Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 n d sahifemizde: Siyasî icmal Şimalî Çin ve Moğolistan. 3 üncü sahifemizde: Hâdiseler karşısında Ahmed Ağaoğlu. 5 nci sahifemizde: Beden terbiyesi bil güeri Selim Sırrı Tarcan. En eski Çin menşelerine göre R. S. ÇavdarLu 6 ncı sahifemizde: Spor haberleri umhuriyet Saifl: 4170 Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet, îstanbul . Posta kutusu: Istanbul, No 24fl ?W 22 bîfînCİkâflUFl 1935 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. tdare ve matbaa tosmile Matbaacıuk ve Neşriyat Şirketi 24299 24290 Allahıra beni beyaı insanlann yansının düşmanlığından, yen kalanlarında dostluğun^ dan muhafaza et 1 •Ingillz karlkatOrfl ' Faşist Meclisi kararmı verdi: Harbe ve zecrî tedbirlere mukavemete devam! Habeş meselesi değil, Hakka dayanacak Barışın prensip meselesi Ankara: 21 ilkkânun on günlerin ortalığı biribirine katan hâdiselerinden anladığımız şudur ki dünya meselelerinin bundan sonra nasıl anlaşılacağı ve nasıl çözüleceği hususunda bütün insanlık gayet büyük bir buhran geçirmektedir. Bu buhran içinde Habeş meselesi sadece bir misalden ibarettir, hem de azçok fenaca bir misal. Usten Çemberlâyn gibi aklı başında bir adam, on on beş gün evvelki söylevlerinden birinde Habeşistanı herhangi medenî bir memleketle bir tutmamak lâzım geldiğini ileri sürüyordu. Sanki medeniyetin standardize bir damgası varmış gibi. Habeşistanda esirlik esircilik varmış. Şekillerini değiştirmiş türlü esaretleri Avrupa memleketlerinin hepsinde görmek imkânlı değil midir? Cephelerde dünkü durum Ingiliz Maliye Nazırı ((Uzlaşma ümidi yokolmuştur, zecrî tedbirlere dönmeli ve muhtemel bir taamıza karşı hazır bulunmalıyız!» diyor Roma 21 (A.A.) Stefani ajansı bildiriyor: Büyük faşist meclisi, Düçenin başkanlığında toplanarak, Fransanın teşebbüsile yapılan ve büyük konseyin 18 ikincikânun toplantısmda geniş bir tetkike tâbi tutulan Paris tekliflerinin tngiltere tarafından reddedilmesinden sonra hasıl olan siyasal durumu tetkik etmiştir. Meclis bundan sonra aşağıdaki karar suretini alkışlarla kabul etmiştir: «Büyük meclis, ttalyan ulusunun, zecrî Habeşler yeniden büyük zaferler kazandıklarım iddia ediyorlar Şimalde kanlı çarpışmalar oluyor, Adisababaya göre Habeş ordusu cenubda da ilerliyor Akdenizde bîr ihtilâf zuhur ederse... Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Milletler Cemiyeti paktı mucibince mgiltereye yardım edeceklerini bildirdiler Paris 21 (A.A.) Havas A jansının siyasî muhabirinin salâhiyettar bir membadan istihbanna nazaran, îngilterenin Akdenizde bir ihtilâf zuhuru halinde nasıl vaziyet alacaklarını sorduğu memleketler, Ispanya, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavyadır. Romanya bir Akdeniz memleketi olmadığı halde Balkan Paktile Türkiyeye, Yunanistana, Yugoslavyaya baglı olduğundan dolayı Ingiltere kendisine de müracaat etmiştir. Paris ve Ispanyanın cevab verdiği hakkında malumat yoktur. Fakat teyid edildiğme göre Ankara, Atina, Belgrad, Bükreş hükumetleri derhal muspet surette cevab vermiş ve Milletler C«niyeti psfctmm 4 6 0^ a maddesinin 3 üncü fıkrasmın tatbikına hazır olduklannı bildirmişlerdir. Italya tarafından taarruza uğnyabilecek Milletler Cemiyeti azasından herhangi bir memlekete muavenet için kullanılacak teknik vesait hakkında eksperlerin konuşmalan devam etmektedir. Bu konuşmalar evvelce Ingiltere anavatan donanmasma karşı muhtemel bir Italya taarruzu halinde Fransa ile îngilterenin müşterek hareketlerini tespit eden müzakereleri itmam edecek mahiyettedir. Londra 21 (A.A.) Alman ajansı bildiriyor: Deyli Telgraf gazetesine nazaran, Milletler Cemiyeti azalannm müşterek askerî emniyet hareketlerine ne nisbet dahilinde iştirak niye tinde olduklan suali, şimdiye kadar, Fransadan başka, Yugoslavyaya, Türkiyeye, Yunanistana ve îspanyaya sorulmuştur. Bildirildiğine göre, bütün bu eketler zecrî tedbirlerin bu yenı safhası esnasındâ 16 nci maddenin tatbikatına pratik bir tarzda iştirake hazır olduklanm bildirmişlerdir. Fakat, bu gazetenin fikrine göre, bu devletler ayni zamanda muhtelif birçok sebebler dolayısile hemen faal bir tarzda müdahalelerinin az muhtemel olduğunu ilâve etmiş Ierdir. Ankara 21 (Telefonla) Denizyollan îşletmesinin bir elden idaresi dü şünüldüğünü ve bu yolda teşebbüslere geçildiğıni bildirmiştim. Anî olarak As*karaya çağınlmış olan Vapurculuk Şirketi erkânile bu yolda müzakerelere başlanmış olması verdiğim bu haberi teyid etmiştir. Evvelki akşam Beyoğlunda yapılan Her iki taraftan da konuşmalann ne hava tehlikesine karşı korunma tecrübesafhada bulunduğu hakkında malumat eri hakkında Vılâyetle îstanbul Kumanalmak mümkün değilse de temaslann ih danlığı raporlarını vennişlerdir. Vilâyetin zarî mahiyette olduğu ve bugünlerde bir aporu Iç işleri Bakanma gönderilmiştir. Şimdi son Paris tekliflerinin tamamile Buna nazaran deneme muvaffakiyetle neticeye bağlanacağı anlaşılmaktadır. hükümsüz olduğunun tesbitile vakit geçibaşarılmıştır. Bu münasebetle Ekonomi Bakanlığınriliyor, ve böylelikle vaziyetin eski halinda Deniz müsteşan Sadullah Güneyin Lâmbalar vaktinde söndürülmüş, alı de bulunduğu esasına kuvvet veriliyor. başkanlığında bir komisyon kurulmuştur. nan inzibatî tedbirler dolayısile hiçbir ıYani Italya haksız yere bir memlekete Vapurculuk Şirketi Reisi Mustafa ve ak'a olmamıştır. Doğum, hastalık gibi saldırmışhr, ve Milletler Cemiyeti bu Denizyollan îşletme Müdürü Sadeddin doktor ve ebeyi çağırma vak'ası da ol haksızlığı kabul etmiyeceğini ilân etmişle Bakanlık hukuk müşaviri Kemal Ga mamışür. Sekiz yere taksim edilen itfaitir. Milletler Cemiyetine göre hâdise kenlibin dahil olduğu bu komisyon uzunuza e kendilerine verilen maskeli manevra Gazel zeytinliklerimizden bir manzara cli görüş tarzına uygun bir neticeye vardıya müzakerelerde bulunarak vaziyeti ecrübelerini mtrvaffakiyetle geçirmişler malıdır. Ankara 21 (Telefonla) Bir zey saba ve köylerdeki muhtac halka aşılat incelemektedir. Bu arada Vapurculuk dir. Yalnız otomobiller sokak başlannı Bu nasıl olabilir?.. Buhranm pek e tin seferberliği için hazırlıklara başlan tınlacak ve doğrudan doğruya onlara Şirketinin hukukî vaziyeti de gözden ge fazla kapamışlardır, sokakta fazla halk fıemmiyetli bir sebebi burada bulunduğu ması Mersin ve Silifkedeki alâkadarlara temlik edilecektir. çirilmiş ve Ekonomi Bakanı Celâl Bayar birikmiştir. Bu da yapılan tecrübeyi yana dikkat etmek lâzımdır. Bu iş nihayet bildirildi. Bu mmtakanın zeytinciliği ve Aşılanıp sahiblendirilen ağacları keçi ilk tetkikler hakkında Sadeddinden ma kından görmek alâkasından ileri gelmişItalyaya karşı harbetmeğe kadar ileri git Harnup şarabcılığındaki yüksek şöhreti ve develerin hücumundan kurtarmak için lumat almıştır. tir. meği istiyen bir durumdur. Ingiltere bu bugün için ancak tarihî bir hatıradan iba aşıh mıntakalann ya köylülere nöbetleşe Celâl Bayar pazartesi günü de Va Bizim yapbğımız tahkikata göre de Baevzu üzerinde kendisini daima yalnız rettir. beklettirilmesi yahud da jandarma inzıbat purculuk Şirketi erkânını kabul edecek neme esnasındâ şehir üzerinde uçan taygörmüş ve elbirliğile hareket istiyen bütün Birbiri üzerine yığılan ihmal seneleri servisinin harekete getirilmesi düşünül ve şirket erkânı, komisyonda ileri sürmüş yareler ışıkların vaktinde söndürülmüş teşebbüslerinden müspet sonuclar alamabu mıntakada yabanileşmiş milyonlarca mektedir. Bu işler için Mersin ve Silif olduklan teklifler ve mütalealar üzerin olduğunu görmüşlerdir. Yalnız sokaklarEvvelki akşam Beyoğlunda bir lomıştır. Ingiltere niçin Italya ile yalnızbada lâmbalara konulan mavı maskeler tazeytin ağacını bir hayvan yemi haline ge kede, ziraat müdür ve memurlarile jan de Bakana izahat vereceklerdir. kantanın lâmbaları tnaskelenirken pna harbe girişsin? Samuel Horu banş *** darma kumandanı, tapu memuru ve diğer mamile yolları göstermekte olduğundan tirmiştir. teklifine sevkeden esaslı düşünce bu olAnkaraya gitmiş olan Deniz Ticaret bir daha yapılacak tecrübede bu maske da tecrübe yapılmıştır. Deneme bu ak Ekonomi Bakanlığmın yaptığı tetki alâkadarlann dahil olacağı bir komisyon Huğu gibi Baldvin dahi son beyanatında kurulacakbr. Direktörü Müfid Deniz dün şehrimize ler mavi yenne koyu siyah renkte ola şam Kartal kazasmda, birkaç gün sonra kat, geniş zeytin ormanlannın birinci fngilterenin kendi başına böyle bir harecaktır. Yalnız bir iki defa taksimde bazı Üsküdar kazası dahilinde yapılacaktır. Mersin Silifke yolunun ayırdığı sahil Komisyonlar bütün hazırlıklarını aşı dönmüştür. kete girişmiyeceğini açık söylemiştir. O mıntakasında, diğerinin de dağ etekle mevsimine kadar bitirmiş olacak ve zey Deniz Ticaret Direktörü Ankarada ziyalar görü'müştür. Bunun koı taktan Onu müteakıb bütün şehre şamil olmak halde Milletler Cemiyeti meseleyi daha rine doğru giden mıntakada bulunduğunu tin seferberliğine başlanırken her sene kabotaj hatlan üzerinde alınacak yeni ileri gelmesine ihtimal verilmektedır. üzere yapılacak denemede elektrik cerebüyük bir ciddiyetle tetkik ermeğe davet göstermiştir. tekrar edilecek olan büyük şenlikler ya ıslah tedbirlerile îstanbul limanının ten Tayyareler Beyoğlunda yalnız Ka yanı külliyen kesilecek ve tayyarelere olunmuş bulunmabtadır demek olur. Bu Bu milyonlarca agacdan bir kısmı ta pılacaktır. Böylelikle halen kurda, kuşa sikı ve yeni tarifelere müteallik işlerin sımpaşa nahiye binasının önündeki lâm daha mühim vazifeler verilecektir. bahiste kollektif emniyeti tesis edebilmek pulu, bir kısmı da tamamen sahibsiz bir yem olan yabani bir saha yurdun içindeki temini meseleleri üzerinde Bakanlıkla baya konulan k:rmızı kâğıdı görmüşlerZehirli gaz konferanslart için Milletler Cemivetinin bütün hayavaziyettedir. Yapılacak seferberlikte bu yüksek ekonomik değerini bulacak birçok temaslarda bulunmuş, bu noktalar üze dir. Bilhassa ecnebiler tecrübeye fazla Yakında hava tehlikesine karşı ko YUNUS NADt ağacların aşılanması temin edilecektir. fakir yurddaşlarımız da birer zeytinlik rinde çalışmalara başlıyan heyetlerin me alâka göstermişler, sokaklarda vaziyeti runma hakkında konferanslar verilecek (Arkan 3 üncü sahifede) saisine iştirak etmiştir. Tapusuz arazideki zeytinler civar ka sahibi olacaklardır. tetkik etmişlerdir. Ayni gece Çatalcada (Arkan S înci sahifede) Fakat münakaşayı bu yollara dökmeğe asla lüzum yoktur. Ortadaki mesele bir Habeş meselesi olmaktan ziyade bir prensip meselesidir. Durup dururken bazı zayıf memleketlere kuvvetli milletler gelişigüzel saldırsmlar mı? Saldırmasınlar mı? Işte meselenin çözülecek düğümü bu' radadır. Milletler Cemiyeti Genel Savaşm kan ve ateşleri içinden çıkan insanlığa, bundan sonra işleri akıl, mantık ve adalet dairesinde yürütecek ileri bir merhale olmak üzere kurulmuştu. Bu cemiyet bundan sonra banşı harbsiz olarak kendisi yürütebilir mi, yürütemez mi? Işte milletler son tecrübelerde bu suale cevab vere SsM İngilte Dts Bakanı Str Samuel Horun İwiçrede pdiinaj yaparken düferefc bur . oihnetThtiyacmnr *{['ir~tâzyık!eTt nunu ktrdtktan tonra alınmts Wr resmt kıvranıyorlar. Hakikî buhran budur. Samuel Horla Lavalm Pariste hazır tedbir memleketlerinin hatb hareketinde lıyarak iki kavgah tarafa ve Milletler tebarüz eden cephesizlik ve itirazlar karCemiyetine göndermiş olduklan teklifle şısmda, hukukunun çok kat'î surette mü rin anormalliği herkesin gözünde apaçık dafaasında sarsılmaz bir halde mutabık belirdiği için Samuel Horun kurban ve kaldığım ve genel altm teberrüünde mukarilmesi suretile bu teklifler bir varmış, bir vemet ve zafer azmini vakarlı bir surette yokmuş haline getirildi. Ingiliz hükumeti ispat etmij olduğunu müşahede ve tesbıt bu tekliflerin ölmüş olduğunu bütün açık eder. (Arkan 7 nci sahifede) lığile Avam Kamarasında beyan ve ilân etti. Bu hareket tarzile bilhassa şu netice gözönünde tutuluyordu: Italyanm bu teklifleri kabul edecek bir cevabı Milletler Cemiyetini hakikaten çok müşkül bir duruma sokabilirdi. Bundan evvelki bir yazımızda kepazelik diye tavsif ettiğimiz bu hâdisenin önüne geçmeğe her taraftan özen ve önem verilmiştir. Italyanın bu emsalsiz fırsattan vaktinde istifade edememiş olduğunu da burada kaydetmiş olalım... Italya çok çabuk davranarak bu teklifleri sarih ve kat'î bir kabul ile karşıladığını bildirmiş olsaydı Avrupanın buhranı şimdi belki on kat fazla olabilirdi ve Samuel Horun istifası bunu hatta yanyanya hafifletmeğe yetmezdi. Italya böyle yapmamış, bilâkis M. Musolini Pontina nutkunda tam tersine bir şiddetle Ingiltereye hücum etmiştir. Samuel Horun istifasmdaki hakikî sebebi bu hücuma atfedenler bizce pek fazla yanılmıyorlar. Dessie bombardımamndan bir intıba Londra 21 (A.A.) Royter ajan şimalinde ve Kenia sının yakininde Ras sının cephede bulunan muhabirlerinin Destanın 20 bin kişilik ordusunun bulunbugün yolladıklan haberlere göre, her duğu noktada cereyan edeceği tahmin iki muhasım taraf, şimal ve cenubda bir edılmektedir. Bu kuvvet, Cicika ve Harbiriyle temas etmişlerdır. Bu temas mü rar üzerine îtalyan yürüyüşünü suya dühim harb harekâtının bir başlangıcı telâk şürmek maksadile, haftalardanberi, Italyan Somalisini bir istilâ tehdidi altında ki edılmektedir. (Arkan 3 üncü sahifede) Vuku bulacak muharebelerin, Dolo Ereğli şirketile yeniden müzakere yapılacak M. Boissier talimat almak ve 12 ikincikânunda tekrar Ankaraya gelmek üzere Parise gitti Ereğli Şirketinin hükumete satılması müzakereleri için alâkadar makamlarla temaslarda bulunmak üzere Ankaraya iden şirket mümessili Boissier dün sabah Ankaradan gelmiştir. Kendisile görüşen Celâl Bayardan hararetli bir kabul gördük. Hükumet Ereğli Şirketini devletleştirmeğe karar verdığini bildirerek bu hususta icab eden izahatı da verdi. Şimdilik buna dair tafsilât vermeğe mezun deği lim. Yalnız konuşmalara devam etmek üzere hükumet bizi ikincikânunda tekrar Ankaraya davet etmiştir. O zaman gelip konuşmalara devam edeceğiz. Vakit kaybetmemek için bu akşam Parise dönü yoruz. Konuşmalann neticesinden çok nikbi'iim.» ıınıııır jııııınıtııııııııınıııııınıııniıııııınınınınnııiınıınınnıminnı Zeytin seferberliği Mersin Silifke havalisindeki milyonlarca yabani ağac büyük şenliklerle aşılanacak ve tapusuz olanları köylülere temlik edilecek... Kabotaj hatlarına bir arkadaşımıza Boissier şunlan söyle miştir: daîr verîlecek karar « Ankarada bize karşı fevkalâde Ankarada iki taraflı temaslar yapıbyor bir hüsnü muamele gösterildi. Bilhassa Başbakan Ismet Inönü, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve Ekonomi Bakam ıııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııınııınıınıııııınnınımıınıııııııııııııı Gece baskını denemeleri Bu akşam Kartalda, tirkaç gün sonra da Üsküdarda tecrübelcr tekrarlanacaktır 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog