Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 Birindkâmm 193» CUMHURÎYET SON HAB E RLER TELEFON vcTELSiZLE f HADİSELER KARŞI S I N D A Cephelerde dünkü durum Son günlerde gazete havadisleri ara yen zenginleri nihayet bir Türk darülmusmda gözüm birkaç satırlık hazin ve elim allimini kurulması için para vermeğe razı bir fıkraya ilişti. Bu fıkrada muallim ettik. Cevdet bu darülmualliminin programıCevdetin vefatı haber veriliyordu. Kendi kendime: «Eğer o Cevdetse gazeteler nı hazırladı. Âyan ve eşraftan mürekkeb Nankin 21 (A.A.) Japon elçisi mutlak bahsederler» dedim. Çünkü mer bir meclis kuruldu. O meyanda Bakünün Avioşi Çin Dış Bakanı ile birkaç gün hum pedagoji âlemimizde pek yüksek bir baş ahundu Hacı Mirza Ebutürab da budür yapmakta oldugu müzakereleri bi sima idi, vaktile Darülmuallimin muallimi lunuyordu. Bu yetmişlik ihtiyar, Bakütirmiştir. Japon mehafilinde söylenildiği olmuş, birçok talebe yetiştirmiş, son za nün en ileri geleni ve en sahibi nüfuz ane göre bu müzakereler neticesiz kalmış manlarını da bir taraftan Türk Tarihi hundu idi. Kendisine inanmış öyle mü tank, 28 mitralyöz, iki kamyon ele ge ır. Japon elçisi Şimalî Çin için Nankin Tetkik Encümenine ve diğer taraftan da ridleri vardı ki bir işaretile tereddüdsüz (Baştarafı 1 incî tahifede) çirmişlerdir. ltalyanlardan yedi esir al hükumetince tayin edilen konseyi tenkid Hazinei Evrakta tetkikata vakfetmişti. adam öldürürlerdi ve bu hareketlerile EuTun'durmakta idi. îtalyan karakollan île Ras Desta or mışlardır. îtalyanlann kaybı çok büyük tmiştir. Bu, anlaşma imkânlarmı güç Merhum, rahatsız olmakla beraber, cennetin tam ortasmda en güzel bir köşk3usunun küçük kıt'alan arasmda devam tür. eştirmektedir. bunaltıcı muzayakalar içinde, kıvranmak le en nefis huri ve gılmanlara sahib ola Dessie 21 (A.A.) Royter ajansı caklanna derinden kanidiler. Binaena h çarpışmalar olmuş ve ltalyan tayyareıstırannda bulunduğu Ankarada bir fotoğraf sergisi kika kendini bedbinliğehalde bir tek da leyh ahunda karşı söz söylenmez, her ne leri hergün Habeş ku\rvetlerini bombar aytanndan: vermemiş, daima açılıyor Enda Selâsiede iki saaltenberi göğüs idıman etmişlerdir. kuvvetli bir imanla çalışmış, mazbut ha dese: «Beli, cenabı ağa, buyuruğunuz Şimalde, Aksumun cenubu şarkisinde, göğüse şiddetli bir muharebe cereyan etyatı ve temiz seciyesile akranı arasında dur» demelidir. Ankara 21 (A.A.) Matbuat geTembiende Makalle cenubunda büyük mektedir. ltalyan tayyareleri kuvvetle nel direktörlüğü sergi evinde 25 şubattan temayüz etmişti. Otuz sene esnasında topCevdet programı okumağa koyuldu. bir faaliyet görünmektedir. Bazı Habeş rin biribirine girmiş olmalanndan ötürü, 5 marta kadar sürmek üzere «Türkiye adığı nadir vesikalan ve kıymetli kütüb Dersler, derslerin saatleri birer birer zikgruplan ltalyan hatlan arasından geçe harbe müdahale edememektedir. arih, güzellik ve iş memleketi» adh bir hanesini îstanbul Belediyesine hediye ey redildi: Hesab, tarih, coğrafya, kimya, Habeş çevenlerinden söylendigine go otoğraf sergisi hazırlamaktadır. Bu ser lemişti. Böyle birisinin vefatı elbette ki fizik... Ahund uyukluyor, nihayet Cevrek Makalle bölgesine kadar sokulmaktadırlar. Bu yüzden îtalyanlann gerile re, îtalyanlar muharebe meydanında iye Türkiyedeki yerli yabancı bütün umumun nazannı çeker zannediyordum! det okudu: ri çetelerden temizleme hareketleri daha yerlilerden 200, muntazam kıt'alardan profesyonel ve amatör fotoğrafçılar işti Türk sarf ve nahvi! Fakat ne yazık takriben on gün geçtibir müddet devam edecektir ki Habeş da 150 ölü bırakarak hezimete uğramış ak edebileceklerdir. İştirak şartlan ay ği halde adı bile anılmadı. Yazık, çok Ahund gözlerini açtı ve üzerindeki alerin de istediği budur. Çünkü Habeş lardır. Bunlar arasmda birçok ta subay nca ilân edilecektir. Memleketimizde ilk yazık! Bu gibi mütevazı, mahviyetli ça bayı geri atarak: Ierin maksadı mümkün olduğu kadar î vardır. Habeşlerin kayıbı ehemmiyetsiz defa yapılan böyle bir serginin büyük bir lışkan adamlann kıymetini bilelim, hiç Ne mene? talyanlann ileri hareketini geciktirmek dir. olmazsa öldükten sonra adını analım. Türk sarf re nahvi! lâka uyandıracağı tahmin ediliyor. Habeşler e göre eenub Yoksa bir gün gelir kimsede çalışmak, tir. Hayır! Böyle birşey yoktur. A îzmir sahillerinde bir gemi hevesi bile kalmaz! cephetinde vaziyet AcHo Abbide yeniden bir müsademe rabcadan başka hiçbir lisanm sarf ve nahsuya oturdu vi yoktur. Türkçe ne menedir ki sarf ve blmuştur. Bu, Italyanlann henüz TemBurada merhumun hayatındaki îstanAdisababa 2 (A.A.) Cenub cepbienden Habeşleri tamamile çıkarmaya hesi genel karargâhı, Cicigadan Daga bulca bilinmiyen bir sahifeyi anlatmak is nahvi olsun? Hayır! Izmir 21 (Hususî) îçinde 18 tayZavallı Cevdet elinde kalem durdu muvaffak olamadıklarmı gösterir. bura nakledilmiştir. Söylendigine göre ası bulunan ve îzmire hayvan yükle terim: Bu sahife, merhumun Azerbaycan Bildirildig'ine göre Takazza muhare bu cephede Habeş ordulan günde 25 meye gelen 309 tonluk îyonyon tüccar Türklerinin uyanış tarihinde oynamış ol ve etrafa bakındı. Herkes başını aşağı salmış, kimsede nefes almak kudreti kalb«smden sonra şehrin şimal tarafında kilometro kadar ilerlemektedirler. gemisi dün gece saat dokuzda, Çalan duğu role dairdir. kalmış olan Habeş piyade ve süvari kuvHtdyanlara göre cephelerde Bundan tam otuz sene evveldi, yani mamıştı. Ahundun müridleri ise, kızgın burnunda; kaptanın bura sulannı bilmevetleri ltalyan tayyareleri tarafından mütükunet var mesi yüzünden iki kulaç suda oturmuş Türkiyede henüz Abdülhamid rejimi bü kızgm etrafa bakınıyorlardı. Birkaç dakika bu öldürücü sükut içinde geçti. Nihatemadiyen bombordıman edilmektedir. Roma 21 (Özel) Propaganda tur. Geminin kurtanlması için çalışılmış tün azametile hüküm sürmekte idi. yet ben dayanamadım ve büzüle büzüle, Nehir üzerindeki geçidleri îtalyanlar tut Bakanlığı tarafından neşredilen 77 nu se de bu istek hasıl olamadığından îs Rusyada ise Çarlık usulü haricden muş olduklanndan bu kuvvetlerden, maralı resmî tebliğ şunlan bildiriyor: anbuldan tahlisiye istenmişhr. Geminin Japonyalılann darbelerile ve dahilden de küçüle küçüle (Ah bu büzülmeler, bu küçülmeler!!). pek azmm.karşı tarafa geçebilecekleri Eritre ve Somali cephelerinde şayanı aziyeti tehlikeli değildir. inkılâbcılann ihtilâllerile zedelenip sar «Cenabı Ahund! Her dilin kenditahmin edıliyor. kayıd hiçbir şey olmamıştır. Devletlerle ticaret müzakereleri sılmaktaydı. Ben ve Hüseyin zade Ali sine göre bir sarf ve nahvi vardır, dedim Habeşler e göre şimal cephesinde bu vaziyetten istifade ederek o zamana ttalyamn asker sevkiyatı Ankara 21 (Telefonla ) Yugos kadar Türklere türkçe gazete, mecmua ve misal olmak üzere kendi namımı alaşiddetli muharebeler oluyor detram ediyor avlarla yeniden bir takım ticaret anlaş çıkarmağı, türkçe ders okutulan mekteb rak: «Ahmed, Ahmedden, Ahmedt...» Adisababa 21 (A.A.) Şimal cepNapoli 21 (A.A.) Lombardia vamaları yapılmıştır. Türkofis başkanı Nec kurmayı şiddetle meneden Rus hükume diye tarif etmeğe başladım. hesinden gelen haberlere fröre, Şire vi puru, Tevere tümenine mensub 400 asAhund kızdı: lâyetinde başlıyan muharebe henüz şid ker ve 800 işçi ile doğu Afrikaya hare ded, Polonyalılarla yapılan müzakere tinden yevmî gazete neşretmek ve mek« Sus! Cahil! Arabcadan başka hiç detini kaybetmemiştir. Habeşler şiddetli ket etmiştir. erin de bitmek üzere olduğunu, Sovyet tebler tesis eylemek müsaadesini kopar bir dilin sarf ve nahvi olmaz!» bir surette savaşmaktadır. Habeşlerin he Casusluk yapan bir gazeteei ve erle olan konuşmalann iyi bir safhada dık. Gazeteleri tesis ettik. Mektebe ge Müridler gözlerini bana doğru dikmişlince evvelâ muallim lâzımdı. Memleket3efi mukaddes Aksum şehrinin ve Adu doktor Habeşistandan kovuldular lerilediğini, yakında iki memleket ara lerdi. te türkçe tedris edecek muallimler yoktu. anın istirdadıdır. Iki tarafın zayiah da Adisababa 21 (A.A.) Havas: ında tevazün esasına müstenid bir anlaşFakat ben dayanamadım« Herşeyden evvel bir darülmuallimin açagırdır. Fakar Habeşler ağır ağır iler Harunürreşid müstear adile tamnmış bir ma olacağını söyledi. « Cenabı Ahund meselâ rusçanm mak lâzım geliyordu. Zenginlerimizi kolemektedirler. Alman gazetecisi ile Macar doktor Falaylıkla kandırdık. Para hazırdı. Mekte sarf ve nahvi vardır. Rus mekteblerinde Adisababa 21 (A.A.) Deccaz rago, hudud haricine kovulmuşlardır. bi kurmak için de îstanbul a birisini, bu işi tedris ediliyor.» Hayaleunun kuvvetleri Aksumun 50 kiBunlar gizli bir telsiz makinesi kurup, Ahund bütün bütün kızdı ve bir küfur becerecek bir muallim celbermek için gönlometro garbinde îtalyanlarla büyük bir casusluk etmekte idiler. ' savurarak: derdik. muharebeye tır*uşmuşlardır. Habeşler, Takkaze harbinde yaralanan « Demek ki sen bizi Rus yapmak isiki ltalyan karakolu ile bir kaç tane de îşte onun bu gelişile hayatımın en aziz, îtalyanlar tiyorsun! Kâfir!» tank zaptetnişlerdir. Her iki tarafın da ve ihtiyarlık çağımda bana teselli ve Hayretler içinde kaldım. Millî mek Asmara 21 (A.A.) Royter bil epey telefatı vardır. Tafsilât alınama ( Başmakaîeden devam) zevk verecek bir hatıram alâkadardır. tebler tesisi için millî' bir darülmullimin diriyor: Takkaze harbinde yaralanan ında bir kere harbetmek mecburiyetinde mı vır. Bu hatıra; hayatta insan için en zevkli ve Adisababa 21 (A.A.) Habeş hü Eritreli askerlerin ilk kafilesi bura has olduğuna aid fikirlerimizi tekrarlanz. en kıymetli şeyin, ülkünün tahakkuk et açmak, îstanbuldan bunun için adamlar getirtmek, Rus yapmak için imiş! kumeti Aksumun elli kilometro garbin tanesine gelmiştir. Bunlann birçoklan emiyetin şöyle veya böyle olmasını iste miş olduğunu görmek olduğunda şüphe Cevab vermek istedim. Fakat mürid deki Chire mıntakasında Enda Silâsi ve kılıçla yaralanmışlardır ve yaralan çok diği işleri bir tek defalık olsun kuvvetle bırakmıyor Kalan herşey; serveti sâmân, lerden birisi ayağa kalkarak belindeki Degaichai mevkilerindeki îtalyan kara fecidir. Askerlerin anlattıklanna bakı eyid etmesi çok açık bir zarurettir. Onmakam, kudret, fakır, ihtiyac, ıs*»rab, tabancava el uzattı ve bana hitaben: kollannın Habeş kıt'alan tarafından lırsa Takkaze harbinde göğüs göğse çar dan sonradır ki Cemiyetin söyliyeceği herşey hayatta iz bırakmıyan bir hiçten « Sus! Yoksa hemen leşin ortada zaptedildiği haberini teyid etmektedir. pışmalar olmuş ve her iki taraf ta mer özler müessir olabilir. ibarettir. Baki kalan ve daima insana yakalır!» diye bağırdı. Habe$ ordusu, Ayni zamanda 10 hametsizce hareket etmiştir. îngiltere, pek haklı olarak, kendi başı şatma zevkini veren yegâne şey, ülkünün |||HI||llinillMIHUI"im»"i>ı»m.™.....«~ "•"" •""mımmiHmilllllllllllltllllIIIIIIIIII Etraftan da bana göz attılar, sustum. na harbi göze almıyacağmı açık söyle tahakkukudur. Sjmdi gözlerimi yumuyor, Cevdet programdan türkçe sarf ve mektedir. Bu suretle diğer milletlere göre merhum Cevdetin Baküye gelişi zama nahvi çıkarttı ve bu suretle otuz sene evşimdiye kadar azçok şaka gibi telâkki e nında, îstanbulda olsun, Baküde olsun vel Baküde türkçe sarf ve nahiv olmadıdilen bir iş en ciddî sahfasına geçmiş Türk cemaatlerile bugünkü cemaatler ğına karar verildi! bulunuyor. Milletler Cemiyetinin bundan arasında bir mukayese yapıyor, husule Tabiî bu karar uzun müddet yürümesonra vereceği kararlar müstesna bir e gelmiş olan tahavvüllerin havsalaya sığa di. Mekteb açıldı, ve Cevdet türkçe sarf hemmiyeti haizdir. Bu kararların netice mıyacak kadar geniş ve derin olduğunu ve nahiv derslerini de muntazaman versinde Milletler Cemiyeti ya var olacak, görüyorum. dirdi. yahud yok olup gidecektir. Avrupadan başımız ülkülerle dolu gelMerhumun kurmuş oldugu «Füyuzat» Kollektif emniyet ihtiyacmdan kim miştik. Türkün şuurlanması, kendini bul namındaki Darülmuallimini kendisinden müstağnidir? Biz zannediyoruz ki hiçbir rnası, lisanının açılması, Türk kadınının sonra Hüseyin zade Ali yürüttü ve bu Londra 21 (A.A.) îçtimalannı millet. îtalya ve Habeşistan da dahil ol manevî varlığı, Türk ailesinin daha yük mekteb Azerbaycan Türklerinin uyanı Budapeşte 21 (A.A.) Pesti Naplo gazetesinm işaret ettiğine göre, Macaris sonkânunun altısına bırakan deniz kon duğu halde her milletin böyle bir emni sek esaslar üzerine kurulması, Türk zihni şında en müessir bir amil oldu. Onun yetan hakkında beslediği dostluk hakkm feransı, îngiliz teklifleri üzerinde hiçbir yete ihtiyaclan mutlak ve kat'idir. Mil yetinin değişmesi, hak, hukuk hakkında tiştirdiği talebe sayesindedir ki azerbay letler Cemiyeti vaziyeti ciddî telâkki et başka düsturlara doğru yürümesi ve ilâ canca istanbulcaya yaklaşa yaklaşa budaki mütemadî teminatma rağmen Avus anlaşma elde edememiştir. Paris 21 (A.A.) Deniz Bakanı mekle bu meseleyi binnisbe çok kolaylık hirihi ilâhirihi! Fakat ne rejim, ne de bu gün iki lehçe arasında hemen fark kalmaturya, ticaret siyasası hakkında Macaristana karşı olan taahhüdlerini hiçbir şe Pietri bahriye encümeninde Londra de la halledebilir. îtalya dahi bu prensipin' rejimler altında bunalmış cemaatler bu mış gibidir! AHMED AĞAOGLU kilde yerine getirememektedir. Pesti Nap niz müzakereleri hakkında izahat ver tesisinden kendi hesabına büyük menfa ülkülere kolay kolay yanaşamazlardı. atler elde edecektir. Son şeklinde mesele Misal olmak üzere işte size merhum Cevlo gazetesine göre, Avusturya piyasası reiştir. Encümen Fransanın ancak kısa Macar buğdayma karşı grev ilân etmiş bir müddet içinde bir muahede ile bağ bizce bir îtalyan Habeş anlaşmazlığı detin faaliyete başlaması esnasında vaki Vali Uludağa gidiyor olan ve bugün herkesi hayretlere sokacak tir. lanabileceği ve Vaşington mukavelesin halinden çıkarak barışı tutacak yeni bir ve fakat o zaman pek tabiî olan hâdiseyi Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üsde oldugu gibi deniz silâhlannın tahdi sistemin teessüsü şekline girmiştir. MilAnkarada atış poligonu tündağ, salı günü Uludağa gidecektir. letler Cemiyeti, buna nekadar ehil oldu zikredeceğim. dini kabul edemiyeceği mütaleasmda buaçılıyor ğunu pek yakın bir zamanda hepimize Binbir okşamakla, binbir yalvarmak Dağcılık kulübünden Vedad ve Ekrem lunmuştur. gösterecektir. larla, binbir mev'ize ve nasihatle ramet de orada kamp kurmak için bugün gideAnkara 21 (Telefonla) Memle Turizm komisyonu tetkikleri me5e çalıştıSımız okumak, yazmak bilmi ceklerdir. YUNUS NAD1 ketimizde ilk defa olarak Ankarada barut üıhisan idaresince atış poligonu ku Ankara 21 (Telefonla) Turizm rulmuştur. Yeni spor sahası içinde kuru umumî komisyonu pazartesi günü tekrar lan bu'poligonda millî ve beynelmilel atış toplanacaktır. Komisyona Bakanlıklar müsabakalan da yapılabilecek sekildedir. mümessillerinden başka îstanbul BelediPoligonda av silâhlan ve tabanca ile, yesinden bir mümessille Turing Klübden askerî silâhlarla atış yapmak mümkün o Reşid Saffet ve Şükrii ÂIi iştirak etmeklacağı gibi atıcılıktaki mümarese ve me tedir. Muhtelif encümenler tarafından velekeyi artırmak iÇSn nişan tabanca ve tü rilmiş olan kararlan bazı tadiller ve ilâ fekleri de vardır. velerle kabul eden komisyon pazartesi Burada satılacak fişeklerden inhisar toplantısında turizm kanunu projesini tetfdaresi bir kazanc gözetmiyecektir. Yeni kike devam edecektir. poligon pazartesi sabahı saat sekizden itiîki îngiliz gemisi çarpıştı baren atıs meraklılarına açılmaktadır. Berlin 21 (Özel) Hamburgdan Samuel gene îsviçreye gidiyor bildirildiqine göre bugün Elba nehri ü Londra 21 (Özel) Doktorlar Sir Samuel Hora üç ay hava tebdili tavsiye zerinde iki îngiliz ticaret gemisi çarpış ettiklerinden eski Dış îşleri Bakanı pa mıştır. Kaza hakkında tafsilât alınama mıştır. günü tsviçreye gidecektir. Habeşler yeniden büyük Birkaç zaferler kazandıklarını pılmaktagündenberi ya olan görüşmeler gene neticesiz kaldı iddia ediyorlar Japonya ile Çin anlaşamadılar Türkçenin sarf ve nahvi yoktur! [Muallim Cevdetin ölümü münasebetile] Yazan : Ahmed Ağaoğlu Petrol ambargosu ve İtalyan ordusı îtalyanlar artık aceîe etmeğe mecburdurlar Bir Avusturya gazetesinm askerî mu* \ harriri olan kaymakam Ludwig Kreinef yazıyor: «îtalya, bu senenin ilk altı ayı îçind» ancak 177,000 ton benzin ve 167,000 ton petrol ithal ettiği için elindeki petrol stoku 613,000 tondan ibarettir. Bu s€ beble, bu memleketin şu dakikadaki ih* tiyat petrolu, nisbeten kısa bir zaman kendisini idare edebilir. Diğer taraftan, îtalyanın istihsal ettiği sentetik petrol miktan pek mühim değildir. Memleket,: esasen kömür sıkıntısı çekmektedir ve ağaç kömürü müştekatı bu noksanı te îâfi edemez. Hali seferde bulunan ordunun petrol ihtiyacı pek fazladır. Şimal ordusunda' takriben 9,000, cenub ordusunda 5,000 motörlü araba vardır. Bunlan işletmek: günde 870 ton benzine vabestedir. Tay yareler için de aynca 400 ton benzine, ihtiyac vardır. Ordunun benzin ihtiyaa] bir ay zarfında 3,800 tonu bulabilir. Filonun benzin ihtiyacını düsünürken; bir zırhlınm bir saat zarfında 30 ton, bir kruvazörün 22 ton ve bir torpito muhribinin 12 ton benzin yaktığmı da hesaba katmak icab eder. Bu vaziyet karşısmda, petrol zecrîj ledtirinin, îtalya harb plânmı ehemmi , yetli surette tadile uğratacağı derhal anlaşılır. Harekâtı, her vasıtaya baş vurar rak süratlendirmek, sadece toprak fet •; hermekten ibaret zaferleri bir tarafa bı, rakarak eldeki bütün kuvvetleri, düşmanj ordulannın imhasına hasretmek zaruret vardır. Bundan başka, düşman ordusu « ] • nun, harb malzemesi tedarik etmesine döj engel olmak lâzımdır. 3 Şu halde, îtalyan ordulan BaşkumanI danlığının Tiroldan geri çekilen motörl^ kıt'alan, Libiye değil, belki doğu Af rikaya sevketmesi muhtemeldir. Bu motörleştirilmiş alaylar içinde se kedildikleri vapurlarda, katırh ve bey girli alelâde alaylardan daha az yer tut tuklanndan, Afrikaya on gün içinde varabileceklerdir. Bu takdirde, üç veya dört motörleştirilmiş fırka Assabdar Aşanghi veya Dessie istikametind* (cepheden 300 kilometro mesafeye) ile riye sevkedilecektir. Bu fırkalann, ta bitaile, çölden geçmesi icab edecektirj Fakat, sarnıçlı kamyonlar ve tayyarele vasıtasile, su ihtiyaclan temin edilebilirj Sonradan, muazzam teknik zorluklara rağmen, Assabla bu mıntakalar arasmdi 400 kilometro uzunluğunda boru döşe mek kabildir. ltalyan ordusunun bu hamlesi, iaşe merkezlerile alâkası kesilecek olan şimal Habeş ordusu için büyük bir tehlike teşkil edecektir. Fazla olarak, îtalyan or * dusu, bu suretle, Aşanghi gölü ve Dessie mıntakalannı işgal altma almağı da temin' etmiş olacaktır. Ayni zamanda, şimal deki ltalyan kuvvetleri, Habeş ordusu nun şark cenahını imha etmek yahud Takkaze nehri arkasına atmak üzere, şiddetli bir hücuma geçebilir. Böyle, bütün yollar, Adisababaya kadar açılıp serbest kalabilir. Esasen, Habeş erkânıharbiyesi, şimdiden bu muhtemel plâna karşı koymağa çalışır gibi görünüyor. Takriben 700,000 kişilik (bu rakamda mübalâğa vardır. Habeşistanın f^malde 700,000 kişi toplamış olması ihtimali pek azdır Cumhuriyet) olan şimal ordusu her halde, karşısında bulunan kolorduya taarruz edecek ve Eritreden yeni îtalyan kuvvetleri gelmesine vakit bırakmadan onu Danakil çölüne püs • kürtmeğe çalışacaktır.» Şîmalde kanlı çarpışmalar oluyor, Adisababaya göre Habeş ordusu cenubda da ilerliyor Habeş meselesi değil, Hakka dayanacak Barışın prensip meselesi Peşte ile Viyananm Deniz konferansı yerinde sayıyor arası mı açılıyor? Avusturya ticaret siya Deniz silâhlarının tahdisasmda taahhüdlerini dini Fransa da kabul etmiyecek yerine getirmiyormuş İngilterede büyük bir yangın Londra 21 (A.A.) Kardif şeh rinde mühim bir yangın olmuştur. Büyük bir mağazanın oyuncak salonundan çı kan yangın yakm evlere sirayet etmiş ve mağazanın zemin katında bulunan mü himmat deposu da patlamıştır. Kurşun lar her istikamette uçuşmaya başlamış, fakat mucize kabilinden kimseye birşey olmamıştır. Bundan sonra mağazanın hava eglence fişekleri kısmı mfilâk etmiş tir. îtfaiye ancak sabaha doğru yangmı söndürebilmiştir. Eden Londraya döndü Londra 21 (Özel) Dün akşam Cenevreden buraya gelen Eden bu sa bah Başvekil Baldvini ziyaret ederek, Cenevredeki konuşmalan hakkında şifahî izahat vermiştir. Siyasal mehafilde Sir Samuel Horun yerine Edenin Dış îşleri Bakanlığına getirileceği söylenmektedir. Yumy Taşra bayilerimize 1936 Cumhuriyet Almanağının hepsi satıldığı için yeni siparişlerinizin gönderilemediği be « yan olunur. Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog