Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Hasan zeytinyagmdan ve Hasan ıtriyatından ve Hasan kreminden yapılmış çok mükemmel sabundur. Türkiyede bunun kadar güzel sal Hasan Sabunu ile yıkanmalıdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbî ve saç için çesidleri vardır. Mutlaka HASAN markasına dikkat ediniz HASAN SABUNLARI 12 CUMHURÎYET S B'ıincikîuiun 1923 , nefis, sıhhidir. En nazik cildli kadınlarla çocuklar ve bebekler mutlaka DEPOSU: ANKARA, ISTANBUL, BEYOĞLU. Gaib aranıyor Bundan takriben 12 sene evvel Ispartadan Istanbula kaçınlıp şımdı burada sefilâne yaşıyan bir kız aılesıni ara maktadır. İsmi Emetidir. 20 yaşındadır. Babası, Isparta civarında €Gelendost> lu çiftıç Mevlud. Annesi, <Avşar> lı Lâle. İkisi de ölmuştur. Kaçınlmazdan bır müddet evvel Ispartanm Gölcuğunde Ibrahun oğlu Zuhtü ısmınde bır çıftçınin evinde evlâdlık olarak bulunuyor du. Orada ısmı «Guluzar» dı. Aynı za manda Ispartanın tAvşar» kazasında Helime isminde bir teyzesi vardır. Emetı kendılermı bulup onların yanına iltica etmek istiyor. Gazetemize «A. H. Ş > ye müracaat etmelerıni insanıyet namına rıca ederız. Osram OÜJVÜUJLEL&IL RGRILRRI R0MRTI1MR VEGRIP IÇİN REOSIL TABIKT öksürük, Grip, Göğüs nezleleri, Soğuk alğınlığından Si/i Çünkü çifte spirelli yeni OSRAM "D,, lâmbalan ucuz lâmbalara nazaran yüzde 40 fazla tasarruf ed erler. OSRAM " D „ kurtaracak en eyi ilâç budur. Rovcr Tj:tlx»ratıınrı OSRAM RADYOLiN in Mükemmeliyeti hakkında en son ve en doğru sözü size o söyliyecektir. Bembeyaz, pml pml parhyan dişler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli diş etleri, temiz bir dil, mikrobsuz bir ağız... îşte Radyolinin eseri! mpullerini kullananlar hesablannı bilen kimselerdir. G. B. MARKAYA DİKKAT JUVEL gaz ocaklan ve BARTHEL Kaynak lâmbalan taklitleri sürülüyor. Hakikileri isteyiniz. Bulunmadıgı takdirde Türkiye umum sahş deposuna Dejö Giyarmati. Istanbul Kurukahveci han 21 Müracaat ediniz. Dr. Cevad Tahsin İDRAR, KAN, KAZURAT ve sairenin tahlillerini yapar. Divanyolu ortasında. Tel. 23334 KiMYAGER tstanbul 5 inci icra memurluğ^un • Yalnız bir tüb kullandıktan dan: Mahcuz olup bu kere paraya çev sonra aynaya bakınızî rilmesine karar verilen önne ve dikiş makineleri 16/12/935 tarihine mu »adrf pazartesi günü taat 14 16 da açık arttırma ile satılacagın<Ian talib olanlarin Mahmudpasa Süruri mahal lesinde Çiftesaraylar caddesinde 65/1 No. lı fabrikada hazır bulunacak meınura müracaatleri. Saç dökülmesi ve kepeklerden V kuttulmak ıçin e " mü«»s«ir ilâc KANZUK MEYVA TUZU PETROL NİZAM Kasımpaşa Nüfus memurluğundan: Ha«köy Kulaksız M. ve caddes 1304, 58 cüd, 20 nci sahefede kayidl ölü Yorgi oğlu Hambu bu kere beşinc hukuk mahkemesinden aldıği ilâmla kendi adı Orhan ve baban adını da Adem olarak tashih edilmiftir. RADYOLİN kullanmaya başlayınız! Eski gümüş mecidiye ve aksamının l çubat 936 tarihinden itibaren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamıyacağı ve bunun hilâfında hareket edenler hakkında takibat yapıla • cağı 2257 numarah kanun mucibince ilân edilmişti. Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni halkımızın elindc mevcud bulunan eski gümüş paraların gerek vergi borç larına tediye edilmek ve gerekse ilân olunan fiatler üzerinden tebdil ettirilmek ıçin Malsandıklarına müracaat etmeleri tekrar ilân olu«3524» (3527) nur. Bugünden itibaren sabah akşam Bahçe meraklılanna Her ne çeşid fidan ararsanız Orta köyd« Va»ilin bahçesinde bulabilir sînîz. Kataloğumuzu Utiyenlere gön deriyoruz. Maliye Vekâletinden: t Pektorin Pektorin.. Pektorin Öksürüğünüz mü var ? Nezle mi oldunuz? Bronşite mi tutuldunuz ? rENKAZ SATIŞIı Herekede, Hereke fabrikası amele binalarından 46 metro boyunda ve 7.65 metro eninde iki katlı ve 33 qdalı ahşab bir bina yıktırılarak enkazı satılacaktır. Taliblerin birinci Vakıf hanında asma katta Feshane Şirketi merkezine müracaatleri ilân olunut. Bütün dünyamn en hoş meyva tuzudur., Yurdumuzun nefis meyva usarelerinden istihsal edilmiştir. ^^m^^m^^^mmt Her eczanede bulursunuz. ^^^^^^^M^M Pektorin'den şaşmayınız! Pektorin lstanbut Evkaf Müdiriyeti ilântarı \ Değeri Pey parası Lira K. Lira K. 2400 00 180 00 ENKÂZ Sultanahmedde Firtızağa mahallesinde Ticarethane sokağmda Alemdar nahiyesinin işgal ettiği bina enkazmın üstermesi 9/12/935 pazartesi günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. fsteklilerin Mahlulât kalemine gelmeleri. (7397) Bay Ve Bayantara Müjde Herşeyinizi soğuk su ile kat'iyyetle temizliyen Pektorin KUTUSU 3 5 KUKUŞ Pektorin Lise Hazırlık Sınıfı Muntazam bir tahsil takib etmeksizin lise sınıf bitirme ve olgun luk smavlarına hariçten girecek gencleri bu sınavlara hazırlamak üzere (Yuca Ülkü) lisesinde bir (Hazırlık sınıfı) açılmıştır. öğrem saatleri, iş sahiblerinin de bu öğremleri takib etmelerine müsaade edecek şekilde tespit olunmuştur. öğretmenleri en kuvvetli lise öğretmenleridir. Kayid ve kabul şartlarını öğrenmek, kaydolunmak için hergün «15,30» dan sonra Cağaloğlunda Yuca Ulkü Lisesi Muamelât Bürosuna başvurulabilir. Tel: 20019. öğremlere birincikânunun beşinci perşembe günü başlanacaktır. SEŞİR KEH/ilMJIKMUT CEV1T ECZINESİ. SIRKECI Sahîb ve Batmuharrtn Yantu Müduruı H.kmet Münif Nadt madenî, nebatî Türk tertibi kalıb halinde çıktı. Bakkalınızdan arayınız. Deposu: Galata Bankpazar, Şarab iske'esi No. 502 Telefon : 43975 I Omumi nefriyati idare eden Tazt tflert Mafbaacılık ve Neşrtyat TÛTK Anontm Ştrketı . tstanbul Aradığınız doğru takvimi ve lüzumlu malumatı yalnız (ECE) muhtırasındabulabilirsiniz. Muhtelif boylarda lOçeşid üzerîne hazırlanmıştır. Bütün kırtasiyeci ve kitabcılarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi. Afitab mağazası Mehmed Sadık No. 111 !„ . ! • • ı •• » «* . » /nAinı i . ı ı ı ı . ı . . . » » ! . ı.#»ı » . ^ . . . . . 1936 ECE MUHTIRASI ÇIKTI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog