Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET Klinik, klinik, klinik! Tıb Fakültesinin bütün ihtiyacı bundan ibaret Biiyük bir doktorumuz «Yeni doktorların hakkile yetişmesini istiyorsak bir fakülte seririyatı teşkil etmelidir» diyor Bugünkü maçlar Fenerbahçe Güneş takımları karşılaşıyor Dost Çekoslovakyanm yeni Cumhurreisi nasıl seçildi? Benes bîr köylü çocuğu idi, on iki yaşında Prağa gıttî ve orada kendi kendini yetiştirerek dünyanın en değerli diplomatlarından biri oldu Bu hafta lik maçları için her üç sa Lada yapılacak karşılaşmalar geçen ıaftakilere nazaran daha önemli ola :aktır. Bugünkü kuvvetlerini ölçüye vur madan yalnız isimleri üzerinde durur sak, Şeref stadında yapılacak olan Beşiktaş Vefa, tstanbulspor Süleyma nive maçlannm ehemmiyetçe merkezi sikleti teşkil etmekte olduklarını gö rürüz. Vefa ile Süleymaniyenin bu mevsim zarfında geçen senelere nisbetle zayıf takımlarla sahada gözüktükleri nazari itibara alınırsa Besiktaşla İstanbulsporun maçlardan galib çıkacaklarını söylemek icab eder. Kadıköyünde yapılacak maçlardan Haydarpaşadaki eski Tıb fakültesile bir kısım paviyonları da Fener Güneş karşılaşması her hal Yani bir istifadeleri olamaz öyle de Anadolu Hilâl maçmdan daha müBaşmuharririmizin Tıb Fakültesi ihti himdir. yaclan etrafmda yazdığı iki başmakale mi?.. Güneşlilerin, kuvvetli Fener takımı tıb âlemimizde ve alâkadar mehafılde de Onyatak içerisinde bulunan hasta karşısında iyi bir netice alıp îstanbu rin akisler uyandırdı. Sağdan soldan ku dan yirmi kişi yanm saat icinde ne istıfaun en kuvvetli üç takımından sonrak lağımıza gelenler neşriyatımızın dokun de edebilirse çocuklar da o kadar müste işgal etmekte olduklan yeri muhafaza^ duğu mevzuda işlemek ihtiyacmın neka fıd olurlar. Halbuki talebenin istifadesi ya çalışacakları nekadar tabiî ise ma dar tehir edilmez bir zaruret halini aldı böyle grup halınde gerek hoca ve gerek çın Fenerbahçe tarafmdan kazanılaca doçentten hasta başında dinliyeceği söz ğı da o kadar tabiî görülmektedir. ğını gösteriyordu. Anadolu ile Hilâl takımları ise ikinci Muharririmiz Suad Der\iş bu akis den ziyade bir iki ay kalacağı klinikte leri toplamak üzere maruf bir tıb üstadi kendisine birkaç hasta tevdi edilmesinde den birinciye geçenler arasında en iy le görüşmüş ve bize bu mülâkatını şu şe ve o hasta iyileşeceği zamana kadar şah yeri işgal etmektedirler. Bunlann kar san onunla meşgul olmasmdadır. Eğer şılaşmalan da kendi ayarlarına göre a kilde not etmiştir: böyle yapılmazsa onun Tıb Fakültesin lâka verici olacağını tahmin edebiliriz, Taksim stadma gelince, burada Ga den çıktığı zaman bir hastalığın seyri haklatasarayla Beykoz, Topkapı ile Eyüb Üstad benimle beraber gene tıb âlemikmda tatbikî hiçbir fikri olmıyacağı ve takımlarının maçı vardır. Beykozlular mizin çok tanılmış bir şahsiyeti olan bir yalnız nazariyatla kalmış bulunacağ son zamanlarda çok zayıf bir takım haPrag 18 (Ozel) Çekoslovakya doktorumuzu odasma kabul etti. Fakül meydandadır. lini almıştılar. Mağlubiyetlerinin bi Cumhurreisi Mazarikin yerine gelecek teden ayrıldığı için bu meseleler hakkınGene çok kıymetli doktorumuz bir mü kaçı, büyük sayı farklarile olmuştur yeni Cumhurreisinin seçim töreni için, da konuşmağa hakkı olmadığını ve mısaMüdafaasımn zayıf olduğuna delâlet dahale etmek ihtiyacını duydu ve: eski şatoda Bohemya Krallannın tac gıyfirinin bu hususta daha ziyade salâhiyetden bu halin bir çaresini bulacaklan te Işte ikinci misal dedi. Hasekide me merasiminin yapıldığı eski Vladislav tar bulunduğunu söyledi. Sordum: menni edilecek bir şeydir. yirmi beşi doğum ve yirmi beşi kadın hassalonu hazırlanmıştı. Çıplak taş duvar Tıb Fakültesinin Haydarpaşadan Topkapı Eyüb maçma gelince, bu talıklanna aid olarak elli yatak var. Bu İstanbula naklindeki saik neydi? karşılaşma da kendi ayarlarına göre a ların, kubbelerin ve kemerlerin, eski ar elli yatak üzerinde yüz yirmi talebenin maların yanında mikrofonlar, beyaz tri Yegâne saik talebeye bol yatakh ve yirmiden ziyade de ebe talebesinin do lâka verici ve önemlidir. Çünkü elde edilecek bir galibiyet bunlardan birini, bünler ve kırmızı kadıfe koltuklar, orta hastanelerde ve geniş sahalarda tatbikat ğum göreceğini farzetsek, bunlann ancak likin birinci karşılasmaları sonunda, çağla modern devrin birbirine kanştığı yaptırmaktı. Tıb Fakültesi Haydarpa uzaktan görmekle iktifa ettiklerini anla diğerine nisbetle bir derece daha üstün bu salonda garib bir tezad teşkil edıyorşadayken talebenin ekserisi kolaylıkla gi rız. Bunlardan hemen hiçbiri bir doğuma vaziyete getirecektir. lardı. dip gelmeği temin etmek için Kadıköyün müdahale değil, yardımda bile buluna B takımları maçlan Saat ondan itibaren, saylavlar ve se de otururlardı. mazlar. Oradayken talebe tatbikat görmez Dün Taksim stadında topkapı Eyüb natörler, kendilerine tahsis edilen yerlere Ustad sustu ve gene sözü meslektaşına B takımları maçı hakem tarafından ya gelip yerleşmeğe başladılar. Ekserisi simiydi ? bıraktı: nda bırakılmıştır. Eyüb takımı 2 0 yah caket giymişti. İçlerinde tektük ka Klinikler toplu bir halde olduklan Vakıâ merkezden oldukça uzak galib vaziyette idi. dınlar da vardı. Halka mahsus olan triiçin tabiî tatbikat nisbeten kolaydı. Fa bulunan Bakırköy hastanesinde talebe Galatasaray Beykoz B takımları ma bünde, diplomas! erkânı, kılise mümessılkat gaye talebeye fazla hasta göstermek her nekadar müteaddid defalar Ponksıon çı 3 2 Galatasarayın galibiyetile bit eri, muhtelif üniversitelerin rektörleri yer olduğu için îstanbul hastanelerindeki yaSonber yapıyorlarsa tababet yalnız bir ay miştir. tutmuşlardı. tak bolluğu istanbula nakli zarurî kıldı. Kadıköy sfadında Hilâl Anadolu B müddetle bile bir iğne yapmağı değil bü Çünkü talebenin serirî tahsili yatakların Tam saat on buçukta, saylavlar yer tün şubelerden istifade etmeği ister. Eğe takımları maçını 4 1 Hilâl kazanmış adedine tâbidir. lerine oturdular ve hükumet erkânı da Bakırköy hastanesi talebeye bir iğneyı tır. Fenerbahçe Güneş B takımlan ma kürsünün tam karşısındaki ön sıraya yer İstanbula nakledildiğindenberi bu yapmağa müsaade ediyorsa bu oradaki çını 3 0 Fener kazanmıştır. leştiler. gayeye irişilmis midir?.. Biz bunun aksini hastanın bolluğundandır. duyuyoruz... Bu mesele Fakülte mecli Ortada, yüksekçe bir yerde Başbakan Değerli doktor bir an susmuştu. Söz Bütün sporcular sıhhî muayesinde de münakaşalara sebebiyet veriyorve âyan reısi yer almışlardı. M. Benes söylemek istemediği için kendisini sual neye tâbi olacak muş? bu toplantıya iştirak etmemişti. Bir çan lerimle rahatsız etmeğe cesaret edemedi îdman cemiyetleri umumî merkezi sesi, celsenin açıldığım bildirdi. İlk nakil komisyonunda, fakülte ğim büyük üstad söze başladı: bütün mıntakalara bir tamim yapmış seririyatlarının bulunacağı yataklar Be Saylavlar Meclisi başkanı M. Maly Bizde en fena şey şehir hastası, fa tır. Bu tamime göre 1/1/936 dan itibalediye, Evkaf ve Sıhhat Vekâletine aid külte hastası diye iki nevi hasta olduğunu ren bütün sporcular sıhhî muayeneye tâ peter, Cumhur Başkanı M. Mazarikin üç hastanede toplanıyordu. Bunlar ta tevehhüm etmek ve hastanelerde bun; bi tutulacaklardır. Her idmancının lisan siyasî hayattan çekılmek hususundaki kamamıle fakülteye verilmiyeceği için tak göre tertibat almaktır. Şehir hastası bi sında doktor tarafmdan muayene olun rarını bildirdikten sonra, onun Çekoslo simi düşünüldü. Bu taksimde tabiî gaye duğuna dair işaret konulacaktır. Lisans vak cumhuriyetinin tesisindeki rolünü anyüzden profesörlerin tedavisinden mah tıb tedrisahna fazla yatak bırakmaktı. rum kalıyor. Bizde assistance publiqu larında bu işaret olmıyan sporcuların latmış ve milletin, onun hakkında besleBöyle olduğu takdirde gene şehir hastayoktur. Bizde Belediye hastanesi, Sağlı her hangi bir müsabakaya iştiraklerine dıği ebedî minnettarlık duygusunu tek lannın da istifadesi vardı. Çünkü hasta Bakanlığı ve Fakülte müessesatı diye bi müsaade edılmiyecektir. rarlıyarak «Kurtarıcı Başkan Mazari ların tedavilerile memleketin en büyük sürü müesseseler vardır ve her müesses kin» hatırasını hürmet ve tazimle yâdet Uludağa gidecek sporcular profesörleri meşgul olacaktı. kendi noktai nazanna göre hastaneyi i miştir. Bu söylev, bütün meb'uslar ve seîstanbul Dağcılık kulübünden: İlk komisyonda esas kliniklerine yüzer dareye kalkıyor, murakabe yapıyor. Bi natörler tarafından ayakta dinlenmiş, uîstanbul Dağcılık kulübü üyeleri Uyatak, ihtısas kliniklerine de ellişer yatak serviste yer buluyor, faraza bir hastane zun uzun alkışlanmıştır. verilmesi takarrür etmişti. Halbuki sonra nin cerrahî servisine diğer bir şubenin o ludağda kurulan kış sporlan* kampına Bundan sonra M. Malypeter, seçimin dan aid olduklan müesseselerce bu şeki yatakh bir servisini sıkıştınyor. Esasen sı iştirak etmek üzere 24/12/935 salı günü nasıl yapılacağını anlatmış ve gizli rey kabul edilmedi. Yüzler yirmi, otuz; elli kışık olan bu yerde profesör tatbikî ted İstanbuldan hareket edecektir. Gerek kulüb üyeleri ve gerek üye olmayıp ta verilmek üzere her parlamento azasına ler de, on yataktan ibaret kaldı. Sonra risatı nasıl gösterir?. kampa gitmek istiyenler pazartesi gü üç muhtelif renkte kartlar dağıtılmıştır. bazı hocalar kolayını bulup on yataklan Bu sıkışıklıktan ders dinliyen tale nüne kadar kulübe müracaat etmeli Rey üç defa toplanmış, saat I 1,30 da yirmiye çıkardılar. Fakat on olarak ka benin bazan bayıldığı bile vaki olmuş dirler. yapılan tasnifte, M. Benesin 340 reyle lanlar az değildir ve bu aded 200250 tur. Hatta bazı ameliyathanelerin saha Cumhur Başkanı seçildiği ilân edilmiştir. talebelik bir sınıfa kâfi gelmemektedir. sı dar olduğu için hastaya mazarratı do Demek talebe kâfi derecede hasta kunmasın diye talebe içeri almamıyor v masını temin etmek için bu klinik mese Bu netice, ayağa kalkan bütün saylavlar < göremiyor ? ameliyatm tatbikını takibden mahrum ka lelerini bir an evvel düzelteceğinden ve tarafmdan alkışlarla karşılanmıştır. Guraba, Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerindeki yatak adedleri diğerlerine nisbeten daha bol olduğu için talebe grup haline taksim edilince nisbeten istifade temin edıliyor. Fakat bunlann birınden diğerine gidip gelmek vakitlerini çok alıyor. Bunun için birer birer ve yegân yegân hasta üzerinde tatbikatta buluna mıyorlar. Büyük doktorumuz söze kanştır Her nekadar Avrupa fakültelerinde bilhassa Pariste hastaneler biribirin den uzaktırlar amma... Fransada seriri yat üzerindeki tatbikat devreleri en az iki, üç aydır. Talebe bu iki üç ay icinde daimî olarak ayni klinikte çalışır. O kliniğin malı olur. Evet, oralarda hastanelerin bolluğu, yatak adedlerinin ziyadeliği ve vesaıti nakliyenin sürati bu işi kolaylaştınr. Bizde ise bir saririyata gelen yüz otuz beş kişilik bir grup sabahm sekiz buçuğundan itibaren hocasile derse baslar ve geçirdıği dört saat icinde bes dakika bile istirahat etmeden yalnız nazariyatla kafasmı doldurur. Bu hal haftada üc gün tekerrür eder. Bu talebeler arasında yirmişer kişilik gruplar yalnız sabah saat sekizden sekiz bucuŞa kadar kliniee girebilirler. lıyor. Polikliniklerin zamanı ki, talebenı en iyi istifade edeceği zamandır, taleb< derse girmek için bundan da müstefid o lamıyor. memleket sıhhatini herşeyin fevkinde tu tacağından eminiz. Yukarıda M. Benes, Camhurretsi seç ildikten sonra millî mecli» Snttndm yemin ediyor, aşağıda eski ve yeni Cttmharreisleri M. Mazarik ı/« M. Benes yanyana Mösyö Benes kimdir? M. Benes, üstadı Mazarik gibi bir ;öy çocuğudur. Babası, Bohemyanın ban tarafında, Kozlan kasabasında küçük bir çiftlık sahibiydi. Sekiz kardeşinin en küçüğü olan Benes, 1884 senesinde işte bu çiftlikte Avusturya tebaası olarak dünyaya gelmiştir. Oldukça verimsiz bir toprak olan bu çiftlık köşesinde, Edouard Benes o za manki köylü çocuklannın yaşadığı yo rucu hayah yaşamış, tarla işlerine yar dım ederek büyümüştü. Civardaki Pil sen köyünden ilerisini bilmiyordu. On iki yaşına kadar, köy mektebinin cılız ders programlannı takib ettikten sonra, Pragda muallimlik eden büyük kardeşinin yanına gönderildi. Benes orada kolleje girdi, millî duygulan uyandı ve kendini, var kuvvetile tahsile ve spora verdi. da serbestçe çalışabildî. Benes, bakaloryasmı verditten lonra, profesör olmak kararile Prag Üniversi • tesine girmişti. Benesin siyasî ve ulusal kanaatlerl ba tarihten itibaren tebellür etmeğe baslamış, gene milliyetçi, Mazarikle ilk defa olarak bu tarihte tanışmıştı. Benesi, tah • silini ikmal etmek üzere Fransaya gîtmeğe teşvik eden Mazarik olmuştu. Bene*, Fransadan memleketine döndükten son • ra bir ticaret okulunda muallimlik etmeğe ve sosyoloji ile meşgul olmağa başjamıştı. Harbi Umumide, Çekoslovakyanin h* tiklâli uğrunda profesör Mazarikle bir • likte çalıştı. Birçok tehlikelere göğüs ger* di ve harbden sonra 10 eylul 1919 tarihinde Versay muahedesini imzaladı. M. Benes 16 senedenberi hiçbir se • Meşhur Slavia kulübünün bir takımınbeble sekteye uğramıyan hummah bir da bir futbol maçına iştirak ettiği sırada faaliyet icinde çalışmış çok değerli, yükdüşerek bacağı kırıldı, hastaneye nakle sek bir diplomattır. dildi, orada kendine «eldiâi 7.aman, ilk M. Mazarik hakkında bir teklif suali: Prag 21 (A.A.) Meb'uslar meclisi, ilk Cumhur Başkanına Lani }ato • sunun verilmesi ve kendisine ölünciye kadar Cumhur Başkanhğı maaşımn tediyesine devam edilmesi hakkmdaki kaaur lâyihasıru ittifakla kabul etmi|tir. Hasta bakımı ihtiyacı Mademki bu meseleler mevzuubahstır, bizde en mühim meselelerden biri de hastabakıcı teşkilâhmızdır. Bu tıb hayatında büyük bir yardımcı sayılan teşkilâttır. Hastabakıcılar Hilâliahmer mektebinde okumaktadırlar ve senede elli altmışa yakın çıkan hastabakıcılar memleket ihtiyacına kâfi değildir. Seririyatı vilâdiyeden gayri Vilâdethanenin ve Ebe mektebinin tevsii, bir de hastabakıcı mektebi tesisi lâzımdır. Bunlar yeni yapılacak fakülte Çekoslovak parlamentosu, bu tarihî kliniklerinin mütemmimatından addsdil saatlerde vahdetini tekrar göstermiş, remelidirler. yini, toplu bir şekilde M. Benese vermiş Ecnebi profesörlerden istifade ede tir. Bu suretle Cumhur Başkanı MazariFakat halihazırda bu kadar açılma biliyor muyuz? kin sözü bir defa daha dinlenmiştir. ve masrafa girmek doğru olmadığı içi Arzu ederdik ki bu bilgin profe M. Benes sade ezelî dostu değil, en büyük hastaneleri yeni yapılacak pavi sörler, kuntratlan mucibince üçüncü se yonlarla tevsi etmek ve fakülte klinikle nenin nihayetinde türkçe ders verebilsın sadık tilmizi olduğu selefinin çizdiği yolrini bir yere toplamak en iyi yoldur. Fır ler. Çünkü o şekilde bu hocaların dersin da yürüyecektir. ka programmın ve Cumhuriyet hükume den istifade edileceği muhakkaktır. Fakat M. Benes, sağ elini temel yasasının timizin gayelerinden biri de memleketır halihazırda esasen bir saat olan dersin yael yazısile yazıh nüshasına basarak yemin sıhhatini korumak ve nüfusunu artırmak nsmdan ziyadesi tercüme ile geçtiğinden tır. Bunun icin hükumetimizin bu mesel ders yirmi dakikaya iniyor. Hele tercü ettikten sonra yirmi bir pâre top atılmış ve ile meşgul olacağından memleketin sağlı meyi yapan doçentlerin tamamen ayni ru M. Malypeter, yeni Cumhur Başkanına koruyucularının Anadoluya gittikleri za hu verip veremedikleri tetkika muhtac hitaben kısa bir tebrik nutku söyledıkten I man tamamile tıb ilmile mücehhez bulun dır.» SUAD DERVİŞ sonra celseyi tatil etmiştir. Sizce bunlann önüne nasıl geçile bilinir?.. Yapılacak şey Tıb Fakültesine ter kedilecek hastanelerin mümkün olduğ kadar merkezî olmalan yani biribirlerin pek yakm bulunmalandır. Fakat tabiî e iyisi Üniversite muhitinde bir fakülte se ririyatı teskil etmektir. İki milyon liralı bir fedakârlıkla; arzu edildiği takdirde fakülte muhitinde ihtiyaca elverişli lât>> ratuarlar ve klinikler yapılır. Nitekim Ü niversitenin yanında bir Nebatat ve Hay vanat müzesi yapılmıştır. Kazandık mı? demek oldu. Bu hâdise, Benesin birkaç sene sonra pathyan Harbi Umumide Avusturya orSeçimin sonunda, bir heyet, Czernin dusunda askerlik hizmeti yapmasma mâsarayına giderek, neticeyi M. Benese ni oldu ve o, bu sayede, bütün harb müdtebliğ etmiştir. Yeni Cumhur Başkanı, detince, mcmleketinin kurtuluşu uğrun yeni temel yasasının kararnamesini imzaladıktan sonra, yemin etmek üzere Millet Meclisine gitmiştir. Eski Bohem Krallan sarayının tören salonunda, bir piyade bölüğü nöbet bekliyor, sisli gökyüzünde tayyareler uçuşuyordu. Yeni devlet reisini alkışlamağa koşuşan halk sarayın önün de bekliyordu. M. Benesi Reisicumhur seçen Çekoslovak Milli Meclisi azalart
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog