Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET S Birindkâmm 1935 Tarihten yapraklar Açlık grevi yapan OkUYUCULApiMIZ DiyOPKI .. Mühendis talebesi Başhyan tahkikatın talebe aleyhine netice verecegî anlaşılıyor «Onu Ingiltereye bırakıyoruml» İstanbulda temilizği nasıl temin edebiliriz Ayvalık Belediyesi beş yıllık bir program yaptı Şehir plânı yapılacak, su, lâğım ve hâl işlerî halle^ dilecek, bunun içinde bir mütehassîs getirtilecek Amiral Nelson, Ledi Hamilton içîn bu vasiyeti yapmıştı Fakat Başvekil Pit «Bu satırları siliniz, yazılmamış saymız. Çünkü ahlâksızlık mükâfatlandırılamaz!» Sekspîrin bir sözü var: «Onun haya h îneilterenin şerefi idi, ihtisamı idi» diyor. Büyük şairin millî Rİbi gosterdigi uydurma kahramanlardan biri içm söy lediği bu sozü îngilizler, dil ve vürek birlieile, aldılar, vaşıvan bir 5lü hakkın 'da kullandılar. Bu Slmiyen ölü, Amiral " Nelsondur. Nelson, bueünkü îneiliz hasmetini kuîanlardan biridir. Trafalgar olmasa lngilterenin denizlerde hâkimiyeti süpheli kahrdı ve denizlerde hâkim olmıvan bir însiltere ise kalahalık bir adadan baska bir şey olmazdı. lngiliz bayragım aece siz bir eündüz içinde dalsalandıran denizleri benimsemesidir. Bu benımsevis, Trafalgar savasile kurulmustur, onu yapan da Nelsondur. Demek ki her tnsilizin Nelson icin Sekspirin aezmı kullanarak îngilterenin şerefi idi, demesı dosrrudur. Koca bir milletin bu kadar yüksek görüp sevdiği, adma sarsılmaz bir saygı f gösterdıği adamm hayatında hiç mı kü, çüklüğü yoktur?... Heykelinın altında: «îngiltere her denizcı neferden bir Nel' son büyüklüğü bekler» sözü yazıh olan bu ünlü amiral lekesız ve pek lekesız bir ömür mü geçırmıştır?... Bu düşünce kafamızda belırir belırmez gozümüzur önüne Napoli faciası ve bu tacıanın yaratıcısı olan Leydı Hamilton gehr. Nelson, Ingılterenın büyük Nelsonu da o tacıa ile o facire arasında küçülüı, büyük. luğunden haylı şey kaybeder. Leydı Hamilton tarıhin eşitlerini pek çok tanıdığı uğursuz ve kalbsiz kadınlardan bırıdır. Asıl adı: «Emma» dır. Londranm kenar mahallelennde doğup bü>ümüştu. Çocukluktan henüz sıynlırken kucaçtan kucağa geçtı, sonunda devrın şohretlı ressamlarından bınle tamştı, oran yaptığı portreler dolayısıle yuksek tabaka arasında anıhr oldu ve ressam lar âlemınden asılzadeler dünyasına yukseldı. Onun ilk yakaladığı asıl av, bir şöval>e ıdı. Haçlı sererler asrının gururunu taşıyan bu alık asılzade kısa bir zaman ıçınde tuyu yolunmuş tazıya döndü, yennı bir başkasına bıraktı. Fakat Emmanın ağzmda otuz ikı beyaz sülük vardı, vüregınde ıse doymak bılmez bu ihtıras yı lanı taşıyordu. Bu sebeble ikıncı asılza de de çarçabuk sıfın tükettı, genc Em mayı ellı yaşını hayli aşmış olan Lord Hamiltona devretti. Amiral Nelson Başvekil Pit na l, cumhuriyetçi liderlerin şehirden SP bestce çıkıp gitmelerini ve umumî af ilâr edilmesini kabul etmisti. Fakat bu kar nn yerine eetirilmesine zaman kalmada* Amiral Nelson donanmasile limana girdi, Kardinal Rofova haber gönderere yapıîan anlasmayi dogru bulmadığını bildirdi. Levdi Hamilton da kocasile be raber Nelsonun yanında bulunuyordu ve Napoli Kralicesi namına davTanarak Nelsonu haksızlıea sürüklüyordu. tste mcshur Napoli faciası bu suretl 'oasladı, Nelsonun emrile tam otuz bin cumhuriyetçi ttalvan zindanlara atıldı. yedi bin kisi zincirlere vurularak şuraya buraya sürüldü, dokuz bin genc engi zisvon devrine rahmet okutacak işkencelerle öldüler, üç yüz şöhretli ve kıymetli l'der bir gün icinde asıldı. r Îngiltere, Amiral Nelsona bir şey demedi, diyemedi. Çünkü onun dehasına ihtiyacı vardı. Fakat Lord Hamiltonu elçilıkten cıkardı, Londrava getirtti Biraz sonra Leydi Hamilton dul kaldı. Kocası tee«üründen ölüp eitmişti. Gelisi jjüzel insanlar bövle facianın hatırası önünde üzülürler. vicdan aza bına kapı'ırlar. bir köseve kapanırlar. Lâkin ne Emma, ne Nelson döktuklen kandan ıshrab duymuvorlardı, valnn aşklarmı düsünüyorlardı. Hele Emma !>üsbütün alevlenmisti, înjrilterenin şere • fini adının üzerinde tasıvan Nelsonun karısı olmak istivordu. Zaten ondan piclendr. Amiralin vaftiz adı olan Ho ratovu hatırlatmak icin Horatva admı veriği piç kızına eüvenerek Nelsonu izdi vac 7İncirine baplamavı ta«arhvordu. Lakin NeNon denizde idi, son darbey vurmak için Fransız donanmasmın ardın da dolasıyordu. Bövle bir sırada izdivac ısini düsüneme7di. Su kadar var ki Em mavı da unutmuvordu, unutamıyordu Hatta 1805 vılının son aylannda Fransızlarla kat'î bir savasa tutuşacagını anlaymca kaleme ald'Sı vasiyetnameye: Meyhanelerde aşiftelik, ressam afölve «.Leydi Hamiltonu Inailtere hükumeti lerınde modellık, asılzadelere metreslık nun himayesine, mürüvvetine bıraktığı yapan Emma, şimdi îngiltere Krallığınm nı» vazmıstı. Napoli elçısi Lord Vilyam Hamıltonun Nelson 2/10/1805 te Fransız filo sevgılisi olmuşru. Zeki alüfte bir pönı sunu Trafalsar burnu yakınlannda ya tabiyesile mevkiini çarçabuk değıştirdi kaladı, büvük ve çok büyük bir zafer kagözdelikten zevc^liğe gecti, Levdi Ha zandı. Fakat kendisi de belkemish'nderı milton oldu, Napoli Kralicesinin en ya yaralanarak öldü. Şimdi Leydi Hamil km dostu menzilesine yükseldi. ton ortadaki vasiyetnameye ümidlerinı O sırada Fransızlar Napoliyi askerî bağîamıştı, kendisine milletçe bir ikram işgal altına almıslardı, halka cumnurye1 vapılmasmı beklivordu. Fakat Pit. în fikri aşılamışlardı. Kraliçe bu dunımda eilterenm o büyük ve inadcı Başvekili Ingilizlerden yardım umuyordu, Leyd Amiral Nelsonun vasivetnamesini ba$i açık ve derin bir savgı ile dinlerken c Hamıltonun kılavuzluguna bel biplı cümlevi duyar duymaz kaslannı çattı: > yordu. Eski alüfte, Kralicenin bu dile Rİnden inffiltereye siyasî kazanclar cı karmak yolunu tubnuşru, Londrada bir kıymet almıstı. Avnî zamanda Amiral Nelson sık sık Napoli sulanna ere'iyo du, Krallık taraftarlannı kuvvetlendir meğe savaşıvordu. Lord ve Leydi Ha milton hemen her ay ba$mda üc bes R Ü amiralle RÖrüsüvorlardı, onun Vikton adı tasıyan gemisinde basbasa verip Napolideki cumhurivef partisini ezmek çarelerini arastınyorlardı. Bu görüsmeler sırasında Emma bir diplomat karaı ve bizzat bir diplonmt ol maktan zivade bir alüfte oldueunu unut madı, bir kolu kesik olan Nelsonu bas tan çıkardı ve o deniz kurdunu da â«Vlar sürüsüne kattı. Artık Nelson, L«ydHamıltonun cılgm bir âsıkı idi. tek kolıle onu gögsüne basabilmek için vakitli va fot«h Napoliye gelivordu. Emma bir taraftan Napoli Kraliçe sıni cumhuriyetciler aleyhine kıskırttığı #ibi öbür taraftan da Amiral Nelsonu Kraliçeye açıkca vardım icin kandırmıs bulunuvordu. lste tam bu sırada Napo lideki Fransız cenerali Sapinyone, rnın takanm idaresini cumhuriyetçilere bıra karak çekildi, arkasmdan Kardinal Rofonun Krallık taraftan olan ordusu bov RÖsterdi, iki partiye avnla.ı Napolilıler br>?»zboea7a eeldi. cumhurivetriler ve nüdi, Kardinal Rofodan mütareke ıste BİJdl. Yapılan konuşaıalar lonunda Kardi Bu satırlan, dedi, siliniz, yazılmamış saymız. Çünkü böyle bi' ahlâksız Yadm vc ahlâhsızlık mükâfatlandırıla maz. Amiralin öbür dilekleri yerine ge lecektir!... M. TURHAN TAN Başmüşavirin tetkikleri Ekonomi Bakanlığı başmüşavin Von der Parten dün sabah liman genel dı rektörlüğüne gelmiş ve genel direktöı Raufi ile görüşmüştür. Bu görüşme esna sında, yapılacak tetkikatta başmüşavıre refakat edccek olan Ekonomi Baksnlığı murakıblerinden Fahrettin de bulun muştur. Dün sabahki göruşmede Liman G P nel Direktörü Raufi mütehassısa şimdıye kadar liman idaresinin limanra dü zenlenmesi işi üzerinde varmış olduğu neticeler ve yapılan etüdler etrafında ızahat vermiş ve bundan sonra da ba;müşavir evvelce Ekonomi Bakanlığı ta rafından nhtımlann tevsii ıçin yaoılan profeyı anlatmıştır. Başmüşavir genel direktorle bîTabe» bugünden itibaren rrhtımlar, antrepolar ve limam gezerek mahallinde tetkiklere başlıyacaklardır. Ekonomi Bakani Ce lâl Bayar da rmkân bulursa yapıîıcak bu tetkıklerde bizzat bulunmak arrusu nu izhar etmiştir. Bizde kış geldi mi hemen her evde bir veya birkaç soba kurulur ve alel ekser sahibleri uzun zahmet ihtivar et Ayvalık (Ö meden soba borusunu peneereden sozel) Ayvalık (Baştarafı 1 inci sahifede) kağa uzatıverirler ve borunun altına sodan dolayı sımfta kalmıva, >ki sene dö ba damlalannı sokağa damlamaktan me şar kurulu birinci nenlerin mektebi terketmege mec nedecek aynca ince boru ilâve etmesi devre topUnhlannı bur olduklan talimatname iktizasın ne lüzum bile görmezler. Bu lâkaydiyi bitirmiştir. Bu dev dandı. resmî dairelerimizin de ve bilhassa bu rede kurul çok 8 Bununla beraber vazîvetten haber nu men ile mükellef Belediyemizin de nemli kararlar ver dar olan Vekâlet, bu hale maruz kalan yapmakta olduğunu söylersem her hal miş beş senelik me talebelerin numaralannı tetkik etmiş de hayret etmezsiniz. saî programmı ihzar ve talimatnameve göre Ossu mizanm Hiç şüphe yok ki şehrimizde böyle etmiştir. Progra vüzde altmış beşini kazanlan lâzım gel birçok soba borulanndan her gün kimdiğine göre bu noktanm bir defa da bilir kaç kişinin şapka, palto veya man mm en esas noktası sehir plânı, su, lâ ha tedris heyet! tarafından Ihtısas sı tosu berbad olmaktadır. ğımlar ve hâldir. nıflan talebesinin lehine olmak üzere Sokak aralanna veya duvar köşele . .M . „ Güzel Ayvahktan bir gbrünu? Fakat bu isler an tetkik edilmesini ve bildirilmesinl mü rine aptest bozanlara ne demeli? nasib görmüs. emretmistim. cak sehir plânmm vücude getirilmesile I temadî çahşıyorlarsa da lâğım tertibah • Tramvay arablannm içerisinde (verMekteb tedris meclisî, talimatname lere tükürülmez) diye bir levha olma mümkün oldugundan bu mesele halle nın olmayısı her zaman sokak an kırletı nin bazı maddelerini derin bir surette sma rağmen arabalann içerisinde tü dilmedikten sonra Urayca tatbik edı'e yor. Gerçi halkm da bu işte biraz titiz tetkik ederek tadiline karar vermiş ve kurük ve balgamdan basacak temiz yer cek hicbir şekil yok demektir. Bunun lik gSstererek kendilerini alâkadar eden kevfiyeti Vekâlete teklif etmiştir. Ve yoktur. için vâki teşebbüs'er üzerine bir şehir kısmı temiz tutmalan icab eder. kâlet Yüksek Mühendis mektebinin mütşte şu savdıklanmı Belediyemiz çok Uraym itfaiye teskilâb cidden guzel j dürü de dahil olduŞu halde bu mesele kolay menedebilir ve hem de bu pislik mütehassısı getirilmesi temin edilmistir. dir. Sureti mahsusada Avrupadan getır , vi VekSTetin Nafa mecli<;inde ivice tet lerin men'i kendine de bir varidat mem Su meselesi hâkilcaten memleketin en kik ettirerek Ü«ÎSÛ mizanm muhtelif sı baı olabilir. büyük bir derdidir Pncünkü halde Yedi tilmiş iki motopop bu ihtiyaca cevab vernıflar icin \njzde altrms bes olarak kalBelediye zabıtası nizamnamesinde kuyular denen ve kabili sürb olmıvan bıı mektedir. Şehrin caddeleri ve sokaklan masına ve ihtısas sınıflan icin de vÛ7de zannedersem bunlar için bir para cezası dar oldugundan burada arazoz ve saııe sular memlek»h'n ihtiyacıni kar^ılamak elli be<?p îndirilme^ine, «ianiven üi'tn mi olacak, sayet yoksa bile Avrupada ol ıstimali mümkün değildir. Anlayışlı bir zana. vüzde bir ilâvesile tamamlıya duğu gibi burada da bunlar için para tadır. Suyu olmıyan memleketin en evvel itfaive âmirinin elinde idare edilen bu hayatî meselesi bu isin halledilmesi VP caklann lehine olarak bu miktann ilâ cezası tatbik etmeli. civarda kavnak suyu bulunmamasına bi teşkilât çok muntazamdır. vesine ve üssîi mıVam doldurduŞu halSoba damlalannı menetmek Beledive Memleket balıkçılari icin 'deniz k'enade valnız bir dersten bir numara eksigi icin gayet kolavdır. Abdest bozanlarla naen Ayvalık için nihayet arteziyen kuile dönenlerîn smifiardan gecirilmesine verlere tükürenlerin men'i biraz gücse vulan acılması icab ettiginden baymdır r>nda güzel muntazam bh" balikhaneye karar vererek mekteb idaresine tebliğ de her halde mümkün ve Beledivemi lık su mühendisleri tarafından tetkıkat 'htiyac vardır. Hâl dahiline bunun ilâveedilmisti. yapılacaktır. zin âciz kalaeaSi bir iş de?ildir. Bir se 5İ taaffün ve pisliSe mevdan verilmiş olaGörülüvor ki talebelerin hayat ve 1s ne musırrane takibat vaüilirsa bövle Cumhurivet alani yapılacak olan nh caktır. Her yerde olduğu gibi balığın satikballerine taalluk eden bu meseleyi sevlere lâkavid olan halk koiavca alışır Vekâlet hü<mü nivetle halletmistir. Yalnız SultanaVımed mevdamnda va tım kenanndaki meydanm açılma îşine lıilde sırf balık sahşma mahsus güzel bir Bununla beraber bu karardan istifa pılan ve nümunelik Pibi bir tane olan baslanılmak üzeredir Arada bulunan iVi bahkhanede sanlması daha muvafık olsa de edemivpcek AprpppAp calışmamtş ve veraltı halâlan ve sebrin kalabalık ver earaj bir kahve ve bir benzin satıs kulüçerektir. bu esaslardan cok uzak kalmıs olan ba lerinde münasib verlerine küçük mik besi ve dispanser önündeki tavuk bahçesi Elektrik islermesi çok yolundadır. Yalzı talebeler bundan istifade edememiş yasta halâlar çoğaltılmai'dır. lerdir. senisletme prosramına dahildir n:z küçük bir noksanm ilâvesile gündüz Sami Besler Yüksek Mühendis mektebinde son zayapıîacak anıdın fevkalâde olmasma cer^yan istihsali elzemdir. Şarbay JJ s*" manlarda bövle bir vazivet mevcud olSEHİR tSLERl itina edilmektedir. ne bu isi de biHreceğini söylemiştir. duŞu gibi ötedenberi geceleri mektebin Urayin dahilî idaresi bir makine faaLâğımlar işi de mühimdir. Denîz sat nizam ve întizamma muhalif olarak doBelediyenin Halic şirketine la^an ve bazan ffelmiven bazı talebele liyetini andınr. Küçük bir kadro ile büyük hmdan aşası olan Avvalık sokaklannda cevabı ; rin hareketlerine de sed cekilerek taBelediye Hukuk îşleri Direktörlüğü. cirkeften gecilmivor. Çok faal bir tanzi s gören bu fedakâr insanlar gece gün lebelik seref ve havsivetine uvgun bir hayatta kalabilmelerf için veniden a eski Halic şirketinin protestosuna ceyab fiye grupu memleketi temizlemeae mü düz faalivet gostermektedirler. hnmıs olan tpdbirlerin o nevi talebe • vermiştir. Şirket mallannm haciz edil lerce hos görülmediŞi anlasıhvordu mesinden dolaıy Belediyeden zarar ve îspanyada bir köy halkı Arsıulusal adalet divanmm Mekteb idare>îi ve ona merci olan Nafıa ziyan istemişti. Belediyenin cevabındî birbirine girdi bir karan Vekâleti hakh olarak talebenin muavven böyle bir talebe mahal olmadığı ve bilâTeruel 4 (A.A) Îspanyada, Visedo La Hey 4 (A A ) Arsıulusal adalet zamanlarda derslerinde ve gene muaykis Belediye hissesinin verilmemesinden divanı 3 reye karşı 9 reyleDanzig Nazi köyünden üri aile, tırpan ve kazmalarla ven zampT^sMa mektebde bulunmalanru umumî ahlâkm ve idarenin bir zaru dolayı zarar ve ziyan istemek hakkmm hükumetinin ceza kanununu tadil için birbirlerine karşı adeta bir muharebe ana' reti olarak kabul ve tatbik etmekte idî. Belediyeye aid bulunduğu ve bu hak çıkarmış olduğu kararnamelerin anıslardır. Üç kişi ölmüş, yedi kişi de yasava mugayır olduğuna karar ver Mekteb idaresinin. temiz ve namus km muhafaza edilmekte olduğu yazıl aŞır surette yaralı düşmüştür. Bu bomistir. lu insanlann elinde. talebenin ivili&i mıştır. ğuşmanm sebebi, üzerinde bir türlü uve hizmetine calı<îmakta oldu^una va Esnafın muayenesi başladı ta Milletler Cemiyeti konseyi bu husus yuşamadıklan 35 peçetalık bir meb * bir karar vermesini divandan iste kından münasebet suretile Vekâletin Birincikânımun birinden kibaren müs mişti. lâgdır. emniveti vardır. tahdemin ve esnafın üç aylık muayene Son bir iki gün îcînde talebenin ye lerine başlanmıştır. Vaktinde müracaat mekleri beğenmediği tarzmda bir iki edip muayene olmıyanlardan para cezası gazetenin verdiŞi malumatı işte yu alınacaktır. karıda İ7ah ettiğimiz sebeblerin tesir Ucuz ekmek için tetkikler altında vücude getirmek istenilmiş bir vakıa olarak telâkki etmeğe zaruret Belediyece çıkanlmasına karar verilvardır. miş bulunan ucuz halk ekmeği hakkındaYemekler ivi, temîz ve sıhhî olarak ki mcelemeler devam etmektedir. Istenîkalori ihtivacına göre tanzim edilmek len vasıfta bir ekmek örneği kimyahanetedir ve biri de doktor olmak üzere bir ye gönderilmiştİT. Bu husustaki inoelemeidare heyeti tarafından tertib ve tan lerin önümüzdeki çarşambaya kadar bizim olunuvor. Ayni zamanda bu yemeklerden mektebin muallim, muavin, asis teceği ümid ediliyor. tan gibi vazife basında kalan memur Plâka resmi indirilemiyor lan da vemektedir. Hâdisenin tahkiki Şoförler, plâka resminin indirilrrKSİ için bir teftiş heveti ?önderilmiş ve he için Belediyeye baş vurmuşlardı. Şoförvet işe ba<!İamıstır Gencligin yüksek lerin bu müracaatleri Belediyece tetk'k fen ve meslek tabsiline karsı Cumhu rivet hükumetinin eösterdiŞi büyük a edilmiş ve bu hususta kanunî hnkân mev lâkamn canh bir delili olmak üzere cud olmadığı görülmüştür. Zira kanun bütçesine para kovarak talebenin dik plâka resimleri içm azamî ve asgari hadVat ve pVipmmivetle talrîil ve iase ve ier koymuştur. Alınmakta olan resim asibate edilmesini temin etmek suretile garî haddir. Daha fazla inmesi mumkun vaptı^ı fedakârlıŞı takdir edemiven görülmemiştir. zı talebenin bu tarzda hareketlerine Yapılacak sığmaklar karsı alınarak tedbir en nibavet ken Belediye, şimdiden sonra yapılacak dilerinin nehariliğe irca edilmelerl 0 binalarda zehirli gazlere karşı bİT sığı lacaktır » CUMHURİYET Bayındırlık Ba nak ilâvesi mecburiyeti hakkında bir takanliŞının bu tebliŞinden bugün Mü Ihnatname yapmış, sıhhî noktalardan da hendis mektebindeki hâdisede tahsil tetkiki için Sıhhat Bakanlığına gönder • vazivetleri fena durumda olan blrkaç miştL kişinin tes^nk ve tabriki bulunduŞu anBakanlık talimatnamenin üç madde lasılmaktadır Her hangi bir şekfl ve sini, sıhhî noktadan kusurlu bulmuş • < surette bu hâdiseve ism? kansmış olan bu maddeleri değiştirmek sure'fle tali diger talebelerin neharilige ircaı tah matnameyi geri göndermiştir. Belediyı sillerine devamlan noktasından belk: daimî encümeni de son sekli kabul ede cok sıkmtıh olacaktır. rek reisliğe vermiştir. Alâkadarların yanacaklan tahkikatta Diğer taraftan şehirde umumî sığmak tam bir adalet ve bitaraflıkla hareket edeceklerine emîn olmakla beraber vük lar inşası hakkında sığmak komısyonu sek tahsil açginda buiunan bu genclerin tarafından hazırlanan talimatname de babaca bir şefkatle korunmasını ve e tatbik edilmek üzeredir. Bu talimtaname§er idare ve disiplin noktasından bilmf nin bir cephesi doğrudan doğruya hall verek isİpdikTpri ufak bir hata varsa alâkadar eder. Halk bu talimatnameye bir seferlik afla karsılanmasını Ba uygun olarak paytıracağı sığmaklar hakvmdırlık Bakanı Ali Çetikayadan bil kında daima Belediyenin noktai nazannı haşsa rica ediyoruz. soracak ve sığmağını Belediyeye mura *** kabe ettirtecektir. Tahhik heyeti geldi edıldığını ve grevın manasız olduğunu ös^endiğimize göre. mekteb idaresi söylemiştir. hâdisevi tetkik eden hevete yemeklerin Heyet tetkikatma devam ederek ne kalorisine ve pişirilmesine çok dikkat ticeyi Bakanlığa bildirecektir. Mühendis mektebinde talebe tara fından yapılan açhk grevi hâdisesini tetkik etmek Gzere dün Ankaradan bir hevet sehrimize gelmiş ve tahkikata ba^lamıstır Bavındırlık BakanlıSı Ba<;müfettişi ve Memurin Direktnründen mürekkeb o lan bu he^et dün mekteb direktörile görü^tükten sonra talebeyi de dinle Ikind cephesi doğrudan doğruya Belediyeyi alâkadar eder. Bu da umumî sığmaklann nerede, ne büyüklükte < nasıl yapılacağma dair kısunlardır. Be lediye, Belediyeler Bankasından alacağı borç paradan bir kısmmı da bu maksada sarfedecek ve umumî sığmaklar vaDtınlacaktiT. Müvezzi veya kitabcınıza şimdiden ısmarlayınız. Sonra bulamamanîz ihtimali vardır Cumhuriyet müesseseleri memleketin fikir hayatında en büyük boslukiardan birini doldurmak maksadile her yıl bir Almanak neşreder. Bu yıl hazırladığımîz «Cumhuriyet Almanağı» Avrupadaki lerile pervasızca boy ölçusebilecek bir mükemmeliyettedir. 400 sahife. Yüzlerce resim. Renkli haritalar, renkli tablolar, kücük bir hacim içine sıkıştırılmış istifadeli muazzam bir kütübhane.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog