Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

2 nd sahifemizde: Siyasî icmal Ak deniz devletleri ve tngiliz donanması. 3 üncü sahifemizde: Kahire mektub lan Selim Nuh. 5 nci sahifemizde: Komşu memleket lerde neler oluyor?. 6 ncı sahifemizde: Duymadiklarımız ve bilmediklerimiz. Moda, kadın. 7 nci sahifemizde: Habeşistanda ca ^ susluk. ) B u g ü n : * . umhuriyet .i1 İSTANBUL CAĞALOĞLU 'TelgrafyemektnbadresirCumhurlyet.İstanbul.Postakutusurtstanbul, No 246 n Hayat Ansîklopedisi 94 üncü cüzü çıki , . l Sayi: 41 M raZarteSI 16 DirillClKailUn İ 3 ü D o o ,. . ., . 1rt «c Teleîon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmile Matbaacihfc ve Neşrıyat Şirketl 24299 24290 Paktın milletlere Yüklettiği tesanüd Vazifesî ir taraftan Büyük Faşîst meclisi İtalya hesabına harbde ve zecrî tedbirlere mukavemette devama karar vermiştir, diğer yandan tngilterenin herhangi bir taarruz tarşısuıda tutacaklan hattı harekete dair Akdeniz devletlerine sorduğu sualin cevabı ekseriyetle müspet çıkmıştır. Bu meselede Fransa ile îspanyaıun cevablan menfi olabilmesine ihtimal verilmez. Fransa şimdiye kadar birkaç defa ayni meselenin muhtelif safhalan üzerinde îngiltere ile beraber yüriimek karannı almıştı. Milletler Cemiyetinde elbirlıği edilmek suretile müşterek emniyete dayanan bir banş temini Fransanın bellibaşlı siyasasmı teşkil ettiğini hep biliyoraz. Fransanın bu siyasadan sarfınazar edebileceğine ise ihtimal verilmez. îngilterenin Avnıpa karasile alâkasını Milletler Cemiyeti paktına istinad ettirmiş olduğu da malumdur. Aksi takdirde îngiltere kendisini hatta Lokamo ile bile bağh tutmıyacağını açık söylemişti. Nihayet banşın mümkün olan çabuklukla yeniden kurulmasınm en tesirli yolu bu olduğu gözönüne alınacak olursa Fransa ile İspanyanm Milletler Cemiyeti ahenginde oyunbozanlık etmiyecekleri jüphesiz görülebilir. Eden, Ingiliz Dış Bakanı oldu italyan Bu tayin Îngilterenin İtalyaya karşı harbin başlangıcındaki siyasayı güdeceğini anlatıyor Paris gazeteleri Fransanın siyasasmı şöyle tarif ediyorlar: «Zecrî tedbirlerin tatbikına devam ve yeni tedbirler almamak; ancak ihtilâfın genişlemesi takdirinde 16 ncı maddedeki taahhüdleri yerine getirmek» Londra 22 (A.A.) Hükumet aşağıdaki resmî tebliği neşretmiştir: «Kral M. Edenin Dış tşleri Bakanlı ğına tayinini tasdik etmiştir.» M. Edenin eski vazifesine hiç kimse tayin edilmiyecektir. Umumî telâkkiye göre, M. Edenin Dış İşleri Bakanlığına tayini, Habeş muhasamasınm baslaneıcındanberi takib tayyareleri gene birçok Habeş şehirlerini bombardıman ettiler Şimal cephesindeki kanlı çarpışmalar bitti, cenub cephesinde de tam bir sükun hüküm sürüyor Akdeniz devletlerinin sahillerile îtalyan arazisini ve Îngiltereye aid top raklan gösterir harita îngiltere Akdenizde bir İtalyan taarruzuna uğrarsa... Balkan Paktı devletleri îngiltereye nasıl yardım edebilirler ve netice ne olur? Dün Anadolu Ajansının Havas A jansından alarak verdiği bir habere göre, îngiltere, Akdenizde bir ihtilâf zuhuru halinde nasıl vaziyet alacaklannı Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslav ya, Ispanya ve Fransadan sormuştur. Gene ayni telgrafa göre, Fransa ve İspanyanm ne cevab verdikleri henüz malum değıldir. Fakat Balkan paktı ile birbirine bağh olan Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, İngiltereye müspet cevab vermişlerdir. Yani zecrî ted birlerin tatbikmdan dolayı İngiltere î talyanın taarruzuna uğrarsa bu dört devlet îngiltereye yardım edeceklerdir. Alman ajansı, Fransa ve îspanyanın da ayni müspet cevabı verdiklerini söylemekte ise de, bu meselede Fransız ajansı olan Havas, elbette daha doğru malumat alacağı için Fransa ve İspanyanm henüz cevab vermediklerini kabul ederek vaziyeti evvelâ ona göre tetkik edelim. Ingiliz donanması îtalyanlann bir taarruzuna uğradığı takdirde Balkan devletlerinin îngiltereye mühim yardımlan dokunacağı tabiidir. Bu yardım iki türlü olabilir: 1 îngiliz hava ve deniz kuvvetlerinin bu memleketlerin arazi ve liman Filhakika bir ihtimal olarak ileri sürülen yeni durum, mutlaka harb demek degildir. îngilterenin ileri sürdüğü faraziye paktın 16 ncı maddesinde yazılı ve kısmen tatbikına başlanmış zecrî tedbirlerden dolayı Ingiliz deniz kuvvetlerinin herhangi bir taarruza uğraması takdirinde Milletler Cemiyetinin Akdenizle ilgili üyelerince ne suretle hareket edileceğini öğrenmek maksadını takib ediyor. Böyle bir faraziyenin gerçeklenmesi takdirinde Milletler Cemiyeti üyelerinden yalnız Akdenizle ilgili olan devletlerin değil, Cemiyette" vta olan' bütün devlellerin bir takrm vazifeleri, herkes kendi hal ve iktidanna göre, ifa etmek zorunda kalacaklan çok açık bir hakikattir. Bizce İtalyaya doğru yolu göstermek suretile banşm biran önce geri getirilmesini temin edecek en kesin yol da budur. Hiç bir devlet ilânihaye bütün dünya ile savaşmak karannı alamaz. Milletler Cemitngilterenin yeni Dış işleri yetinin şimdiki hâdisede ve benzerlerinde Bakanı M. Eden elbirliğile yürüteceği davanın vaziyete hâkim olmamasına imkân yoktur, ve işte edilen siyasaya devam edileceğine fcir görülüyor ki suya düşen son sulh teklif delildir. Maamafih Milletler Cemiyeti pren lerinden sonra Cenevre işi tekrar en normal ve en tesirli yoluna girmiştir. siplerinin tatbikında Chamberlainin A Bu yol zâhirde daha büyük bir harb vam Kamarasındaki son nutku mucibin yolu gibi görünürse de hakıkatte banşın ce hareket edıleceği düşünülmektedir. kısa yoludur. Milletler Cemiyetinin haksız saymış olacağı bir harb saldınsınm böylelikle önüne geçilir ve öyle bir harb ateşinin daha büyük bir yangm haline geçmemesinin en müessir tedbiri budur. Milletler Cemiyetini teşkil eden devletler paktın kendilerine yüklettiği vazifeleri hakkile ifava hakikaten azmettikleri gün ortadaki ihtilâfın bertaraf olması artık bir zaruret olur, ve böylelikle harbe gidilmiş olmaz, belki ve ancak sulha hizmet edilmiş bulunur. Bizce yeni durumu daha genişlemiş bir harb ihtimali halinde degil, çabuk kurulacak bir banşın en tesirli biricik çaresi şeklinde gözönüne almak en doğrudur. Ve soğukkanlılıkla düşünülerek bütün Cemiyet üyelerince elbirliği şeklinde ileri götürülecek böyle hareketin herhangi bir düşmanlık hareketi sayılmaktan ziyade Milletler Cemiyeti paktma sadakatten ibaret bir mecburiyet olduğu teslim edilmek lâzım gelir. Temenni etmelidir ki bu alanda işin ciddiyeti her tarafça lâyıkile takdir edilmek sonucu olarak banşın biran önce geri getirilmesi temin edilmiş olsun. İtalyanın da nihaî büyük menf aatleri bunda olduğunda şüphe yoktur. Milletler Cemiyetinin elbirliğile kurulacak müşterek emniyetin insanlığa temin etmiş olacağı banş hayatı çok güzel bir şeydir. Fakat görülüyor ki bu idealin gerçeklenebilmesi için her zaman paktın üyelere yüklettiği vazifeleri ifaya hazır bulunmak ta lâzımdır. Eğer bütün üyeler bu hazırlıkta azimli iseler banşm insanlığa saadetler vadeden yeni yolu kurulmuş ve açılmış olur. İtalyan Habeş anlaşmazhğınm herhangi bir barış sonucuna götürülemiyerek sürüp gitmesini mümkün kılan başlıca sebeb Milletler Cemiyeti üyelerinin pakttan doğan vazifelerini yapıp yapmıyacaklarının şimdiye kadar kesin olarak bilinmemesidir. Cemiyetin içinde îtalya Dessie bombardtmanından sonra Habeş împaratorunan hastanede yaralıları ziyareti Habeşistandan evvelki gece ve dün bu muvaffakiyetlerin, ayın 15 inden 17 lannı üssülhareke olarak kullanmalan, gelen telgraflar Habeşlerin yeni muvaf sine kadar Takkaze nehri civannda Dem2 Bu memleket, askerî kuvvetlerinin în fakiyetler kazandıklannı bildirmektedir baguina civannda vuku bulan ve İtalyan giltereye filen yardım etmeleri, (Arkaat 7 nci aahifede) ler. Telgraflann iyice tetkiki neticesinde Fikrimizce bu iş birinci şekille başlayıp ikinci şekille neticelenir. Çünkü îtalya, îngltere gibi bu devletleri de muharib telâkki edecektir. Balkan devletlerinin deniz kuvvetleri, hasmına çok faik olan Ingiliz donanmasına büyük bir kudret ilâve etmez. Fakat, hava kuvvetleri ve üssülhareke itibarile Balkan devletleri îngiltereye büyük yardımda bulunabilirler. Sırasile tetkik edelim: Yugoslavya: Yugoslavyanm Adriyatik sahilleri Ingiliz donanması için îtalyaya karşı iyi birer üssülhareke olur. Yugoslavya hava fiolsu, îtalyaya hücumlar yapabilir. Bu sahillere yerleşecek îngiliz denizaltı gemileri ve hafif filotillâlan, İtalyanın Arnavudluktan petrol tedarik etmesine mâni olur. Yunanistan: Yunanistanın, Yunan adalannın ve bilhassa Giridin coğrafî ve sevkulceyşî vaziyeti, İngiliz donanmasının fevkalâde işine yanyacakhr. Giridi üssülhareke ya Bulgaristanı heyecana düşüren bir muhakeme İki defa taklibi hükumet yapmış ve üçüncüyü hazırlarken yakalanmış olan miralay Velçefin muhakemesine nasıl başlandı? (Arkası 7 nci aahifede) (Arkan 7 nci aahifede) Hukuk talebesinin dünkü kongresi yarıda kaldı İdare heyetinin intihabından çıkan ihtilâf üzerine rey puslaları yırtıldı, ise polis müdahale ederek kongreyi dağıttı Japonlar Şimalî Moğolistanı da almak istiyorlar Bu ugurda Sovyetlerle çarpışmayı bîle göze almışlar Moskova 22 (A.A.) Tas ajansı bildiriyor: Japon ve Mançuko kuvvetlerinin Mogol halk cumhuriyeti smır karakollanna yaptığı son taarruzun gizli sebebleri hakkmda Ksinkingden şu haberler gelmiş tir: Japonya, Mançuri ile Moğol halk cumhuriyeti arasındaki müzakerelerin kesilmesinden sonra, Kvantung ordusunun Mançurya şubesi, Moğolistana mütead did hücumlar yapmak ve hatta memleket içerisine doğru ilerlemek için Tokyodan müsaade almağa teşebbüs etmiştir. Fa Viralay Damyan Velçefle urkadişî artntn muhakemeainde aahid olarak bulunan eski Bulgar Başvekilleri Kimon Gorgiyef General Zlatef Profeaör Çankof Bulgaristanda iki defı taklibi hüku rine Sofyada başlanmıştır. Bu muhake met yapmış, üçüncüyü de hazırlarken menin ilk celsesine aid tafsilân Yunan tevkif edilmiş olan miralay Damyan gazetelerinden iktibas ederek yazıyonız: (Arkaaı 4 üncü aahifede) Velçef ve arkadaşlannın muhakemele ıııı tıiMiıııı ıııııııııı ııı ııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııı ııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııiMiıınıııııııiMiMiıuııııııl Fenerbahçe Güneşi dün 50 mağlub etti Galatasaray Beykozu 2 0, Beşiktaş Vefayı 3 1 yendiler, İ. Sporla Süleymaniye de berabere kaldılar (Arkası 3 üncü aahifede) Yunanistanda Hukuk Talebe Cemiyetinin münakaşalı kongresinden bir görünüş YUNUS NAD1 (Arkaaı 3 üncü aahifede) Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti yıllık kongresini dün Üniversite konferans salonunda yapmıştır. Bundan evvel Halkevinde toplanan ilk kongrede ekseriyet olmadığı için toplantı düne bırakılmıştı. Dünkü kongre çok gürültülü ve mü nakaşalı olmuş ve tamamlanmadan polis tarafından tatil edilmiştir. Kongre, cemiyet başkanı tarafından açılmış ve bir kongre reisile iki kâtibin seçilmesi için namzed gösterilmesi istenmıştir. Gösterilen namzedler tahtaya yazıldıktan sonra bir kısım aza bu namzedlere itiraz etmiş ve münakaşa başlamış tır. Münakaşa gittikçe hararetlenmiş, bu sırada azadan biri yerinden kalkarak namzedlerin yazılı bulunduğu listeyi kaparak yırtmıştır. Seçim tehir ediliyor, bir ittihad kabinesi kurulacak Atina 22 (A.A.) Gazetelerin yazdığına göre, beynelmilel vaziyetin ger ginleşmesi üzerine, Kral seçimleri tehir Fenerbahçe Güneş maçından bir görünüş edecek ve bütün partileri toplıyan bir Lik maçlarına dün üç sahada da de yenilen Güneş takımının, Fenerbahçtnm koalisyon hükumeti teşkil edecektir. Mihalakopulosun Dış İşleri Bakanlı vam edilmiştir. Dünkü müsabakaların en karşısmda ne netice alacağı hakikaten ğına tayini ihtimali mevzuu bahsolmak önemlisi Kadıköyünde oynanan Fener merak ediliyordu. bahçeGüneş maçıydı. Galatasaraya 62 (Arkası 6 ncı aahifede) tadır. (Arkaat 4 üncü aahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog