Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 5 Birinclkânun 1935 Edremid zeytin yağcıları SKERUK BAH1SLERI îngilizler Almanları Aslı yok! Galatasaraylılar, ne cam 30 mağlub ettiler kırmışlar, ne de kimseyi Ingîliz takımı, adeta tek kale oynamış, Almanları daha f azla gol yemekten kurtaran talihleri olmuştur yaralamışlardır Ziraat Bankasının fabrika açmasını doğru bulmuyorlar ItalyaHabeş harbini hangi taraf kazanabilir? Iaşe ve ikmal işleri, Habeşistandaki menzil hizmetleri bakımından Italyanların vaziyeti Habeşlerinkinden müsküldür Zeytin sanayiinin ıslahı için Ziraat Bankasının Ayvalık ve Edremid hava lisinde on altışar baskılı birer büyük Galatasaray Güneş maçından son zeytinyağı fabrikası tesis edeceği yazıl ra, kulüblerine giden Galatasaraylılarla mıştı. Bu havali zeytinyağı fabrikacılan onlara takılan büyük bir kalabalık, yol bunun doğru olmadığı yolunda Ekonoüzerindeki Güneş kulübü önünden ge mi Bakanlığına müracaat etmşilerdir. çerken gazete kâğıdlanndan meşaleler Öğrendiğinıize göre fabrikatorlar bu yakarak tezahürat yapmışlardı. Bu esnafabrikalar kurulduğu takdirde iki milyon da, Güneş kulübü mensublarından bazılan da mukabelede bulunmuşlar, sonra, lira sermaye yatınlan hususî zeytinyağı fabrikalannın rekabet yüzünden mah Galatasaraylılar çekilip gitmişlerdi. volacağını, halbuki şımdıki fabrıkalann Bir gazete, kaç gündür bu sporcu nüYunanistandaki fabrikalardan daha çok mayişini, zabıta ve asayişle alâkadar bir vak'a şeklinde gösteren mubalâğalı neş mütekâmil ve îspanya fabrikasyonu ayariyatla büyütüp durmaktadır. Sözde Ga rmda olduğunu bildirmekte, Ziraat Banlatasaray edebiyat muallimi Ismaıl kasmın zeytinyağı fabrikası yerine pri Habib, Güneş kulübünde konterans nad rafineri fabrikası kunnasmın doğru verirken Galatasaray Lisesi talebesi olacağrnı ileri sürmektedirler. Ayvalık ve havalismde bir milyon kabinayı taşa tutmuşlar, camlan kırmışlar. dar zeytin ağacı vardır. Fakat araya giBütün bu işler mektebde hazırianmış, Cepheye doğru ilerliyen bir ttalyan kolu mekteb müdürü aldırmamış ve saire, ve ren harblerden ve bakımsızlıktan bu ağaçBu mevzuda şimdiye kadar yürütmüş mek gerekli olur. Habeşliler ise bu işleri lann yansı mahsul veremez bir haldedir. saire... olduğumuz mülâhazalar neticesinde 1 ] kendi topraklan içerisinde ve 50 den fazHarbden evvel 13 milyon kilo yağ elde Galatasaraylılar, Güneş kulübü 6 edilirken şimdi en bereketli senelerde Italyanlar hesabına üç, Habeşler hesa la ulusun Milletler Kurulu üyesi sıîa nünden geçerken orada bulunan ve spor Alman Milli takımım dün 30 mağlub eden Ingiliz Milli takımı mahsul sekiz milyon kiloyu geçmemek bına da üç ( + ) koymuştuk. Bugün, ge tile kendi tarafını benimsedikleri bir kulüblerimız arasındaki ihtilâf ve mü tedir. Bu vaziyette fabrikatorlar bankanm riye kalan fıkralan mütalea edeceğiz: durum içinde ve bazı uluslann da açıkça Aylardanberi dedıkodusu cıhanı tutan güzel bir pas alan Kamsel de ikinci de cadelelerle alâkası olmıyan kimseler, (G) fıkrasile sıraya koymuş olduğu yardımlan altında yapacaklardır. Bu ievvelâ zeytinlikleri ıslah işini deruhde etİngiltere, Almanya arasındaki enternas fa 18 yarda çizgisi uzaklarından Alman hiçbir cam kınlmadığını, hiç kimsenin muz (besleme ve tamamlama) yani iase tibarla bu meselede îtalyanlan oldukça mesini ve sonra yağ fabrikası kurmağa yonal futbol maçı dün Londrada Taten kalesine sokarak İngilizlerin ikinci go yaralanmadığmı müttehiden söylemektekalkışmasını daha muvafık bulmakta ve ikmal işine gelince: Habeşliler kendi hassas bir vaziyette görmemek, hakika dirler. Ham kulübünün sahası olan Vayt Harl lünü kaydetmiştir. memlekctleri dahilinde yetişen ve teda te göz yummak olur. Bu sebeble bu (g) dırlar. 22 nci dakikada yapılan bu sayıdan Layn stadyomunda oynandı. Galatasaray Lisesi edebiyat hocası riki kendileri için güç olmıyan mahsuller fıkrasından dolayı îtalyanlara aid müvaIki gün evvel Londaraya gelen Al iki dakika sonra sol açık Bastin lngiliz Ismail Habib de. talebenin değil, hiç le beslenmektedirler. Esasen kanaatkâr zene cetvelimize bir ( ) , Habeşjere man millî takımı Berlinde 1930da 11 lerin üçüncü ve son golünü yaptı. Alman kimsenin kulübe hücum etmediğini, cam olan Habeşli, senelerce sürecek bir harb aid cetvele de bir ( + ) işareti koymak berabere kaldığı Ingiliz takunına karşı kalesini 90 dakikalık oyun esnasında sol kırmadığını, kimseyi yaralamadıgını ve de bile, aç kalmadan, yurdunu müdafaa icab eder. daha iyi derece alabilmek için büyük bir taraftan bombardıman eden Bastin sa kendisinin tam bir sükunet içinde konfe ya devam edebilecek vaziyettedir. H a ( H ) fıkrasile sıraladığımız «iki tara hanm durdurulmaz bir oyuncusuydu. bazırlık yapmıştı. ransını verdiğini söylemekte, bu neşri beşistanda bugün mevcud bulunan bal fın menzilleri ve taşıma vasıtalan» bahİsveçli hakem en küçük bir sertliğe yattan hayret ve teessür duymaktadır. Soğuk ve yağmurlu bir havada başlıstoku bile (400 vagon miktarında oldu sine gelince: Italyanlann ana vatandan yan maç, daha bidayette îngilizlerin müsaade etmemiş, 3 0 lngilizlerin gaBu kadar izam edilerek Galatasaray ğu kabul edıliyor) bu maksada başlıba Habeş topraklan içerilerine kadar uzı kuvvetli hücumlarile geçmeğe başlamış lebesile biten bu maçta Alman kalesi Lisesi müdürünün ismi dahi karışbnlan şma yarıyabilir. Halbuki îtalyanlar için yan menzil hatları vapur, tren, kamyon, büyük bir şans eseri olarak az gol yemiş mesele, bundan ibarettir. Ortada ne zatır. vaziyet ve ihtiyaclar ayni değildir. îtal deve ve katır gibi muhtelif nakil vasıta tir. bıta vak'ası vardır, ne de asayiş meseleyan ordusu hemen bütün yiyeceğini ana larile işlemektedir. îngiliz millî takımı merkez muhacimi si; mütemadiyen birbirile uğraşan ku Tekirdağ (Özel) Son yıllarda vatandan getirmek zorundadır. Adam Îngilizler Almanları nasıl olan Kamselin ilk golıle geçen bırinci Ve daha şimdideh bu nakliyat îşlcrinde lüblerin ihtilâfı, bu işte menfaati olan sağlık durumu çok iyidir. Evvelce 30 başına günde bir kilo yiyecek hesab et devrenin sonlarına doğru Alman takımı karşıladılar? zorluklar başgöstermiştir. Bu zorluklar lar tarafından istismar edılmek istenil yatakh olan memleket hastaevi bugün mek lâzım geldiğine göre İtalyan ordusu çok canlı oynamış olmasına rağmen biro derecededir ki îtalyan ordusu Adig Londra 4 (A.A.) İngiltere Al mektedir, o kadar. 50 yatakh olmuştur. Hastaevinin lâbo için, aşağı yukan, günde 310 bin kilo şey yapamamıştır. rat Adua hattmı ve Makalle mıntakamanya millî futbol maçını seyretmek üratuan mükemmel bir sekle sokulmuş ve (toparlak hesab 300 ton) yiyeceğe ihtiBirinci devrede Ingiliz kalecisi Hıles zere gelen 1600 kişilik bir Alman kafi Trikolor dün Taksim stadyosını ele geçirdikten sonra menzil işlerini aseptik ameliyathanesi de erginleştiril yac vardır. ten başka, bütün oyuncular Alman sa lesini getiren Columbus vapuru bu sabah ve yol vaziyetlerini tanzim etmek için munda antrenman yaptı miştir. Bugün Tekirdağının ihtiyacma hası tarafında oynamıştır. Bundan başka, hayvan başına vasa günler ve haftalarca hareketsiz kalmış Sonthamptona varmıştır. Süslenmiş bu iki müsabaka yapmak üzere şehrimize cevab verecek bir şekilde bulunan memBüyük bir îngiliz tazyiki altında ge lunan iskele önünde dokuz metro uzun gelen Romanyanın Trikolor futbol takı leket Hastaevinde ve ilçelerdeki dispan tî olarak günde 8 kilo yiyecek (arpa, lardır. îtalyan ordusu Habeş topraklan çcn ilk devre 1 0 lngilizlerin galebesıle luğunda bir bez dalgalanıyordu. Bu bez mı dün sabah Taksim stadyomunda u serlerde Î2~yîl îçînde ortalama olarak saman ve ot) ile mevcud motörlü vasıta nın içerlerine doğru dalmakta devam eta lar (tank, tayyarc, kamyon, Otonrabıl, tlkçe ba menzil natian daha v * u*>y ~ sona ermiştir. îkinci deyre îngıhzlerin de şu cümle yazılıydı: «Sonthamptonlu zun bir antrenman yapmışlardır. (53.,2î2) hastaya bakılmış ve gereken motosiklet ve saire..) için de büyük mik cak ve Habeş muntazam ve gayrimunta hücumile başlamıştır. İlk dakıkalarda spor ve futbol severler, Almanyak spor Uzun paslar ve yerden oyun tarzla tedavi yapılmışbr. Tekirdağının MalHakikî zam kuvvetlerinin yan ve genlerden tehIngiliz sol açığı Bastinin otuz yarda me ve futbol severlere hoş geldiniz derlcr». rından anlaşıldığına gö're Romanyah kara, Hayrebolu, Saray, Çorlu ve Şar yasta benzine ihtiyaç vardır. safeden çektiği şüt kale dıreklennı yalı Karada birbiri arkasından Alman ve In futbolcular derlitoplu ve o nisbette he köy ilçelerinde bulunan beşer yataklı dis miktarını bilmemekle beraber, Habeşteki did etmelerine karşı bu menzil hatların yarak dışan gitmiştir. Alman müdafaa giliz miilî marşlan çalınmış ve Ingiliz sabh futbol oynıyan bir takım manzarası panserlerin eksikleri tamamlandınlmış ve italyan ordusunun hayvan mevcudünü da mühimce muhafız kuvvetler terket smı yıldıran bu şütü sağ iç Karterin uzak spor teşkilâtından bir grup vapura cıka arzetmektedirler. Evvelce de yazdığımız son defa olarak Muradlı komununda beş 90 bin kadar kabul edersek bunlar için de mek iktiza edecektir. Bu hal ise Italyan mesafeden çektiği jkinci ve korkunç bir rak misafirleri selâmlamıştır. Bunların gibi bu Rumen takımı, ilk maçını, cu yatakh bir revir açılmıştır. Tekirdag ıli günde 720 ton yiyeceğe ihtiyac buiun ordusunu gittikçe zayıflatacaktır. Diğer şütü takib etmiştir. başkanı Hopkins demiştir ki: «Arsıulu martesi günü Galatasarayla oynıyacak içinde 13 işyar hekim, 2 serbest Hekım, duğunu görurüz. Motörlü vasıtalarn taraftan. gene yollann tamir ve ıslahı ve kullanılmaları nisbetinde artan benzin yeniden meydana getirilmesi için, yeni Altıncı dakikada Alman kalesi yak' sal spor fıkrimce milletler arasındaki tır. 1 isyar eczacı, dört serbest eczane, 14 ihtiyacını da bu miktarlann üzerine ka yeni duraklamalar meydana gelecek ve nında çekılen bir frikik de Alman ka dostluğu faalleştirmek için lüzumlu un îağlık işyan, 8 ebe, dört serbest dişçi tarsak, bir günlük beslenme ve hareket Arsenal Hadersfild bu sıralarda da Habeş ülkesinin meşhur surlann en ehemmiyetlilerinden biridir. lecisinin avuçlan içinde kalmıştır. sağhk durumunun gerektirdiği şekilde için ne mühim (bin tondan fazla) bir yağmur mevsimi gelip çatacaktır. Git 30,000 seyirci önünde oynanan Arseçahşmakta ve bu yıl tutara bir bula tonaj miktarile karşılaşacağımız meyda Pek az sonra Ingiliz müdafaasma Spor ve atletizm alanında nekadar faztikçe daha yolsuz ve daha sarp aıaziye nal Hadersfild maçı 0 0 berabere şık hastalıklar uzmanı ile 3 sağlık işyan na çıkar. kadar sokulan Almanlann bir hücumu la karşılaşırsak, o kadar iyi surette bir yaklaşıldığından, esasen daha şımbitmiştir. Hadersfildlikte üçüncü bulundaha katılmış bulunmaktadır. 12 yıl içmHiles tarafından kolayca atlatılmıştır. birimizi tanırız ve bu hepimiz için çok diden işe yaramamağa ve yerlerini demaktadır. Arsenal 6 sayı geride ve dörhayırlıdır. Bir de günlük sarfiyat içerisine suyu de ve çeltik olan yerlerdeki sıtmalı hastaIngiliz merkez muavini Barkerın akıllan düncü vaziyettedir. katmak lâzım gelecektir. Habeşli için ve ve katırlara terketmiş olan îtalyan lardan (53,962) kişiye 492 kilo kinin durduran oyunu Alman hücum hattma Alman futbol meraklılan bundan sonkamyonlannın şimdiye kadar taşıyıp orîngiliz lik maçları dagıtılmış ve (265,132) kişiye çiçek a tedariki nisbeten kolay olan su İtalyan Ingiliz kalesine kadar uzanmağa ımkân ra üç trenle Londraya hareket etmişlerordusu için her nekadar, tamamen ana dularmı takiben yetiştirdikleri yiyecek, vermiyordu. dir. Üç oyuncu için 19000 îngiliz lirasını şısı yapılarak 780 seri (Neo) harcan vatandan nakledilmiyorsa da harekât içecek, giyecek gibi şeyler ve günlük ihIngiliz hücum hattmın en korkunç taLondra 4 (A.A.) Ingiliz Al bir hafta içinde sarfeden Londranın en mıştır. sahasının her kısmında bulunmadığı tiyadarla* cepane ve her türlü müstehlık rafı olan soldan yapılan hücumlar, Al man futbol maçı günün meselesi olmuş zengin kulübü Aston Villa cumartesi güSenelerdenberi yapılan denemelere gö cihetle, çok yerde, bunu uzak mesafeler muharebe malzemesi, cepheye, gün geçman müdafaasma göz açtırmamıştır. tur. Gazeteler bu sabah onda ingilizce nü en kuvvetli takımlardan biri olan tikçe daha az miktarda vâsıl olabılecekKendi mühacimlerini beslemek imkânmı ve almanca hususî tabılar neşrederek her Stok Sitiyi 4 0 gibi büyük bir farkla re ilimiz içinde kızamık ve grip gibi hafif den tedarik ve nakletmek icab etmekte tir. Çünkü kamyonun taşıdığını ne deve, bulamıyan Almanlar ancak müdafaa ile iki takımın vaziyetlerini ve şanslarını tah mağlub etmiştir. 30,000 seyircinın bu ve salgm hastalıklardan başka bulaşık bir dir. Su sarfiyatını da vasatî olarak ne de katır taşıyamıyacaktır. Bu keyfiyet hastahğa tesadüf edilememiştir. Sağlık insan başına günde 1 litre ve hayvan babu akınlan savabiliyorlardı. lil etmekte ve oyuncular hakkında malu lunduğu bu maçın ilk devresi 1 0 bitve soysal yardım yönetgesince kaydedilen şına da 7 litre hesab etmek lâzımdır. Şu te İtalyan ordusunun zayıflaması neticeAlman kalecisinin uzaklara gönder mat vermektedirler. Alman ekibinin ta miştir. İkinci devrede daha hâkim oynıdoğum ve ölüm o'gulanna göre Tekirdağ halde günlük su sarfiyab da 940 bin lit sini doğuracaktır. (Deniz nakliyatının iiediği topu yakahyan Ingiliz merkez mu raftarlannı nakleden 17 tren Vaterlu ve yan Aston Villa maçı 4 0 kazanmışride alması muhtemel olan müşkül şekilda heT yıl doğum sayısı binde altı bu re kadar tutmaktadır. tır. avini Barker topu Bastine ve oradan Vıktorya istasyonlarına gelmiştir. leri de caba!) çuk nisbetinde bir artış göstermektedir. Demek oluyor ki îtalyan ordusu için İzmirde spor için 100 bin lira Çocuk ölümlerinin kayde değer nisbette günde, 1030 ton yiyecekle 940 bin litre Diğer taraftan, Habeşlilerin asıl şimİzmir (Özel) Şehrimizde spor olmadığı anlaşılmıştır. Tekirdağın ik su nakline ihtiyac vardır. diden sonra esaslı bir mukavemet gös işlerinin iyi bir surette inkişafı için yakın lim ve havası karısık olmakla beraber Şimdi bir de günlük cepane ve sair termeleri mevzuu bahsolacağına göre, ia yüz bin liralık bir kredi temin edıl sağhk bakımından iyi bulunmaktadır. harb malzemesi ihtiyacını gözden geçi şimdiye kadar olduğundan, daha az sü mek üzeredir. Bu para, mükemmel ve Tekirdağda ortalama yaş 59 63 araratli bir ilerleyiş mümkün olabiLecek ve relim: jıodern bir jimnastik salonu, pist ve ha smda değişmektedir. 73 yaşını geçiren bunun için evvelkine nazaran da daha Askerlikte bunun topyekun hesabı için vuz yapılmasına sarfedılecektir. Bu su ihtiyarlar da kabank bir yekun tutmak çok cepane sarfı icab edecektir. retle atletlerle yüzücülerimiz kışm dahi tadır. Tekirdağda yerleşmiş ve kökleş şöyle bir formül vardır: Her bir muha İtalyan ordusunun bu, gün geçtikçe idmanlarına devam imkânmı bulacaklar miş belli başlı bir hastahk olmadığmdan rebe günü için adam başına 5 kilo. İtalartacak olan, müşkülâtına mukabil; ka dır. Salon yapıldıktan sonra bılhassa Is iî nüfusu normal bir şekilde günden güne yan ordusu, toparlak hesab, 30,000 mevcudünde kabul olunursa demek olu buğunun içine doğru çekilmekte ve fakat tanbulda fevkalâde rağbet gören ve ulu çoğalmaktadır. yor ki her muharebe günü için bir buçuk herhalde yakın ve çetin bir mukavemele sal sporumuz olan güreşin burada da tamilyon kilo (1500 ton) ağırlığmda ce hazırlanmakta olan Habeş ordusu için ammümü için icab ettiği şekilde çalışılaCezaî cürmü meşhudlar kanu pane nakline ihtiyac vardır. Ancak, mu vaziyet tersine olarak daha düzgün bir caktır. nu ve ceza kanunu tadilâtı harebe denecek şekildeki önemli çarpış şekil alacaktır. (Bu vaziyeti, bir dereceBudapeşte Paris maçı majar hergün yapılamıyacağına göre ye kadar, 1920 1922 de Anadoluda Adliye Bakanlığı tarafından Kamu Geçen pazar günü Pariste yapılan Bubu miktar cepane ihtiyacı yalnız hakikî cereyan etmiş olan İstiklâl Harbimize dapeşte Paris futbol maçını Macarlar taya iki kanun lâyihası verilmiştir. Bu muharebe günlerine aiddir. Fakat bu ih benzetebiliriz). 5 1 gibi büyük bir farkla kazanmışlar lâyihalardan biri cürmü meşhudlar hak tiyaclann hesabında, beş günde bir, cid Bu ordunun bilhassa îngilizlerden her dır. Macarlann dört golünü bundan epey kmdadır. Cürmü meşhudlann memleket dî bir muharebenin cereyan edeceği ka türlü yardım görmekte olduğu şüpheden müddet evvel şehrimize gelip genc Ma asayişini bozmakta ve halk üzerinde he bul olunur. Buna nazaran, İtalyan or uzaktır. Yerli halkın, çetelerin ve Habeş car millî takımı namı altında maç yapan yecan husule getirmekte olduğu gözönü dusu için günlük cepane ihtiyacı da 300 kıt'alarınm tehdidine maruz kalacak olan ve o vakit santrhaf oynıyan Saroşi at ne almarak; şehirlerle kaza merkezleri ton kadar tutacak demektir. Şu halde uzun îtalyan menzil hatlannın hassasimıştır. Saroşi şimdi merkez mühacim oy olan kasabalann Belediye hududları için italyan ordusunun; günliik yiyecek, içe yetine mukabil Habeşlilerin hiç te böy de ve panayırlarda işlenen ve Ağırceza namaktadır. Elçi Nari Batu ynkarıda Lit cek ve cepane sarfiyab için, topyekun, le bir vaziyetleri yoktur. îtalyan ordu mahkemesinin vazifesine dahil olanlar vanya Cumhur Riyaseti dai2270 ton yükün taşınması lâzımdır ki sunun modern nakil vasıtalan yerlerini haricindeki meşhud cüriimlerin tahkikat hiç te kolay ve az para ile başardacak canlı vasıtalara terkederken Habeşlile resinden çıkarken, aşağıda ve muhakemeleri bu kanun hükümlerine bir iş değildir. Bilhassa ki bunun çok rin bu husustaki durumlarında da bir deLetonya Cumhur sarayına fâbi tutulmaktadır. Meşhud cürüm suç Esirgeme Kurumunun büyük bir kısmı binlerce mil uzaktaki ğişiklik olmıyacaktır. Bu itibarla ( H ) giderken... lularının yakalandıklan gün mahkeme ana vatandan getirilmek icab eylemek fıkrasından dolayı da Habeşliler tarafına tedansanı Baltık hükumetleri nezdi ye verilmeleri esası kabul edilmektedir. tedir. İlk zamanlar için Italyanların kâfi bir (}) ve İtalyanlar tarafına ise bir Dün Çocuk Esirgeme Kurumu An ne tayîn olunan elçimlz Nuri İkinci Iâyiha ceza kanununun bazı derecede stoka malik olduklannı kabul ( ) işareti koymak icab eder. neler Birliği yönetim kurulu bir toplantı Batu itimatnamelerini Riga İhtiyat erkâmharb binbaşısı yapmışhr. Bu toplantıda Kaza Ditalya maddelerinin değiştirilmesi hakkındadır. etsek bile bilhassa zecrî tedbirlerin tatVe Kaunasta mutad olan me C. D. fda bayramm üçüncü günü saat 16 da Kanuna yeni konan bir fasıl; devletin bikından sonra Italyanın harb malze rasim ve teşrifatla Letonya ve Linvanya Reisicumhurlarına tevcli verilecek tedansanın programı hazırlan emniyet ve asayişini her türlü hareketle mesi tedarik ve imalinde, bunlarm va (1) Son yazı 2 sonteşrin tarihli nüseylemîş ve iki taraf arasındaki iyi münasebatın daha ziyade inkişaf mış ve biletler bastırılmıştır. Biletler 1,5 re karşı cezaî müeyyidelerle mahfuz purlarla naklinde ve para işinde birçok hamızda, daha evvelkiler de 10 ve 29 ye genişlemesine dair dostane nutuklar söylenmiştir. güçlükler karşısında kalacağıru kabul et teşrin tarihli nüshalarımızda çıknnşür. tutmak tadır. lıraya latıltnaktadır. Tekîrdağda sağlık durumu Şehrin umumî sıhhati günden giine iyileşiyor Baltık devletleri nezdindeki elçimiz KURVMLARDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog