Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHÜRİTET (Baştarafı 1 înci aahifede) Meclis, uzak doğuda medeniyet da vası ve ulusun emniyct ve istikbalinin yüksek icabatı için kahramanca çarpışan asker ve siyahgömleklilere itimad selâmla nnı gönderir. Meclis, faşist Italya icraatının Düçe îarafından vatanın mukadderan için tesbit edilmiş olan amaçlara irişmek üzere «arsılmaz kararla devam edeceğini teyid eder.» Roma 21 (A.A.) Stefani ajansı bildiriyor: Büyük faşist meclisî yoldaş Volpi tarafmdan verilen aşağıdaki beyanname den malumat almıştır: «Endüstri ve ziraat îşçflerinin, re]'i min sendika kurumlanna dair iş sahib lerile işçilerin emin tercümanı olan faşist konfederasyonlan, bir ay süren ekono mik muhasaradan sonra, teşkilâtlandınlmış kütlelerin inzibat ruhunun ve mukaVemet iradesinin bu beyhude boğma teşebbüsünün uzamasile pekişraekte olduğunu temin ederler. Bu konfederasyonlar Italyan müstahsillerinin memlekete onu İtalyan ulusu nun hürriyet ve istiklâli için ağır surette zararlı bulunan yabana ülkelerin muhtelif esaret şekillerinden azamî derecede îcurtaracak olan gittikçe daha büyük bir ekonomik otarsi temini icin şimdiki ah Val ve şeraiti fırsat telâkki ettiklerini beyan ederler. Bu konfederasyonlar faşist partisi tarafından hazırlanmış ve sevkedilmekte olan icraat şubeleri dahilmdeki ve bil hassa maliyet fiatı ve satış fiatmın inzi ban hususımdaki faaliyetlerini bu sistemi ve «iyasal ekonomik müvazeneyi takviye edecek veçhile şiddetli seri ve müsbet bir turette ?iddetlendirmeği mütalea etmektedirler. Büyük meclis onümuzdeki ikincikânubun 18 mde toplanacaktır. ttalyadan artık cevab beklenmiyor Cenevre 21 (A.A.) Cenevrede ve Avam kamarasında geçen ton müzake relerden sonra artık ttalyadan, Laval Hor tekliflerine resmî bir cevab beklenmemektedir. Italya, olsa olsa, büyük faşist meclisinin bildiriğile cevab verecektir. lyi haber alan çevenler, Italya hükumetince önceden hazırlanmış olan cevabın Laval Hoare plânına karşı gayri müsaid olmadığını, fakat içinde bir takım önemli ihtiyat kayidleri bulunduğunu söylüyorlar. lngiltere Maliye Bakamnın töylevi Londra 21 (A.A.) Dün Birmingramda bir söylev söyliyen Finans Bakanı Neville Chamberlain şöyle demiştir: « Paris teklifleri ölmüş ve hatta cenazeleri Cenevrede kaldınlmıştır. Şimdi artık zecrî tedbirler siyasasına dönmeli yiz, zira her türlü uzlaşma ümidi yok olmuştur. Hepimiz, muhtemel bir taarruza karşı koymağa hazır bulunmalıyız. lngiltere, müdafaa kuvvetlerini ihyaya hazırlanmaktadır.» Petrol ambargosuna doğra Paris 21 Karşılıkh yardım temini jnaksadile îngilterenin Akdeniz devlet lerine başvurmuş olması münasebetile, Ovre gazetesi şu mütaleyı yürütüyor: «lngiltere bu teşebbüsünde tamamile muvaffak olmuştur. Ingiliz ve Fransız hükumetleri, Italyanın daha şimdiden al dıgı durumu göstererek, petrol hakkındaki zecrî tedbirleri tatbik etmeden önce her jeyi tamamlamak arzusundadırlar. Bu banşsal gösteri, Londra ve Paris zimamdarlannm nazannda, şimdiye kadar Italyaya karşı yapılmış olan bütün tezahürlerden daha da müessir olacaktır. Fransız resmî çevenleri, Italyanın, anlaşılmaz durumundan son derece gayrimemnundurhr.» Faşist Meclisi, harbe ve Musikide kontrol zecrî tedbirlere mukada lâzım vemete karar verdi Konserleri fazlalaştırmak Musiki anketimizin akisleri Austen Chemberlain Dış Bakanı mı oluyor? Londra 21 (A.A.) Dış Bakan ığına namzed olarak telâkki edılen Austen Chamberlain öğleden sonra Başba kanı ziyaret etmiştir. Başbakan Edenle de görüşmüştür. Yeni îngiliz Dış Bakanının yann akşam tayini bekleniyor. Dış Bakanhğına ya Eden ya Austen Chamerlain tayin olunacaktır. Fransada vaziyet Paris 21 (A.A.) Pazartesi günü Senatoda, cemiyetler hakkmda, cuma günü de Saylavlar Kurulunda dış siyasa hakkmda müzakere cereyan edecektır. Bu müzakerelerin sonucunu tahmin etmeğe çalışan gazeteler, umumiyetle, Laval kabinesinin durumunu sağlamlamış oldu ğunu yazmaktadırlar. Gerçek, gbrunüşe bakılacak olursa, fevkalâde bir hâdise kmadığı takdirde, ekseriyet hükumete araftardır. Bununla beraber, sol cenah basını, Sir Hoarın düşmüş, Paris plânımn da gö mülmüş olduğunu hatırlatarak, verilecek reylerden acaba ne çıkacagını düşün mekte ve reylerin tasnifinin oldukça he yecanlı olacağını yazmaktadır. Popüler diyor ki: «Paris plânmı imzalıyan iki kişiden iri ölmüştür. Halbuki Lavalin mes'ulieti, Sir Samuel Hoareunkinden daha la ağırdır. Zira, kendisi, evremel vicdaıin red ve takbih ettiği bir eserin ilham ericisi ve hakikî müessiridir.» Berlin 21 (Özel) Laval birçok Fransız siyasal çevrenlerinde ihtimal verilmemekle beraber parlamentoda cuma celsesinde itimad reyi alamazsa Başba :anlığa Şötan, Pol Bonkur, veya Her onun gelecekleri söylenmektedir. Tems gazetesinin önemli bir yaztst Paris 21 (A.A.) Temps gazetesi lUgünkü beynelmilel kriz karşısında îngilterenin alacağı vaziyeti tekıar mev zuu bahsederek diyor ki: Neville Çemberlayn Birminghamda söylediği nutukta Milletler Cemiyeti zecrî tedbirler komisyonunun zecrî ted birleri petrola da teşmil edebileceğini derpiş etmiş ve bunun tehlikeli olduğunu e Afrika harbini Avrupaya da sirayet ettirebileceğini söylemiştir. Neville Çemverlayn, bundan şu neticeye varmaktadır: Yapılacak şey bir taraftan hâdiselerin bu şekilde genişlemesine mâni ol maga çalısmak ve diğer taraftan bir tecavüz takdirinde Ingiltereye diğer deV" etlerin müzaheretini temin etmek. îngilterenin bu suali Fransaya tevcih edilmiş değildir. Çünkü Milletler Ce miyeti paktmdan doğan karşılıkh yardım işi Fransa ile lngiltere arasında geçen ilkteşrinde tesbit edilmiş bulunmaktadır. Şimdi munhasıran İspanya, Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye ve Irak mevzuubahistir. Bunlar da Milletler Cemiyeti pakına bağlıdırlar. Cenevre nizamnamelerine riayet edildiğini görmekte menfaatleri )lan bu devletler de bilmelidirler ki, kolektif emniyetin boş bir sözden ibaret kaldığını istemiyorlarsa, Milletler Cimeyetinin kendilerine yalnız bir takım paktlar degil, fakat ayni zamanda buhranlı saatlerde bir takım vazifeler de yüklemektedir. Journal gazetesi de şöyle yazıyor: «Mevzuu bahsolan şey bir prensip meselesidir. Ve Skandinavya memleketleri iyice düşünmelidirler ki, bugün Akdenizde olan şey yann Şimal denizinde ve Baltık denizinde de olabilir. Millici Liberte gazetesi de, bir îtalyan taarruzu karşısında Fransanın Ingiltereye Milletler Cemiyeti paktı ile hem karada hem denizde, hem de havada bağh bu 1 unduğunu kavdetmektedir. Erdekte zeytin bu yıl az oldu Buna mukabil yağ fiatleri yükseldi Erdek (Özel) Edremid ve Ayvalık çevresinde olduğu gibi bu yıl Erdek te de zeytin mahsulü az olmuştur. Önemli kısmı fıçılara konup tuzlandığından zeytinyağı da çok azdır. Fabrika ve yağhanelerin çalışmağa başladıklan ilk sçünlerde yağlann fiati 26 kuruştan başladığı halde son günlerde kilosu 40 kuruşu aşmıştır. Fiatlerin umulmaz derecede bu kadar güzel gitmesi zeytincilerin yüzünü güldürmüş ve mahsulün azlığmı hemen hemen hissettirmemiştir. Erdek denilince ilk akla gelen şey zeyündir. Gerçi önemli miktarda bahkçılık, meyvacılık, bağcılık ve kozacıhk varsa da bunlar zeytine nazaran ikinci derecede kalmaktadır. Halk karnını bu mahsulden doyurmaktadır. Kıt'aca daha büyük olan Gemlik z:vini istisna edilirse Erdeğin zeytinleri cok jüzeldir. îhrac iskelelerimiz Rusya, Romanya, Bulgaristan ve lskenderiye olduğu gibi son senelerde önemli bir kısım da stanbula gönderilmektedir. Tuz fiatlerinin pahalı olduğu zamanlarda bu iskele lere vapılan ihracat çok azalmıstı. Buna da sebeb Yunanlı tüccarlann rekabeti idi. lünkü yunanistanda tüccarlara tuz maliet fiati üzerinden veriliyor, zeytin de ucuza malolduğundan rekabet edilemi ordu. Bu yüzden Erdeğin zeytin mah;ulü birçok buhranlar geçinniş ve ha!k ta ittabi bu revacsızlığın eski ihrac iskeleerimizi kazandıracak ve Erdeğin nefis eytinleri eskisi gibi dış piyasalarda lâyık >lduklan revacı bulacaktır. Lidj Jazunun akıbeti Bir Müslüman çocuğu olan bu Habeş Imparatoru ne oldu?/ Italyanlara göre zehirlenmiş ihtiyacmdayız Bugünlerde halkın bedıî zevklerini yükseltmek ve tatmin etmek, ayni za manda musiki amatörlerinin de meslekî duygularını yükseltmek için haric den gelecek san'atkârlara kolavlık gö terilmek hususu, musiki san'atkârları tnız tarafmdan salâhiyettar bir dılle <Cumhuriyet> sütunlarında naklolun du. Biz de bunlan seve seve okuduk. Bu mütalealann hepsine de iştirak ve hürmet edenlerdeniz. Fakat ihtisasımız dahilinde olmasa dahi bu memleketin efradmdan bulunan ve bu memleketin duygularile yoğrulmuş olan her mü nevverin bunun hakkmda az çok bir düşüncesi bulunur, bir musiki amatörü duygusile de bu mevzu hakkındaki düündüklerimizi biz de söyliyebiliriz. Ni:ekim san'atkârlanmızın bir cepheli göüşlerine mukabil Valimiz daha etraflı ve geniş fikirleri mevzuu tamamen aydmlattı. Binaenaleyh bu mevzuun ancak »irkaç cepheden işlenmesile gayeye erişilmiş olacağı kanaatindeyiz. Hepimiz biliyoruz ki, her memlekette lir halk musikisi vardır. Nitekim biz e de şark ve garb havalisinde her mınakanm kendi tavırlarına has teren ümleri bugün dahi yaşamaktadır ve yaşıyacaktır. Fakat bunun bir de işlenmiş, hakikaten bir musiki san'ati çer evesine giren şekli vardı. İkinciye bir san'at izafe edilmekle beraber, hiç şüphesiz bu, beynelmilel filârmonik musikinin incelik ve yüksekliğile mukayee edilemez. Işte gene o maksadladır ki, gösterilen bütün arzulara rağmen yerli musikimiz o seviyeye yaklaştınlmak öyle dursun, her iki tekniğin kavra ılmaması yüzünden bir kelime ile, bilgisizlık yüzünden unutulmağa mahkum ldu. Bütün bunlar büyük inkılâbı idrak den Türk topluluğunun ihtiyaclanna kat'iyyen cevab veremediği içindir ki musiki inkılâbımızda beynelmilel mu iki daha ziyade bir ülkü mahiyetini aldı. Vaziyet böyle olunca halen birkaç an'atkârm tavırlan istisna edilirse, memleketin, hususile Beyoğlunun, muh elif yerlerinde mevki alan ve adına aaturka musiki diye hem mefhumunu zedeliyen ve hem de halkın zevkini ifsad eden anarşiye ne denir? Ahlâkta inzibat, dilde usul, kaide ve nihayet her şeyde bir terbiye ve disipın olur da musikide inzibat ve kontrol niye olmasın? Yani demek istiyoruz ki, halkın muiki terbiyesini yükseltmeyi düşünür zen ifsad etmemeyi de ehemmiyetle ihmal etmemeliyiz. Bir de, musikinin bir ihtiyac olduğunu gözönünde tutarak san'atkârlarımız verdikleri senelik konserlerinde (her nekadar konsere hazırlanmak ayn ve güç bir işse de) kıskanc davranmama armı ve birkaç sene için musiki ülkü müz tahakkuk edinciye kadar halka daha sık dinletmelerini ve yorulmalarını isteriz. Dr. S. A. Izmir berberleri imtihan edilecek Izmir (Özel) Şehrimiz berberle rinden bazılannda mevcud ondülâsyon tesisatının sıkı bir muayeneden ve bu kısımda çalışan berberlerin de imtihandan geçirilmesi için emir gelmiş ve bazı ber berler arasında derhal telâş uyanmıştır. Kontrol ve imtihanı, Belediye yapa caktır. Ehliyeti görülenlere vesika veri lecek, diğerleri, bu makinelerdç çalışmaktan menedilecektir. Ondülâsyon, son zamanlarda Izmir de çok taammüm etmiştir. Uzun müddetIi ondüle yapbranlar fazla olmakla beraber, malı vaziyeti müsaid olmıyanlar da haftalık veya aylık yaptırmaktadır • lar. Bu meyanda, bazı kadınlann saçla • nnın yandığı hakkında da şikâyetler ol muştur. Çekoslovakyadaki Macar ekalliyeti ve M. Benes İnegölde kültür faaliyeti înegöl (Özel) Kültür Direktörü nün başkanlık ettiği alh ilk okul enspek töründen müteşekkil bir grup buranm bü tün mekteblerini teftiş ettikten sonra Eskişehire geçmislerdir. îlçemizde bulunan beş ilk okul birleşerek velilere çok parlak bir müsamere vermişlerdir. Bu müsamerede îsmet Pa şanın zeybekleri, Merkez mektebinin pi yesi ve Gazi Paşa mektebinin yaptığı Çocuk Esirgeme Kurumu tablosu çok beğenilmiştir. tngiliz filosu Lîzbon 21 (A.A.) Birkaç gündenberi burada bulunan Ingiliz filosu Cebelitanka hareket etmiştir. Fransızlar Ingiliz Basbakammn söylevlerine kızdılar Paris 21 (A.A.) Jurnal gazetesiIe diğer bazı Paris gazeteleri, Baldvinin zecrî tedbirlerin tatbikında îngilterenin yalnız kaldığı hakkındaki beyanatım protesto etmekte ve Fransaya tevcih edilni? olan bu muahazenin haksız olduğunu fcildirmektedirler. Fransa, Milletler Cepiyeti azası sıfatile olan vazifelerinde ku>ur etmemiştir. Jurnal gazetesi, îngilterenin, filosunu «ferberlik yapmadan harekete getirebi îeceğini, Fransanın ise parlamentonun ka rannı aldıktan sonra yapılacak olan bi seferberlikten evvel bunu yapamıyacağın oildiriyor. Budapeşte 21 (A.A.) Macar gazeteleri Çekoslovak Dış Bakanı Benesin Cumhur Başkanhğına seçiminden evvel Macar ekalliyetleri partilerine yapmış olduğu beyanatı mevzuu bahsetmektedir ler. Beneş bu beyanatında Macarlann sulh muahedesine istinad eden bütün isteklerinin yerinde olduğunu teslim et mektedir. Peşter Lloy diyor ki: «M. Beneş Cumur Başkanı seçildik ten sonra bu noktai nazarına daha ziya de kuvvet vereceğini vadetmiştir. Bunun vSofyadaki muhakeme içindir ki Çekoslovak parlamentosunda Sofya 21 (A.A.) Mahkeme 3 ki Macar saylavlar Benesin namzedJi ilkteşrin suikastçılarının bundan sonra ğine müzaheret etmişlerdir.» hafi celsede sorguya çekilmelerine karar Viyananın eski Emniyeti umu vermiştir. Damyan Velçef kendi hakkmdak miye direktörü mahkum oldu ithamlara karşı, tamamile suçsuz oldu Viyana 21 (A.A.) Divanıharb Dollfüsün katlinde suçlu bulunan esli gunu iddia etmiş ve mahkemenin kendi emniyeti umumıye direktörü Steilfy'yi sini temize çıkaracağına kani bulundu ğunu söylemiştir. dört sene hapse mahkum etmiştir. Sağda Lidj Joza, ortada anan, solda şimdiki tmparator Hatlet Selâsiy* Bir asır evvel Habeşistanda ismi hiç Jazu henüz 18 yaşında olduğundan üç tanmmamış Teodor isminde birisi ağır rastan mürekkeb bir naibi saltanat he ağır Tigre, Amhara, Goccan, Şioa ras veti kuruldu. Bunlar da Ras Tesanima, larını mağlub ederek 1855 senesinde Ras Mikael ve Apte Grigoristi. îondarda kendisini Teodor II namile Babası Ras Mikael müslümanhk Ha împarator ilân etti. Bu hükümdar, ara tıralarından kurtulamadığı için oğlu üarında dört yüz kadar ras bulunan beş zerinde bu şekilde tesir yapıyordu. aiz düsmanını birden öldürtmekle zaIşte bu tesirledir ki Jazu, Dire Dauaimliğini hemen gösterdi. Mısırla iyi da bir cami yaptırdı. Rivayete göre Ja^eçinmediği için, tatbikına delice yel zu orada namaz da kıldı. endiği projelerinden biri de Nil nehriMeşhur Alman casusu Prösserüı s5ynin mecrasını değiştirmek istemesiydi. Iediğine göre Jazu, Osmanlı konsolosuBunun için çok çalıştı, pek çok insan na üzerinde <Lâilâhe illâllah Muham ar telef etti. Fakat neticede muvaffak meder Resulullah> yazıh bir Habeş bay olamadı. 1867 1868 de înglizler Habe rağını hediye etmiştir. şistana girdikleri zaman Teodor ordu Jazunun bu hareketi Habeşistanda sile onlann karşısma çıktı. Magdaha cr büyük dedikodulara sebeb oldu. varında esasen kendisinden memnun Hal böyle iken Jazu karısını boşadı Çok yanlış bir görüşle Erdeğin zeytin olmıyan maiyeti bir gece onu terketti ve Harrar Emirinin kızını aldı. Onu da ağlan sabunluk olarak telâkki olunmak ve ertesi sabah yanmda tabancasından boşadıktan sonra Mehmed bin Ebube • başka hiçbir şey bulamıyan Teodor, în kirin kızını nikâhladı. adır. Bilhassa Istanbul piyasasında bu [ilizlerin eline geçmemek için ölümü Bu sıralarda Adisababadan uzakta ivayet kafalardan silinmiyecek surette tercih etti. bulunan Jazuya, Habeşistanda Abuma er tutmuştur. Halbuki durum böyle deBundan sonra Tekiye Grigoris impa Mateos ismjndeki Başpapaz, Osmanlı « ğildir: Gerçi eski çağlarda halkm an'anelara verdıği bayrağı geri alması va rator oldu ve üç sene hüküm sürdü. sine nazaran «zeytin nekadar bekletilirmüslüman kansım boşaması için bir Sonra 1872 de Aksumun mukaddes se o kadar fazla yağ çıkar» düşüncesile mektub yazdı. Jazu buna hiç cevab verkilisesinde Jean IV alını alan Grigoris zeytinler, birkaç ay bekletildikten ve ta müslümanlara pek çok zulüm yaparak medi. Umumî Harbde, Müttefikler, Jazu • mamen koktuktan sonra fabrika ve yağ katliâma girişti. Bu hali sonra katolik nun Osmanlılara meylinden kuşkulan* hanelere verildiğinden istihsal olunan yağ lere de tatbik etti. Bunun üzerine Mıda bittabi kokmuş şekilde çıkmakta ve sırdan harekete geçen Dervişler odusu dılar ve İngilizler Berbere, Fransızlar Habeşistana girdi. Jan bunlara karşı Cıbutiye ve Italyanlar da Musavvaya efasetini kaybetmekte idi. asker gönderdiler. birkaç zafer kazandı. Fakat on iki yıl önce buraya getirilip Bunun üzerine Abuma Mateos bütün Bu sıralarda Italyanlar Kızıldeniz sa papazlan ve halkı etrafına toplıyarak yerleştirilen zeytinci Girid göçmenleri bu kötü usulü değiştirerek zeytini taze taze hillerine gelerek Eritreyi işgal etmeğe Jazuvu hıristiyanlıktan çıkardı ve halçıkartmağa başladıktan sonra yerli halk başlamışlardı. Jan, San Martziano ida kın kendisine yapmış olduğu sadakat resindeki İtalyan ordusile karşılaşh ve ta bu güzel usulü benimsemiş ve sımdi yeminini geri aldırdı. Bundan sonra çekilmeğe mecbur oldu. istihsal olunan yağlar nefaset it'barile Meneliğin üçüncü kızı Zioditu, împara1880 de tekrar harekete geçen Der toriçe ilân olundu ve oğlu Ras Tafarî hemen hemen Ayvalık ve Edremid yağvişler Janı mağlub ettiler ve öldürdü de onun işlerine bakmağa başladı. Ja anndan farksız çıkmağa başlamıştır. ler. Bundan sonra Menelik imparator zunun babası Imparatoriçeye karşı yüCivar kazalardan Gönen, Bandırma oldu. İlk zamanlarda Italyanlarla iyi eskiden. yiyecek yağlarım Ayvalık ve gecinen Menelik nihayet onlarla bo rüdü ve Sengalde mağlub olarak esir Edremidden aldıklan halde şimdi bü zuştu ve meşhur Adua muharebesinde düştü. tün bütün o taraflardan ellerini çekmiş galib geldi. Mikaelin mağlubiyeti üzerine Dan ler ve Erdeğin yağlarını tercih etmeğe Menelik, Habeşistanda birçok yeni • kali ve Somali müslümanlan isyan etbaşlamışlardır. likler vücude getirmiş ve millî Habeş tiler. Bu isyan büyük bir katliâmla Erdekte buharla müteharrik iki zey benliğinin zuhurunda çok amil olmuş bastırıldı. tinyağ fabrikası ve bitfok yağhane var tur. Menelik, Habelşere o kadar tesir Tahtından düşen Jazu Ficce şehri cldır. Teşkilât itibarile Ayvalık ve Edre etmiştir ki: Bugün bile yemin ederken varında bir manastıra kapatıldı ve Ras mid yağ fabrikalanndan noksansalar da Ba Menelik (ya Menelik) derler. Kassa Dagrile ona muhafız tayin olunMenelik eskidenberi devam eden taht hergün tekâmüle doğru gitmektedirler. du. 20 mayıs 1933 te Jazu bir rahib elOn beş sene evvel Erdek ve havalisi kavgalarmm onüne geçmek arzusile bisesi giyerek kaçtı. üç milyon okkadan fazla yağ istihsal et veliahd usulünü ortaya koydu ve oğlu Bu vaziyet 6 gün sonra împaratora tiği halde son yıllardaki azamî istihsal öldüğü için üç kızmdan Şioa Prensile bir buçuk milyonu bulmamaktadır. Se evlenen kızınm oğlunu veliahd ilân etti. haber verildi. împarator beş bin askerî bebi, zeytinliklerin lâyıkı derecede imar Menelik, Habeşistanda tam bir birlik onu takibe memur etti. Jazu, Koccama edilmemesi ve gübrelenmemesidir. kurmak için müslümanlan hıristiyan sığındı. Fakat Koccama onu bir tayya Ayrıca kaza ihracau meyanında zeyyapmak fikrinde idi. Bu fikirle Galle re ile Neküse yolladı. Neküs te Gabri^ tin pirinası vardır. Her sene birçok Yu müslümanlarının Uallo ismindeki rei Maryam şehrinde onu gümüş zincirlere \ nan gemileri gelmekte ve bu pirinalan sine kızını verdi. O da Fransa Kralı bağlayıp hapsetti. almaktadırlar. Son Habeş İtalyan harbinde Jazu Dördüncü Hanri gibi «bir taht bir dine değer> deyip Meneliğin kızını alarak nun öldüğü hakkmda bazı rivayetler Pol Burje ağır hasta hıristiyan oldu ve hatta ismini değişti çıktı. Fakat bunlar sonradan yalan • Paris 21 (A.A.) Meşhur ro rip Mikael koydu. Işte bunun Lidy Ja landı. mancı Pol Burje ağır hastadır. zu ismindeki oğludur ki Menelik tara En son îtalyan Yunan temel yasasmda yapıla fından veliahd ilân edüdi. Menelikten talyanlar Harrara istihbaratma gore, î«ı doğru ilerilediği za cak tadilât sonra împarator olan Jazu 1909 mayı man Neküs, Jazunun fırsattan istifadfl Atiria 21 (Özel) Başbakan ga sından 1917 ağustosuna kadar hüküm ederek kaçmasmdan ve kendi yerina] zetecilere beyanatında temel yasasında sürdü. İmparator olmak istemesinden korka yapılacak tadilât için hükumetin bütün (Lic asıl oğul, daha doğrusu eski ta rak zehirletmiştir ki, rivayetlerde parti liderlerile konuşmaya hazır oldu hangisinin doğru olduğu bittabi malv ğunu, bu suretle temel yasasının tadi birle şehzade manasma geliyor. Jazu değildir. lâtını tasdik edecek olan yeni parlamen da İsa manasma gelen Jezuc veya Je ZEYNEL AKKOÇ tonun işinin de kolaylaştırılmış buluna zuodan müştaktır.) cağını söylemiştir. Brezilyada bir vapur battı Santos (Brezilya) 21 (A.A.) B u rada demirli bulunan Isveç bandıralı Brittamrie vapurunda infilak olmuştur. Vapur batmıstır. Birkaç kişi ölmüştür Rıhtımdaki birkaç antrepo hasara uğra mıstır. Rıhtım üzerinde birkaç amele yaralanmıstır. Karamürselde güzel bir müsamere verildi Varşovada 27,000 mahkum affediliyor Varşova 21 (A.A.) Diyet mecIi«i affıumumî kanununu kabul etmiştir. Bu kanun mucibince önümüzdeki pazartesi günü 27 bin mahkum serbest bırakılacaktır. Sulh muahedelerinin tadilini istiyen Ingiliz saylavlan Londra 21 (A.A.) Avam KamaKaramürsel (özel) Bundan pek kısa bir müddet evvel teşekkül etmiş olan )İ rasından 13 saylav sulh muahedename lerinin tadıli için icab eden tedbirlerin Musiki Yurdu, mektebde çok muvaffakiyetli bir müsamere verdi. ResmimİE ta alınması yolunda bir takrir vermişlerdir. lebelerin de iştirak ettikleri bu müsamere He davetlilerin bir kısmmı göjtermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog