Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifemizde: Siyasî Yenı deniz konferansı icmal 3 üncü sahifemizde: Musiki tenkid leri N. 6 ncı sahifemizde: Tahlil ve tenkid İzmirde spor hayatı yenıden canla nıyor. s J . .1R. jfll Sayi! 4IO^ umhuriyet tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul . Posta kutusu: İstanbul, No 246 n ,. . ... p i n 0 Ülini3 D DİrİnCİIC3nilIl 1 9 d ü Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. tdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi 24299 24290 Avrupada Çln san'atı serglsl açıldığı gibl Çlnde de Avrupa san'atı sergl»! açılırsa ... j Manevî ve ahlâkî Bakımdan spor ürkiyede beden terbiyesinin raaddî ve adalî cephesinı bundan evvelki iki yazımızla tetkık etmiş, bu işin devlet işi olduğunu, mes'ul ve mütehassıs ellere teslimi lâzım geldiğini anlatmıştık. Bugün de, beden terbiyesinin bir kısmı olan Türk sporunun manevî ve ahlâkî cephesini tetkik edelim. Bu tetkik, bize spor işlerimizin bu cephesinin maddî cephesinden daha fena olduğunu gösterecektir, ki asıl endişe edilecek cıhet te budur. Sporun bir gayesi de, kolu gibi karakteri de kuvvetli adam yetiştirmek olduğu halde, bizde spor bu bakımdan menfi neticeler vermektedir. Çünkü spor, ahlâkî ve ruhî bir terbiye vasıtası olarak kullanılmamaktadır. Teşkilâtımız amatör olduğu halde, sportfan para kazanmağa, mevki kazanmağa uğraşanlar az değildir. îyi futbolculann bir haylisi profesyoneldirler. Kendilerine, ilmî kıymetleri için değil, meşin tooa iyi tekme vu^duklan irin epey yüksek paralar temin edilmistir. Universiteyi bitirmis bir genc, kendine kolayca is bulamazken filân kulübün filân futbolcusu, orta mektebi bitirmemiş olduğu halde, iki Üniversite mezununu doyuracak maaş almaktadır. Bu gizli profesyonellik bazı futbolculara kendilerini müzayedeye koymak cesaretini vermiştir; öyle ki artıran kulübün üstünde kalmaktadırlar. Açık profesynonellik ayıb değildir. Bir cambaz nasıl perendelerıle geçiniyorsa bir profesyonel futbolcu da öylece hayatını şütlerile kazanabılir. Cirkin olan, profesyonelliğin bu şeklidir. Profesyonellığe tamamile ve kat'iyyen muhalif olan spor teşkilâtımız, şimdiye kadar, galıba yalnız iki zavallıyı cezalandırmıştır. Bu gizli profesyonellik, hergün, biraz daha genişlemekte, amatörlüğün temiz ve merd ruhu, buıjdan büyük zararlar görmektedir. Cumhuriyet rejimi, profesyonelliği memleket gencliği için muzır görerek menettiğine göre, bu memnuiyet sözde kalmamak, gerektir. T Pariste kararlaşan yeni sulh teklifleri Italyaya bildirildi Ingilizler Akdenizdeki gemilerini talim bahanesile geri çektiler, fakat Italyadan hâlâ ses sada yok! Pariste sulh şartlarını tesbit eden Ingiliz ve Fransız mütehassıslarının tamamen uyuşamadıkları anlaşıhyor, Laval İtalyan elçisine İtalyabu son teklifleri kabul etmezse petrol ambargosunun başlıyacağını söyledi Paris 5 (A.A.) Umumiyetle zannolunduğuna göre, Laval, Sen Kantenle Peterson tarafından, Habeş İtalyan davasının muslıhane halli için, tasarlanan teklifleri, dün akşam ltalya büyük elçisine sunmuştur. Ingiliz ve Fransız eks perlerinin bu hususta tam bir uzlaşmaya varamadıklan sanılıyor. Üzerinde çalış tıklan esas fikir, ltalya ile Habeşislan arasında arazi mübadelesi fikri olmuş tur. Bu formül en kolay görülmekte o lup, şayet iki taraf bunun üzerinde doğrudan doğruya mutabık kalacak olurlarsa, Milletler Cemiyeti de bundan memnun olacaktır. Habeşistanda büyük ve kat'î muharebeye doğru Habeş ordusu şimalde taarruza başladı mı? Habeşlerin Makalleye doğru ilerlemeleri devam ediyor, taarruzun başladıgı haberi bir baskından galet olsa da herhalde muharebe pek yakın Habeş topraklarında ilerliyen bir ttalyan kola Habeşistandan gelen haberler, Ha beşlerin taarruza geçeceklerinden ve yakında büyük bir muharebe olacağmdan bahsetmektedirler. Hlatta bu haberlerin ttal'yada zecrî tedbirlere mukavemeti artırmak üzere tertib ofunan birisi, Habeşlerin gece karanlığından bilistifade, Makalle cenubunda ilk ciddi bir tablo: Tank mZecri tedbir» yazısım çiğniyor hududları boyundaki Habeş topraklan taarruza geçtiklerini haber veriyor. Gena sokulmamalanna itina edilmiş, olduğu ce karanlığında büyük taarruz değil i kayde şayandır. Böylece tayin edilmiş olan bölgenin hududlan içerisinde ltalya göçmen yer leştirmeğe ve ticaret ve ziraat yapmağa mezun olacak, lâkin buralarda siyasal otorite Habeş Imparatoruna bırakılacaktır. Buna karşılık, Habeşistana, Eritre içerisinden bir geçıd ve Kızıldeniz üze rinde Asabda bir mahrec verilecektir. Pranşayagelince, o, ttalyan kuvvetlet rinin bugün işgalPSÎrmdVİDÜTimah bötiîn Londra 5 (Özel) Avam KaTigre bölgesinin Italyaya bağışlanma marasun bugünkü toplantısında musına taraftardır. Ayni zamanda Dana halıf saylavlardan A. P . Herbert kilde Italyanın lehine yapılacak hudud kabıneye karşı şıddetli hücumlarda tashihinın, îngilizlerin teklif ettiklerinden Konserlerini daima büyük bir zevkle bulunmuştur. Başbakan Baldvın budaha geniş ölçüde olmasını istiyor. Oga dinlediğımiz bıricık Türk muganniyesi na cevab vererek hükumetın sıyasadenin de îtalyaya verılmesine razıdır. Nimet Vahid beni evinde büyük bir nesını müdafaa etmıştır. Fransa, bundan başka, işletilmek üzere zaketle kabul etti. Bundan sonra muhalif saylavlarItalyaya açık bulundurulacak bölgenin Ince vücudünün mevzun hatlan, büyük dan doktor Doten kürsüye çıkarak hududlan hususunda Ingiltere ile ayni gözleri ve tatlı gülüşü de sesi kadar güzel dünya işlerinin bugünkü kanşık dufikirdeyse de, bu bölgenin, Habeş îırt olan genc san'atkâr ilk sualime: rumundan Ingiliz siyasasının mes'ul paratorunun siyasal hakimiyeti altında Evet, diye cevab verdi, Cumhuriolduğunu, Habeş harbinde İngiltebırakılmakla beraber, Adisababada otuyet gazetesinın bu mevzu etrafındaki marenin vazifesini yapmadığını, büyük racak bir İtalyan vali muavini vasıtasile petrol sirketlerini elinde tutan Ingiitalyan idaresine tevdi olunması müta kalelerini birincısinden itıbaren takib eliz sermavesinin fırsattan istifade eleasmdadır. Asab limanının Habeşistana diyorum. Hepsi birbirinden güzel ve (Arkast 7 nci sahifede) terki bu tesviye plânmın muvaffakiyetle doğru.. Yalnız ben değil, bütün müzistatbıkı için en esaslı bir şart telâkki edil yenler de o yazılara büyük alâka ve gazetenize karşı büyük bir minnettarlık dududlan, doğuda Ogadenle Ingiliz So mektedir. yuyorlar. Ve bu mücadelenizde müspet malısi arasındaki şimdiki hududlar ve Cenevrede söylenenler batıda Tana gölünden başhyarak îngi Cenevre 5 (A.A.) İtalyan Ha bir netice çıkacağından emın olduğumuz liz Kenyasile İtalyan Somalisinin birleş beş anlaşmazlığının yakmda muslihane için şimdiden seviniyoruz. Ben de gazetikleri noktaya kadar devam eden bir bir hal suretine bağlanması ihtimalihe tenizin ileri sürdüğü fikirdeyim. Anketinize şimdiye kadar müracaat ettiğiniz çizgidir. Bu plânda, Italyanlann, Sudan (Arkast 7 nci sahifede) meslektaşlarım gayet ıyi cevab verdiler, bu mevzu etrafında ben onlann söylediği sözlere ne ilâve edebilirim bilmiyorum. Bizim için ecnebi san'atkârlan din'ememek elbette büyük bir mahrumiyettir. baskın yapılır. Ciddî taarruzlara ıse sa> bahm alaca karanlığında bîşlanır. Çün*| kü en muntazam ordular bile büyük mikyasta gece harekâünı yapamazlar. O nun için bu son haber, daha ziyade bir baskını bildirse gerektir. İtalyan kaynağından gelen bir haber, Italyadan hâlâ ses sada yok! Paris 5 (A.A.) Gazeteler, petrol meselesi için serî ve muslihane bir hal sureti bulunabilip bulunamıyacağını sormaktadır. Gazeteler diğer taraftan, Akdenizden gemilerini çekmiş olan Ingil terenin zihinleri teskın etmek yolundaki bu hareketini memnuniyetle kaydetmektedirler. İngilterenin dış siyasası (Arkast 7 nci sahifede) Nimet Vahide gore için munzam bir tahsildir Mütehassıslar neler kararlastırduar Bu gizli profesyonellikten daha vahim bir hâdise, spormuzun fena sistemi yüzünden memlekette, merdce rekabetler değil: cirkin ve fena nifaklar, husumetler, kınler doğmasıdır. Türkivede siyasî hayatta tek fırka, buna mukabil spor hayatımızda müteaddid fırkalar vardır ve bunlarda siyasî fırkalann bütün kusurlan mevcuddur. Er meydanlanndaki mücadele, kulüblerin gizli çarpışmalanmn yüzde biri bile değildir. Birbirlerile sadece dost birer rakib olması lâzım gelen kulüb mensublan arasında, umumivetle, dostluğur zerresi yoktur. Gazete sahifelerinde kulübcü kalemlerden cıkan spor yazılannı okuyunuz; orada eli kalem tutan münevver spor yazıcılannın nasıl tahrik edici. nasıl tecavüzkâr bir dil kullandıklarını göriirsünüz. Tıpkı Fransadaki sağ cumhuriyetçilerle komünist ve sosyalistlerin birbirlerine karsı yazdıklan zehirli şeyleri, .bu yazılarda okursunuz. Spor kulüblerimiz, Bizansın Maviler Yeşiller mücadelelerini hatırlatan basıboş bir ihtirasa kapılmıslardır. Siyasî hayatta hoş görmediğimiz bu nifakcu mücadelelere, spor hayatımızda neden müsaade etmeli, neden hoş görmeli? Londra 5 (A.A.) Havas muhabirinin öğrendiğine göre, ttalyan Ha be$ tfevasnıın muslihane bir tarzda halli için bir proje hazırlamağa memur Fransız Ingiliz eksperleri, İtalyan Habeş hududları boyunda bazı tashihat yap manın ve Italyaya işletilmek üzere açık bir bölge tahsisinin muvafık olacağını teslim etmişlerdir. Buna karşılık Habe şistana da, Kızıldenizde bir mahreç \erilecektir. Fransız ve Ingiliz eksperleri arasında çok önemli fıkir aynlıklan varsa da bu avkınlıklann Lavalle Sir Hoare arasındaki gelecek mülâkattan önce bertaraf edileceği umulmaktadır. Ingiltere, Adua şehrinin ve bununla Eritre arasındaki Agame bölgesinin Italyaya verilmesini kabul etmektedir. Gene Ingiltere, Danakil ilinde ufak bir hudud değişikliğine de itiraz etmiyecektir. Kıymetsiz bir çölden baska birşey olmıyan Ogaden de, italyan Somalisine bağlanacaktır. İşletilmek üzere Italyaya açık bulundurulması tasavvur edilen bölgenin hu Sir Samuel Hor Avam Kamarasında mühim bir nutuk verdi . Büyük san'atkârları dinlemek bizim Halkı alıştırmak ve musiki terbiyesi vermek hususunda Radyo da üzerine düsen vazifeyi yapmalıdır Londrada konferans akim kalırsa... Spor kulüblerinin ve spor teskilâtımn müzakere zatıblanna bakmız; bunlarda, sadece kulüblerin birbirlerile yaptıkîan masa bası kavgalanna aid kararlar göriirsünüz. Spor kongrelerine gidiniz; orada sporun yükselmesi için hiçbir müzakere işitmezsiniz; yalnız şahıslann ve zümrelerin ihtirash çarpısmalanna sahid oiursunuz. Kulübler, tıpkı siyasî fırkalar gibi, durmadan spor politikası yaparlar, zümrevî menfaatleri icabı birlesirler, avnîırlar, danlırlar, banşırlar.. Her teklifin, her karann bir de «tahhnda müstetir» hüvesi vardır, bu teklif veva karar, ekseriya, memleket SDonınun değil, su yahud bu kulübün menfaati içindir. Heyetlerde, Türkiye Idman CemivetIeri Ittifakınm nizamnamesi hergün baska Bugün dünyanın en büyük harb bir tefsire uğrar. Tam sarahat karsısmda Berlinde çıkan Angriff gazetesin<n rey toplanır, rey toolanmasmı icab eden Londra muhabiri Londra konferansı hakyerde, nizamnamenin sarahati vardır. dekmda gazetesine çektiği uzun bir telgrafABİDtN DAVER ta diyor ki: «Ingiliz bahrî mehafilinde tahmin edil(Arkast S inci sahifede) diğine göre Londra deniz konferansı akim kaldığı takdirde şimdiye kadar dünyanın görmediği muazzam harb gemilerinin yapılması zarurî olacaktır. îngilterenin salâhiyettar makamlannda yeni zırhlıların tam manasile sabih birer kale ola6 ncı sahifemizde okuyunuz cağı açıkça söyleniyor. Yeni zırhlılann yanında bugünkü süperdretnotlar o ka Büyük deniz devletleri altmışar bin tonluk zııhlılar yaptıracaklar Başbakan Ismet Inönü Sana'tkâr Nimet Vahid Zonguldak seyahatini geriye bıraktı Zonguldak Sömikok fabrikasının açılış törenini yapmak üzere dün akşam Ankara vapurile Zonguldağa hareket etmesi mukarrer bulunan Başvekilimiz Ismet înönü Karadenizde havanm fır tmaya çevirmesi üzerine bu seyahati geriye bırakmıştır. Kendisine refakat edecek olan, Iç, Dış ve Ekonomi Bakanlan da şehrimizde kalmışlardır. General îsmet inönüniİD birkaç gün için Zonguldağa gitmesi ihtimal dahilindedir. Inönü dün Dolmabahçe sarayında meşgul olmuştur. etmekten onları dinlemekten müstağni: kalmadıklarnu biliyoruz. Acaba o milletler bundan ne gibi faydalar bekliyorlar> Fayda çok büyüktür. Bir kere böy San'atte çok ilerlemiş memleketle le fırsatlarda her millet kendi milletinin rin bile başka memleketlerde yetişmiş bü san'at kabiliyetini, kendi kültürünü diğer (Arkast 4 üncü sahifede) yük san'atkârlan memleketlerine davet MiııııııııiMiıııııtıııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııınııııııııııtnınıtııııııııııııııııınıııııııııııınıııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııınıııııııııııııım Her biri on iki milyon Ingiliz lirasına mal olacak bu müthiş harb gemileri için tetkiklere başlannuş Iskenderiye vapur seferleri kalkıyor Bu karara vapur azlığı sebeb oldu. Yeni vapurların inşaatı tacil edilecek gemisi olan 42100 tonluk Hood dar küçük kalacaktır ki bunlan adeta büyük kruvazörlerin yanındaki torpıdo batlara benzetmek kabil olacaktır. Yeni zırhlılann hacmi 50,000 iîâ 60,000 ton, ağır toplan kırkbeşer santimetrehk oîâicaktır. Her bir merminin sıkleti 1000 kilo, yani tam bir ton olacaktır. Bu devasa zırhlılardan her biri on iki milyon Ingiliz lirasına malolacakür. Simdiki süperdrednotlann azamî hacmi 35.000 tondur. Yalnız Hood ismin deki Ingiliz muharebe kruvazörü müstes(Arkast 7 nci sahifede) Hâdise kapanıyor riühendis talebesi yemeklere devama başladı Mühendıs mektebındeki açlık grevini tetkik eden ve Bayındırlık Bakanlığı Başmüfettişi Halim ve Memurin Mü Iskenderiye seferlerini yapmakta dürü Nafizden mürekkeb heyet bu huEkonomi Bakanlığı tarafından veri sustaki çalışmalarına dün de devarn len emir üzerine Devlet Denizyollan ietmiştir. Heyet, dün de mekteb idaresi ve ta daresi bu haftadan itibaren îskenderiye lebe ile görüşmüştür. Bu tetkikat ve seferleri ileride tekrar devam edil (Arkast 6 ncı sahifede) mek kaydile kaldırılmıştır. Bu karann Galatasaray Lisesine böyle hakaret edilemez olan Ege ve îzmir vapurlarımız verilmesine sebeb Denizyollan idaresinin vapur sıkınüsıdır. Son zamanlarda ba tan, bozulan ve çürüğe çıkarılan bazı vapurların yerlerine büyük vapurlar ko (Arkası 6 nct sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog