Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 n d sahifemizde: Siyasî icmal Yunatıstanda son vaziyet 3 iincü sahifemizde: San'at müsaha besi Halid Ziya Uşaklıgil 6 n a sahifemizde: İhtilâlcilikten Kral naibliğıre geçen adam Makie Jeanue Maurcuny, Tahlil ve tenkid, Spor ha berlen 1 »ci sahifemizde: Çocuk sahifesi . j . .1Rr İSTANBUL • CAĞALOĞLU . . , jfH Sa/I! 4lOa Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 üUIHaileSI I DiriffiCIKanUII 1 9 3 5 Telefon: Başmuharrlr ve evi: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşnyat Şirketi 24299 24290 umhuri Hayat Ansiklopedisi iincü cüzü çıktı Tıb Fakültesinin Islah edilmek Zorunda olan Tarafları Habeş Imparatoru Italyan Sir Samuel Horla Laval uçaklarınm hücumuna uğradı bugün görüşecekler Sulh Italyan cevabına bağlı erşeyden önce Fakültey! Haydarpaşadan îstanbula geçir mekle elde etmek istediğimiz faydalann hepsini temin etmekten ma atteessüf heniiz epeyce uzak bulunuyo ruz. Sınıflardakı talebe miktarları fazladır, hastanelerde bunlara ders verilmek üzere tahsıs olunan yerler ve yataklar Habeş îtalyan i letler Cemiyetile Habeşistan ve îtalyaj hiç ayırdsız her yerde azdır denilecek kaharbini durdurmak tarafından da kabulü mümkün hal ça dar mahduddur. Malumdur ki hekimlik kişinin öldüğü, bir Habeşistandan üzere sulh teşebbüs releri tesbitine muvaffak olunduğu bildi dersleri bılhassa hastalar üzerinde çalı dün gece saat ona kişinin yaralndığı ieri yeni bir şekil a rilmektedir. şılarak öğretılır ve öğrenilir. Eğer hoca kadar gelen telgrafher hangi bir muı.yor. Ingiliz Dış Iş Fransiz gazeteleri, eğer ttalya da derslerini hastalar üzerindeki tatbikatile lar arasında evvelki sademeye muha leri Bakanı bugün Fransa kadar açık kablilikle hareket e teyid etmezse talebenin elde edeceği bıl gün başladığı veya rebe denilemez. Bu Parise gelerek M. derse Hor Laval mülâkatından sonra gi nazarî mahiyette kalacakhr. Eğer tah başlamak üzere ol çarpışmalar, H a Lavalle müzakere sulha varılabileceği kanaatini izhar edi sıllerini bu suretle bitirmiş olacak talebe duğu söylenen taarbeş, çetelerinin fa M. Eden lere girişecektir. Bu yorlar. Hatta matbuat; Frama, Almanyann faraza tahtelcild bir şiringa yap ruza dair hiçbir haaliyetine delâlet e jon safhanuı müsaid bir netice verebılme ya ile münferid anlaşma müzakerelerinde mağı beceremezse mazur görülmek zarurî ber yoktu. Yalnız, der; o kadar... si ancak M. Musolininin Fransiz teklif bulunduklan için Berlindeki Ingiliz se olur. Olur amma ayni zamanda kendı İtalyanlann Dessi O halde, gene lerini iyi karşılaması sayesinde mümkün firinin de hava ve kara silâhlannın indi sine yazık olur, hastalara yazık olur eyi bombardıman muharebe haberleri olabilir. Maahaza bu hususta nikbin dav rilmesi etrafında Hitlerle temasa geçmiş ve nihayet memlekete yazık olur. Deniz ettikleri ve az kalbekliyelim. Yalnız ranmağa mâni teşkil eden sebebler az de olmasını fena karşılamamaktadır. üzerinde çalışılmadan gemicilik öğrenile sın, bu bombardı şunu da ilâve ede ğildir. Bu cümleden olarak Popolo M. Edenin zecri tedbirlere miyeceği gibi hastalar üzerinde uğraşıl manın hedefi olan lim ki Habeşistan d'İtalya gazetesinde çıkan ve bizzat MJdair beyanatı madan hekimlik kazanılamaz. Vaktile, Imparatoru öldür da muharebe baş solini tarafından yazıldığı zannedilen bir M. Eden Avam kamarasında ttalyanyani Abdülhamid zamanında Bahriye mek gayesine vâsıl Somalililer îtalyan ordutuna mühımmat taşıyorlar lıyalı iki ay dört makale zikredilebilir. Gazete Avrupanın Habeş muharebesi hakkmda şunlan söymektebinden pek parlak bır şehadetname olacaklan hakkınd a malumat var lıonun resmî harb tebliğine g^re, şi gün olmuştur ve bu iki ay dört sair aksamile mesai birliğinde bulunmaklemiştir: ile çıkmış bir gence Midilli adasında te dır. Demek ki, ajanslar, taanruz ve mal cephesinde musademeler şiddetlen günde, bir meydan muharebesi değil, lek ttn imtina etmekle kalmıyarak zecrî ted« îtalyaya karşı ihracatın yasak esadüf etmiştik te bize şu itirafta bulun muharebe haberlerinde gene istical mişse de bunlar bir meydan muharebesi bir ciddî muharebe olmamıştır. birlere müracaat etmiş olan devletlere ica dilmesi demek, İtalyanın yaptığı ihracafın mustu: etmişlerdir. Fılvaki, Mareşal Badog addedılemez. Çünkü İtalyanlardan üç (Arkan 8 inci aahifede) bında yardımda bulunmaktan da istinkâf dörtte üçünün kaybolması demektir. edeceğini yazmaktadır ki ümidlere scğuk Mektebde çok iyi yetiştim amma Ancak zecrî tedbirlerin tatbikmdan dus tesiri yapan bir cevab sayılsa yeridir. sonradır ki bu tedbirler alınmıştır. Bu huşuradan en küçük bir gemiyi ahp karşıdaîngiliz gazetelerine göre Sir Samuel susta Milletler Cemiyetinde aza olmıyan ki Ayazmand'a geçirmeğe cesaret ve ehliHor Pariste bir gün kalıp îsviçreye ge devletlerin de elbirlipi yaomalan lâzımyetim yoktur. çecek ve görüsmelere devam için Dış Iş dır. Bu vaziyet, petrol ambargosunda da Sebebi?.. Sebebi gayet basit: Parlak leri Daimî Sekreteri Sir Robert Vans caridir. Bir iki devlet tarafından gösteribir zekâ sahibi olan bu genc denizciliği sittart daha bir müddet Pariste kalacak lecek muksv(»rn'"t b " sahada alınan bü yalnız kitabda okumuştu. Hekim için de tır. Çoktan baslamiş olan temaslarla Mil(Arkaat 8 inci aahifede) vaziyet avnen ve belki daha ziyade böyOn gündenberi ledir. Tıbbın tedrisatı serirî ve tatbikî ol Istanbulda bulun • mak ve binaenaleyh ona göre yeter va makta olan Başbasıtalarla techiz kılınmıs bulunmak lâzım kan Ismet Inönü il( dır. Önünde sonunda İstanbul Üniversi birkaç gün evvel tesinin yanıbaşında sırf Tıb Fakültesi şu tstanbula gelen Iç belerine mahsus olmak üzere en aşağı bin Işleri Bakanı ŞükyatakK bir hastane yapacağız. Genc he rü Kaya, Dış Işlekim namzedlenmiz diğcr hastanelerde de ri Bakanı Tevfik tekemmül ederler, fakat bu bin yataklı Rüştü Aras dün hastanede tahsil edecekledir. Gerçekleş akşamki trenle Anmesi asla muhal sayılacak kadar güç ol karaya gitmişlerdir. mıyan bu ideale kavuşuncıya kadar tedsir edilmektedir. Pekin 6 (A.A.) Çinin Baş, Iç ve Dış risatı mevcud vasıtalar üzerinde de gene Bakanlan, Ekono Pekinde korku şimalindeki üç vilâyetin muhtatbikî olarak yüriitmeğe çare bulmak zo mi Bakanı Celâl Pekin 6 (A.A.) Ahali. tariyetini tahakkuk ettirmek Başbakanımız, Haydarpaşa garında kendilerinl rundayız. Bunun da olmıvacak birşey sa Bayar, ordu müfet için faal bir rol oynamakta Japon, keşif ve bombardnr.an teşyi edenler arasında yılamıyacağı pek malumdur. olan Japon generali Doiharauçaklannm faaliyetinden do tişlerinden Orgenenın dün Nankin hükumetine layı endişe içindedir. Japon Meselenin bugünlerde hükumetin na ral Fahreddin, Orgeneral Ali Said, Ge nı, Istanbulda bulun an saylavlar, banka Japonyayı ancak bu beş vilâsüel kumandanlığı namına söz zarı dikkatini celbetmek suretile Fakül neral Halis, General Fehmi, General direktörleri, ve kalabahk bir halk kül'esi yetin muhtariyeti tatmin edesöylemeğe salâhiyettar olan (Arkan 8 inci aahifede) te hocalan arasında müzakere mevzuu ol Ali Fuad, Vali Muhiddin, Parti erkâbileceğini bildirmiş olduğuna bir zat, bu uçakların General duğunu haber ahyoruz. Hiç şüphe etmedair burada bir şayia deveran Chanyehan kıt'alarının askerFransiz Sosyalistlerınin lideri M. yiz ki bu müzakereler her şubede seririetmektedir. likten tecrid edilmiş mıntakaya Blumun bir karikatürü yatı takviye edecek kararlara varacaktır. Şimaldeki başlıca Çin ku yaklaşmalan haberleri üzerine Sağlık Işleri Bakanımızın bu işlere can Paris 6 (A.A.) Salı ve perşem mandanı General Sungeheh Amerika Dış Işle ıstikşaf yapmakta olduklarını kulağını vermekle beraber tedrisatın en r i be günleri yapılan toplantılann tam ak yuananm harekâtı hakkında Bakanı Hul söylemiştir. mükemmel şekilde olmasile pek ziyade sine olarak, saylavlar kurulunun bu sa malumat yoktur. Mumaileyhin dün birLondra 6 (A.A.) Çin, dokuz alâkadar da olacağını muhakkak saymabahki toplantısında gerginliğin mahsus denbire Pekinden hareketi, kendisinin devlet muahedenamesi ahkâmınm Japonlıdır. Çünkü Fakültenin yetiştirdiği genc bir gevşemesi hissedilmiştir. Bundan do Japon tazyikına mukavemet etmek ümi ya tarafından ihlâl edilmiş olduğunu kahekimler memleket sahasında onun sağlık layı, M. Lavalin bu tecrübeden muzaf dinden vazgeçmiş olduğu suretinde tef(Arkaat 8 inci achiftde) ordusunu teskil edeceklerdir. Elbet Sıhferiyetle çıkacağı tahmini ıleri sürülebil ıımııııııııııılıııııııııııııııııı ıııııııııııınıııııııııııtııııııııııııiMiıiMiııııııııtııııııııııııtııııııııın ıılıılıılılllllıııııııııııııııııııııııııımımıllllını hat Vekili ister ki yanndan sonra kendi mektedir. saflarında hizmet etmeğe gelecekler buAtina 6 (Özel) Kral, Kondılis Son olarak istizah takriri veren sos günden çok iyi yetismiş bulunsunlar. tarafından tekaüde sevkedilen General yalist saylav izahatını bitirdikten sonra Bizim Fakültemize getirilen Avrupah Panayotakos, Kateniodis, Mazerakis ve sağ cenaha mensub saylav M. Ibarne profesörlerin ekseriyetle Almanyadan çı Petridisin tekrar orduya ahnmalanna kagare (Ateşhaç) birliği namına söz al kıp gelmiş bulunmalan, tedrisatta Alman rar vermiştir. mıştır. Atina 6 (Özel) Genel hava kuusulü diye seririyattan ziyade nazarıyata Söz alacak olan diğer saylavlar vazehemmiyet veren bir usulün müdafaasına mandanı General Reppasın Yunanista(Arkan 8 inci aahifede) kapı açabileceğine pek ihtimal vermeyiz. nm Londra elçiliği ateşemiliterliğine tayin Fakat belki ondan da behseden bulunur edileceği söyleniyor. Reppas, Papulası ölüm cezasına mahdiye biz daha evvel haber vermiş olalım kum eden dîvanıharbin reisi ve bir mart ki Almanyada yalnız hekimler değil, ziraatçiler dahi yüksek mekteblerini bitir isyanından sonra yükselen subaylarm dikten sonra lâakal iki sene ve boğazı başıdır. Papulasın ölüm cezasının affı Konservatuar orkestrasının birinci vi tokluguna birinciler hastanelerde, ikinci için Cumhur Reisinin kullanmak istediği yolonisti kıymetli musikişinas Ali Sezai ler çiftliklerde ameliyat görmeğe ve busalâhiyeti akim bıraktıranın General sözüme şöyle cevab verdi: ralarda adamakıllı çalıştıklannın vesika Reppas olduğu o vakit anlaşılmıştı. Çal Büyük üstad san'atkârlann konser Yunan Kralı Jorj lannı ibraz etmeğe mecburdurlar. Bunu (Arkatı 8 inci aahifede) vermek üzere birkaç senedenberi mem yapmaksızın birinciler hekim olamazlar, ııııııııııımıııııııııııııııınıııııı ıııııııiıı ıııııııı ıııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııı ıııuıııııııııııı iki gün evvel Köstenceden limanımıza leketimize gelmedıkleri nihayet «Cum ikinciler de ziraat mühendisliği yapamaz lâyıkile istifade edemiyoruz. Söylemesi te Rektörlüğümüzün de bir parça merak gelen Italyan bandıralı Karina Ferea huriyet» gazetesinin ikazile umumî naza}ar. Eğer bu şartlan aynen memleketi bize çok ağır geliyor amma bu zatlardan edip araştırmasını temenni ederiz. ismindeki vapur tayfalarile süvarisi ara rı dikkati çekti. Bılmem bunun çaresi bumize de tatbik edebilirsek hekimlik tedri bazılarmın hâlâ hususî hekimlik san'aünı Söz uzuyor amma daha ehemmiyetli bir smda kavga ile neticelenen bir ihtilâf lunacak mı?.. Fakat bizim için yalnız satında daha ziyade nazariyatla iktifa icradan bir türlü nefislerini menedeme mesele de şudur: Üniversitemize verdiğiçıkmış ve kaptan polisimize müracaat e yüksek bir musiki terbiyesini temin edeetmeğe biz de muvafakat edebiliriz. Hal dikleri mütemadiyen kulağımıza çalın miz büyük öneme göre Türk hekimliğinin derek tayfalann isyan ettiğini bildirerek cek mahiyetteki şahsiyetlere münhasır olbuki bizde bunun tam aksi olarak mec maktan hâli değildir. Bizim söylemekten daha parlak bir istikbale namzed olduğumak üzere kanunlarımızda tadilât yapılyardım istemiştir. burî hizmet vardır. Biz Fakülteyi bitiren sıkılır olduğumuz bu işi sayın profesörle nu iddia edebilir miyiz? Yoksa yanhş Hâdise, perşembe günkü lodos fırtına ması çok yerinde olacak. Hatta bu za her gencden hemen hizmet istiyoruz. Bi rin yapmaktan çekinmeleri pek yerinde çalışma usullerinden dolayı Türk he ssnda gemi Akdenize doğru seyrederken manını geçirmiş bir ihtiyacdır. Böyle bir naenaleyh bizim derslerin tatbikatla ka olurdu. Sonra bu hocalann hepsi Avru kimlıği maneviyatı bozulacak bir yolda olmuştur. 600 tonlulfc küçük bir şileb olan tadilin suitefsire uğramaması ve artist rışık olmasında zaruret vardır. padaki usuller dairesinde ortaya yeni iş mı bulunuyor? Eğer yabancı hocalar gemi lodostan çok hırpalanmış ve Ada unvanını taşıyan hernevi insanın bundan Tıb Fakültemizden bahsolunurken bu ler çıkaracak ve hususile ç ı k a r t a c a k Türk hekimliğile elbirliği edecek bir ça larm açığında dalgalar Italyan vapuru istifade edememesi için gelecek insanlann rada yerimizin çok daralmış olmasma veçhıle çalışacaklardı. Ikidebir soruştu lışma yolunda yürümez ve yürütülmez nu hayli siirüklemiştir. Bir haftadanberi kıymetini takdir edecek bir san'atkârlar rağmen vicdanımızı tırmalamaktan hâli ruyoruz. Aldığımız sonuclar bizi tatmin lerse neticenin ağır surette fena olaca Karadeniz dalgalarında bocalıyan tay heyeti yapılabilir. Konservatuar profesörSan'tdkâr Ali Sezai kalmıyan bir meseleye gene ufak bir te etmekten çok uzaktır. Avrupada adına ğından korkmağa yer vardır. Cumhuriyet falar yola devam edemiyeceklerini ve leri yahud Ankarada Musiki mektebi bu 1 «Cumhuriyeb> gazetesi gibi boyle < mas isareti olsun yapmadan geçemiyece Travoil denilen ilmî çalışma eserlerınden hükumeti buna bittabi ve asla müsaade Italyaya dönmiyeceklenni kaptana bil na salâhiyettardır. Gönül memlekette mu mucadelelere ve propagandalara ehem giz. Bize öyle geliyor ki Fakülteye ge hangi hocalann şimdiye kadar kaç tane edemez. dirmişlerdir. siki inkılâbına matbuatın daha fazla a miyet vermelidirler. Meselâ ga7Pteler«le tirdiğimiz yabancı hocaların hepsînden sini ortaya koymuş olduklannı ÜniversiYUNUS NADI (Arkaat 9 uncu aahifede) lâkadar olmasını istiyor. Bütün gazete (Arkaaı 9 uncu saiu. edej 30 tayyareden mürekkeb bir filo Dessie şehrine 1000 bomba attı, 40 ölü, 300 yaralı var Habeş Imparatoru muhakkak bir ölümden tesadüf neticesi olarak kurtuldu, Amerika hastanesi harab oldu, ecnebilerden de ölenler var Musolinînin yazdığı tahmin edilen bir makalede İtalyanın sulh için Avrupa devletletlerile çalışmaktan istinkâf ettiği ihtar olunuyor Inönü dün Ankaraya gitti Iç ve Dış Bakanları da kendisine refakat ettiler, Ekonomi Bakanı tetkiklerine devam ediyor M. Laval büvük tehlikeyi atlattı Gürültülü müzakerelerden sonra kabine itimad reyi aldı Amerika Dış Bakammn Japonyaya ihtarı Çinde olup bitenlerle meğer Japonyanın hiçbir alakası yokmuş! Eski Yunan generalleri tekrar orduya alınıyor Kral elçileri, ecnebi gazetecileri kabul etti, Venizelos hususî surtte affedilmediğine müteessif... Ali Sezaiye göre getirmekle beraber.. • Beynelmilel şöhretli san'atkârları Bir Italyan gemisi tayfası isyan etti Halkın musiki terbiyesi için tam kadrolu bir orkestra da teşkil etmek lâzımdır Vapur Heybelide demirledi, tahkikat yapılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog