Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

5 Birincikânun 1935 CUMHURİYET Şehlr ve Memleket Haberleri j Siyasî icmal Sermed Muhtar Alus Bina vergisinde Birinci konser dün Afyon monopolu Bu sene Amerikaya çok mal sattı Yakın maziden maceralar 3 Bu yıl Uyuşturucu Maddeler lnhisa ki kuşağını mı deseler, padişahlık sızın nnm afyon satışlan fevkalâde müsaid olsun, kuşağımı bırakın denm!) dermiş. [Gencliğinde Tosun, ionralan Bey ve geçen yıldan çok daha iyi bir vazi Beline on kulac mı, on beş kulac mı yiin aba lâkabım almış olan eski kurd, bu yette gitmektedir. Memleketimizden 933 kuşak sararmış. ün yetmişine merdlven dayamış olduğu len takdir olunan gayrisafî iradlar deyılında satılmış olan Avrupadaki afyon Aleksinaç muharebesinde Sırbları daristanbul Konservatuarı, senenin ilk stoku daha bu sene başmda bittiğı içm recelerden geçerek kat'iyet kesbedincialde maşallah gene d'ınc, gene sıhhatli, madağınık eden Ahmed Eyüb Paşanın ye kadar geçen zaman zarfmda iradla orkestra konserini dün gece Saray sine ene keyfi yerinde bir adamdır. Çok gb'rmerd, akıllı uslu, Allah için âmir ve za nn bir kat daha düştüğünden bahisle masında vermistir. Şehrimizde bulunan Inhisar ilk defa bu yıl dünya pazarla mş geçirmış, birçok büyüklerle ülfel eıbit bir adam olduğunu eskilerden bilmi alâkadarlar tarafmdan vuku bulan ta Başbakanımız îsmet Inönü ve refıkalan rında rakiblerile karşılaşmak imkânım iiş, fakat namus ve vekarım bozmamış, yen yoktur. Paşa, kuşağı olmazsa ayağa dil arzuları muaddel iradlann henüz konserde hazır bulunmuşlardır. Başbaka bulmuştur. terd bir erkektir. Başmdan geçen çap lnhisar idaresi bu yıl bilhassa Amerikakalkamaz, hatta oturamazmış bile. ( 6 u kat'ivet kesbetmemiş olduğundan bazı nımız, halkın alkışlan arasmda sinemaya Fakat bunun bulunacağma dair ortamlık maceralarını anlaiman rica edili meret belimde yokken ne vücudüm vü mahallerce muamele mevkiine konul gelmiş ve kendilerine tahsis edılen loca ya ehemmiyetli satışlar yaomıstır. Amerı da hiçbir emare yoktur. tngiliz parlamen>or. Once naz edlyor; sonra yumuşa cud, ne de kafam kafadır. Orduya değil, mamakta olduŞu anlasılmıstır. Bu me ka • afyon ihtiyacmı kâmilen Türkryed^n d l i i seleye dair Maliye BakanlıŞından alâ dan konseri dinlemiştir. or.] tedarik ermiştir. Almanyadaki fabnka tosunun açılması münasebetile Kralın man^aya kumanda edemem!) dermiş. kadarlara bir tebliğ gelmistir. Konser, kalabalık ve güzide bir din lar ve kartel fabrikalanndan talebler vu parlamentoda ve Lordlar kamarasında Kantar idaresinde 300 kuruş aylıklı Büyüklerden, müşir ve vezirlerden daKanunun 27 nci maddede yazıh ka leyici önünde çok muvaffakiyetle veril ku bulmakta ve înhisar idaresi bunlan okunan nutkunda Irrgilterenin şimdiye .âtibim, aylıklar da üç dört ayda bir ya ha kimler kusak sarmazdı ki?... Bahrive yidler ve şartlar dairesinde mükellef kadar takib ettiği politikanm değişeceği miştir. San'atkârlarımız, her çaldıkları karşılamaktadır. ıkıyor ya çıkmıyor ama pek parasız de Nazın Adalı Hasan Pasa, Serasker Rı lere tadil talebi hakkı vermis ve bu tane delâlet edecek hiçbir işaret yoktur. Bu parçalardan sonra dakikalarca alkışlan ;ilim. Perşembe akşamlan, cuma günleri, za Pasa, Yıldız kumandanı Şevket P a leblerin haklı olmadığı nihaî kararla saItalya da bu yıl ehemmiyetli bir alıcı suretle İngiltere hükumetinin zecrî ted ıele salı geceleri karşıdan beni bir gör. sa, Dümeke kumandanı Ethem Paşa, 1 bit olduğu takdirde tadilât komîsyonu mışlardır. ılmuş ve ihtiyacmın mühim bir kısnnı Konsere Mozarhn Don Juan ope Türk afyonundan alarak gidermütir. birleri şiddetlendirmek için çahşacağma Vur içinde yatsın pederden kalma iki ev, kinci Mabeyinci Nuri Pasa... Daha ni masraflannm kendileri tarafmdan tazmin edilmesi mecburiyetini koymustur. rasının uvertürile başlanmış, bunu diger Zecrî tedbirlerin tatbikından sonra da şüphe kalmıyor. İngiltere, nüfuzunu an ki dükkâncık, biraz da dünyalık var. En celeri niceleri, saymakla bitmez. Kanun ve nizamnamenin maddelerinde maruf bestekârlann eserleri takib etmiş talyadan siparisler yapılmaktadr. Bu cak üç tarafça kabule şayan olabilecek jik mirasyedi beyler, en ileride paşa oğulIşte benim belimde de yün kuşak. ö tayin oulnan şartlar tekevvün ettiği tak tir. Konservatuann yeni Şan muallimi iiparislerin bedelinin tediyesi için bir for bir sulhun lehinde kullanacaktır. >an, paşa damadlan benim yanımda san tesi var mı, bak gene yerli yerinde.. dirde mükellefler her sene tadil tale bariton Nurullah Şevket muhtelif par ingiltere hükumeti bir taraftan bunu •lal olabilirler mi acaba? mül bulunursa satıs yapılacaktır. Tende, yaz kış hilâli gömlek. Çarşı binde bulunabileceklerdir. Bakanhğın çalar okumuş ve çok alkışlanmıştır. yaparken diğer taraftan Milletler CemiBaşımda, henüz kalıptan çıkmış, Ha daki yağlıkçılardan ve Zenneciler için amrinde mükelleflerm amrinde mükelleflerm bu haklarını MÜTEFERRlh yeti misakının kendi omuzlarına yükle Bundan sonra Beethovenin Yedinci san Paşa fınnmm çöreği gibi dumanı üs deki dükkânlardan alımrdı. Bezi arşın takyid ve tahdid eden kanunî bir hü diği vecibe ve mükellefiyetleri lâyıkile ifa Senfonisi büyük bir muvaffakiyetle ça tunde, ne omuzdaşvan vapur domanı, ne ıiıı • iı ı • ı ı ı küm bulunmadığı bildirilmistir. Eski Liman şirketine aid edebilmek üzere silâhlannı alelâcele arlınmıştır. Konservatuann bu ilk konseri ı ı r ı • ı • u • ı • L vardı. s a t »dıgı gıbı dıkılmış. olanlan da 'ar?ın Evvelki müracaatleri üzerine konu bir dava tırmak için parlamentodan derhal tahsi de hahyelerınkı gıbı cıger an, yanı ıkısı çok muvaffak olmuş, "orkestra şefi CeHilâli gömleğimin üstünde, alelâde lan iradların talebin vaki olduğu sene ortası, lâ'l ile vişne çürüğü arası bir fes. icinde kat'ivet kesbettirilmemiş olması mal Reşid ve diğer san'atkârlar ardı arEski Liman Sosyetesini tasfive etmek sat istiyecektir. günler açık pembe, havaî, eflâtun frenk dikkati calib bulunmakla beraber bu kası kesilmiyen alkışlarla takdir ve teb te olan sosyetenin eski direktörü Hamdi Fesi, önüme gelen fesçiden almazdım. İtalyaya karşı petrol memnuîyetînin gömleği. Perşembe akşamlan, cumalan vaziyet mükelleflerin ertesi sene yapaO zaman İstanbul fesçilerinin en namhsı, rik edilmişlerdir. le özel kalem direktörü Reşaddan fazla vaz'ından evvel son defa bazı sulh tek salı akşamlan kolalı, göğsü ve kolluklan caklan müracaatlerin kabul ve tetkikiEminönünde, Valide hanmın altındakı Bu konserler hakkındaki tenkidimizi olarak aldıklan beyanile miktan sekiz, liflerınde bulunmak üzere Pariste ingiliz ne mâni teşkil edemez. Muaddel iradNasib. Şimdi Bebek tramvaylan nerede katı, beyaz frenkgömleği. on bin lirayı tutan bir paravı istemişîer ve Fransız Hariciye Nezaretleri H a ların mer'iyet başlangıcmı tayinde mü yannki sayımızda yazacağız. duruyor, tam oracıkta.. Nasibden bir ba O vakitler, sonralan moda olan kuyu dir. Bunlar bu talebi yersiz bulduklanna beş isleri mütehassıslan arasmda yapılan racaat tarihleri esas olduğu için alâka samak sonra, Bahçekapısında, saatçı çemberi yakalıklar daha yok. Yakalık darların ertesi sene vaki olacak tadil dair cevab verdiklerinden mahkemeye müzakerelerden îtalyayı menun edecek Palukanın karşısındaki Karakaş. Şekercı ların enleri kısa, önleri muskavari, yana ta^ebleri kabul olunacaktır. müracaat edilmiştir. bir netice çıkmamıştır. Bundan sonra da Hacı Mustafanm bugünkü dükkânının kırık; gırtlak rahat. serbest... Hoş o ci îstinaf veya temyiz komisyonunca Birleşecek tekaüd sandıklan çıkması beklenmemektedir. Çünkü bu yerinde. Karakaştan sonra, Tophanede, het bana göre değıl; orasmı yumruk gırt tetkik edilmekte olan iradlar kat'iyet mütehassıslar vaktile Besler komitesi ta InhisarJar, liman idaresi, Akay ve Sebilin karşı köşesindeki Tatar Yahya; laklı sıskalar düşünsün. kesbedince bu talebnameler birer tahrir rafından hazırlanan ve M. Musolini taDenizyollan tekaüd sandıklannın bir bir dükkân ötesindeki Vidinli Raşid... de, Koskada, mahallebici Hakkının Ben daha yetişkin değilken, yani ço varakasma ba^lanarak tadilât koraisyoüç rafmdan reddolunan tekliflerin çerçive leştirilmekte olduğunu yazmıştık Bu ıneNe diyordum? Basımda bu sayılı fes'cukken madamaların ligolte (dekolte) nuna verilecektir. sini asamıyacaklardır. Bu komisyonca yapılacak tetkikat neyanda ayni şekilde ticaret odasmda da çilerden birinin, ya Nasıbin, ya da Ka yakalan kadar açık yakah gömlekler Maahaza İngiltere ile Fransa son bir bir sandık yapılarak bu birleşmeye da vardı. Teni beyazca olanlar boynunu, ticesinde muaddel iradların takdir edilrakaşin fesi. teklif yapılmış olsun diye M. Musolini diği tarihle ikinci tadil 4alebi arasmda hil edilmesi üzerinde tetkikat yapılmakPerşembe akşamlan, cumalan, salı göğsünü fora edip kadınlara caka satar geçen zaman zarfında muaddel iradlarnin reddedeceğini bile bile ayın on ikisintadır. geceleri yüzümde güvey tıraşı. Bu tıraşın lardı. dan da en az iki sene devam edecek bir bir uzlaşma sureti Ticaret talebesinin kongresi den evvel RomayaMusolini îtalyanm bilasıl adı sinekkaydıdır. Yaniya cild o ka Bir gün aynaya bakarken kendi ken sebeble ve vüzde 15 ten aşağı olmamak direceklerdir. M. eYüksek Iktısad ve Ticaret mektebi dar sıkı sıkı perdahlanmış ki sinek konar dime: üzere yeniden bir azalma vukuu sabit mellerini yerine getirecek ve şerefini kurtalebe cemiyetinin yıllık top'antısı mek Yahu, dedim, ben de şu gerdanı, olduğu takdirde azalmamn. derecesine ken bacağı kaydığı için bu tabir icad o taracak bir teklif vukuunu beklemediğinteb müdürü ve profesörleri önünde ce göre iradı yeniden konulur. Sabit ol • sineyi fora edıp nazeninleri yakıp kavulunmuş. den itilâfgirizlik göstermektedir. mazsa tadilât komisyonunun masrafları miyet başkanı Medeni Berk tarafmdan Omrümde berbere tıraş olmamışımdır. ramaz mıyım' Millcılcr Cemiyeuie Imiya arcisinaa kanunun 27 nci ve nizamnamenin 5 inacılrms ve idare teftış kurumu raporlan K°ndi elceğizlerim ne gune duruyor. In Derhal, yakası ligolte mahud gömlekbir uzlaşma yolu bulunamayınca petrol ci maddeleri mucibince kendilerine tazf 1 okunduktan sonra üyeler fikirlerini söy giliz usturas'nı kayışa vurup besmeleyi en bir tane diktirdim ve giydim. îstan min ettirilir. memnuiyetinin vaz'ı zarurî olacaktıf. Falemislerdir. çektim mi de<*me perukân gölgede bıra bul ici meded Allah!... Burada nazari dikkate almacak cihet Müteakıben eski idare heyeri üve kat bu tedbirin çok tehlikeli olduğu ne Meselâ Kalpakçılarbaşmdan geçiyo kınm. Hâlâ da kendim tıraş, olurum, eski iki tadil talebi arasında gecen müddet leri ibra edilmişlerdir. Yapılan yeni se İtalyanların ne de bunu vazedecek dev rum, veya Yeşiltulumbadaki kahveleri zarfmda muadil iradların yüzde 15 ten usul usturamla. çimde son smıftan Medeni Berk, Ismail letlerin nazanndan kaçmıyor. Petrol a^ağı olmamak üzere azalmasıdır. AzalEvel Allah, on beşimde bıyıklarım ter birinde nargile tokurdatıyorum, ve yahud ma nisbeti bu dereceden aşağı olursa Muhlis Königil, Zihni, ikinci sınıitan memnuiyetinin vaz'ı Italyan müdafaa lemişti. Çabuk çıksm diye fındık çürü Divanyolundaki Arifin kıraathanesinin iradlarda tadilât yapılmaz. Ancak bu Zühtü, Galib Arioğul, Fuad, birinci sı kuvvetlerini hareket edemiyecek bir ha ğüne, bademyağına, tıpa isine yanaşan penceresi önünde tavla oynuyorum. Artık hüküm ferdî tadıl muamelelerine münnıftan Fuad Şevket, Muammer büyük le getireceğinden bu tedbir ordu ve do lardan olmadım. 17 yaşımda burdum. geçen kumrulann attığı lâflan dinle: nanmalarla yapılan abluka kadar mü hasırdır. bir ekseriyetle secilmişlerdir. A, a, a!.. Kaymaktabağını biz ka sırdır. On sekizimde tıpkı sülüs vav gibiydiler. olacaktır. Bunun icin Italyada çı Mevzü tadil muamelesi kendilerine DEMtZ İSLERİ essir Tribuna gazetesi, Roma hükumetinSırtım da mükemmel giyimli ha... I dın sanıyorduk, megerse Yusuf misali bir has olan hükümler dairesinde cereyan kan Bunlardan da resim alnır mı: ' nanır mısm, bu yaşta bile yün fanilâ ne delikanlıymış ayol!.. eder. Bakanlık emrin yanlış tatbik edilCanakkale kazası tahjdkatı den mülhem olduğu zannedilen bir ya Böylesine şehzade gögsü derler. memesine dikkat edilmesini de bildirdir bilmem. Fanilâ lâhnm olduğu yerden Çanakkale vapuru kazası üzerinde zısında petrol memnuiyeti bir harb ted Eczacılarla diger bazı hususî müesseka^anm... Ha, o var; yalnız yün kuşak Cennetmekân Sultan Aziz efendimizin se sahibleri alâkadarlara müracaatle ahş tahkikatta bulunmak üzere Ankaradan biri olup Italya tarafmdan bilmukabele nurtoplan Yusuf lzzeddin ve Mahmud sız vapamam. ve ilân parası işbden şikâyete kalkmış gelmiş olan Ekonomi Bakanlıgı fen he harb tedbirleri alınacağını ihtar etmek Yün kuşak ilâcdır ilâc. Erkeğin beli Celâleddin efendilerin kar gibi sinecik lardır. Bunlar yakında kendi cemiyet yeti azalan işlerini bitirmiş ve raporla tedir. ne, damarlanna, iliklerine kuvvst verir; lerinin ayni. tkisi de Kâğıdhanede, iki a Amerikalı seyyah gelmiyecek îtalyanlann 40 sene evvel Aduada leri vasıtasile dc hükumete müracaat e nnı hazırlamışlardır. vücudüne can ve derman katar; insanı dım ötemizden atla geçerlerken bu göz Ötedenberi memleketimize sevvah kaKazanm idarî tarafını tetkik eden De uğradıklan hezimet, petrol memnuiyeti derek şikâyette bulunacaklardır. Bu şipulad gibi saglam, pire gibi atik yapar. lerimle görmüştüm de ağzımın sulan ak fileleri taşıyan Amerikan ve îngili/ kumkâyete sebeb son zamanlarda kendi duk nizyollan Müdürü Sadettin de raporunu yüzünden uğrıyacağı bozgunluğun yanmIspatı mı, bak pehlivanUra... Kuşak sa mıştı. panyalan, siyasal durumdan dolayı Ak kânlannın vitrinlerinde yaptıklan rek •hazırlamıştır. Hâdise tahkikatının tek da hiç kalacaktır. îtalyanlann böyle bir Delikanlıdaki gerdanm beyazlığı deniz seferlerini bu sene tatil etmişlerdir. ran yıkılmaz, devrilmez, yenilmez. nik noktalardan verdiği neticeler bugün vaziyete sessiz sadasız düşmeğe razı ol lâmlardan teşhir parası diye aynca metSultan Aziz ki, gücü kuvveti meşhur na, tombulluğuna baksanıza kardeşler!.. Bu kumpanyalar, her sene doğu mem le murabbama 5 kuruş Belediye parası Ekonomi Bakanına sunulacaktır. malan beklenemez. îtalyanm nevmidane <du. Onun devrinde 9, 10 yaşlannda bir Sırtındaki keten gömlekten farksız billâ leketlerine taşıdıklan gezginleri, bu se istenilmesidİT. Söylendiğine göre şaftm kmlmasmda bir harekette bulunması nihaî neticesi geçocuktum, fakat büyüklerden duyardım. hi!.. ne Cenubî Amerika ile, Cenubî AfrisaBu kabil magaza sahibleri: «öteye kimsenin kabahati ve ihmali olmadığı an ne kendisi için bir felâket olsa bile bütün Artık bendeki keyfi, fiyakayı seyret. ya götürmektedirler. Bir oturusta koca bir kuzuyu göğdeye aAvTupayı sarsacak ve ihtimal hiç bekleberiye astığımız afişler için lâzım gelen laşılmıştır. tarmıs. Okkalık ekmek ona vız gelirmiş. Hemen fesi sol kaşımın üstüne yıkar, bıBu itibarla bu sene memleketraize az Belediye rüsumunu nilmiyen vaziyetler doğuracaktır. Işte bu veriyoruz. Fakat Bir elensede de baspehlivanlan yıkar vık bura bura bu iltifatlan dinlerim. gezgin gelecektir. Bunlar da, Tuna üYeşilköydeki hâdise vahim akıbeti düşünen bazı hükumetler kendi dükkânımızda kendi vitrinimizde mıs. Işte böyle zorlu adam... Ne dermiş Kadınlar pek orta malı değilse, yüksek 7erinden gelecek olan şimalî Avrupalı Dün Yeşilköy Belediye hekimliğinden petrol memnuiyetini tatbikta istical gös kendi malımızı ilân ertiğimiz için parn çe tabakadansa gülümserim; kaş, göz ibiliyor musun? termek istemiyorlar. Petrol memnuiyeti gezginlerdir. vermek garib olur» diyorlar. Bu dük şu mektubu aldık: (Söz temsili, bana sorsalar, padi saretlerine girişirim. İngiliz sefaretinde matem «3/12/935 tarihli gazetenizde (İstiyo nin vaz'ı için ilk teklifi yapan Kanada kân sahibleri usulen tabelâ rüsumunu da (Arkası var) şahlı^ını mı verirsin yoksa belinde İngiltere Kralı Beşinci ]orjun kız vermektedirler. nazırlarından biri olduğu halde şimdi ruz) sütununu okudum. kardeşi Prenses Viktorya Ölmüştür. Bu Hâdise tamamen yanlış şekilde gaze Kanada hükumeti bu memnuiyetin vaz'ı Yaphgımız tahfeikata nazaran esaser aleyhinde karar vermistir. Kanada petrol münasebetle dün İngiliz sefarethanesi Devlet Şurasının bu hususta verdiği bir tenize aksettirilmiştir. Doğrusu şudur: 28/11/935 günü ta müstahsili bir memleket olmadığından bu matem tutmuş ve bayrağrm yarıya b karar vardır. Bu kararda her hangi bi> babetimize mesai haricinde bir hasta karan memnuiyetin tatbikına tesir etmiyedirmiştir. sahsın müstecir veya sahib olduğu bina Alman elçisinin kabul resmi da kendi işine dair yaptığı bir reklâm içir müracaat ediyor. Hasta Belediye hudu cektir. Lâkin vaziyetin vahamet ve ne * du haricinde Feris köyünde Hüseyin kılstanbuldaki Alman kolonisile tanış teşhir parası vermeğe mecbur olmadığı zı Gülsümdür. Günlerdenberi kanlı a 7aketini anlatması itibarile çok manidarmak üzere Ankaradan şehrimize gelen bildirilmektedir. melden rahatsızdır. Derhal muayene e dır. NIUHARREM FEYZl TOGAY Alman elçisi fon Koller bugün Alman Alâkadarlar bu karara da istinad e diyorum. Dizanteri şüphesi üzerine haskonsoloshanesinde Alman kolonisi üye decekler ve Belediye memurlan vasıta tanejre gitmesi lâzım geldiğini söylüyolerini kabul edecektir. Bu münasebetle sile yapılan bu tahsilâtın gaynkanuni ol rum. İlmühaberi olmadığı cevabını veKÜLTÜR ÎŞLERİ rivor. Bu vaziyette hastaya biri se gece de, Yüksekkaldınmdaki Alman dugunu söyliyeceklerdir. rüm, diğeri kalbi takviye ve kanlı amekulübünde ailevî bir toplantı yapılacaktır. memurlarınm SAGUK ÎSLERİ li kısmen durduracak şırmga yapıl Kültür kültür memurlan toplantısı GÜMRVKLERnk Kaza dün Kültür ması icab ettiğini orada bulunan diğer Müsteşar Canakkaleye gitti hastalar yanmda söylüyorum. Derhal Direktörlüğünde toplanarak kendilerine Başmüdüre dair verilen Evvelki gün Trakyadan şehrimize ge kabul ediyorlar ve iki şırınga ilâcınm aid vazifeler hakkında konuşmuşlar, fahavadis hazırlamışlardır. bedeli olan iki lirayı derhal vermeği aliyet programlannı Dün Ankaradan gelen haberler Is len sıhhat müsteşan Hüsamettin dün akşükranla kabul ediyorlar. Hasta resmî Bugün de toplantılanna devam edecek tanbul gümrükleri Başdirektörü Seyfinin şam Canakkaleye hareket ermiştir. Hüdairede soba yanmadığı icin şiddetle ü lerdir. Bugünkü toplantıda himaye İzmir gümrükleri Başdirektörlüğüne ta •sametrin Gelibolu ve Çanakkaleve yerle? şüdüğünü sövlüyor. Acıdığım için evicemiyetleri ve diğer teşekküller hakkmda tirilmiş ve yerleştirilecek göçmenlerin vaGönderdiğim fotoğraf bir fırtınah yin edilmekte olduğunu bildiriyordu. FaSinop (Özel) Bu yıl kış me kadar götürüp esbabı istirahatini l'onuşacaklardır. mevsimi başladığındanberi Karade günde limanın bir göl gibi durgunluğu kat bu tayinden ne Seyfi haberdar bu ziyetini görecektir. teminle beraber bu şırıngaları yapıyo nizde sürekli, büyük fırtınalar ol nu, limanda bulunan vapurlann bir kıs lunmaktadır, ne de bir emir gelmiştir. rum. Aldığım iki lira muayene parası Tedrisat için bir plân yapılacak İstanbul Kültür Direktörlüğü, tatbik İzmir gümrüklerinde bazı ıslahatın ya değil, şırmga parası da değil, sırf kenmuş, bu yönden vapurlann seyrüseferı in mını göstermektedir. 9 Ramazan 1354 edilmekte olan terbiye ve tedris usulle dimden yaptığım ilâcın parasıdır. tizamını kaybetmiştir. Bu fırtınalar se 5 Birincikânun 1935 [ Sinop limanı bir şimendifer hattile pılacağı malum bulunmaktadır. Fakat Belediye tabibi fıkaraya bakmakla rini bir plâna raptetmeğe ve bu plâna bebile iskelelere haftalarca vapurlar ug Çankın hattına ve yahud Vezirköprii is şimdiye kadar İstanbul Başdirektörünün Ezant Ezanf kanunen mükelleftir. Fakat cebimden göre her noktada tatbik ettirmeğe karar rıyamadığından satılmış birçok millî mah tikametinden Havzaya baglandıgı tak Izmire tayini mevzuu bahsolmamıştı. 5,24 12,43 Imsak meccanen ilâç vermekle de mükellef vermistir. Bu plânın hazırlanması için sulât yığın halinde iskelelerde topiunıp İstanbul Gümrükleri Başdirektörü SeyGdneş 2,28 7,09 [ değilim. Yaptığım insanî vazife haddindirde Karadenizde hiç eşi olmıyan bu lıayın on ikisinde, bütün ilk tedrisat mü kalmıştır. fi bundan üç yıl önce Galata gümrüğn öğle 7,23 12,04 mandan yurdun her parçasınm her yönden ziyadedir. Cünkü kcvlünün sırın fettislerinin iştirakıle bir toplanh yapı enspektörlüğünden Başdirektörlüğe ge Hertürlü fırtınalardan tamamen ma den faydalanacaklan muhakkaktır. ıkindi 9,47 14,28 gasını, muayenesini Belediye tabibi de lacaktır. Plâna raptedilecek tedris usultirilmiş bilhassa sonradan meydana çıkan 1 Akşam sun olarak Karadenizde yalnız Sınop 12,00 16,41 ğil, hükumet doktoru yapar. Takdir eVatanm her tarafını demir aglarla o kontenjan, klering, takas ve zecrî tedIeri bastırılarak her mektebe gönderile •> limanı vardır. Başka limanlarda i) ya 1,38 18,19 dilecek yerde dnktor iki lira şırmga pa Yatsı ren hükumetimızden bu önemli Jimana birlerin tatbikah işinde cektir. muvaffakiyet pamıyan birçok vapurlar bu hrtınaiarcl. rası Hİdı demek vicdansızlık olur.» da demir elini uzatmasını bekliyoruz. göstermij bir gümrilk âmiridir. Suıop Hmamu* ııgınıriar. Evvelki kısımların hulâsası gece verildi Yüzde on beş nisbetinde tenzilât yapılabilecek San'atkârlarımız çok Mükellefler tarafmdan 1837 sayılı bimuvaffak oldular, na vergisi kanununun 27 nci ve nizamnamesinin 46 nci maddeleri mucibince vuku bulan müracaatler üzerine tadi alkışlarla karşılandılar İngiliz politikası değişmedi H ngiliz kabinesi son yaptığı topıanhdâ II İtalyaya karşı alınan zecrî tedbirle * rin petrola da teşmiline karar verdi* îngiltere ile beraber diğer elli devletten hemen hemen hepsinin bu zecrî tedbire muvafakat edecekleri muhakkak sayıla bilir. Onsekizler komitesi 12 kânunuev • « velde bu yolda karar verecektir. Meğerki o zamana kadar üç tarafı yani Mil letler Cemiyetini, İtalyayı ve Habeşis tanı tatmin edebilecek bir uzlaşma şekli bulunabilsin. Artık bu kadarı da çok fazla! Hususî vitrinlerden de teşhir parası istenmiş Karadenizin en emin limanı Sinob
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog