Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

5 Birincikânun 1935 Erzurum (O Eski Fransız Bazel) Tortum ilkanlarından Gas çesi ilimJze 9 saa ton Vidal hakkında geçen martın uzakta güzel, şirin 21 inde Paris ce \e fakat baktmsız za mahkemelerin kalmış bir ilçemiz' den biri tarafın dir. Tortum ilçesı dan hapis cezası üç kısmna aynlmış verilmişu. ür. Her kısım bi? Son gelen Paris mahalledir. îlçe 300 gazetelerinde o 350 haneden v« kunduğuna göre, 20002500 nüfus muamelâtında şüp tan ibarettir. heli haller görülen bir şirketin idare Tortum ilçesi; simeclisi reisi sıfatile nesinde bu cezaya çarpılan göl ve şelâle ile I ortum gölünün görünüşü Gastol Vidal, hükendisine karşı çok bilgi uyandınnak kapamış ve su bunun arkasında toplanaf küm tarihindenberi M. Vidal tadır. Ilçe, bu bakımdan çok önemlidir. rak Tortum gölünü teşkil etmiş ve heye muvakkaten serbest bulunmakta ikeii, Çoruh nehrinin ayağı olan Tortum suyu lân mmtakasının sonunda da şelâle ha istinaf mahkemesinin, cezayı üç sene Lendi ismile anılan ilçe içinden gcç sıl olmuş. hapse tahvil etmesi ve mahkum hak tikten sonra yol boyunca Süleymaniyenin harab minaresinden üç manzara daha.. genişliği kında tevkif karan vermesi üzerine Tortum gölü tamamile çıplak dağla sık sık değişen (Bas taraft 1 inci tahifede) bir vadiyi ta arasında yılankavi uzanan dar ve uzun birdenbire ortadan kaybolmuştur. kib ederek elli kilometro kadar gider, bir göldür. En dar yerinde iki sahil biriVıdalin tevkifine memur edileıı po evde olmadığından büyük bir kazadan Tortum gölünü teşkil ettıkten sonra gene birine iki kilometro kadar yaklaşır. Gö lis müfettişleri, bütün bir gece evin ci kurtulmuştur. bir yatak içinde akmasına devam eder ve lün uzunluğu aşağı yukan on kılometro varında tarassudda bulunmuşlarsa da, Küçükpazarda Zeyrek camisinin bahVıdalin işgal ettığı dairede ışık yanma çesindeki ilkmektebin üstündeki kurşun böylece üç kilometro kadar gittikten son yu bulur. Gölden balıkçılık hususunda mış ve içeride kimse bulunmadığı anla levhalardan 9 parçası uçmuştur. ra takriben otuz beş metro irtifaından a o'a istifade edılmektedir. Gölden iyi ala şılmıştır. Evde yapılan araştırmalardan Şişlide Sakızağacında Marko ve Mi şağı düşerek bu civann pek meşhur olan balık çıkmakta ve Erzurumun balık ihti da bir netice çıkmamış, yalnız bütün ev çoya aid kahvehane fırtına yüzünden yışelâlesini teşkil eder. Tortum gölile şe yacını karşılamaktadır. Gölün manzarası eşyasının karmakarışık ve bir yolcululâlenin teşekkülünü ayni jeolojik sebebe pek lâtiftir. Bu göl teşekkül etmeden ev ğa çıkmak üzere hazırlanmış bir halde kılmıştır. Fethiye adında bir kadm Arabcami atfetmek icab eder. Zaten bu civar hal vel dere olduğu sıralarda sahilinde köy bulunduğu görülmüştür. Yapılan tahkikat, Vidal ve kansının sinde Burmalı sokağmdan geçerken o sokı arasında bunun şayanı dikkat bir taler varmış. Heyelândan sonra göl vü yanlarına bir valiz bile almadan orta kakta helvacı Mehmedin dükkânmın kerihçesi vardır. Daha çok eskiden Tortum cude gelmeğe başlayınca köyler boşal dan kaybolduklarım meydana çıkar penkleri kadının üstüne düşmüş ve za suyu ne göl ve ne de şelâle teşkil etme mış sulann gayet berrak bulunduğu za mıştır. vallıyı ağır surette yaralamıştır. Fethiye den akıp Çoruh nehrine kanşıyormuş. manlarda bunların hayallerini görmek Adliye bir yandan araştırmalara de cankurtaran otomobilile hastaneye kal vam etmekle beraber, bir yandan da dırılmıştır. Bilâhare bir heyelân bu derenin önünü kabilmiş. Uç seneye mahkum olan Bir toprak heyelânından sonra teşekkül eden M. Vidol karısile Tortum gölünden nefis alabalık çıkıyor beraber kaçtı Erzurumlulara güzel Eski bir Fransız balık veren bir göl Nazırı ortada yok! CUMHURÎYET Kasırga fazla tahribat yapt ÇETlNER Karagümrükte Kabakulak caddesinde Abdülkadire aid 38 sayılı evin üstüne bahçedeki büyük servi ağacı yıkılmış ve Beyaztd camisinin fırtınada kopan kurşunlart üst tarafını tahrib etmiştir. Ev yıkılmak dekiler etraftan yetişenler tarafından dolayı Mudanya seferini yapamamış ve tehlikesi gösterdığinden itfaiyeye haber kurtanlmıştır. mak arzusundan ileri geldiğini söyli demirli bulunduğu Ortaköy önünde zin i verilmiş ve servi ağacı kaldırılmıştır. yenler de vardır. Ahmed kaptanın idaresindeki 55 ton cirini tarayarak o civarda bulunan ke i Kasımpaşada oruran sucu Aziz, Ga Sabık nazırın avukatı Pierre Loevel latada teneke kutu fabrikasının önünden luk motör Arnavudköyünde Cevdetpaşa reste yüklü bir vapurun üzerine düşmüşmüekkilinin bizzat gelip adliyeye tes tür. Bu çarpışmadan Asya vapurunun ögeçerken rüzgâr o civarda bir evden saç köskü önünde fırtınadan batmıştır. im olacağını söylemektedir. Hoca Mehmede aid kum yüklü Hü nündeki baston kınlmıştır. Asya vapuru Vidal davasında alâkadar ve onunla ları uçurmuş ve bu saçlardan birisi Azizi daverdı kayığile Mavunacılar cemiycti romorkör tarafından çekilmiş ve eski yebirlikte ortadan kaybolan Ferdinand basından tehlikeli surette yaralamıştır. ne aid 71 sayılı kayık Haydarpaşa is rine demirlenmiştir. Bassy ismindeki şahsın da izi buluna Fırtınadan zarar gören camiler kelesmde dalgalann şiddetinden batmışmamıştır. Fırtına kıymetli anıtlarımızı da hır r Deniz Ticaret müdürlüğü lodos fırtıtır. İnsanca eksıklik yoktur. palamıştrr. nasında vukua gelen deniz kazalannı ayEreğli kömür şirketini hükumet Gece saat 8 de Süleymaniye camisi Bebek açıklarında demirli duran Ni lüfer vapuru akıntılara dayanamıyarak n ayn tahkik etmektedir. Dün liman mealıyor •* •« nia Tiryakflerçarşısı tarafındaki küçük murlan limanı ve Boğaziçile Anadolu Ereğli kömür şirketini hükümete sat minaresinin külâhı olduğu gibi caminin demirini taramış ve Arnavudköyüne düşsahillerini dolaşarak bu hususta tetLkatmüş, vaziyeti gören gemi mürettebatile omak üzere alâkadar makamlarla temas avlusuna düşmüş ve parçalanmıştır. radakiler gemınin bir kaza yapmas'.na ta bulunmuşlardır. a bulunacak olan Osmanlı Bankasmın Bu hâdise halkın ağzında şöyle bir deParis direktörlerinden Boisiye dün be dikoduya yol açmıştır: «Sozde vaktile mâni olarak hemen Akıntıburnuna ge Geçenki fırtınada Karadenizde bat mak tehlikesinc maruz kalan ve güçbelâ raberinde mühendis Stapeztez olduğu bu civarda gayet büyük bir yangın olmuş miyi baştankara ettirmişlerdir. Bebekten Rumelıhisarına kadar uza Boğaza sığınan Yunan bandıralı Azpahalde Paristen îstanbula gelmiştir. ta kurşunlar erimiş ve bu yüzden külâh Halkevinin doktoru bir hasta çocağa muayene ediyor' Boisiye dün bir arkadaşımıza şunları sağlamlığmı kaybederek rüzgârdan yı yan nhtım geçilmiyecek bir hal alnıiş, zia Nomiko vapurunun uğradığı hasar tekmil denizın pislıği dalgalarla çalka da tesbit edilmektedir. Adana (Özel) Halkevimizin köy yene ve tedavi etmekte ve ayni zamanda söylemiştir: kılmışmış.» na çalkana rıhtıma dökülmüş ve yol bercülük komitesi Çukurova köylerinde sos« Yann (bugün) Ankaraya gideKereste yüklü olarak Karadenizden hakkında köylüye yarayışh ve pratik Halbuki hakikat şudur: Minarenin kü bad hale gelmiştir. yal yardım işlerine önemli surette devam ceğiz. Orada Ereğli kömür şirketinin lâhında bundan bir müddet evvel ufak gelmekte olan bu vapur açıklarda derize öğüdler vennektedir. Köycülük komite evvel ufak Demirli bulunan bazı gemilerden dö etmektedir. Bu komite üyeleri doktor, durumu hakkında hükumetle konuşmatutulmuştur. Kuvvetli dalgalar gemiyi aşeczacı ve dişçi arkadaşlarla zaman za sinin bu tarzdaki hareketleri köylüleri ara başhyacağız. Şimdilik fazla birşey bir delık açılmış, ve gittikçe büyümuş. külen mazutlar akıntılarla Arnavudkoyü mağa başlayınca telsizle imdad istenme man köylere uğrıyarak hastalan mua miz arasında büyük sempati ve ilgi uyan öyliyecek vaziyette değilim. Dönüşte da Fırhnanm şiddetli rüzgârlan bu delikten rıhtımınm önüne birikmış ve orasını ge ğe başlanmış, bu sırada dalgalar güver * yüklenerek minarenin üst tarafını uçur çilmez hale sokmuştur. insan sağlığı için yapılması gerekli işler dırmıştır. ha uzun izahat verebıleceğimi umuyorum» mustur. • lllttllllllllllllllMllltllllllIllllflllllllllftlltlllll llJllllllff IIIIIlllIIIIIIIMIIirillirilllillllllllllllllftlftlifllllttlflllllIlirrifltilfllttrfritfllliIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIlllItlllllltllllllltllllltltllL Fırtınadan Kuruçeşmede Sığlıkfeneri tede yüklü keresteleri bağlryan halatlan Süleymaniye camisinin yıkılan mına altında bir mavna sulara kapılarak o ci koparmıştır. Denize dökülen kalaslar geresi yakmda tamir edilecektir. varda bulunan bir motörle çarpışmış ve minin direklerini parçalamış, sular Jia * Fatih camisinin de büyük kubbesinden sonra oradaki fenerin üzerine düşmüştüf. kine dairesine dolmağa başlamıştır. dış pencere çerçiveleerinden biri caminin Bu çarpışma neticesinde mavna batmış. Lodos esnasında bozulan Karaköy içine düşmüş, bazı yerlennden sıvalar ve fener hasara uğramıştır. köprüsünün Karaköyden Kadıköy iskedüşmüştür. Büyük bir tesadüf eseri olaKaza geçiren gemiler lesine doğru olan geçid yeri henüz tamir rak düsen demir çerçive namaz kılan Asya vapuru da evvelki gün lodostan edilememiştİT. halka birşey yapmamış, yalnız caminin bir kısım kandillerini parçalamıştır. Dün her ihtimale karşı burada namaz kıldı nlmamıştır. Züzgâr Fatih camisinin kü çük kubbeleerindeki âlemleri de iğmistir. Beyazıd camisinin de büyük kubbesinin kurşunlan parçalanmıştır. Birçok cami lerih daha kurşunlan rüzgârdan kalkmiftır. Adana Halkevi Köycülük şubesinin çahşmaîarı Vidalin avukatı karan bozdurmak ü zere temyiz mahkemesine müracaat et miştir. Diğer taraftan Garton Vidalin orta dan kayboluşunun vakit kazanmak vı muallâkta bulunan işleri yoluna koy Ispartalılar ilk treni büyük tezahüratla karşıladılar Bir taraçanın yaptıkları Tepebaşmda Aynalıçeşme caddesin de Raşid apartımamnyı taraçasındaki saçlarla potreJleri rüzgânn şiddetinden uçmuş ve sol tarafa doğru bir yanm daire çizerek hızla karşıdaki Güneş aparnmanının tam köşesıne çarpıp parçala mış ve gene yoluna devam ederek T o dori Peltika apartımanının taraçasını ve bacasım parçalamış ve bir mütekaid za bite aid şarabcı dükkânının üstüne dü şerek dükkânı da parçalamıştır. Bu büyük dam parçası Güneş apartımanına ve Todori apartımanına çarptığı vakit zelzele oluyor diye aparîırranın kiracılan çok korkmuşlardır, patırdı ta Tünelden ışitilmiştir. Polis vak'ayı duyunca bu sokağı ka pamış ve itfaiye enkazlan kaldırmağa başlamıştır. Üsküdarda Çiçekci mevkiinde bir servi ağacı tramvay teline düşmüş ve bu yüzden bir müddet tramvaylar seferden alıkonulmuştur. Merkez Bankasile diğer birçok bina ann saçlan kınlmıştır. Afyon Antalya hattımn Ispartaya vardığım ve ilk trenin Ispartahların buyuk tezahüratt arasında istasyona girdiğini yazmıştık. Yukarıki resimler, simendiferin Ispartaya varışında yapılan büyük teza hürattan muhtelif safhalart göstermektedir. Denizde kazalar Sandalcı Bekirin idaresindeki 3132 saruı sandal Akif adında bir müşterile Usküdara giderken fırtınadan batmış, için Yukarıda yıkılan apartıman laraçası, aşağıda tarâçhntn yıkttğı dükkâmn kuşbakısı görünüşü J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog