Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

S Birincikântm 1935 CUMHURİYET ilâclarınızı [:;;;:; SALİH NECATi 11 den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır CN COZCL ftÛYALARINttl KUJTTÛYO FOSFOTİN NECATİ tŞLETMESt Acentaları: Karaköy Köprübaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bunanla beslenen yavrular tombul ve kuvvetli, neşeli olur. S. HAYALOGLU Ticarethanemde saiıbn bilumum mallann pak ve hilesiz olduğunu aureti kat'iyyede temin ederitn. 1 Kinunuevrel 935 den itibaren halihazırdaki fiatlara zam yapmaksızm yüzde 10 tenzilat yapacağımı arz ile bir defa teşrifleri menfaatleri ıktizasındandır. P AK Y AG C I YA/TIKVt Denizvolları MERSIN YOLU TELEFON : 21530 Yağ meselesi haledilmiştir. latanbul Balıkpazar caddesi No. 10 \leniis Kremı K 1 VENÜS yaptığı tesfr itibarile harikalar kremidir. ££> ÛMfcR & A U ÖÛLU KIUTÜVO fA KAPAU ZARF USULİLE İGENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: 1 Nazilli basma fabrikası esas binaları inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 1.711.992 lira 35 kuruştur. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi. b) Mukavele projesi. c) Fennî şartname. d) Hususî şartname. e) Metraj ve keşif hulâsa cetveli, f) Projeler. / Istiyenler bu evrakı 50 lira mukabilinde Sümer Bank Ankara şubesinden alabilirler. 3 Eksiltme 25 birincikânun 1935 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki Komisyonda yapılacaktır 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 a) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 62.109 lira 77 kuruş muvakkat teminat vermesi. b) Ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi. c) 2490 No. lı kanun mucibince teminat mektubu vermeğe salâhiyetli bir banka tarafından verilmiş 1.711.992 lira 35 kuruşluk bir işi hâlen yapabilecek malî bir iktidarda olduğunu mübeyyin bir şehadetname ibraz etmesi. (b) maddesinde anılan ehliyeti fenniye vesikası banka tarafından teşkil edilecek bir heyet tarafından verilecek« tir. Istekliler bu gibi büyük işleri muvaffakiyetle bitirmiş ; olduklarma dair vesaiki en geç eksiltme tarihinden üç gün evvel bu heyete ibraz etmeğe mecburdurlar. ....;. . 6 Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulun • malıdır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet iha • le saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarf ın ka nunî şekilde kaDatılmıs olması lâzımdır. SUMER BANK EKSİLTME İLÂNI Kuştüyü yastık yüzile beraber 75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, yorgan, yastık takımı 25 lira, kuş tüyünün kilosu 75 kuruştur. Kuştüyü salon yastıkları bulunur. îstanbul 4 Uncii icra memurluğundan: Bir borcdan dolayı lzmit icra*ınca haczedilip satışına karar verilen gazoz fabrikası makmeleri, gazoz sandıklan, »tfe re sairesi 2/1/936 çar pamba günü saat 10 • 11 de Ortaköy Portakal sokak 9 No. da birinci açık arttırma ile •atılacagından isteklilerin memuruna müracaatleri üân olunur. (17318) ERZURUM vapuru 5 birincikânun PERSEMBE günü saat 11 de PAYASA kadar. (7658) ANKARA vapuru 5 birincikânun PERSEMBE günü saat 20 de HOPAYA kadar. (7659) TRABZON YOLU Herkes onu sevdi, Herkes onu istîyor, Ve şimdi herkes onu Kullanıyor. İSKENDERİYE YOLU P0STALARI Görülen lüzum üzerine Is • kenderiye yolu postaları mu • vakkaten tatil olunmuştur. Salı günleri kalkacak postalar lzmire kadar gidip persembe günleri Izmirden dönecekler dir. (7686) Evliya Zade NUREDDİN EREN Ecza alât ve ıtriyat deposu, Istanbul Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 30 Ton Bor yağı 20 » 20 numaralı yağ 10 » 25 » » 20 » 35 » » 6 » 26 » » 46 > » 10 Tahmin edilen bedeli 54840 lira olan yukarıda miktari ve cinsi yazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko misyonunca 11 birincikânun 935 tarihinde çarşamba günü saat 14 te pazarhkla ihale edilecektir. Şartname iki lira 30 kuruş mukabi Iinde Komisyondan verilir. Taliblerin muvkkat teminat olan 3438 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (7624) I Devlet Demiryolları ve limanları ışletme Umum Idaresı ılânlarl Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı «2» grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek suretile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci Işletme Komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alıutacaktır. Iştirak etmek istiyenlerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminatla kanjınun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığına dair be • yaııname vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa Birinci Işletme Komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 1 85 kalem lâboratuar ve cerrahî aleti, muhammen bedeli 1100 lira ve muvakkat teminatı 82 lira 50 kuruş olup 26/12/935 cuma günü saat 10 da. 2 10 aded tevkif musluğu «2 i 3 pus» 20 aded tazyikli su musluğu, 16 aded klapeli tevkif musluğu «1, 1 i pus» muhammen bedeli 92 lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 6 lira 90 kuruş olup 20/12/935 cuma günü saat onda. (7660) Ankara Cezaevi Müdürlüğünden: Ankara Cezaevinin «7» ay «10» günlük ekmek ihtiyacı için 21/ U/935 tarihinde açılan kapalı zarf usulile münakasaya bir istekli zuhur etmediğinden ayni şerait altında 21/11/935 ten 31/5/935 tarihine kadar «6» ay «10» günlük ekmek ihtiyacının bir ay zarfında pazarhkla alınmasma karar verilmiştir. İsteklilerin «1429» lira «56» kuruş teminatı muvakkate akçesi veya o miktar banka mektublarile birlikte hergün öğleden sonra Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde müteşekkil Komisyona mü racaat etmeleri. ' L Birinci ekmek çıkaran fırmların da bu pazarhğa îştirak etme leri için Ankara Belediyesinden müsaade alınmıştır. Yalnız hapisaneye münhasır olmak üzere birinci ekmek çıkaran fırınlar ayrıca ikinci ekmek çıkaracaklardır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Cebecide Cezaevi Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «3555» (7662) Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Okulumuzun 935 malî senesi sade yağı ve ekmek ihtiyacının eksiltmesine talib çıkmadığından bu ihtiyac aşağıda gösterilen günlerde pazarlık suretile Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyon tarafından ihale edilecektir. İsteklilerin şartnamesini görmek için Yıldızda Okul Kalemine ve eksiltme için Komisyona müracaatleri lüzumu ilân (7669) olunur. Muhammen thale tarihi Nev'i Teminatı fiati Miktari Lira Kuruş 5/12/935 saat 14 te Sade yağı 321 95 300 4500 11,25 2000027000 7/12/935 saat 10 da Ekmek 263 < B Ünîversite ve Arttırma, Eksiltme Komisyonundan: I Emlâk ve Eytam Bankası ilânları | Pazarlık Eczecı okuluna lüzumu olup universite Rektörlüğünde bulunan listede yazılı ecza Universite Rektörlüğünde toplanan Komisyon • da 19/12/935 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 3041 lira 15 kuruştur. Şartname ve liste hergün Universite Rektörlüğünde görülebilir. Istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 228 lira 10 kuruşluk teminat mektubu veya makbuzlarile ihale günü saat 14 te kadar zarfları vermiş olmaları lâzımdır. (7586) Kiralık Emlâk Depozito Lira 142 Anadoluhisannda Küçüksu volisi. 100 165/9 Galatasarayda Avrupa pasajında 9 No.lı dükkân 85 165/24 » "» » kapı mahalli. 60 Yukarıda yerleri yazılı emlâk bir ve üç sene müddetle kiralanmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 16/12/1935 pazartesi günü saat onda şubemize gelmeleri. «280» (7671) Esas No.sı Mevkii ve nev'i Tekirdağ Urayı Başkanlığmdan: Tekirdağ şehrinin halihazır harita ve plânı yaptırılacağından gerek yalnız haritayı ve gerek her ikisini yapmağa talib olanların Tekirdağ Urayı Başkanlığma müracaatleri ilân olunur. (7665) Devlet Demîryollarından: D. D./84 numaralı gidiş dönüş yolcu tarifesinin birincikânun 935 sonunda bitecek olan mer'iyet müddeti mart 936 sonuna kadar ve ayni şartlarla üç ay daha uzatılmıştır. (7625) ( «3534» TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI Anonim Şirketinden: Eskişehir Şeker Fabrikasından ve lzmit yolile denizden 1936 senesi zarfında tstanbula getirilecek şekerlerin nakliyesi 21 ilkkânun 1935 cumartesi günü saat 11 de Şirketin İstanbulda Bahçekapıda Taş handaki bürosunda kapalı zarf usulile talibine ihale edilecektir. Şartname ve tafsilât Şeker Bürosundan ahnabilir. Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: Fiat Münakasa M. teminat saati tahminî Cinsî Miktari 3300 L. 247,50 L. 14 te Zeytin tanesi 20,000 Kg. Şeker 30,000 » 7929 » 595 » 15 te Yukarıda cins ve miktari yazılı iki kalem yiyecek kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 11 birincikânun 935 tarihine raslıyan çarçamba günü hizalarında yazılı saatlerden bir saat evvel teklif mektublarmı, muvakkat teminat makbuz veya mektublannı ve kanunî belgelerini Komisyon Başkanlığma vermeleri ve şartnamelerini görmek ve aimak istiyenlerin Kasunpaşadaki Komisyona başvurmaîan bildirİlir. (7431X ALT E VAAOI Mii.yONi.AR, VAROI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog