Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

r Bugün: ^ . 2 inci sahifede: Siyasî icmal îngiliz politikası değişmedi. 3 üncü sahifede: Nüfus sayımı yapılırken Gürpinar davası Hüseyin Rahmi. 6 ncı sahifede: Spor haberleri, Askerlik bahisleri . C. D. 8 inci sahifede: Tarihten yapraklar M. Turhan Tan. J Cnbirinci yıl sayı: 4153 umhuri Teigrafvemektubadresi:cumhunyet, tstubuı. Posta kutusu: htanbui, No 248 Perşembe 5 birincikânıın 1935 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr hcyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşnyat Şirketi 24299 24290 Ingiltere ile Fransa Italyaya yeni teklifler yapacaklar Teklifler cumartesi günkü Laval Hoar mülâka tında kararlaştırılacak, fakat neticeden ümid yok İnsanlık yok mu, Yazık değil mi Zavallı hayvana? aşhğımıza bakıp ta 8001000 kiloluk bır yükle çalakamçı sarp Katırcıoğlu hanı yokuşu nu çıkmağa sevkedildığini herkesin sık sık gördüğü zavallı beygirlere karşı ya pılan merhametsizlıklerden şıkâyet ede ceğimize hükmolunmasın. Biz sadece son bir Avrupa gazetesinde Habeşistana dair gördüğümüz bir karikatürün sözsüz hikâyesini söyletmek istiyoruz. Bu sözsüz hikâyenin karikatürü üç tablodan teşekkül cdiyor. îlk tabloda Habeşistan bir yabandomuzu halinde tasavvur edilmiştir. Tablonun altında silâhsızlık yazıhdır. Burada başmın püs kiıllerinden îtalyan olduğu anlaşılan bir sinyor elindeki kamayı olanca hızile domuzun beyni tepesinden boynuna doğru havale etmiştir. Neredeyse saphva cak. Arkasındaki biri kadın dığeri erkek iki kişiden ne yapacağını bilmiyen daha ziyade lâkayd kadın Fransayı, fakat zalımce bir tehlikeye uğnyan domuzun mazlum vaziyetinden telâşa düşen ve bir elini ileriye uzatarak, digerinin yumruk lanın sıkamk bütün tavırlarile bu hali şiddetle tenkid cden erkek Irrçiltereyi temsil ediyor. Filnakika insan denilen mahluk bu dünya üzerinde mekân tutalı hayatını nebatî maddelerle olduğu kadar gerek avcılıkla yabani, gerek bizzat kendisinın besleyip büyüttüğü ^hlî hayvanların etlerile de temin etmiştir. tnsanlar, başlıcası dünyalık taksimindeki ihtiraslardan ileri gelmek üzere oldumolasıya kendi araIannda da gırtlaklaşmaktan kurtulama mışlardır Fakat aradan geçen yüzbinlerle yılın tekâmülleri sonucunda insanlarda husule gelen bazı seviye yükseklikleri cümlesinden olarak şurada burada hayvanlara karşı merhamet duygulan uyandığı gibi zaman zaman insanlann kendi aralanndaki boğuşmalan çok hayvanî bulan hisler ve fikirler de meydan almıştır. Bugün küre üzerinde yalnız sebze ye mekle hayatlannı temin ederek canlı hayvanlan kendi gıdaları hesabma kesip pişirmeği vahşet sayan kimseler vardır. Birçok memleketlerde hayvanlara acıma ve onlan koruma cemiyetleri kurulmuş tur. Bunlardan biri de galiba İstanbulumuzda bulunuyor. İnsanlann kendi ara lanndaki cenkleşmelerin fena bulunuşu ise ikidebir nükseden bir hastalık gibidir. Büyük Harbden sonra Milletler Cemi yeti kurulurken buna ideal olarak ebedî sulh gayesi dikildi ve buna da ancak silâhsızlanmanın temel olabileceği düşü nülmüştu. Milletlerin o ideali üzerine o turtabilmek için bu temeli kurmağa nekadar çalışmış oldukhmnı hep biliyoruz. Anlaşılan kurulacak bina Babil kulesi gibi birşeydi ki onun uğrunda çalışanlar nihayet biribirlerini anlamaz hale gele rek herkesin kendi âleminde bir hava çalmağa gitmiş olduğu görülmüştü. Derken Afrikarun bir tarafında bir Valval hâdisesinin çıkmasi veya çıkanlması kulaklan tırmaladı, ve bunun arkasından büyük ölçüde bir Afrika sürek avcılığının hazırlıklan kuruldu. İlk tabloda ava başlanmak üzere olduğunu görüyoruz. Ingiltere bu avda öldürücü silâhın altına gelen irk masum hayvanın mazlum vaziyetin den teessüre ve telâşa düşmüştür. Nere deyse avcıyı ayağından yakalayıp onu geriye çekecektir. Çekecektir ama bu çekişin avı elde etmek istiyenle ona engel olmak istiyen arasında hırlaşmaya yol açacağı da açıktır. Domuz bıçağin altında can vermesin derken iki insan biribirlerinin gırtlaklanna yapışacaklar ve boğuşacaklar. Bu daha kanlı bir ihtimal. Narin kalbli bir kadın kıyafetindeki Fransa işin daha feci bir safhaya sürüklenmemesi için harekete geliyor ve kavgayı yatıştırmağa atılıyor. O idiyor ki hem hayvana yazıkür, hem bun, Başbakan bugün Zonguldağa gidiyor Kendisine üç Bakan refakat edecek Başbakan General İsmet înönü bu akşam Ankara vapurile Sömikok fabrıkasının açılma törenine başkanlık etmek üzere Zonguldağa gidecektir. Başbakana Ekonomi Bakanı Celâl Bayar refakat etmektedir. Bu arada İç ve Dış Bakanlannın da Başbakanla birlikte Zonguldağa gitmeleri muhtemeldir. Sümer Bank ve İş Bankalan direktörleri, Denizyollan Genel Direktörü ve şehrimizde bulunan bazı saylavlarla millî endüstri müesseseleri delegeleri de törende hazır bulunmak üzere ayni va purla gideceklerdir. General İsmet İnönü cuma günü Sömikok fabrikasını açacak ve îrmak Fılyos hattından trenle Ankaraya dönecektir. Kasırga fazla tahribat yaptı Birçok ev yıkıldı, mavna battı; nüfus kaybı yok Süleymaniyenin bir minare külâhı uçtu, yıkılan bir apartıman taraçası iki binayı daha zedeledi Fransız gazeteleri «Petrol atnbargosu îtalyayı bir iki aya kadar İngilterenin keyfine tâbi bir hale getirecektir» diyorlar İtalyada petrol buhranı şimdiden başladı Londra 4 (A.A.) Reuter ajansı aytarmın haber aldığma göre, Parıste müzakereler yapan Fransız ve İngıliz mütehassıslan, îtalyan Habeş harbine bır hal çaresı temin edecek plânı vücude getirmekle mesguldürler. Ancak müte hassıslann mesaısinin Lavalle sır Samuel Hoare arasında cumartesi günü yapılacak görüşme sırasında mevzuu bahsolacak derecede ilerleyip ilerlemediği belli de ğildir. Mütehassıslann Milletler Cemiyeti çerçivesi içinde kalan plânı ikmal edilir edilmez Romada yapılacak ıskandillere mevzu teşkil edecektir. Eğer bu iskandiller, müsaid neticeler verecek olursa plân etraflıca tanzim edılmek üzere Milletler Cemiyetine tevdi edilecektir. Sipahi Ocağımn ziyafeti Başbakan îsmet tnönü dün sabah sa(Arkan 3 üncü sahifede) Evvelki gün birdenbire başlıyan ve çok şiddetli esen fırtma, daha doğru tabirile bora yıktığı evler, uçurduğu minare külâhlan ve batırdığı sandallarla şe hirde ve limanda epey tahnbat yapmış tır. Fransız Başbakan Laval ve Îngiliz Dıs Bakam Sir Samuel Hoare kini istihdaf edeceği doğru değildir. Hakikatte eksperler evvelce Cenevrede Bejler komitesi tarafından yapıüm teklifler dairesinde çalışmaktadırlar. Bu teklifler mühim ekonomik imtiyazlan ve Italyaya Ogaden mıntakasının terkini derpiş et Mütehassıslar tarafından tasavvur e mekteydi. dilen plânın Italyaya mühim arazi ter (Arkan 9 unca sahifede) Açlık grevi yapan Mühendis talebesi Başlıyan tahkikatın talebe aleyhine netice verecegi anlaşılıyor Bakanlığın bir tebliği Süleymctni yenin ytfct lan mina resinin u . zaktan v Yıkılan evler yakmdan çöriınuşleri Gece, Topkapıda, Fatmasultan ma hallesinin Mevlâne sokağında Todorinin evinin bacası Dimitrinin oturduğu ahşab Eyübde Islâmbey mahallesinde Karlı^ evin üstüne düşerek üst katı tamamen sokakta îffete aid evin bir kısmı şiddetle çöktürmüştür. Tesadüf olarak insanca esen rüzgânn tesirile çökmüştür. Kadın eksiklik yoktur. CArhast 7 nci sahifede) Italya Jleri hareketlerini muvakkaten durdurdu Imparator şimal ordusunun şeflerile görüşüyor. Bu görüşmelerin sonunda Habeş genel plânının değişmesi muhtemel Habeşîstandan gelen haberler, şimal cephesinde Abaro geçıdınde 250 kişil'k bir Habeş çetesile İtalyanlar arasında bir çarpışma olduğunu bildırmektcdir. Makallenin cenubunda toplandığı bildirilen 70,000 kışılık Habeş ordusunun Makalle istıkametmde ihrl*dıği ve da ha cenubda daha büyük Habeş kuvvetleri görüldüğü haber verilmektedir. Habeş ordusıle Makallenın cenubunda mevzi almış olan îtalyan kuvvetleri arasında büyük bir meydan muharebesi olacak mı? Bugün, bu suale kat'î bir cevab vermek mümkün değildir. Habeşlerm, îtalyan müstahkem cephesine taarruz eünek gafletinde bulunacaklan tahmın edüe mez. Çünkü müstahzar mevzilerdekı makineli tüfeklere hücum edecek tanksız insan kuvvetleri biçilmeğe mahkumdur. Habeşlerin şinialde, evvelâ, îtalyaniann taarruza geçmelerini bekliyeceklen ve ona göre davranacakları daha akla mülâyim gelmektedir. Cenub cephesinde, Habeşler, ttalyanların Gorrahai ve Gerlogubiyi tahliye ettiklerini musırran ve tekrar iddia edi yorlar. Bu haber, doğru ise, İtalyaniar n muharebesiz geri çekilişi ya çok büyük düşman kuvvetlerinin taarruza geç mesinden, yahud da iaşe müşkülâtından ileri geldığine hükmetmek lâzımdır. Röyter ajansı bir taraftan İtalyanların çek'ldiğini haber verirken, diğer taraftan da Gorrahainin şimalindeki mevzilerde bulunduklannı söylemekle bu cephedeki vaziyeti gene karıstırıyor. Bu karmakd nşık haberleri kayidle iktifa etmekten Bayındırhk Bakam Ali Çetinkayanm geçen sene Mühendis mektebinde almmts resimlerinden... Ankara 4 (Telefonla) Buradan verilen malumata göre Yüksek Mühendis mektebi talebesinin yemelkerden şikâyet yollu hareketleri esnasında yapılan Llk tetkiklerin neticesi bu harekete kanşanlar lehinde değildir. Bu sebebledir ki kendilerine çok şefkatle muamele edilen talebeden bir kısmınm böyle bir vak'a ihdasına çalışma lan teessür uyandırmıştır. Maamafih Bayındırhk Bakanımız Ali Çetinkaya hâdisenin tahkikat safha lanm adım adım takib etmektedir. Istanbula sureti mahsusada gönderilen teftiş heyeti bugün işe başladığını büdirmiştir. Mülkiyenin 59 uncu yıl dönünıü dün kutlulandı • ^ Törende hitabeler söylendi ve müessesenin idare ve inkılâbda oynadığı roller tebarüz ettirildi Memlekete çok değerli evlâdlar ye bütün profesörlerle Mülkiye mezunlan Hâdise etrafındaki neşriyat münase tişbrmiş olan Mülkiyemizin 59 uncu yılı ve talebeleri hazır bulunmuştur. betile Bayındırhk Bakanı bu akşam dün Yıldızda mektebin konferans salo Evvelâ kürsüye çıkan mekteb dirck cCumhuriyet> e şu tebliği verdi: (Arkası 9 uncu sahifede) <Yüksek Mühendis mektebinin 934 nunda kutlulıuımi|tır. Törende hemen 935 senesi imtihanlannda bilhassa son ıııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııınııuıııııııııııııııuiııııııııııııııııııııııııııııiNiııiMiıııııııııııııııııııiiHiııııııııııı sınıfm yani diploma alması lâzım gelen talebenin hemen üçte binsi üssü mizam Habeşlerin 40 sene evoel Adua 8nündolduramadıklarından ve münferid ders de Italyanlardan aldıklan toplar (Habeş İmparatoru bu topların res lerde lâzım gelen notları alamadıklann(Arkası 8 inci sahifede) minin alınmasma ancak son günlerde müsaade etmiştir.) Bakanlığın tebliği Davetlilerden bir ktsmı ve Profesör Hasan Tahsin nutkunu söylerken ve beklemekten başka yapacak birşey yoktur. İtalyanlar ileri hareketlerini durdardular Adisababa 4 (A.A.) Cenub cephesinden bildirildiğine göre, italyanlar ileri hareketlerini muvakkaten durdur muşlardır. Çünkü îstinad noktalanm kaybetmişlerdir. Habeş süel mütehassıs Ziraat Bankası Genel Direktörü Kelan İtalyanlann en az üç haftadan ev mal Zaim dün sabah Ankaradan şehri (Arkası 9 uncu sahifede) mize gelmiştir. Genel Direktör banknda ıııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııiıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııiııııııııiıııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııı öğleye kadar meşgul olmuştuT. Bu ara dan dolayı sizin kanlı bıçaklı olmanız gü beleren pişmiş kafasından seziyoruz. He da tahkikah devam eden buğday yolsuznahtır. Hele durun bakayım da anlaşa le biraz daha dıkkat: Evet, o, ta kendi luğu üzerinde direktör Hâmidden malulım, bilhassa siz ikiniz banşınız bakayım si, demin uğrunda yakapaça kavgaya mat almışür. Ziraat Bankasının Istanbul dıyerek biribirlerile kavga etmek üzere tutuşulmak üzere olduğunu gördüğümüz ekmek işinde aldığı mühim vazife ile bilolan ve yekdiğerlerine arkalannı dön zavallı domuz! Ziyafet başındakilerin hassa yakmdan alâkadar olan genel dimüş bulunan iki adamın ellerini yakalı ellerinde birer bıçak. Herbiri en yağh rektör son ekmek rejimi üzerine Bankayor ve bunlan biribirlerine yaklaştınyor. ve en etli parçasını kesip almak üzere nm tarzı hareketi, eldeki stok me\cudu Bu, altında anlasma yazılı olan ikinci bütün iştihalarile faaliyetteler... ve satışlar hakkmda bankanm buğday tablodur ki burada ölmekten kurtulan Işte sözsüz hikâyenin kısa tafsilâtı bu. işlerile uğraşan müdür muavini Mehmed yabanidomuzu da sahnede insanlaşmış ve Kıssadan hisseye geiince, onu söyle AH ile görüşmüştür. ' avcısma yaklaşmış görmekteyiz. meğe hacet bile yoktur. Onu herkes şüpKemal Zaim dün ogîeden sonra BkşÜçüncü tabloya gelelim: O ne?.. hesiz bizden evvel şöyle anlamış ve söy bakan tarafından kabul edilmiş ve İsmet Hayret: Uç kisi sofra basındalar. Sof lemis olacaktır: İnönüne buğday hakkıudaki son vaz». Milletlerin hayatında pişirilip sofraya yetiı bildirmiştir. ranm üzerinde kuyruğu kulağı kesilip parçalanarak ne olduğu zor anlaşıhr bir getirilen av olmamak en büyük marifettir. Öğrendiğimize göre Kemal Zainıin YUNUS NADt hale gelmiş olan zavallı domuzu gözleri (Arkası 9 unca sahifede) Buğday yolsuzluğu ve son satışlar Yunan Meclisi dağıtılıyor, yeni seçim yapılacak Umum Müdür geldi ve bunlarla meşgul oldu iki gazete idarehanesile iki eve bombalar kondu, affedilen bir mahkum grupu Atinada «Yaşasın Kral ve Venizelos» seslerile karşılandı Yeni Yunan kabinesi azaları bir arada Atina 4 (Özel) Polis direktörlüğü, bu sabah saat 2 de mütekid General Haci Serantisin evile Venizelos taraftan olan Neos Kosmos ve Venizelos aleyhtarı Ellinikon Mellon gazetelerinin ba sılmakta olduğu matbaa ve albay Economonun evi önünde dinamitler patlamış olduğunu bildirmektedir. Has«r ehaa miyetsizdir. haberler 3 üncü suhifemizdedir^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog