Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifemîzde: Siyasî icmal Petrol ve harb. 3 üncü sahifemizde: Mahrukat buhranma nıhayet verıliyor. 6 ncı sahifemizde: Tahlil ve tenkici Almanlar 1936 olunpıyadına nasıl hazırlanıyorlar. 7 nci sahifemizde: Dunya hadısatına aid resımler umhuriyet l Sayi! 4151 Telgrafvemelrfmbadresi:Cumhuriyet, İstanbul . Posta kutusu: İstanbul, No 246 S8İI 3 bİrİflCİkâ 111 1935 111 , ' Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366 Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmıle Matbaacüık ve Neşrıyat Şirketi 24299 24290 . J Italya ve Japonya Buğday siyasası Ve ekmek piyasası iıkumetin buğdayı korumak için tutageldığı siyasa dönedolaşa ekmek fiatmda yoğaltman (müsfehlik) halkın da işine yaradı. Buğday fıatlarında alabildığıne yükseltılmeğe doğru götürülen bir cereyan ekmek fiatını 14 kuruşa kadar çıkartmıştı, ve o gidışle ekmeğin 14 kuruşta kalacağı bıle şüphelıydi. Hele eğer piyasa kendi halme bırakılmış olsaydı araya azçok spekulâsyon da kanşarak hiç şüphesiz ekmek daha yukanlara, 16 ya, 17 ye ve hatta belkı de 18 e kadar fırlardı. Hükumet bu işi başıboş bırakmıyacağını ilk defa Tarım Bakanınm ağzıle memlekete en kesın bır surette bıldırdıkten sonra nihayet işe kuvvetli elini koymakta da gecıkmedi. Ve bu sayededir ki birinci ekmek 12 kuru; on para üzerinde kararlaştırılmış oldu. Bunu buğday siyasasma borcluyuz. Hükumet buğdayı korumak için Ziraat Bankasına satın aldırdığı buğdaylan iki üç senedır yaptırttığı silolarda ve diğer ambarlarda elınde tutuyordu. Daha doğrusu hükumetin çiftçıyi korumak için muhtehf merkezlerde Ziraat Bankasına satın aldırdığı buğdaylar her tarafta ambarlan doldurmakta bulunuyordu. Bu yıl üriinün bir parça az olması sonucu olarak buğday piyasası oynayınca hükumet bu buğdaylann elde bulunması kuvvetine dayanarak ekmek piyasasmı kolaylıkla1 tutmağa imkân bulmuş oldu. Demek ki memlekette hükumetin buğday siyasasma önem vermesi yalnız çiftçiyi korumakla ialan bır tedbir değilmiş, ve bu siyasa sırasında ekmeğı satın alan halkın da pek âlâ işine yanyabihyormuş. Bundan da anlaşılır ki memlekette bılınir bihnmez her ihtiyacı karşılıyacak buğday bulunması ulusal bir *iy»*a olarak daima gözonünde tutulmak lâzımdır. Ingiliz Dış Bakanı ile Fransız Başbakanı Pariste görüşecekler Musoliniden son cevabı bekleniyor, Italyan Başbakanı zecrî tedbirlerin tesiri olmıyacağını söyledi Ekmek 12 kuruş 10 paradan satışa çıktı Vali 9 kuruşluk bir halk ekmeği çıkarmağı Nasibu ile Vehib Paşanın kuvvetleri günde 30 Km. ilerliyorlarmış Habeş orduları şimalde de Makallenin önünde toplanıyorlar. İtalyan ordusu Habeşlerin harb usullerini değiştirmelerini bekliyor düşünüyor Hükumetin müdahalesile Valinin başkanlığı altında evvelce Tıcaret Borsasında ve Belediyede yapılan toplantılarda verilen karann ilk tatbıkatı perşembe güıündenberi borsada sertin 7,33, yumu ağın 7,6 dan fazla satılmaması çuretile apılmakta idı. İkincı kısım tatbıkata da >azar gününden itıbaren geçılmiş ve sert mun bır çu\alı 795, yumuşak unun da i25 kuruştan aşağı satılmağa başlanmışır. Dün de karann üçüncü kısım tatbiatına başlanmış, birinci nevi ekmek 12 ;uruş on paraya satılmağa başlanmıştır. Borsada muamele Dün borsada buğday üzerinde mua mele çok durgun olmuştur. Yumuşak >uğday üzerinde ancak üç muamele ya(Arkast 6 nct sahifede) Makalleden geçereh eepheye giden bir ttalyan kolu Habeşistandan gelen haberler birbirini tutmamakta devam ediyor. Resmî İtalyan tebliği ehemmiyetsiz çarpışmalardan bahsettiği halde, Adisababadan gelen haberler Ras Nasibu ile Vehıb Paşanm kumandasındaki Ogaden ordusunun günde 30 kilometro yürüyerek Gorrahai is tıkametinde ilerledıklerini bildiriyor. Bu suretle Adisababa, Habeşlerin Gorrahaiyi almış olduğu hakkında geçen hafta verdiği haberleri açıkça tekzib ebniş oluyor. Vehib Paşa ile Ras Nasibunun süratle ilerledikleri hakkındaki haberlere m.ukabil Italyanlar cenub cephesindeki Habeşlerin hiçbir faaliyeti görülmediğini tayyare keşiflerine atfen bildirmektedirIer. (Arkan 8 inci sahifede) Karadenizde büyük fırtına var Italyada zecrî tedbirelere karşt başvururulan çareler: Park ve binalann etrafındaki parmaklıklar sökülmekte bunlarla demir stoklart vücude getirilmektedir Ingiliz Dış îşleri Bakanı istirahat için Londra 2 (A.A.) Doktorlar Sir Samuel Hoara imkân hasıl olur olmaz Isvıçreye giderken, Parise uğnyarak M. hemen tatil hakkından ıstıfade etmesı Lavali görmeği ümid etmektedir. (Arkan 3 üncü sahifede) avsiyesinde bulunmuşlardır. Bir İtalyan vapuru Burgaz limanına iltica etti Burgaz 2 ( A A.) Tehlike halinde bulunan meçhul bir vapurdan imdad şaretleri alınmıştır. Sofya 2 (A.A.) Karadenizde fırtına devamdadır. Korona Brino adındaki İtalyan vapuru Köstenceden îstanbula giderken iki gün fırtına ile mücadeleden onra Burgaz limanına »ığınmağa muraffak olmuşhır. Vapura bağlı bir kayık kaybolmuştur. Dün geceki siddetli fırtına Dün gece saat dokuzdan sonra şehri mizde siddetli bir lodos fırtınası başla mıştır. Fırtına sabaha kadar bütün şiddetile devam etmiştir. Liman idaresinden yaptığımız tahkıkatta limanda herhangi bir kaza olmadığı haber venlmiştir. Fransadakı fırtmalar çok zarar yaptı Paris 2 (A A.) Fransada hüküm süren siddetli fırtınalar dün de devam etmiştir. Parıs ve mulhakatta hasarat muhımdır. Parıste bırçok ağaclar kö künden çıkmıştır. Mülhakatt? geniş arazi su altmdadır. Lannion yakınındaki Lokmo hmanında bır motör fırtına ya yakalanmış ve sulara kapılan iki bah riyeli boğulmuştur. Meraklı bir hâdise Mühendis mektebi talebesi açlık grevîne başladılar Karara sebeb " yemeklerin fena olmasıdır, mekteb müdürü hiçbir şey söylemiyor Nurullah Şevkete göre Vaktile bazı vilâyetlerimizde mahalli İhtiyaclardan fazla olarak elde edılen buğdaylann kuyulara gömülmek suretile muhafaza edılmeleri âdeti vardı. Normal zamanda buğday ucuz bir meta olduğu için onların uzak vilâyetlerimizden başka yerlere nakledilmelerı kolay olmuyordu, ve oralarda böyle fazla buğdaylar bir ihtiyat tedbiri olarak kuyularda saklanıvor ye her sene eskileri kullanılarak yerlerine yenileri konulmak suretile bu usulde deKonservatuar kâtibinin odasındayız. vam ediliyordu. Mahsul az olduğu yıilar Kendısıni uzun zaman evvel en son defa bu ihtiyat buğdaylar o vilâyetlerde halolarak Berhnde görmüş olduğum değerli km sıkmtısını gidermeğe yanyordu. san'atkâr ve Konservatuar şan profesörü Daha eski tarihlere çıkılarak Osmanlı Nurullah Şevket bır taraftan sandviç yılmparatorluğunun muhtelif kalelerinde yor, bır taraftan da çaymı içiyor. Sualleher iki üç yılda bir değiştirilen buğday rime başlamadan evvel onun bir marankuyulan bulunduğunu da hatırlıyabilıriz. goza yaptığı siparişin bitmesini bekliyoKalelerdeki bu buğdaylar herhangi bir rum. Genc profesör sonra bana dönüyor. harb ve muhasara ihtimaline karşı daya Kendisine ziyaretimin sebebini söylüyo nılacak bir tedbirdi, ki nekadar akla yakm olduğunu bugün dahi pek iyi anlanz. rum. Şimdi Cemal Reşid bize bugunkü Cumhuriyet devrinde demirli demırsız yollann çoğalmasıle her tarafın mahsullerine yer değiştirtmek eskisi kadar guç değildir. Şimdı pek başımız sıkıhrsa Diyarbekirin mahsullerini İzmire ve Trakyanın mahsullerini Dıyarbekire götürebiliriz. Bırkaç yıl sonra çok verimli Muş ovalan da bütün memleketin amban ayılabilecek kolaylıklarla bezenmiş olacaktır. Rejimin bütün bu iyiliklenne rağmen memlekette daima gözönünde tutu]an bir buğday siyasası güdülmek ihtiyacı ortadan kalkmış olmıyacaktır. En a«ağı hesabla memlekette hemen hemen bir yıllık ihtiyaca yetecek bir buğday stokunun teşekkülü bu siyasanın temeltaşı olacağma inanıyoruz. Böyle bir stokun tegekkülünü ve devamını yavaş yavaş memleketin kendı ekonomık bünyesi temin edip gidecektir. Son misalde gördüğümüz durum, buğday işinde yalnız çiftçinin korunmasından ibaret bir tek cephe olmadığını bize açık ve inandıncı bir görünüsle gösterroıstir. Memlekette kendi ihtiyacımıza yetecek kadar buğday bulundukça ve b"ğday siyasası şimdıki gibi elimizdr oldukça ekmek fiatını her zaman makul bir hadde Sade sanatkâr getirmek bîlePkâfî değil... Notalar ve musiki alâtları da gümrüksüz gîrmeli, halkın musiki terbiyesile beraber Konservatuar talebesinin de yetişme imkânı tamamlanmalıdır 'umhuriyet gazetesinde çıkan yazıyı okuyordu, diyor ve bılmem ki bundan daha fazla ne söyliyeyim?.. Ben de tamamıle onun fıkrindeyim. Gazetenizin Lu husustaki bütün neşriyatını çok haklı buluyorum. Yalnız büyük san'atkârlan buraya gelmekten meneden vergilerin kalkması kâfi değildir. Ben daha ileri gidi yorum. Resim notalan ve musiki aletleri <le hududlarımızdan gümrüksüz geçme (Arkan 6 nct sahifede) ııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııı IIIIIIHIIIIII ıntıııııııııı Dün imza olarak «Mühendis mektebi talebeleri» ibaresi taşıyan bir mektub Tahran 2 (A A.) Başbakan Fürugi aldık. Bu mektubda: Han sıhhî sebeblerden dolayı ıstıfa et«Epey zamandanberi yemeklerin, miştir. tasavvurun fevkinde fena gitmesi niha yet bugün patlak vermiş ve bütün taleb<; Iran Başbakanı istifa etti Açlık grevine haşlıyan tale'beden bir grup yapılan açlık grevine dahil olmuştur.». deniliyordu. Hâdise bizde ilk görülen ve bütün bir mekteb talebesinin iltıhakile ehemmiyetleşen bir vak'aydı. Mese(Arkast 6 nct sahifede) ıııııtıtııımııımııtııııtıınımnııııııı iııımıııııııımıınıııııınıı» TSan'atkâr Nurullah Şevkit ıınıııııııııııımıııııınıııııııııııııııııııııiBiııımiMiıııııııııııım Başladı Yunanistanda 578 siyasî mahkum tahliye edildi Atina 2 (Özel) Yeni kabine ilk iş olarak umumî af kararnamelerini bugünkü Resmî Gazete ile neşir ve ilân etmistir. Bu kararnameler iki tanedir. Birisi 1 mart isyanmdan dolayı mahkum edilen sivillerin affedıldığini, dığeri de bu isyana karışan süel mahkumların cezalanmn bağışlandığını bildirmektedir. ( C U M H U R İ Y E T : Yunanistanda elyevm mer'i olan 191 1 temel yasasında süel mahkumlarm affedilemıyeceğine, ancak mahkumiyetlerinin bağıslanabileceğine dair bir madde vardır. Bundan dolayı hükumet iki türlü kararname çıkart mıştır.) Bu kararnamelerin intişanndan sonra adlıye, mahkumların bulunduklan hapisane idarelerine telgraflar çekerek hepsi(Arkaaı 3 üncü sahifede) KORKU Stefan Ztoeigin bu çok güzel eseri Vstad Ercümend Ekremin kalemile türkçemize çevrilmiştir Namık Kemal ihtifali pek çok heyecanlı oldu Bütün bir genclik büyük ölüyü andı ve ona karşı sarsılmaz sevgisini izhar etti ııııııiMiııııııııııııııııuıııııııııııııııııiMHiıııııııııııııtııiMiıııııııııııııtııınııııı Bugün 5 nci sahifemîzde Yeni Yunan Başbakanı beyanatta bulunarak D Ü N Ü N Yunanistanm dahilî ve haricî siyasetini anlattı GENCI ANLATIYOR Sermed Muhtar Alusun «Cumhuriyet» için hazırladtğt çok meraklı roman Bugün 2 inci sahifemizde Yumurcağın kayboluşu YUNUS NAD1 (Arhan 3 üncü sahifede) Tatlı müsabakamız bugün başladı 27 sandık şeker mükâfat dağıf lyorıız tafsilât 5 inci sahifemizde Yeni Yunan Başbakant Af. Demircis Muziblıklermi her gun üçüncü sahifemizde zevkle takıb ettığınız Yumurcak kaybol muştur. Nereye gıttı? Ba şmdan neler geçtı? Nasıl bu' lundu? Bunları bugünden itibaren beş gün sürecek bir seri halınde gene her zamanki yerınde gorup oğrenecek siniz. Dünkü ihtifalde bulunanlardan bir kısmı, sağda halka dağıtilan rozetler, solda bir genc söz sÖylerken Edebiyat Fakültesi Talebe kurumu tarafmdan dün büyük Türk şair ve va tanperveri Namık Kemalin ölümunün 47 nci dönüm yılı münasebetile Unıver site konferans salonunda büyük bir torcn yapılmıştır. Konferans salonu şimdiye kadar psK az görülmüş bir kalabahkla dolmuştu. Salonda üniversitelilerden başka münev ver halk tabakası, öğretmenler, liselıler, eski ve yeni edebiyat mensublajı, prole(Arkan 8 inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog