Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 5 Birincikânun 1935 Inciler Eski arkadaşım olan Jerom polis mü diriyetinde yüksek bir memuriyete taym edilmişti. Kendisini tebrik etmek için ziyaretine gittim. Kartımı yolladım. Yan odada bekü yordum. Dostum odasından çıkü. Ya nında bir ayağını zahmetle sürükliyen bir ihtiyar adam vardı. Jerom onun koluna hürmetle girmi|ti. Bana bir selâm vcrdi. Onunla odadan çıktı. Besbelli onu merdivene kadar teşyi etmişti. Döndüğü zaman yanıma geldi, elimi tuttu. Ve ilk söz olarak: Tütün piyasası yolunda gidiyor Karadeniz mıntakasında da satışlar başlıyor Çajjırılar, konleranslar, kongîeİeT) Gülhane müsamereleri Gülhane kliniğinin senelik üçüncü tıbbî müsameresi bu ayın 6 ncı cuma günü saat 16 30 dan 18,30 a kadar devam edecektir. Arzu eden mesletktaşların teşrifleri rica olunur. TÜRK Yann akşam tam saat 9 da Sinema dünyasının misli görülmiyen büyük bir şark filmi gösterecektir. RADYO Q Bu aksamki program J ÎSTANBUL: 18 Tokatlıyan otelinden nakil, telsia caz orkestrası 19 konferans 19,20 sololar (plâk) 20 haberler ve yeni ki • tablardan parçalar 20,30 stüdvo orkestrası 21,35 son haberler ve plâk neşriyatı, saat 22 den sonra Anadolu Ajan sının gazetelere mahsus havadis servisî verilecektir. VİYANA: 17,10 gramofon 18 konuşmalar 18.35 konser 19.10 konuşma, san'at ve tiyatro bahisleri, fennî bahisler, haberler, hava raporu ve saire 20,15 ulusal yavın 20,25 şarkılar ve opera parçalan 21 05 facia: Deniz ve sevgili dalgalar 23,05 haberler 23.15 kış sporları haberleri 23,25 eğlenceli konser 23,55 konusma 24,10 konserin devamı 24,50 cazband takımı. BERLİN: 17,05 eski şarkılar 17.35 konuşma 18,05 Königsbergden 19.35 kış spor ları 19.45 tayyare mektebinden nakil20,05 Münıhten 20,45 günün akisleri kim, nasıl, nerede. niçin? Şarkılı musi kıli yayın 23.05 haberler 23,35 radyo orkestrası. BUDAPESTE: 18.05 Rencberler için yayın 18,35 Çingene musikisi 20 Fınlandiya şar kıları 20,30 eğlenceli yayın 21.05 dans orkestrası 21,50 dış sayasası 22,25 haberler 22,45 oda musikisi 23,35 Çin gene musikisi 24,35 gramofon 1,10 haberler. BÜKREŞ: 18,05 radyo orkestrası 20,05 haber ler 20,20 piyano konseri 20,40 şan konseri 21.20 senfonik konser 23,20 gramofon 23,50 almanca haberlor. LONDRA (Regional): 20,05 haberler 20,35 salon musikisi 21,20 dans orkestrası 22,05 orkestra konseri 23,05 karışık program 23,20 radyo orkestrası 23,45 «Afrikalı kadın> operasından parçalar 24,20 gramofon 24,35 radyo orkestrası 1,05 gramofonla dans havaları. PARİS (Radio Paris): 19,05 komedi 21,05 çocuklar Içîn piyes 22,05 şarkılar 22.35 haberler 22,50 olusal orkestra 24,50 dans or kestrası. ROMA: 17,45 eğlenceli konser 18.35 Asmaradan nakil 19.30 yabancı dillerde vavın20,35 ingilizce haberler 21 italyanca ders 21.15 Yunanistan için yayın 21,25 haberler 21,55 komedi 22,20 oda musikisi 24.05 haberler. SİNEMASI Tütün piyasamızın son durumu şöy ledir: Endüstri Ege mıntakasında: Türk işçisile usta ve teknisyenlerini Ege tütün piyasası kapanmak üzere modenr tenkid alanında yükseltmeğe dir. Bu çevrimde 15,5 milyon kiloya ba çalışan bu biricik ve değerli derginin liğ olan yeni sene rökoltesi hemen hemen ikinciteşrin 935 nüshası çıkmıştır. satılmıştır. Ortalama fiatler 60 90 ku Meslekî ve teknik bilgilerini arttır ruş arasındadır. Satılan tütünlerin en mü mak istiyen bütün usta ve teknisyenlehim kısmını Amerikan kumpanyalan al rimize tavsiye ederiz. İzmirde çıkar. mıştır. Karadeniz mınlakasında: Trabzon, Pulathane ve Artvin tütün Ameliyatsız yalnız leri kurutulmuş ve demef yapılmıştır. Esasen temiz demet ve denk yapmakta olan bu mıntakalar ekicileri, denklerini ile kurtulursunuz iVlemeleri mahveder, 2506 numaralı kanuna uygun bir şekilkanı, ağrıyı derhal keser. Büiün dünyada milyonlarca hayat kurtarde hazırlamaktadırlar. mıştır. Birçok Alman profesörleriSamsun ve Bafra tütünleri bu sene nin takdirnameleri kutusundadır. miktar itibarile az, fakat evsaf itıbarile geçen seneden daha yüksektir. Bu tü ' Her gece ^ " tünlerin de demet ve denk yapılmasma başlanmıştır. Bu mıntaka tütünlerinden bir miktarı yüksek dizi dengi olarak satılmaktadır. Samsun ve Bafrada dizi piyasası açılmıştır. Bu dansları sene Amerikan kumpanyalanndan başka ENGERANA'nın İnhisarlar idaresi de dizi tütün almağa emsalşiz akrobaslamıştır. batik dansları Ç YENİ ESERLER ) P P P E P O E P O E P O Erivan operasının kıymetli artist lerile cevrilmiş ermenice operettir| Kadar, neşeli, zevkli bir füm radiren görülmuştür. Baştanbaşa eski şark musikisi, Hüzzam, Suzinak, Hicazkâr ilh. fasıllarına uygun olarak besteleomiştir. .BASURDAN . HEDENSA FERiDE CANAN P P E P O E P O IÇeşit, çeşit rakıslarile emsalsizdir | Zundukvanza'nın eserinden rejisöıj BEKNAZAROFF taraf.ndan fil me alınmış, musikisi Amo Haçatoryan tarafından rertibedilmiştir| P P P E P O E P O E P O nun sarkılarınt yakında bütün Jstanbul zevkle söyliyecektir. Yı'dızlan H. Nersesyan, Mahmuryan, Malyan ve Hasmik'tir Bu çevrimde fiatlerin geçen senenin se iyi bir memur gönderirdim. Halbuki ELEKTRİKLİ dedi. ayni olacağı ve tütünlerin değer fiatlerle nun yarın akşam verilecek fev Leonar mı? dedim. Bu ismi haur üç defadır hırsız, daha doğrusu hırsız çeKUKLA kısa zamanda satılacağı umulmaktadır. kalâde Gala müsameresi için yertesi reisi bana telefon ediyor ve inci gerlıyorum galiba!.. Eilim: EMIL YANlNGS'in lerinizi şmididen sinema gişesinTaşova tütünleri de bu sene itibarile Nasıl hatırlamazsın. Polis hafiyesi danlığm bulundugu yerleri bildiriyor. den temin ediniz. Telefon: 40690 Ben söylediği yerlere adam yollamıyo geçen seneden az, fakat evsaf itibarile Leonar.. Büyük bir yazıhanesi vardı. daha iyidir. Bu havali tütünleri de de Bundan yirmi »ene evvel kapanan idare rum. Tabiî siz de tahmin edersiniz ki inci kimde bulunursa bulunsun bunu crta met yapılmıştır. hane... Onunla beraber odasma geçmiştik. da gezdirecek değildir. Marmara mınlakasında: Bir konserden daha zevkli.. Tiyatrodan daha iyi ... Ne olursa olsun, siz bana in Kocaeli, Bursa ve Edirne tütünleri Kendisini tebrik ettim. Fakat onun zihni cinin tarifini yapar mısmız?... hep ayni düşiincenin peşindeydi. nin kısmı azamı kurutulmuş ve demet ya Ben onu çok eskiden tanımıştım, Yüz seksen inci tanesi, üç dizi ü pılmağa başlanmıştır. diyordu. Yirmi beş sene kadar oluyor... zerinde. Şark vilâyetlerînde: Şayanı hayret aşk romanı Hele onun başından geçen acayib bir hi Buraya gece telefone edebilir mi Malatya, Diyarbekir ve Adana tü yim?... kâyeyi bilirim... lünlerinin anbarlanmasına başlanmıştır Hay hay.. Fakat emin olduğum Nedir bu hikâye?.. İnhisarlar idaresi Karadeniz ve Marma Anlatayım. Çok garib birşeydir. şekilde bir saçma hareket yapacak o ra mıntakaları tütün ekicilerine mühim Ikinci muvaffakiyet haftasında hasılat ve zafer rekorunu kırmaktadır. O, romatizma hastalığına yeni yakalandı lursanız... Ve fena bir mesele cıkanrsa miktarda avans dağıtmıştır. Oynıyanlar: ğı günlerdeydi. Leonar bir akşam yazı nız bizim ajansın ismini ne şekilde olursa hanesinde tek başına oturuyordu. Bütün olsun bu meseleye kanştırmayınız.. Sızı Fransız tiyatrosu memurlarından hepsini bir tarafa yolla menederım. O gece saat üçte Leonarın korktuğu Halk opereti mıştı. Yapayalnızdı. Ağrıyan ayağı.iı bir iskemleye dayamıştı. Gazete okuyor ve başma geldi. Genc çocuk Markizin daBu akşam 20,30 da can sıkıntısından bir sigara söndürüp öte vetlileri arasında yaşlıca, fakat süslü bir SEVDA OTELi kini yakıyordu. Bu ara yazıhanenin ka kadına rasgelmişti. Bu kadınm boynunBüyük Fantazi pısı vuruldu ve o, giriniz derdemez kar da üç sıra harikulâde iri inciler vardı. operet 3 perde şısmda fevkalâde genc ve masum surat Genc adam ona sokulmuş, gencliğini islı bir çocuk gördü. Bu henüz yirmisine tismar ederek onu baştan çıkarmış ve ya Gişe gündüz açıktır. Telefon 41819 basmamış görünen ablak çehreli, kırmızı zıhaneye getirmişti. Madamın hiddeti Fiatler: 25, 50, 75, 100, loca 300, 400 Bu gece nöbetçi olan eczaneler sun • yanaklı bir delikanlıydı. Geniş bir güliim tasvir edilemiyecek kadar müthişti. Le Pek yakında: TELLİ TURNA lardır: seme dudaklannı germişti. Ve onun bu onar kadmdan özürler dıliyor, bir mesele Yazan: Mahmud Yesari. İstanbul cihetindekiler: Müzik: Sezai ve Seyfettin Asaf tebessüm arkasında mahcubiyetini sakla ihdas etmediği takdirde kendisine tazmiBahçekapıda (Mehmed Kâzım), Badığı belliydi. Hasta bacağını işaret eden nat vereceğini söylüyordu. Ve genc adakırköyünde (Hilâl), Cerrahpaşada (Şema da: Leonar: «Affedersiniz kalkamıyorum» ref), Cibalide (Ahmed Necati), Çem Tabiî sizin gibi polis hafiyeleri dedi. Genc adam büsbütün kızarmışn: berlitasta (Sırrı), Fenerde (HüsamedBeynelmilel casusların entrikalanm çevirdikleri Bağdadm Rahatsız ettiğim için asıl sız beni ninü. gözüne ancak bu büyüklükleki din), Gedikpaşada (Asador Vahram), üyük ve bitmez çöllerinde aşk ve vazifenin çarpışması affedıniz, dedi. Buraya size bir memura gerdanlıklar ilişir. Bunu görmtmeğe imKaragümrükte (Kemal), Samatya Kocamustafapaşada (Rıdvan), Şehzadebaihtiyacınız olup olmadığını sormağa gel kân var mı?.. Kocaman hem de yaîancı inciler. Yo.. itiraz etmeyiniz madam. înşında (Asaf), Topkapıda (Nazım). dim. Acaba beni taharri memuru olarak cilerinizin sahte olduklarını anlamamak Beyoğlu cihetindekiler: kullanmak ister misiniz?. Beşiktaşta (Nail), Galata Okçumusa Leonarın yüzü değişmişti. Ona dik için insanm kör olması lâzım, diyordu. Ustad, dedi, bu incilerin sahte olcaddesinde (Asrî İttihad), Hasköyde Yerlilerin isyanı, binlerce süvari ve piyade kıt'alarının katle baktı. Şüphesiz bu masum bakış (Yeni Türkiye), Kasımpaşada (Mer iştirak ettiği büyük harb. lı mahcub delikanlının yüzünde bir po duklarını biliyorum. Fakat onun içine kez), Kumbaracıda (Gorih). Kurtuluşta Oynıyanlar : lis hafiyesi istidadı pek te okunamıyordu. yerleştirilmiş olan inciler hakıkidirler. (Kurtuluş), Mis sokakta (Limonciyan). Madam bana müsaade ettiler. DansederAcı bir istıhza ile: P1ERRE RİCHARD WİLLM KATE DE NAGY Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: JACQUES CATELAlN Kendınizde büyük bir istidad mı ken ben başımı onlara yaklaştırdım. O Büyükadada (Mehmed), Heybelide zaman vücudlerimiz sallandıkça titrıyen Büyük ve yüksek kıymetli bir filim olmak itibarile numahissediyorsunuz ? diye sordu. (Yusuf), Kadıköy Muvakkithanede (Sa sahte incilerin içlerindeki hakikî incılere Evet bu mesleği çok seviyorum. adet), Kadıköy Söğüdlüçeşmede (Os ralı yerlerin evvelden ald rilması rica olunur. Telefon : 42851 nasıl çarptığım duydum. man Hulusi), Üsküdar Çarşıboyunda Çok zabıta romanı okumuş olacakIlâveten : Yeni Paramount Jurnal Evet hakikaten Kontes Volgoff inci (İttihad). «ınız, bu meslek pek gücdür yavrum. Sileri bu sahte incilerin içine saklatmıştı. zin yaşınızdaki delikanhlarda macera aşHERKESE kı vardır. Siz kendinizde büyük bir isti Ve onlan bundan daha münasib bir Zevkine eğlencesine neşesine ve SO Y E Y İ N I Z! dad vardır zannediyorsunuz hepsi bu. E tarzda saklamanm imkânı yokru.. güzelliğine doyum olmıyan bir filim Ah dostumo gece Leonardın o genc sasen bana memur lâzım değil. Lizım odelikanlının karşısında düştüğü vaziyet lunca da onu tecrübeleri ve bedenleri çeSinemasında likleşmiş olan eski memurlar arasında a ten nekadar hiddetlendiğini ve nekadar Sinemasmın büyük haftası mahcub olduğunu bir görmeliydin... ranm. Çocuk beşiklerinde değil!.. bugün başlıyor Sen gördün mü?... Genc delikanlı neredeyse ağhyacaktı. Elbette çünkü o mahcub ve ma Tam ağzını açıp ona cevab verecegi zasum delikanlı bendim! man telefon çaldı. Leonar telefonu açtı Fransızcadan çeviren: ye o dakikada yüzü değişti: SÜVEYDA H. GÜSTAV FRÖHLIH Efendim ne söylüyorsunuz, pek iyi anhyamadım. Kontesin çalınan incıleri Aynca: Zeytinyağı satışlan mi? diyordu. Sonra biraz dinledi ve: uynıyanlar : Aynca : Paramount dünya haberleri gazetesi İsmini veraıiyen efendi dedi. Şa Bu hafta Ege mmtakasından lstan JOAN KRAVFORD ve Berlin operası senfoni orkestrası tarafından KLARK GABLE kanız pek uzun zaman devam etti. Ge bula bolca zeytinyağı getirilmekle berave WAGNER'ın TANHAUSER Operası uvertürü. ve ber fiatlerin bir miktar daha yükselme yezelik dinliyecek vaktim yok... Habeş kuvvetleri ilerliyor! ROBERT MONTGOMERY Telefonu şiddetle kapamışü. O hid sine mâni olunamamış, sabunluk yağlar çıplak kilosu 37 yemeklikler kaplı kilosu Üetle delikanlıya döndü: Delikanlı, dedi, görüyorsunuz si 41 ekstra ekstralar kaplı kilosu 46 kuze verecek işim yok.. Onun için sizi bu ruşa fırlamıştır. Bugünkü piyasada her cins zeyt'nyarada uzun bir müddet alıkoymak iste ğı kilosunda 10 kuruş yükselme vardır. mem. Delikanlı cesaretini toplamışa benzî Tiftik fiatleri yükseliyor yordu: Tiftik piyasamız son zamanlarda CeBüyük dans... Neşe... ve musiki galası. Modern dansın iki kralı (Karyokayı yaratanlar) Kulaklanm çok iyi işitir, dedi. nubî Afrika tiftik satıcılan birliğinin fiŞimdi telefonda sizinle konuşan adamm atleri yükseltmek yolundaki hareketi üG i N G E R R O G E R S v e F R E D A S T A J R E söylediklerini duydum. Kontes Volgof zerine çok sağlamlaşmıştır. Tiftikçıleri fun incilerini çalan adam size telefon e miz bir yandan klering dolayısile Almandiyordu. Ve size bu incilerin bu akşam >aya dünya fiatlerinden yüksek fiatle Markiz dö Poradevrein davetlilerinden satışlar yaparken diğer taraftan danya birinin üstünde bulunacağını söylüyordu. piyasasma nazaran fiat seviyemızden enGöz kamaştırıcı ve bütün dünyayı zaferle dolaşan film. Oraya gitmekliğime müsaade eder misi dişe etmekte idiler. Cenubî Afrika müsBu akşamki GALA için biletler evvelden alınabilir niz? iyi bir frakım da tahsillerinin fiat yükseltişi Bradford pıyavar. Siz gideceksiniz ha!... Ne mu sasını da yükseltmis ve dolayısile Türk Oasebet!... Siz daha çocuksunuz... E tiftıkçiliğbin mevkii kuvvetlenmiştir. > Dans ederken incilerin nasıl çarptığım duyuyordum Gördün mü bizim zavallı Leonan? ğer oraya birini göndermek lâzım gelir ihtiras fırtınaları AŞK SENFONİSİ YILDIZ Sinemasında CHARLES BOYER ve KATHRÎNE'HEPBURN İPEK SİNEMASI YARINKI GAZETELERİ OKUYUNUZ! SAYIN HALKIMIZA! BÜYUK BİR SÜRPR1Z HAZIRLIYOR Nöbetçi eczaneler Bu akşam S Ü M E R Sinemasında BAGDAD YOLU 4 ALEMDAR K E M A N L A R Ç A L A R K E N MELEK BU AKŞAM Kiralık Gönü Fransızca sözlü HUDUD KAHRAMANll SARAY Sinemasında KONTİNANTAL ilâveten: PARAMOUNT JURNAL B U A K Ş A M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog