazmın muharririne ve gerekse bunu yazan gazeteye teessüf edilmis ve büyüklere saygı telyazılan çekilmesîne karar verilerek toDİantıva son verilmîstir. Anketimiz Memleketimizde san'at hareketleri nin ne şekilde uyan dırılması lâzım gel diği hakkmda biı haftadanberi devam eden anketimize dün de kıymetli müzis yenlerimizden Mu hiddin Sadık cevab vermiştir. Bu ente resan yazıyı bugür 5 inci sahifemizde bulacaksınız. 1932 hazine bonolan Ankara 7 (Telefonla) Finans Bakanlığı artırma eksiltme ihale kanu nuna bir fıkra ilâvesi icin yeni bir kanun lâyihası hazırlamıştır. Buna sebeb, şinv diki kanunda teminat akçesi olarak kabul edilecekleri tasrih edilen dahilî istikraz, Ergani veya bunlar evsafında devlet tahvilleri ve saire meyanında yüzde iki faizli 1932 hazine bonolarının sarahatle zikredilmemiş olmasıdır. ' İ Geçen seferki nümayişlerde olen Ittıstrlt taiebemn cenazesi Kahirede böyle kaldırılmıştır Kahire 7 (A.A.) Sir Samuel Horun, Londrada verdiği son beyanat Mı sırın bütün siyasal mehafilinde derin bir hosnudsuzluk uyandırmıştır. Dün akşam, İngiliz yüce komiserliği nin önünde, protesto maksadile toplanan 1000 kadar halk, hasmane nümayişlerde bulunmuşlardır. Kalabalık semtlerde halk ile zabıta arasında çarpışmalar olmuş, altı polis yaralanmıştır. îngiltereye karşı olan bu ha IttanbuUpor Trikolar maçından bir Romanyanm Trikolor takımı dün ilk rinde bu takıma 41 gibi bir farkla maği maçını Taksim sîadyomıinda Istanbul lub olmuşlardı. Bu galibiyeti t\<*" edebiMutıuldın Üadık spor a karşı oynadı. len bir takımı görmek K'.'y ." . ve ük' ı r CArkası 8 inci sahifede) * ^ 1 Galatasaraylılar son Avrupa rurnele (Arkast 6 ncı ; ' fede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog