Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

5 Birincikânnn 1935 5ON HAB TELEFON TElCKAr ERLER VCTELSİZLE Şimalî Çinde durum Çin, Amerika hükumeti nezdinde de teşebbüste bulundu, Japonlar «Şimalî Çin meselesi 9 devlet muahedesile alâkadar bir mesele değildir» diyorlar Nankin 4 (A.A.) Umumiyetle zannedildiğine göre merkezî hükumet, şimalî Çinde merkezî bir idare ihdas edilmesine muhalefet etmiyecektir. Ancak bu idare heyetinin münhasıran Japon müşavirlerinden mürekkeb olmasını güçlükle kabul edecektir. TiyenÇin 4 (A.A.) Burada neşredilmekte olan bir Çin gazetesine göre geçenlerde Şarkî Hopeinın muhtariyetini ilân etmiş olan YinYouKeng oldürülmüştür. namesini imza etmiş olan devletlerle ve bilhassa Birleşik Amerika ile temasa gireceği ve fakat herşeyden evvel Habe şistan meselesini halletmek arzusunda bulunduğu cevabmı vermiştir. Siyasî mehafil, Çinin yapmış olduğu müracaatin kollektif bir faaliyete yol açması ihtımal dahilınde olmadığı fikrin dedir. Yunan Meclisi dağıyor, yenî seçim yapılacak (Bas tarafı 1 inci sahifede) Meclis dağtttlıyor riürriyetperver partisinin lideri Sofulis dün saraya giderek Kralla bir saat konuşmuştur Lider bu konuşma esnasında Krala efkân umumiyenin umumî aftan mütevellid memnuniyetini bildirerek siyasal durumun düzelmesi için mevcud parlamentonun feshile en yakm bir za manda nisbî usul dairesinde seçim ya pılmasını tavsiye etmiştir. îyi haber alan siyasal çevenlerin tah minine göre, meclis yakında dağıtılacak ve ikincikânun sonu yeni seçimler yapı lacaktır. Nisbet sistemi tatbik edildiği takdirde yeni kurulda yirmi, yirmi beş komünist bulunacagı tahmin edilmektedir. Niifus sayımı yapılırken Gürpınar davası Yazan : Hüseyin Rahmi GUrpınar * Ercümend Ekrem Taluya IHEM NALINA MIH1NA Fena bir atlayış! Çinin teşebbüsleri ve Japonya Tokyo 4 (A.A.) Dış îşleri Ba kanlığı namına söz söylemeğe salâhiyet tar bir zat, Japonyanın Quotaichi ile Sir Samuel Hoare arasındaki görüşmelere müdahale etmek niyetinde olmadığmı söylemiştir. Bu zat, dokuz devlet misa kının Şimalî Çin meselesine taalluk eder ciheti olmadığmı ilâve eylemiştir. Şanghay 4 (A.A.) Japon elçiliği namına söz söylemeğe salâhiyettar olan bir zat şöyle demiştir: « Bizim Şimalî Çinde gözümüz varmış diye propaganda yaparak Japonyanın takib etmekte olduğu hattı hareke tin mahiyetini değiştiren Çinlilerin bu hareketini büyük bir endişe ile derpiş edi yoruz.» Bu zat, bu sözleri Quotaichinin Sir Samuel Hoareu ziyaret etmesi münasebetile söylemiştir. Şanghay 4 (A.A.) Hükumet kuvvetlerinin Haunan eyaletinde kâin Ckenki mevkiini komünistlerden istirdad etmiş olduklan bildirilmektedir. llllll|]|IINimi!!l!ll«mınıını.,iM».,... Çinin Amerikada yaptığt teşebbüs Vaşington 4 (A.A.) Çin Büyük Elçisinin, geçen cuma günü, Dış Bakanlığını zıyareti esnasında, Japonyanın kuzey Çinde, dokuz devlet andlaşmasına aykm hareket etmiş olması hakkında Amerikanm nazan dikkatini celbeltiği zannolunuyor. Dış Bakanlığı, durumun inkişafmı dikkatle takib etmekte, fakat ayni za manda sıkı bir ketumluk muhafaza ey lemektedir. Kabinenin kararlart Kabine dünkü toplantısında açık olan genel valiliklere tayinler yapılmasina, eski hükumetin zamanmda azledilen be lediye ve nahiye reislerinin tekrar yerlerini almalanna, Çaldaris, Kondilis kabineleri tarafından Atina ve Selânik üni versiteleri profesörlerinin tayini hakkında çıkarılan muvakkat kararnamelerin ilgasına karar vermiştir. Yeniden Ingiltere ne yapacak? serbest bırakılan mahkumlar Londra 4 (A.A.) Havas ajansı aytarının istihbarına göre Japonların Şimalî Çindeki faaliyetlerini protesto eden Çin notasında Milletler Cemiyeti mukavelenamesının onuncu ve on birinci maddelerile dokuz devlet muahedenamesi nin ahkâmı ileri sürülmektedir. Sir Samuel Hoare, Çinin Londra elçisi Quotaichiye Ingilterenin dokuz devlet muahede Bakanlar kurulu, memleketin emniyeti T için adalara sürülen ve haklannda ağ .r bir itham bulunmıyan 20 kişinin derhal salıverilmelerine karar vermiştir. Teşkil olunacak bir komisyon komünist sürgünlerinin herbirisinin vaziyetini teker teker tetkik edecektir. Atina ve selânikte ohtrmalart yasak edilenler Hükumet, umumî aftan istifade etmiş olan 10 ihtilâlcinin Atina ve Selânikte oturmalarını yasak etmiştir. Bu karar bir emniyet tedbiri mahiyetindedir. 1934 senesinde vuku bulan kücük ihtilâllere istirak etmiş olanlann serbest bırakılmasma dair bir kanunun neşri beklenmektedir. Almanyada neler oluyor? Atatürkün Ankaraya ayak bastığı gün Nazi Partisinin miimtaz Bu ayın 27 sinde büyük bir rüknü tevkif edildi tören yapılacak Varşova 4 (A A.) Koenigsbergden alınan haberlere göre şarkî Prusya şeflerinden ve nasyonal sosyalizmin miimtaz azasından Coch, geçenlerde tevkif edilmiştir. Bu münasebetle Cochun Prusya Başbakanı Goeringle ihtilâf halinde bulunduğunu ve onun merkeziyetçi tema yüllerine hücum edegelmekte olduğunu hatırlatmak muvafık olur. Mumaileyhin Alman Leh mukarenet siyasetinin aleyhinde bulunmasından şüphe edili yordu. Esasen sarkî Prusyanm muhafazakâr mehafıli, bu siyasete pek o kadar taraftar görünmemektedirler. Ankara 4 (Telefonla) Atatürkün Ankaraya ayak bastığı tarihin yıldöniimü olan 27 birincikânunda yapılacak L.UjUk mtıcıoiıııiıı jjıograını hazırlamyor. Gazetelerin nesriyatı Programa göre civardan köylülerin de geleceği bu günde o tarihî anı hatırlatan merasim yapılacaktır. 60 Halkevi daha açıhyor Ankara 4 (Telefonla) Bu ay içinde yapılacak Halkevleri yıldönümünde Türkiyede yeniden 60 kadar Halkevinin de açılma töreni yapılacaktır. Yeni İran kabinesi Tahran 4 (A.A.) Yeni kabine MahRomanyada kıtltk «Bugün siyasal mahpuslann buluncukmud Cem tarafından teşkil edilmiştir. İan hapisanelerin üstlerine beyaz bayrak Bükreş 4 (A.A.) Anadolu ajan Kendisi Başvekâletle beraber tç îşleri Bakanlığını üzerine almıştır. Kabinede çekilmiştir. Genel aftan istifade edenle sının özel aytan bildiriyor: rin kardeşçe el sıkmak yolunda cnayak baska tebeddül yoktur. Besarabyada tekmil yaz süren kuraklıkların hâsıl ettiği kıtlık üç aydanberi Atlas Okyanus hava seferleri olmalan beklenebilir. Bunlar bugün son Londra 4 (A A.) Ottavudan bildiri ve büyük bir inkılâb yaparak parti f.b'rRomanya hükumetini, gazeteleri ve hayır lerini, parti hırslarını kalplerinde parçaliyor: cemiyetlerini işgal etmektedir. Her tarafKanada ve trlandanm iştirakile top lamalıdırlar. Sıra ile kandisine karşı feta ianeler toplanıyor ve kendi köylerin konferansı nalıklar işlediğimiz ve kana boyadıjhmız de açlıktan tehlikeye maruz olan çocuk lanan Atlas hava seferleri mesaisini bitirmiştir. Kcınferansta ev memleket, bizden ancak rahat ve sükun lan esirgeme cemiyetleri toplıyarak yi velâ tecrübeler yapılması ve sonra Atyeceği daha bol olan vilâyetlere naklet las posta seferlerinin açılması karar ıstiyor.» mektedir. Bu aç çocuklardan bir kısnıı Iaşmıştır. Cumurcu Atinaika Nea şu mütaleada ise birer ikişer onlan korumak ve kur bulunuyor: Maliyede dosya teskilâtı tarmak istiyen aileler nezdine verilmek«Genel af üzerine hapisten çıkan veya Ankara 4 (Telefonİa) Maliye Vetedir. Açlık mıntakasının büyük bir kısmenfadan dönen isyancıların vazifesi, kâletinin bütün dairelerinde yılbaşın mı hiristiyan Türklerin sıkışık olarak o dan itibaren yeni dosya teşkiİâtınm ve bütün diğer Elenler gibi milletin ihtiyacı turduklan verlerdir. fiş usulünün tatbikına başlanacaktır. bulunduğu sükun ve huzunın önemini anÇocuk Esirgeme Kurumunun Buna dair hazırlanan talimatname bir lamak ve hissetmektir. Bunlar, nasıl vakbroşür halinde alâkadarlara dağıtılmış tile isyanda şefleri olan Venizelosun sözyardımlan tır. lerini dinledılerse bugün de gene ayni Ankara 4 (A.A.) Çocuk Esir Ankarada atlı tur müsabakası Venizelosun uzlaşmayı temin için banş geme Kurumu Genel Merkezi 16/11/ Ankara 4 (Telefonla) Türkiye atlı lehindeki sözlerini dinlemelidirler.» 1935 tarihinden 1/12/1935 tarihine kaspor kulübü 15 birincikânunda yapıl Halk, partisinden Katimerini ise diyor dar 1660 çocuğa yardım yapmıştır. Bunmak üzere bir Ankara turu atlı müsa ki: lardan 479 hasta çocuk ve anne genel bakası tertib etti. Kazananlara mükâ merkezin polikinliniklerinde bakılmış ve fatlar verilecektir. «Kral, mart isyanmı çıkaranlan effetsağıtılmışhr. Diş Bakımevinde 357 çomiştir. Fakat kimse o zamanki felâketi ve Almanyay Rayşbank kâğıd cuğun dişleri bakılmış ve sağıhlmıştır. bunlann dötükleri kanlan unutamaz, parası girmiyecek 732 çocuk ve anne genel merkezin banKralın ulüvvücenabı üzerine, bugün ba/ Berlin 4 (A.A.) 6 12 tarihinden yolarında yıkanmıştır. Süt damlasmdan nş yaptık. Fakat bir martta bütün muhaîiergün 77 çocuğa süt verilmi» ve 15 şrün itibaren yabancı memleketlerden Al liflerini bir hamlede öldürmek istiyanler de yekun olarak 658 kilo bedava sül da manyaya Rayşbank kâğıd parakrmm de bugün artık eski metotlarına yeniden tekrar ithali yasak edilmiştir. ğıhlmıştır. başlamamalıdırlar.» Bir Hind piyade taburu Yardım için başvuran 15 yoksul çoGene halk partisinden Poriya gazetesi cuk ve anneye 130 lira 62 kuruş değeAdene gidiyor şunları söylüyor: linde yardım yapılmıştır. Bombay 3 (A.A.) Bir Hind pi«Gonatasın ve kendisile birlikte ser Jürkçeden osmanhcaya ceb yade taburu yakında Adene hareket edecektir. kılavuzu çıktı Ankara 4 (A.A.) Türk Dil kurumu genel sekreterliğinden: «Osmanlıcadan türkçeye ceb kılavu zunun> endeksi olan «Türkçeden osman lıcaya ceb kılavuzu» da basılarak satışa çıkanlmıştır. Bundan önce iki cildin parasını vererek yalnız «Osmanlıcadan türkçeye ceb kılavuzu» nu almış olanlar, ellerindeki fişlerle aldıklan yerlere başvurarak bu endeksi de alabilirler. Osmanlıcadan türkçeye ve türkçeden osmanhcaya ceb kılavuzlarının genel sa tış merkezi, îstanbulda Ankara cadde sinde Türk Kitabcılığı Limited şirketi dir. Karton kaph kılavuzlar 40 ve bez cildli kılavuzlar 80 kuruş fiatle heryerde satılmaktadır. Gazeteler, Kralın kalkmma ve ıslah eserinden sitayişle bahsetmektedirler. Liberal Neo Kozmos gazetesi diyor ki: «Bütün Elenlerin vazifesi, mazinin bütün fenalıHanm unutmak ve dahilî baŞ için yalpılmakta olan gayretlere samimî surette yardım etmektir.» Venizelist Imerisiyos Kirik3 gazetesi de diyor ki: «Kralın ve Venizelosun nareketleri sayesinde güzel ümidler doğmağa başlamış, Yunanistanda artık herkes bir uzlaşma yoluna girmiştir.» Bitaraf cumhurcu Akropolis ise §ım lan söylüyor: Deniz konferansı delegeleri Londrada toplamyor Yumurcağın Londra 4 (Özel) Londra deniz konferansına iştirak edecek olan Fransız ve İtalvan delegeleri cuma. Amerikan de••egeleri de cumartesi günü buraya geleceklerdir. Paris 4 (özel) Paris Borsasımn bugünkü kapanış fiatleri şunlardır: Londra 74,9İ, Nevyork 15,18 1/2. Berlin 610.50. Brüksel 256,62 1/2, Madrid 207,25, Amsterdam 1029, Roma 122, Lizbon 68,05, Cenevre 491.37 1/2, bakır 39 3/4 40 1/4. kalav 224,10, altın 140,11 1/2, gümü§ 29 3/16. unanistandaki politika müca • rak ben de ilâna başladım: deleleri, ibretle seyredilecek Karilerim! Dikkat ediniz taklidim Bazı işlerde insanlık ağır bir uykudasafhalar takib etmektedir. dır. Nekadar dürtüşleseniz sersemsepet çıktı. Ben niçin Hüseyin Rahmiyim? Önce Bunlann bazılan, «siyaseb> denilen şeyia başını bir kaldırır gene dalar... Onu uvanık tutmak için bir düzüve tartak onu anlatayım. Büyük babamm adı garib ve tuhaf taraflannı meydana vuralamalı. Başkalannm emeğile kazanıl Hüseyinmiş.. Bundan başka da Muhar rak komik bir mahiyet almaktadır. Bu mış şeylere harisliğimiz bu tembellik remde doğmuşum. Bana Hüseyinlik gülünc şeylerden biri de General Kondidedemden ve bu Kerbelâ vak'asmdan lisin son atlayışıdır. ten geliyor. Yorulmak istemeyiz. Son savımda adlarımızın birer aile geliyor. Babam şair Rahminin şiirleriHayaünda, askerî olmaktan ziyade ânamile tesbit gerekliğini anlattılar. ni beğenirmiş. Besbelli ona benzer bir yasî roller oynamış bulunan General Kalubelâdanberi biz Türklerce ihmal sair babası olmak temennisile oğluna edilen bu elzem ise önem verildi. Ni da o adı vermiş. Hüviyetimi teşkil eden Kondilis, son Venizelos isyanını bastıran çin? Adca biribirinden ayırd olma bu iki ismin birleşmesindeki sebebleri kahraman olmuştu. Zaten pek kolayca anlattım. Fakat adaslarımm ne müna yokedilmiş olan o isyandan sonra, Konmız icin. Sicil kavidlerine bakılsa acaba kaç sebetle böyle çağırıldıklannı bilemi dilis, bir diktatör tavn takındı. Yavaf Mehmed Aliye, Ali Rızava, İsmail Hak yomm. yavaş kendi Başvekili aleyhine, daha Onlar da herhalde Hüseyinin torunu sonra da cumhuriyet rejimi aleyhine donkıya, Ömere, Osmana. Hasana, Hüse yine, Ahmede, Fatmava, Ayşeye, Emi ve Kerbelâ ayında doğmuş, olamazlar dü. O meşhur cumhuriyetçi nazır ve geneye tesadüf edilir? İsimlerimizde bu sanırım. Bu tesadüflere ihtimal vere neral, Venizelostan evvel «taclı demokrepertuvar. bu çeşidsiz hazır ıstampa mivorum. Ne ise benim ömrüme süren muhar rasi» taraftan olmuştu. dan, bu klişe tembelliğinden ayrıla Nihayet, bir elçabukluğüe Baçvekil mavısımız neden ileri gelivor? Şüphesiz rirlik adaslanma pek mutlu gelmedi. yeni birsev düşünmiye üşenmemizden Baska mesleklere çekildiler. Yazı âle Çaldarisi devirip onun koltuğuna kurul kağnı tekerleklerinin toprağa bıraktığı minde kendimi şimdilik isim ortakh • du. Yunan milletinin reyini almadan izden ayrılmak korkusunun verdiği ta ğından kurtulmuş sanıyorken bu defa cumhuriyeti ilga ve krallığı ilân etti. Arda aklıma gelmiyen başıma geldi: assubdan.. 23 ikinciteşrin tarihli Cumhuriyetin kasından da geneloyda, yüzde 98 ekse Yarm kıyamet gününde bir mezar riyetle emrivakii kabul ve tesbit etmek • » dan bin Mehmed adlı çıkacakmış der bilmece çözen çocuklar sahifesinde şu ten başka çıkar yol bulamadı. ismi hayretle okudum: ler. Bin değil daha cok fazla cıksa ge «Üsküdar 19 uncu okul 76 Akif Gürrektir. Kaç asırdır, kaç nesildir hü General Kondilis, Kral Jorj, Yuna pınar.» Düsündüm Üsküdarda bövle nistana döndükten sonra, kendisinin Başvivetlerimizin tesbitinde bu mahdud kırk elli ismi kullana kullana bir türlü kücük bir akrabam bulunduğunu hatır vekâlette kalacağını ve meşrurî idarelereskitememişiz. Bu Pevgamber, bu ev hyamadım. Beni benzerlik karısıklık de görüldüğü üzere, hükümran olamıyan liya adlarından hâlâ keramet umuyo lanndan kurtaracağma tam emnivetle ruz. Bu Abdullahlar, Havrullahlar, Nu edinmis oldu&um bu aile adıma da or hükümdan istediği gibi idare edeceğini rulîahlar, Sevfeddinler. Bürhaneddin tak çıkmış. Gürpınarın ilk sahibiyim. sanıyordu. Fakat Kralın ilk işi, kendisine ler.. ne oluvor? Arabcadan türkçeye ce Bu benim karihamdan doğmus öz ço tac ve tahtmı iade etmekle beraber bir virrirsek hep bu Allahın nurlan, dinin cuğumdur. Bu sarih mahma füzuli iş diktatör vaziyetinde vaziyete hâkim ol i kılıcları az gülünc sekiller almıvor. Bu tirake kalkısmak hakka tecavüzdür. mak istiyen General Kondilisi Başvekâ tesmiveler ancak sine döverek hu çe İsimle müsemma arasmda biraz mü Ietten uzaklaşürmak oldu. Böylece, Kon^ ken eski tekke meczublarına yaraşır. nasebet düsünmek te lâzım değil mi? dilis, kendi elile kendini yuvarlamış ol * Bu adlardan şans gelsevdi Abdülhami Bir havli telifin muharriri bulundugudu. de ve dedelerine gelirdi. ma senbol olarak Gürpman kendime **• yakıştırmıştım. Çocuk sahifesinde bilŞimdi, bu fena atlayıştan sonra, tacli mece cözen 76 savıh masum Akife bu demokrasinin tacsız demokrasiden iyi oU Yirmi beş. otuz yıldanberi üç dört Hüseyin Rahmi daha zuhur etti, bu çif gürlüğün hangi veriminden dolayı ve duğunu hâlâ iddia ediyor mu, bilmem< te isim benim olmıyan makalelerin ne suretle yakıştırıldıçmı da keşiften Venizelosun affından ve Yunanistana av« altına bile konuyordu. Tanıdıklarımdan âciz kaldım. Ancak sahiblerine yaraş detinden sonra, General, cumhuriyeti orbir şakacı bir gün: «Monşer dedi git tınlan bazı vasıflar vardır ki ver de tadan kaldınp yerine meşrutiyeti ika * tikçe hoppalaşıvorsun. Neydi o geçenki ğiştirince gülünc olur. Kambura fidan me ettiğine, kimbilir, nekadar pişman o ^ zırzop makalen? Herkes seni kalemi bovlu demek gibi.. Akifin velileri bu lacaktır. Maamafih, ikisi de eskiden eline daha yeni almış dünkü çocuk san namın kendilerine varaşık alıp almı yacaŞmı düşünmiye üşenmişler sanı cumhuriyetçiyken şimdi kralcı olduklarıdılar.» rım. Avrıca bir aile ismi bulamıvacak na göre bir anlaşma ve kaynaşma zemini Cevab verdim: «O makale hakikaten kadar kariha darlı&ına müptelâ olanla bulabilirler. Elverir ki parti ve şahıs kavkalemi eline daha yeni almış adaşımın nn bu kısırlık zararlannı ben ödüyo galan üstünden vatandaşlık vazifelerini marifetidir. Adlarına birer kelime ilâve rum. Tuhaf tecelli değil mi? Kıskancsile bu benzerliğin türlü cilvelerinden ve yurd menfaatini gö lıkla hususiyet aranan bu meselede beni kurtarmalannı rica ettim. Hiç alherkes haline münasib bir aile adı buldırmadılar. Anladım ki bu ad birliği mak için hissesine düşen zahmeti al beni sıktığı nisbette onlara hoş geli maktan çekinmemelidir. Bu aile, hazıryor.» lopa konacağma ulusal fihristi yeni bir O esnalarda <Volto» adile sigara kâterkible zenginlestirmek lutfunda bu ğıdı çıkaran bir musevi vardı. Müşte lunsaydı ne olurdu? rilerine gazetelerle şöyle bağınyordu: Gürpınardan kanmak istiyenler daha cEfendiler dikkat ediniz. Taklidim Musiki âlemin var mı? Fisebilillah sebil!. sebil! çıktı..» de Jean Sibelius HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR Yahudinin bu telâşmdan ilham ala adile tanılan meş hur Finlandiya bes tekârı Sibelius Jobest bırakılan âyan üyelerile saylavlann hann Julius, bu averdikleri diyevler hiç yerinde değildir. yın 8 inde yetmiş Bu diyevler, uzlaşma hislerile hemahenk yaşına girecektir. değildir. Bir uzlaşma havası için yapılaır (Bas tarafı 1 inci sahifede) Maruf san'atkârın genel aftan istifade edenlere bu gibi ye at 10,30 da Sipahi Ocağına giderek ata yıldonümü Finlanrinde olmıyan diyevlerde bulunmak ser binmiş ve manej yapmıştır. General Ismet diyada olduğu gibi înönü bundan sonra Ocağın şerefine bütün dünya membestisini vennemeliydik.» verdiği ziyafette hazır bulunmuştur. Zi leketlerinde de kut «Yaşasm Kral ve Venizelos!» Bu Giridin îraklon kasabasmda mahbus yafette kendilerinden başka Dış Îşleri lulanacaktır. cümleden olarak İs Jean Sibelitu bulunup aftan sonra Atinaya gelenleri Bakanı Tevfik Rüştü, îç îşleri Bakanı Şükrü Kaya, Ekonomi Bakanı Celâl tanbul Radyosu da o gece Sibeliusun karşılamak için yapıl an bir gösteride biryetmişinci yaşmı tes'id edecek ve onun çok kimseler «yaşasın millete banş geti Bayar, General Fahreddin, Ali Said, eserlerinden mürekkeb bir program ren Kralla Venizelos!» diye bağırmıştır. Halis ve Vali Muhiddin Üstündağ da neşr edecektir. bulunmuşlardır. Haricde hulnnan mahkumlar Aynca şahsiyetinden ve bestelerinin îç Hleri Bakanı geldi Atina 4 (Özel) Napolide bulu kıymetinden bahseder bir konferans ta Iç îşleri Bakanı Şükrü Kaya Başbanan ve aftan istifade eden deniz subay verilecektir. lan Yunanistana dönmek için pasaport kanın daveti üzerine dün sabahki trenle Finlandiyamn en büyük bestekân oAnkaradan şehrimize gelmiştir. lannı almışlardır. lan Jean Sibelius 8 kânunuevvel 1865 te Bakan Haydarpaşada Vali Muhid Tavastehusta doğmuştur. Basbakan liderlerle görüşüvor din Üstündağ, Parti ve hükumet erkâ Atina 4 (Özel) Basbakan DemirHelsingforsta VVegeliustan, Berlinde cis, ana yasanın değiştirilmesi ile yeni nile Emniyet Direktörü Salih Kılıç tara Beckerden, Viyanada Goldmark ve seçim meseleleri hakkında parti liderle fından karşılanmıştır. Fuchstan ders almış, 1893 te Helsing forsta müzik profesörü olmuştur. rile görüşmeğe başlamıstır. İki carih mahkum oldu Genel aftan istifade eden General Bestekâr, dünya san'atkârlan arasında Bundan bir müddet evvel Vefada millî duygulardan ilham almakla şöh Gonatas Kralın ulusal birlik siyasasına bir kahvenin önünde Hamzayı öldürmek ret bulmuştur. Eserlerinin karakterinde yardım edeceğini söylemiştir. kasdile bıçak ve tabanca ile yaralarpgeniş bir muhayyile ve intıba kudreti, Kral, Sofulisle görüştü suçlu Hüdeydan; Fahri, Şeyh Ali ve temiz ve kuvvetli bir his erginliği se Atina 4 (A.A.) Sofulis dün öğ Halil haklannda Ağırceza mahkemesin zilir ki san'atine ve tekniğine esas ol leden sonra Kral tarafından kabul olun de bakılmakta olan dava bitmiştir. Bun muştur. muştur. Jean Sibelius birçok senfoni, şarkı, lardan Hüdeydan ile Halilin yedişer seoda müziği parçalan, sonatlar, keman Balıklı hastanesinde tahkikat ne hapislerine; Hüdeydanın aynca üç ve piyano için besteler yapmıştır. yüz lira tazminat vermesine; Fahri ile Ankara 4 (Telefonla) Buraya ge len habelrere göre Balıklı hastanesinde Şeyh Ali de cürümlerinin derecesine göre Türk ortodokslardan Yusuf Petrakisin affı umumiden istifade etmekte olduk yaralanması münasebetile tahkikat ya lanndan haklannda takibattan vazge Kuruçeşmelilerin açtrklan dava ne çilmesine karar verilmiştir. pılmaktadır. ticesinde mahkeme bu semtteki kömür depolannın kaldınhnasma karar vennisti. Kömür depolannm kaldınlması mes«* lesi, Ekonomi Bakanlığmı da alâkadar ettiği için Bakanhk Belediyenin yeni depolar için bir yer tesbit edip etmedığini sormuştur. Haber aldığımıza göre, Bele diye verdiği cevabda, kömür depolan için şimdilik bir yer tayin ermenin mumkün olmadığmı, ancak şehir plânmı yapacak olan mütehassısla görüşüldükfen ve fikri alındıktan sonra bir yer tayin edi lebileceğini bıldırmiştir. Bestekâr Sibeliusun 70 inci yıldonümü Basbakan bugün Zonguldağa gidiyor Kuruçeşme depoları kayboluşu: 3 «e» Bu vaziyet karşısmda şehir plânı yapılıncıya kadar mevcud kömür depola nnın duvarlan biraz yükseltilmek sure tile semt halkına zararlamufl azaltılacağı söylenmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog