Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUKI 22BbgffefttUB PASTIL FOR Nefes borusunu mîkroblara karşî koruyan ve mîkroblardan temizliyen en kuvvetli, en hoş, en seri tesirli Pastil İstanbul Posta, Telgraf ve Telefon Başmüdürlüğünden: Rumelihisarı Posta, Telgraf merkezi deposunda 40 tanesi 7, 60 tanesi 8 metroluk olmak üzere 100 tane telgraf direği deniz tarikile İzraite naklolunacaktır. Buna aid pazarhk 30/12/935 tarihinde Galatasarayda İstanbul Posta, Telgraf Başmüdürlüğü Alım, Satım Komisyonunda saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 200 lira, muvakkat teminatı 15 liradır. Taliblerin şartnameyi görmek ve teminatlannı yatınnak fizere hergün Başmüdürlük Yazı lsleri Kalemine müracaatleri ilân olu nur. (7884) Elinizde blr ayna touiunmaâılcça yOzunuzOn halâ parlayüp parlamadığının bizzat farkında olamazsınız Serbayilik tarafından Yılbaşı biletleri toptan ve perakende olarak müsaid şeraitle satılır. Ve kıymetli hediyeler verilir. Adres: Bahçekapı, Borsa karşısında No. 61/2 Mütekaidini askeriyeden M. Hamdi. TUNCAY GiŞESi Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma Komîsyonundan: 1 Jandarma süvarileri ihtiyacı için 600 : 650 takım eğer 30/12/ 935 pazartesi günü saat 15 te Ankara Komisyonunca kapalı zarf eksiltme usulile satın alınacaktır. 2 Evsafma uygun komple bir eğer takımına 63 lira kıymet bi çilmiş, ilk teminat 307125 kuruş şartname bedeli 205 kuruştur. 3 Şartname Komisyondan hergün alınabilir ve örneği de gös terilir. 4 Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve sartnamede yazılı teminat ve belge içinde bulunacak teklif mektubunu eksiltme vaktinden en son bir saat evvel Komisyona vermiş olmaları. «3588» (7736) baçkaları bunu, emin olunuz kl görürler Kendinlzl bOyle blr tehffoeye kaptırmayınır, ve unutmayınız kl, cHdinlzin naturası ne ofursa olsun, L. T . P İ V E R ' in Pakat. MATITE gOzellik pudVasr sîze" bfltOr»rerkeklerfr> hoşuna giden kadifB manzaralı mat çehreyl temln edecekflr. M A T I T E fevkalâde mat blr pudradır ; çOnkü, kendisl talksız ve içîndeM maddeler de matttrı Her ay çıkan en şık ve en güzel bir salon mecmuasıdır. Denizi sevenlere tavsiye olunur. DENİZ Galata Rıhtım Ortahan Telefon: 49211 Belsoğukluğu ve PROTEJİNDİR TİFOBİL Dr. Ihsan Sami Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için ağızdan alınan tifo haplandır. Hiç rahatsızlık vermez, iHerkes alabilir. Kutusu 55 Rr. ı FREMGİYE yakalanmamak için en iyi ilâç ancak Sıhhatll insanlar için faydalı, hastalar İçin şarttır Hastalar için şarttır. Çünkü nez • leyi, sebebi ne olursa olsun öksürü ğü, her nevi boğaz hastahklannı, yeni ve müzmin bronşitleri tedavi eder, göğüs darhğı nöbetlerini sür atle keser. Sıhhatli insanlar için faydabdır; çünkü göğüs hastalıklan mikroblannın sirayetine mâni olduğu gibi ses sinirlerini de kuvvetlendirir, ağız kokusunu keser. P A S T İ L F O R Her yerde bulunur Tecrübe ediniz Parfümöri L. T. PİVER A. Ş. . fstanbul Şubesi Şişll Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon :' 43044 Karacabey Harası Müdürlüğünden: Haranm 2795 kilo kıvırcık ve yanmkan yünleri alenî arttırma usulile Bursa Baytar Müdürlüğünde satılacaktır. Satış günü 1 kâ nunusani 936 çarşamba günü saat on bestir. lsteklilerin teminatla rile birlikte satış günü Bursa Baytar Müdürlüğünde bulunmalan ilân olunur. (7816) Haydarpaşa Lisesi Satmalma Kurumundan: 1 Haydarpaşa Lisesi pansîyonu için 7,000 kilo sadeyağ kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 2 Tahmin fiati 6,650 lira ve ilk teminatı 498 lira 75 kuruştur. 3 Eksiltme 6/1/1936 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanacak olan Komisyonda yapıla caktır. 4 Şartnameyi görmek istiyenlerin Okul Direktörlüğüne müra caat etmeleri lâzımdır. 5 Istekliler belli günden evvel Okul Direktörlüğünden alacakları irsaliye ile teminatlannı Liseler Muhasebeciliği veznesine yatıracaklardır. Makbuz veya banka mektublannın teklif mektublarının içine konulması ve mektubların kanunda tasrih olunan formüle uygun bulunması meşruttur. (8021) F Tek, fakat kat'î çare BU KALEMlN AKMAS1NA İMKÂN YOKTUR. Her ne vaziyette bulunursa bulunsun, akmaz, doldurulması kolaydır. İki misli mürekkeb aiır. Her yazıya uymak için anında ayar edilebilir. Yeni EVERSHARP kalemini, herhangi diğer bir kalemle mukayese ve tecrübe ediniz. Hemen aradığımz ve size lâzım olan kalemin, bu kalem olduğunu anlıyacaksınız. fYENİ OKSİJEN FABRİKASH Türkiyenin en son sistem ve en yeni oksijen fabrikası Izmitte kurulmuş ve piyasaya sevkettiği 998 analizli saf oksijeni yeni tfibler ve yeni valklerle 40 litrelik tübler dahilinde 150 atmosfer tazyikile diğer oksijen fabrikalarından rekabet kabul etmiyecek derecede ucuz vermektedir Ve piyasada çok rağbet görmüştür. Memleketin her yeri için sipariş kabul edilir. ^ ABRIKA ve KAYNAK ATÖLYELERININ nazsrı dikkatine Tecrübe edenlerden sorunuz! Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten mütevellid bütün ıstırablara karşı yegâne müessir tedbir bir kaşe Merkezi ve satış deposu: Izmit satış yeri Galata, Kalafat yeri No. 169 Telefon: 42273 Oksijen fabrikası Telgraf adresi: Izmit Oksijen EN MAKBUL YILBAŞI HEDİYESİ FUAD RECEB ve kardeşleri S. Ömer, V. Bekir Tarihi miktarı Ödeyecek borclu 27/10/935 350 T. Lirası Çentoğlu Bay Ahmed Hamdi 27/10/935 344 80/100 » Giresun tahsilât amban Yukanda gösterilen senedler kaybolmuş ve ayni miktarda yenisini imzalayıp göndermiş olduğumdan cirom dahi olmıyan yukarıda gösterilen 319 ve 320 numaralı senedlerin kıymeti kalmadığı ilân olunur. İstanbul Çakmakçılar yokuşu No. 23 İstapan A. Dermıgırdiçyan GRiPiN almaktır. EVERSHARP [Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog