Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

5 Birineikânun 1935 CTJMHT7RİYET İngiltere ile Fransa İtalyaya yeni teklifler yapacaklar (Bas tarafı birînci sahifede) Londra 4 (A.A.) Royter ajansının öğrendiğine göre, Fransız eksperi Saint Kuentin îngiliz eksperi Peterson arasında Pariste İtalyan Habeş harbi hakkında yapılan konuşmalar çok mü said bir şekilde inkişaf etmektedir. Her iki eksperin arasındaki noktai nazar farklan hiç te esaslı değildir. Esasen bu ayrılık mühim surette hafiflemiş bulunmaktadır. Müzakerelerin hafta sonunda bitmesi muhtemeldir. Eksperler teferruat n hallini diplomatik yollara bırakacaklar dır. lanamıyacağını sormaktadırlar. Jurnale Ditalya gazetesi diyor ki: «Petrol ambargosu hakkındaki Ingiliz teklifi her tarafta büyük bir heyecan hasıl etmiştir ve Kanadanın red karannı da buna atfetmek icab eder. Zecrî tedbir lere iştirak etmiş olan hükumetlerden hiçbiri, ekonomik sahadan çok tehlikeli abIuka sahasile süel sahaya kaymakta olan yeni zecrî tedbirlerin vereceği netice hakkında artık hayalâta kapılamaz. Petrol üzerine konulacak bir ambargonun aşağı yukan süel mahiyette olduğu Lord Sesil gibi müfrid zecrî tedbir taraftarlannca dahi itiraf edilmrktedir.» ltalya ileri hareketlerini Mülkiyenin 59 uncu yıl muvakkaten durdurdu dönümü dün kutlulandı Imparator şimal ordusunun şeflerile görüşüyor. Törende hitabeler söylendi ve müessesenin idare Bu görüşmelerin sonunda Habeş genel ve inkılâbda oynadığı roller tebarüz ettirildi plânmın değişmesi muhtemel (Baştaraft 1 incî sahifede) vel hücum imkânları kalmadığını, çün kü Habeşlerin Ualual muharebesinden sonra îtalyanlar tarafından işgal edilen bütün araziyi tekrar ele geçirdiklerini iddia etmektedirler. düşman kollarının Takazza cephesî ve Makalle üzerine yürüyüşleri hakkındaki haberler, yakında mühim hâdiselerin vuku bulacağına bir işarettir. Habeşler, I talyan kuvvetlerinin tazyıkmı birçok noktalardan kırmak niyetinde göriinmekte dirler. M. Laval ltalya elçisile görüştü Paris 4 (A.A.) Laval ltalya büyük elçisile yanm saat görüşmüştür. Bu görüşmenin Baldvinin yapacağı ziyarelle alâkadar olduğu zannedilmektedir. In gilterenin Akdenizden dört torpıto geri alması burada biiyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Şimal ve cenub cephelerinde haztrhk devresi devam ediyor Londra 4 (A.A.) Royter ajan ının muhtelif muhabirlerinin harb raporu hulâsasıdır: Şimal ve ceriub cephelerinde bekleme ; hazırlama devresi de\am etmekte ve on beş gündenberi mutad olduğu veçhile bugün de bazı müsademeler vukuu bil dirilmektedir. Her iki taraf ta bu müsademeler neticesini kendi lehlerine kay dediyor. Herhalde bunlar harbin sey i üzerinde müessir olamıyacak tâlî kar ılaşmalardan başka birşey değildir. ttalyadaki petrol bahranı Fransız gazetelerinin neşriyatt Paris 4 (A.A.) Bu sabahki bü tün Paris gazeteleri, ingiltere Kralının parlamentodaki açılış nutkunun Ingiliz siyasasında herhangi bir değişiklik vukua geleceğine delâlet edecek hiçbir imada bulunmamakta olduğunu kaydetmekte dirler. Echo de Paris gazetesi, yazıyor: «Baldvin, petrol üzerine ambargo konulmasını ima bile etmiştir. Bu suretle İngiltere Dış îşleri Bakanlığınm birineikânun ayındaki faaliyeti ikinciteşrin a ymdaki faaliyetinin ayni olacaktır. Esasen başka türlü olamaz. Çünkü millî birlik hükumeti kalkınmasını ve kuvvetini Afrika ve Akdeniz işleri yüzünden ha rekete gelmiş olan efkân umumiyenin müzaheretine borcludur.» Oeuvre gazetesi, yazıyor: «Cumartesi günü Lavalle Samuel Hoare, Musoliniye teklif edilecek tesviye suretinin esaslannı kararlaştıracaklardır. Çünkü Duçe, hicbir teklif yapmamaktadır. ingiltere ile Fransa ise Duçenin yağmurlar mevsiminden evvel müzakerede bulunmağı arzu edip etmediğini öğren mek istemektedirler. Petersonla SaintQueintinin (Ingiliz ve Fransız mütehassıslan) mesaileri pek o kadar kolav değildir. Diğer taraftan Chambrunla Suvich arasındaki görüsmenın hiçbir netice vermemis. oldu£u söy lenmektedir. Bununla beraber Londrada İtalyanm görüsme esaslannı kabul ede ceği ve müzakerelere girişeceği sanılmaktadır. Hahikatte petrol üzerine ambargo koymak suretile ahnacak zecrî tedbir iki aya kadar Italyayı îngilterenin keyfine tâbi bir hale getirecektir. Bundan baska, Milletler Cemiyeti. îsviçre ile Avustur yanın halihazırda İtalya ile mutat ticaretin üç misli ticaret yapmakta olduklannı görmüştür. Bundan dolayı Eden, bu iki memleketten normal ticarete rücu etme lerini istiyecektir.» Petit Journal gazetesinden: «Zecrî tedbirlerin kuvvetlendirilmesile ihtilâfın dostane bir surette halledilmesi arasında bir sürat müsabakası başlıyor. Yeni zecrî tedbirlerin tatbıkına girişilmeden evvel ihtilâfm dostane bir surette halledilmesi için müzakerelere girişmek icab eder.» Paris 4 (A.A.) Öğleden sonra çıkan bütün gazeteler Sir Samuel Hoateun Parise yapacağı ziyaretten bahset mektedirler. Entranasijan gazetesi, Ingilterenin bir uzlaşmaya amade olduâu kanaatinde * dir. Bu gazeteye göre Ingiliz hükumeti Mısınn siyasal durumundan dolayı endişede olduğu gibi Akdeniz meselesi de müzakerelerin seyri üzerine tesir etmektedir. Gazetenin iyi, malumat alan în giliz mahfillerinden istihbaratı, Sir Sa moel Hoareun üç haftalık bir mütareke teklif etmek niyetinde olduğunu bu müddet zarfında Habeşistanda muhasematı tatil ve petrol ambargosu meselesini talik ve banş müzakerelerine sıkı bir surette devam edileceği merkezindedir. Londrada çıkan Sandey Ekspres ga zetesi yazıyor: «İki yanlış hesab îtalyayı büyük bir petrol buhranı içinde bıraktığı gibi İtalyan ordusunun Habeşistandaki vaziyeti : ni de çok müşkülleştirmiştir. Petrol ve benzin makineleşmiş bir ordunun can damandır. îtalyanın vaziyeti gayrimuntazır olarak, petrol ambargosu daha konulmadan, vahim bir safhaya girmiştir. Eğer ambargo tatbik edilir ve îtalyan ordusunun petrol ihtivacı temin olunamazsa mağlubiyet muhakkaktır. Petrol ihtiyacının birdenbire şiddetlenmesi şu iki sebebden ileri gelmiştir: Muharebe başladığı gündenberi Ital yan başkumandanlığı bu arazi üzerinde makineli nakliyat vasıtalarmın ancak asgari süratle hareket edebileceklerini an amıştır. Bu da İtalyan erkânıharbiyesi nin yaptığı hesablarm bu topraklara nazaran yanlış olduğunu ve çok daha faza petrola ihtiyac hissettiğini meydana çıkarmıştır. İkinci sebeb de şudur: Habeşistanın daima parlak olan seması tayyarelerin 12,000 ayaktan daha asağıda Avrupadaki emsaline nazaran iki bin ayak faza uçmasına müsaade etmemektedir. Bu Habeşistanda uçan tayvarelerin Avrupadakilerden fazla mahrukat sarfetmesini icab ettirmektedir. İşte bu iki yanlış hesab birdenbire 1 alyanlan mü=kül vaziyette bırakmıstır. Bu sebeble İtalyanlar tahmin ett'klerı gibi süratle hareket edememişlerdir. Musolini kabineyi vaziyetten haberdar etmiş ve kendisi de otomobilinde benzin yerine ispirto vakmaga baslamıştır.» 62 numarah ttalyan tebliğine göre cephelerde kayda değer birşey yokmuş! Roma 4 (Özel) Propaganda Bakanlığı tarafından bugün neşredilen 62 numarah teblığ şunu bildiriyor: «Bugün Eritre ve Somali cephelerinde kayde değer önemli hiçbir şey olmamıştır.» tngilizler «Badogliyo rb'kor kırdı» diyorlar Londra 4 (Özel) 62 numaralı italyan tebliğinin kısalığı pek garib bu lunmuştur. Veni, Vedi, Viçi (geldim, gördüm, yendim) sözlerile şöhret bulan Sezardan sonra Mareşal Badoglionun kısa tebliği resmî rökoru tesis ettiğine işa• t edilmektedir. e Bu sene mezunlan Profesor Hasan Tahsinle bir arada (Bas taraft 1 inei sahifede) Habeş plânı değişecek mi? Imparator Dessie de dir ve şimal or , dusunun muhtelif şeflerini kabul ederek , mıntakaların durumu hakkında tafsilât ve Izahat almaktadır. Bu şefler, Imparator e maiyetindeki süel müşavirlerle müs takbel harekâtı tetkik etmektedirler. Bu münakaşalardan çıkacak genel plânn Habeş tabiyesini kökünden tadil etmesi muhtemeldir . Tembiende İtalyanlar ilerlemekte iseler de arkalarında Habeş çeteleri teşek;ül ederek münferid küçük İtalyan müfrezelerine pusular kurmakta ve bu da bölgedeki temizleme ameliyesini uzat makta ve güçleştirmektedir. Royterin Adisababadaki muhabirin den: Hükumet merkezine yağmur yağ dığını ve bunun kurak mevsimde görülmemiş bir şey olduğu öğreniliyor. Halk bunu Allahın memleketlerile beraber olmasına bir işaret telâkki ederek sevin mektedir. Habeşler Harrart boşalttılar Royter ajansının Harrardaki muhabiri, şehrin şimdi Habeş kuvvetleri tara fından tamamen boşaltıldığını ve son müfrezelerin de harb şarkıları söyliyerek ltalya petrol bulmak için çalışıyor çıktıklannı bildiriyor. Harrar ahalisi Roma 4 (A.A.) * Zecrî tedbirlere bunlan birkaç kilometro mesafeye kadar karşı yapılacak mukavemet gayretleri bil uğurlamıştır. hassa millî petrol istihsali ve petrolün yeRoyterin Ogaden cephesinde bir se rinde kullanılabilecek diğer millî maddeerin bulunması üzerinde temerküz ede yahat yapmış olan Ciciga muhabiri, seyyar hastanelerin kâfi olmadığım, dcktorcektir. ların ifadesine göre bazı yaralılann günEhemmiyetle kaydedildiğine göre, lerce yaralandıklan yerde toprak üzerinPlezen bölgesindeki petrol kuyulan 1934 de kaldıklarını ve hatta bazılannın yarate 30 bin ton petrol vermiştir ve Siçilyaarına bakmıya imkân olmadan" öldükleda ve Piyemonda bulunan diğer petrol rini telgrafla bildiriyor. Sekiz ve daha membalannda da sür'atle sondaj yapıla "azla yaralanna bakılmadan Dagabur ve caktır. Ciciga hastanelerinden çıkan yaralılar Linyitten Abbrüz ve Raguzadaki bi vardır. Bunlann miktan halen yüzlere tümen petrol istihsal edilebileceği söv baliğ olmakla beraber dmha hafif yaralı lenmektedir. Temin edildiğine göre Raolup müşkülâtla içeriye doğru gitmekte oguzadaki madenlerden 20 milyon mahlanlann sayısı her halde çok daha faz rukat cıkarılabilecektir. Diğer taraftan, [adır. Yüzlerce Habeş münhasıran yaraSalso Maggiore mıntakasındaki tabiî Melanna bakılmadığı için Ölmüşlerdir. tanm da kullanılması tetkik olunmuştur. Büyvjk Habeş kuvvetleri Ayni zamanda pancar ekiminin arttıMakalle yolunda... nlması suretile alkol istihsalinin de çoŞaltılması icin tedbirler alınmıstır. Bugün Royterin Asmaradaki muhabiri, müItalvada içinde vüzde elli n<'?betinde al him Habeş kuvvetlerinin Makalle üzerine kol bulunan robur adında bir kaıburan yürümekte olduğunu bildiriyor vc bunsatılmaktacîır. lar tayyareler tarafından görülmüştür. Musolininin sb'ylevi Roma 1 Halk zecrî tedbirlere karsı koydurmak üzere vilâyetlerde te şekkül eden 94 kadın komitesinin dele gelerinden mürekkeb olan analar ve dullar heyeti, dün Romaya gelmiştir. Ve nedik sarayrnın Kral salonunda bu sabah Musolini kendilerini kabul etmiştir. Duç kadınlara hitaben heyecanlı bir sesle, verdiği söylevde, onlan, gösterdikleri feda kârhktan ve memlekete asil bir örnek teşkil etmelerinden dolayı tebrik etmiş ve kendilerine, zecrî tedbirlere karsı muka vemet mevzuu etrafında direktifler ver Tan gazetesi, Baldvinin Parlamentomistir. daki beyanatını Sir Samuel Hoare Pa riste iken Paris görüşmelerinin muvaffaDuçe, bu kadınlara, ezcümle Büyük kiyetine doğru gitmesini teşvik edecek Harbde kocalannın ve oğullarının istilâmahiyette telâkki etmektedir. ya uğnyan Belçikanın ve tehdid altın Büyük bir muharebenin pek yakm olduğu zannedilmektedir. ı Yakında Jbüyiik müsademe olması bekleniyor Asmara 4 (A.A.) Makallenin şimali garbisinde ve Takazza istikametinde faaliyette bulunan İtalyan kuvvetleri bazı düşman kollarile karşılaşmış ve kisa bir ateş teatisinde Habeşleri püskürtmüşIerdir. Dört italyan askeri ölmüştür. Yerli askerlerden mürekkeb bir Ital • yan kolu, Melfa garbinde bulunan KaçL yamo istikametinde ilerlemistir. Bu manevra ile îtalyan kuvvetleri Tembien yaylasmın çevrilme işini hemen hemen bitir mis bulunmaktadırlar. italyan süel çevenlerine göre, kuvvetl lörii Mehmed Emin kısa fakat özlü bir hitabe ile gelen konuklara teşekkür et miş ve yıldönümü toplantılanm, mem leket hizmeti için yetişmiş olanlann geçmiş zamanlarını hatırlamalarına bir ve sile teşkil ettiğini, gelecek zaman için vazifelerini bir defa daha gözönünde buKüçük bir mttharebeyi ttalyan lundurmalanna yardım ettiğini, aralannve Habeş kaynakları nasıl daki arkadaşlığı kuvvetlendirdiğini söylianlatıyorlar? yerek eski rejimler zamanmda mekte bin uğradığı güçlükleri anlatmış ve şöyle Roma 4 (A.A.) Askarî kolunun, jarkî Tigre cephesinde, Alemale mev devam etmiştir: « Eski güç şartlan vaktile burada kiinde yapmış olduğu bir temizleme ameliyesi esnasındaki muharebe hakkında okumuş olanlar bilirler. Burada devlet ler umum hukuku okunurdu. O dersle aşağıdaki tafsilât ahnmıştır: Askarîler, dar bir boğaza girecekleri rin profesörleri bir ülkede devlet olabiliirada kendilerine karşı bir tüfek ateşi menin en birinci şartı olan istiklâl' an ıçılmıştır. Askarîler mukabelede bulun latırlardı. Devletler hususî hukuku der muşlardır. Tüfek ateşi, iki saat devam sinin üçte ikisi ise kaptülâsyonlar bah?ı etmiştir. Ondan sonra Askarîler, süngü idi. Bu derste gencler memlekette hâki hücumuna kalkmışlar ve Habeşleri kaç miyetin nasıl kayidler alüna sokulduğumağa mecbur etmişlerdir. Habeşler, 15 nu acı acı görürlerdi.» Müdür sözlerir.i şöyle birirmiştir: ölü bırakmışlardır. İtalyanlardan İ, As« Gencler, bu söylediklerim bizim karîlerden 1 zabit ölmüştür. için yaşanılmış bir zaman, sizin için bir Adisababa 4 (A.A.) Habeş hütarihtir. Siz tatbik için bir kapitülâsyon umeti, 30 ikinciteşrinde Habeş kuvvetdersi okumuyorsunuz. îmar heyecanı dulerinin Tembien dağlarında 500 İtalyana yan, endüstri kuran tam bh* eğemenliğe hücum etmiş olduklannı bildirmektedir. malik bir devlete hizmet için yetiştirilı Saatlerce devam eden bir muharebe | yorsunuz. Yann rejimi koruma ve memden sonra îtalyanlar ricat etmişler, 50 ] leketin her türlü refah kaynaklanndan ölü ve birçok silâh ve erzak bırakmışlarfaydalandırma isini üzerinize alacaksı dır. Habeşlerden 15 kişi ölmüş ve birkanız. Vazifeseverliğinizi fedakârlık derecı da yaralanmıştır. ^esine çıkarmalısınız ki bu kadar müsaİtalyanlar Gorrahai ve Gerlogu id şartlar içinde iyi yetişmiş olduğunuzu göstermiş ve Siyasal Bilgiler okulunJan biden çekilmişler olmak şerefini lekeletmemiş bulunaMnız.» Adisababa 4 (A.A.) Habeş hüProfesör Tahsinin söylevi ;umeti, İtalyan kuvvetlerinin Gorrahai Mehmed Eminin çok alkışlanan söy ve Gerlogubiden çekilmiş olduğunu kat'î surette teyid etmekte ve son günlerde O levinden sonra Mülkiyelilerce çok sevigadende yaralanmış ve bugün iyileşmiş len ve 27 yıldanberi profesor olan iktı olan birçok Habeşlerin cepheye dönmek sadcı Ayni zade Tahsin Mülkiyenin taiçin müracaatte bulunmuş olduklannı i rihini anlatmağa baslamıştır. Tahsin, Mülkiyenin açılrrrasına niçin âve eylemektedir. lüzum hasıl olduğunu izaha başlamış, Habeşler Ogadende bir İtalyan 1683 te Kara Mustafa Paşanm Viyana kolunu tepelemişler önlerinde bozulmasmdan sonra 1699 Hargeisa îngiliz Somalisi 4 (A. Karlofça muahedesile hükumette bişlıvan A.) Cenub cephesinden gelen yer idaresizliğin nihayet 1839 tanzimatı haylilerin Royter ajansı aytaıına verdikleri riyeye kadar devam ettiğini ve ondan malumata göre Gorrahainin 70 mil ce sonralardır ki bizde idareci yetiştirecek nubunda kâin Busali yakınında on iki müesseseler açılmasına karar verildiğini îtalyan zırhlı otomobili çamura batm:ş söyliyerek bundan 80 yıl evvel bir Mekve içindekiler tarafından terkedilmiştır. tebi Mülkiye açılmasına ve buraya alı Henüz teyid edilmemiş olan bir takım nacak talebelerin medreseden çıkmış olhaberlere göre bir İtalyan kolu, Oga malan ve okuyup yazmak bilmeleri Iâ dende Habeşlerin taarruzuna uğramış zrnı geldiğine işaret ederek dedi ki: tır. Habeşler, müstevlileri hezimete uğ « Bundan anlaşılıyor ki medrese ratmış ve 130 kadar İtalyanı öldürmüş talebesinden çoğu okuma yazma bilmi ve yaralamış olduklannı beyan etmek yen cınsindenmiş!.» tedirler. Habeşlerin ölü ve yaralı ola Tahsin şimdiki okulun asıl temelinin rak zayiatı 70 kişidir. 1294 te yani bundan 59 yıl evvel kânu sesenin Mülkiye ve Harbiye olduklarım îöyledi. Hatib. sözlerinin sonusda Atatürkün cumhuriyeti genclere emanet ettiğini söyliyerek dedi ki: « Yurd için yaşamak ve yurd için ölmek.. îşte Mülkiyelilere düşen vazife budur.» Son sınıftan Raifin sözleri « Sayın konuklanmız.. Büyüklerimizin sıcak sözleri arasında enerji ile dolan içımizın retuşsuz fotoğraLnı sıze göstertnek ödevini kendim için uğur sayanm. Biz ağabeylerimizin şimdiye kadar yaptıklarını gönlümüze sevinc ve dızle rimize dayanc yapıyoruz. Biz geçmişle ö^nmekten ziyade yannın çalışmalarile övünmeğe hazırlanıyoruz. Mülkiye bize büyükleri sayıp küçükleri sevmeği ve toplu çahşmanın verimliliğini öğretti. Yann için omuzlarımıza yüklenen ulusal ödevin tatlı ağırlığmı hissediyoruz. Biz söz vererek haykmyoruz ki: Yann Ulu Atatürkün açtığı yollarda suurlu bir inacla ilerliyeceğiz.» Raiften sonra ihtiyat subay okulun dan ve Mülkiye mezunîanndan Fethi arkadaşlan tarafından gönderildiğiri söyliyerek kısa bir söylev vermiş ve süel ödevlerini yaptıklanndan arkadaşlannın gelmediklerim, fakat bu toplantıya gönüllerini yolladıklannı işaret ederek arkadaşlannın, kendisin* profesör Tahsinin elini öpmek gibi şerefli bir vazife verdiklerini söyledi. Bundan sonra direktör Mehmed Emin tarafından Celâl Bayann toplanbya gönderdîği tebrik telgrafı okundu. Toplanü büyüklere tazim telgrafları rekilmesine, Ismet înönüne bir heyet giderek korrgrenin saygılannı şifahen sunmasına karar verdi ve hazırlanan büfede konuklar izaz edildi. Mülkiyenin bundan sonra da memlekete ve rejime büyük hizmetler yapmabrnı dileriz. Buğday yolsuzluğu ve son satışlar (Baş tarafı 1 inci sahifede) bu defaki seyahati Başbakan ve Ek^nomî Bakanının bugün Zonguldağa yapacaklan seyahatle alâkadardır. Genel direktör sömikok fabrikasmm açılış törenmde hazır bulunacak ve ondan sonra Karadeniz sahil vilâyetlerinde seyahatine devam edeçektir. Banka ve buğday işi Ziraat Bankasmın buğday işinde al dığı rolün merkezi sikletini Istanbul teşkil etmektedir. Memleket buğday ve un ihtiyacının mühim bir kısmı buraya gelmekte, İstanbuldan tevzi edilmekte ve en büyük müstehlik piyasayı da gene Isıanbul teskil etmektedir. Bu bakımdan Ziraat Bankasmın Istanbuldaki vaziyetî çok naziktir. Dün sabah genel direk'ö rün Bankada yaptığı temaslarda bu cihet bir daha incelenmiş ve öğrendiğii:ıi ze göre takib edilen yol muvafık görülmüştür. Markoni «Sulhu karar tan bulutlar nuevvelin dördüncü günü atıldığını söyliyerek 1295 te ilk olarak 13 mezun veryakında dağılacak» diyor Londra 4 (A.A.) Londranm îtalyan mehafilinde bir nutuk veren âlim Markoni ezcümle şunları söylemiştir: « italyan îngiliz münasebetlerini karartan bulutlann yakında dağılacağını, anlaşmazlıkların bertaraf edileceği ni, aradığımız, ve bilhassa îtalyanın a radığı sulhun bir adalet sulhu olacağını ümid ederim.» diğini söylemiş bu mezunlardan hâlen yaşamakta olan Namyasm salonda hazır bulunduğunu söyliyerek haziruna tak dim etmiştir. Hazır bulunanlar bu ilk mezunlan sıcaklıkla alkışlamışlarchr. Profesör şimdiye kadar mektebin 1950 mezun verdiğine işaret ettikten sonra siyasal bilgiler okuluna Atatürkün verdigi önemi bilhassa tebarüz ettirerek vaktile Abdülhamidin oturduğu bu sarayın bir kısmını Mülkiyeye tahsis etmenin çok manidar olduğunu ve şimdi de Ankarada bu memleket müessesesi için bir Mülkiye sarayı yapıldığını söyledi ve talebelerin Atatürk rejimine bağlı kalacaklanna and ıçmelerini teklif etti. Bütün gencler hep bir ağızdan ve yürekten: And içeriz!. Diye bağırdılar. tngiliz gazetelerinin neşriyatı Londra 4 (A.A.) Daily Teleg raph gazetesi, Paris göriişmeleri hakkında diyor ki: «Fransız ve Ingiliz eksperleri arasında Habeş işi hakkında bir uzlaşmaya vanldığı hakkında Paristen gelen haberle burada henüz mevsimsiz addedilmekte dir. Bununla beraber bu yoldaki konusmalann Sir Horareun Parise eelmesinden evvel biteceği ümid olunmaktadır.» ttalyan gazetelerinin neşriyatı Roma 4 (A.A.) îtalyan gazete • leri Kanadanın petrol ambargosu hak kındaki menfi hareketini hararetle tefsi etmekte ve bu şerait içinde Onsekizle komitesinin 12 ilkkânunda toplanip top da bulunan Fransanm imdadma koştuklannı, kahramanca vuruştuktan sonra zafer kazandıklarını hatırlattıktan sonra: « Bu milletlerden bazılan şimd vahsilere cepane (veriyorlar ve dünvaya büyük adamlar yetiştirmiş olan medeni yetin anası îtalyayı vahşi Habeşistanla kıyas ediyorlar.» demiştir. • Musolini, zecrî tedbirlerden bahsederken, italyaya ağır gelen şeyin bu tedbir ler değil, bunlann manevî ciheti olduğu nu söylemiştir. Duçe, bu söylevinde Cenevreyi, bi tesrih odasına benzetmiş ve îtalyanın, bı odada, diri dirı ameliyat edıldığıni iddia etmiştir. Dünkü buğday satışlart Ölüme sebeb olan şoför si Helen bugün Başbakan Musoliniye gönderdiği bir mektubla nişan yüzüğünü mahkum edildi zecrî tedbirlere karşı mücadele komite Geçenlerde Arpacılar caddesinde; sine hediye ettiğini bildirmiştir. Hasan ecza deposunun önünde bir kaza Roma 4 (Özel) İtalya Krah bu olanuş, şoför Nıyazının ıdare eyledığı yılbaşı münasebetile sarayda resmi otomobil; sırtında yüz dokuz kiloluk bir kabul yapmamağa karar vermiştir. sandık taşımakta olan hamal Hasana Çin, ttalya ile ticaretini kesti çarparak ölümüne sebebiyet vermişti Şanghay 4 (A.A.) Çin hükutnet Uçüncü ceza mahkemesinde bakılmakta İtalyaya karşı zecrî tedbirlerin tatbik olan bu dava dün bitmiştir. Arkasından neticesinden olarak îtalyaya ve müsttm geldiği için hamalın otomobili görmesine lekelerine hayvan, kauçuk, maden ve ha ımkân olmadığına göre kazaya şoförün litası üzerine bir kânunuevvelden itibaren dikkatsizliği sebeb olduğu gözönüne alıambargo koymuş ve altun, gümüş ve mat narak Niyazinin bir sene hapsine ve otuz bua müstesna olmak üzere ithalâtını ya Kraliçe nişan yüzügünü verdi lira ağır para cezasile cezalandınlmasuıa Roma 4 (Özel) îtalyan Kraliçe sak etmiştir. karar verilmiştir. Muslihiddin Adilin diyevi Uçüncü olarak söz alan Muslihiddin Adil paşıyan Mülkiyelilerin hakikî ve ölenlerinin manevî selâmlannı taşıdığını söyledikten sonra Mülkiyenin yıldönü münün yalnız Mülkiyelileri değil bütün bir memleketi ilgilendirdiğini çünkü Türk tarihinde Mülkiyenin doğduğu tarihin idare hayatında bir devrim sayılabileceğini ve istibdada kafa tutan ilk iki mües Dün borsada buğday ve un sarosjan gene evvelki günkü fiat seviyeleri dahilinde, yani azamî fiatten daha düşük fiatierle yapılmıştır. Borsada dün yumuşak buğday 6,30 dan 7,15 e kadar fiat ahnıştır. Borsada ekmeklik sert buğday hiç satılmajnışbr. Yumuşak unlar borsada dün 800 kuruştan 825 kuruşa, sert unlar 770 kuruştan 795 kuruşa kadar satılmıştır. Görülüyor ki borsadaki muamelelerin fiatleri ekmek fiatlerinin bir miktar daha inebileceği hakkındaki iddiamızı teyid eder vaziyetini muhafaza etmektedir. Dün Anadoludan şehrimize 60 ton un gelmiş, borsada 410 çuval un satılmıştır. Şehrimize 208 ton da Fv~ J ;y ^' ş ve 135 ton buğday satılmışur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog