Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURtYET 5 Birincikânun 1935 ACI BADEM KREMİ Acı badem kremi cilde ya rar. Cilde hayat, düzgünlük ve taravet verir. Cildin kirlerini, zehirlerini, fena yağlarını te mizler. Buruşukluklarını, lekelerini, çillerini, ergenliklerini, sivilcelerini izale eder. Çirkin çehreyi şrüzelleştirir ve ihtiyarPI ffencleştirir. Fakat acı badem kremini herkes yapamaz ve bu kremi mutlaka acı badem yağile yapmak lâzımdır. Bu hem müşkül ve külfetli, hem pahalı bir iş olduğundan biraz acı badem, esansile vazelin yağını karış tırarak yapılan kremleri kul lanan bayanlar cildlerini bo • zuyorlar. Halis acı bademden pek bü yük fedakârlıklarla istihsal edilen hakikî acı badem yağını krem haline getirmiş olan koIonyasile ve müstahzaratile meşhur eczacı Hasandır ki: Itriyatı Fransızların (Koti) si kadar nefis ve cazibdir. Hasan acı badem yağı kremile, Hasan yağsız kar kremini ve Hasan yarım yağlı gece kremini bayanlar seve seve kullanmakta ve eczacı Hasanı terrik etmektedirler. Sabun, kolonya, Iosyon, lâvanta, briyantin, saç suları, sürme, pudra, tıraş bıçağı, diş fırçaları, diş suları, diş macunları ve her türlü ıtriyat ve müstahzaratta mutlaka Hasan markasını isteyiniz ve arayınız. Hasan deposu: Ankara, îst»nbul, Bevoelu. HASANı Haydar Rifafın eserlerinden: Kuruş 35 TÜRK ANONtM ŞİRKET1 İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Galata şubesi Tel: 43663 VAPURCULUK MERSİN YOLU Felsefe Epikür Küçük Hikâyel Lenin Mezhebi Hep Vatan için Hep Millet tçin îlmî ve Hayalî 1 Sosyahzm ) Stalin Cinayet ve Ceza Tarih Felsefesi Heraklid 30 100 75 60 60 50 150 DUMLUPINAR vapuru 8 birincikânun PAZAR günü saat 10 da Mersine kadar. 75 125 25 Daiıiliye hastalıklan VE Doktorlara m / 250 gramlık ambalâj T U R Y A Ğ saf, hazmı kolay ve bütün yemekler için kullanılan mükemmel bir nebatî mutbah yağıdır. Çok idareli olup, ateş tesirile tebahhur edecek hiçbir maddeyi muhtevi değildir. Kendi ambalâjmda birkaç ay taze olarak muhafaza edilebilir. Saf nebatî T U R Y A 6 çok lezzetli olur. ile pişirilen yemekler Fatih icra memurluğundan: Bir borcdan dolayı haczedilip paraya çevrilmesine karar verilen ev esyalarının birinci ihalesi Galatada NeYüzlerce müellifin tetkiki ile catibey caddesinde 186 No. lı hanemeydana gelen ve Prof. Dr. de 6/12/935 cuma günü saat 11 den MATTHES'in derin görüşleri sonra açık arttırma «uretile yapıla ile bütün dahilî hastalıklan caktır. Birinci ihalede kıymeti mu ihtiva eden 900 sahifelik ve hammenesinin % 7 5 ini bulmadığı takdirde ikinci ihale 13/12/935 cuma gü125 resim bulunan çok kıymet nü saat 11 den sonra yapılacaktır. ts li bir eserdir. Fiyaü 6 liradır. teklilerin mahallindeki memuruna Sahş yeri: Ahmed lhsan matbaası müracaatleri ilân olunur. (17321) 1 GENEL TEŞHİS Dr. SADULLAH Nulku D oktor Belsoğukluğu PROTEJİNDİR ve FRENGİYE yakalanmamak için en iyi ilâç ancak Cild ve zührevî hastalıklar mütehassısı. Ankara caddesi No. 43. Pazardan başka her gün sabahtan akşama kadar. TeL 23899. FEYZİ AHMED Şirketi Hayriyeden: Birinrikânunun yedinci cumartesi akşamından itibaren Ramazân zarfında cumartesi, salı ve perşembe günü akşamları yapılacak se ferlere mahsus tarifeler iskelelerde asılmıştır. TüRKiYE YAĞ VE MAMULÂTI SANAYİİ LiMiTED ŞiRKETi I istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilânları I İstanbul Komutanlığı Bîrlik • leri îçin alınacağı evvelce ilân edilmiş olan ve ihale günü isteklisi çıkmıyan 27,000 kilo sabun kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen tutarı 7425 liradır. İlk teminatı 557 liradır. Eksiltmesi 6/12/935 cuma günü saat II dedir. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektu bile 2490 No.lı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaikle birlikte teklif mektublarını belli gün ve ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Fındıklıda Satınalma Komisyonuna verme leri. (7343) * * fstanbul Komutanhğına bağlı birliklerin motörlü vasıtaları için ahnacak olan 33500 kilo benzini vermeğe istekli olanların verdikleri fiat tahminden yüksek olmasından dolayı ihale edilemiyerek Iktısad İşlerinden ahnacak rayi ce nazaran tekrar ilânına karar verilen 33500 kilo benzin kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen tutarı 12.730 liradır. İlk teminatı 955 liradır. Şartnamesi Komis • yonda görülebilir. Eksiltmesi 6/12/935 cuma günü saat 16 dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektubile 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerin deki vesaikle birlikte teklif mektublarını belli gün ve ihale saa tinden en az bir saat evveline kadar Fındıklıda Satınalma Ko misyonuna vermeleri. *** (7342) radır. Şartnamesi öğleden evvel Komisyonumuzda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzlarile ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Sa • tınalma Komisyonuna gelmeleri. ı istanbul izmir İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: t.4 a>>/ ' (7653)1 Emniyet Sandığına birinci derece ipotek olup yemînli üç ehli vukuf tarafmdan tama mına «20,906» lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinin Kâhtane caddesinde eski 2 yeni 224 numaralı kayden maamüştemilât hane şimdi zemin katı kârgir üstü ahşab içi ve dışı yağlı boya üç kat konak ve Turan fabrikası kısmında hamara binası ve ittisalinde bir çatı altındaki bina ile ahşab yazıhane ve imalât ve tamirhane (bunlardan maada depo ve sair müştemilât fabrika kiracısına aiddir) ve 260 metro terbiinde olan mezkur binalar zemininden maada 2412 metro terbiinde bahçe ve araziyi havi olan gayri menkulün tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 14/1/936 tarihine musadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 29/1/936 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasmda arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkâmına tevfikan geri bırakıhr. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıy r meti muhammenenin c 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı miisbitelerile birlikte ilân tarihinden i • tibaren nihayet yirmi gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzif iyeden mütevellid Belediye riisumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 16/ 12/935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 934/1255 numaralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (7678) ÇOK MÜHİM Erkek ve Kadın farkı yok Ademi iktidar, belgevşekliği ve dermansızhğa karşı Almanyada kâin Ste. Hormona A. G. fabrikasınm GLANDOKRATİN'i kullanmak en emin ve müessir çaredir. Her eczanede kutusu 200 kuruştur. Türkiye acentası: Z A M A N ecza deposu: İstanbul KAR GiBi PiPOLAR gelmiştir BRUYERE Toptan Sahş: Sultanhamam Camcıbaşı han No. 10 Eskisehir hastanesî sıhhiye ihtiyacı için şehir ceryanile işler sabit rontken cihazı alınacaktır. Muhammen tutarı 8900 liradır. İlk teminatı 668 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Eksiltmesi kapalı zarf usulile 23/1/936 perşembe günü saat 15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektub larile 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birikte ihale günü vakti muay • yenden en az bir saat evveline kadar Fındıklıda Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (7650)1 Yeniden yapılmakta olan An • kara hastanesi ameliyathanesi için 20 kalem Seterli Sation cihazı kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen tutarı 8500 liradır. İlk teminatı 638 liradır. Eksiltmesi 23/1/936 perşembe günü saat 15,30 dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale günü vakti muayyende en az bir saat evveline kadar Fındıklıda Satın * alma Komisyonuna gelmeleri. (7651); Gülhane hastanesinde yeniden inşa edilecek olan bina kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen tutart 32.610 lira 43 kuruştur. İlk teminatı 2446 liradır. Eksiltmesi 23 birincikânun 935 Pazartesi günü saat 15,30 dadır. Şartnamesi 250 kuruş mukabilinde Komisyonumuzdan verilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektubla rile 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale günü vakti muay yenden en az bir saat evveline kadar teklifnamelerini Fındıklıda Satınalma Komisyonuna vermeleri. (76521 ölçü üzerine Fennî Kasık Bağlan mide, barsak, böbrek düşkünlüğüne Fennî Korsalar Perakende sahş: Sultanhamam Kebabcı karşısında «Sahibinin Sesi» mafrazasında Osküdar hukuk hâkimliğinden: Müteveffa Kâzım kansı Kebire tarafmdan diğer kan»ı Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Recaîzade «okağmda 11 No. lı hanede Rum milletinden mühtediye Nimet aleyhine açılan davanın cereyan eden muha kemesinde müteveffa Kâzımm karısı Nimeti tatlik ettiği bilbeyyine sabit olduğundan mezburenin müteveffa Kâzımdan 338 tarihinde mutallâka ol duğuna 25/9/935 tarihinde karar verilerek bu babda sad>r olan ilâm sureti teblîğ edilmek üzere müddeaaleyha Nimete gönderilmiş ve bulunamadığından bilâtebliğ iade kalınmış olduğundam tebliğ makamına kaim olmak üzere ilâm sureti mahkeme di vanhanesine talik edilmiş olmakla keyf iyet gazete ile de ilân olunur. Isteyenlere ölçü tarifesi gönderilir. tmınonu Izmir sokağı Tel. 20219 ZAHARYA Orepulos Taklidcilerden sakınınız TÜRK HAVA KURUMU BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 2 nci keşide II Birincikânun 935 tedir. Büyük ikramiye 30.000 Kradır Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle «20.000» liralık bir mükâfat vardır... OKSİMANTOL ÖISÜRÜK vt BOfiAZ Karacabey Harası Müdürlüğünden: Hara ihtiyacı için ahnacak «Seksen» ton yerli malı Somikok kö mürü açık eksiltmeye konmuştur. lsteklilerin 23 kânunuevvel 935 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte teminatlarile birlikte Hara Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (7672). Muhtelif cins kantar ve terazi Beyoğlu Tepu Başmemurluğundan: ve teferrüatı alınacaktır. Mu Agob kın İzar namına olan Orta hammen tutarı 2487 lira 50 kuköyde Yenimahalle ve sokağmda eski ruştur. İlk teminatı 187 liradır. 12, 12 mükerrer, yeni 32 No. lı müsŞartnamesi Komisyonda görületesna Sarraf Agobcîyan vakfından bir bab hanenin mütevellilikçe verilen 30 bilir. Eksiltmesi 18 birincikânun kânunusani 322 ve 12 şubat 323 ve 935 çarsamba günü saat 15 tedir. 28 mayıs 322 tarihli üç kıt'a senedin Eksiltmeye gireceklerin ilk temimüstenidi olan defterler kayid kale nat makbuzlarile beraber belli mince devredilroediginden senedsiz gün ve vakti muayyende Fındık tasarrufat ahkâmına tevfikan mua lıda Satınalma Komisyonuna gelmele yapılacagından îşfcu hane hak meleri. (7591) kında tasarruf iddıasında bulunanlar *** mevcud olduğu takdirde tarihi ilânÇatalca kıtaatı ihtiyacı için dan itibaren on beş gün îçinde vesaiki tasarrufiyelerile birlikte Beyoğlu Ta eksiltme ile 4000 kili gazyağı 20 pu Basmemurluğuna 935/5273 mua birincikânun 935 cuma günü samele No. »ile müracaatleri ilân olu at 15,30 dadır. Muhammen tutanur. (17308) rı 1080 liradır. İlk teminatı 81 li
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog