Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

r Bugün: 2 nci sahifede: Siyasî îcmal Paris tekliflerinin kopardığı tehlıke. 3 üncü sahifede: Matbuat musahabesi Halid Zıya UşaklığiL 5 inci sahifede: Tarih araştırmalan Ahmed Refik. 7 nci sahifede: Çocuk sahifesi. umhuri Onbirinci yıl sayı: 4169 Telefon: Başmuharrîr ve evi: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Keşriyat Şirfceti 24299 24290 Hayat Ansiklopedisi 9 3 Teigra* ve mektub adrea: cumhuriyet,"tstanbui. Posta kutusu: istanbui, No 2*8 Gumart6sl 21 birincikânun 1935 üncü cüzü çıktı Iki taraf ta meydan okuyor! Habeş cevabî notası "Her şeye rağmen yurdumuzu son haddine kadar müdafaa edeceğiz! „ diyor Ingiliz ve Fransız kabinelerînin vaziyeti hâlâ tehlikededir. Avam Kamarası tatil edildi. Laval Cenevrede Dış Bakanımızla görüştü, pctrol ambargosu tekrar konuşulacak Eğer bir memlekette Borsa yoksa onu Yaratmak lâzımdır Ankara: 19 Birincikânun iten tasarruf haftası iki esaslı işi, daima daha iyiye doğru gitmek istiyen gözlerimiz önünde, bir daha canlandınlmış oldu: Yerli mala kıymet ve ehemmiyet vermek, tasarrufa hergün artan bir inanda yapışmak. Bu iki şey bir milletin biribirini ıkmal eden en büyük iki işidir. Yerli mala kıymet vermek demek memleketteki vatandaşların alın terlerile ferah ve rahat yaşamalarmı istemek demektir. Bu en büyük tasarruftur: Ferdî olarak ta, umumî olarak ta. Eğer komşumuz., komşumuzun komşusu ve onun komşuları hayatlannda rahatsalar, bu umumî rahattan bize de bir rahatlık ve saadet hissesi vardır. Sokaklarımızda yerli yersiz dilenci görmekten hangimiz sinirlenmeyiz? Ufak, orta, büyük tasarruflarla bankalardi binltea halk paıalan ise unmmî zenginliğin en canlı parçasını teşkil ederler. Ulusal tasarruf, ferdlerin beş on kuruşlarile veya beş on liralarile ölçülemez, belki bu tasarrufların yekunlarile ölçülür. Cumhuriyet devrinde yalnız millî bankalarda ulusal tasarrufun elli milyon lirayı geçtiğini çoktan seve seve öğrenmiş bulunuyoruz. Elli kuruş, elli lira değil, fakat elli milyon lira mühimdir. Ancak bu elli milyonun o elli kuruşlardan ve elli liralardan toplanmış olduğunu da unutamayız. Cumhuriyet hükumeti birkaç sene evvelki bir kanunla halkın tevdiatını emniyet altma almakla bu iş üzerindeki basiretinin çok yüksek derecesini göstermiştir. Tasarrufun memlekette ikinci canlı adımmı halk zenginliğinin büyük memleket işlerine kanşmasında gördük ve göreceğiz. Ergani şimendiferi istikrazma Türk zenginliği geniş mikyasta iştirak etti. Belki doğrudan doğruya halk değil, fakat halkın zenginliği, ulusal kuvvet ve kabiliyet. Bu münasebetle şunu hatırladık ki ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinden başhyan cumhuriyet rejiminin bu memlekette yarattığı en güzel iyiliklerden biri, Umumî Harb esnasmda akdolunan dahilî istikrazı tutmakta görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi ileride millî maliyemize sağlam bir temel olmak üzere kendisinin işi olmıyan bu dahilî istikrazı bütün kuvvetile tutmağa karar verdi, ve o zaman 9 kuruşa kadar düşmüş olan eshamı pek az zaman içinde 95 kuruşa kadar yükseltmiş oldu. Devlet haznesi bu uğurda ihtiyar ettiği fedakârhğın millî kıymetini pek iyi biliyordu. Nitekim 10 sene sonra kendisi dahilî istikraza müracaat ettiği zaman büyük rağbet bulmakla bu hareketinin haklı mükâfatmı elde etmiş oldu. Ancak bu da kâfi değil. Finansal hayabmızda yeni ve sağlam metodlara göre düzeltilmesi elzem bir müessesemiz var: Esham ve tahvilât borsamız. Esham ye tahvilâtm mütedavil paradan daha kıymetli metalar olduğunu ispat edecek ve bu hakikati canh olarak yaşatacak olan borsa bizde nisbetle ölü bir hayat yaşıyor. Bu doğru değil. Hükumet millî seryetin hareket ve faaliyeti namına bu kurumu canlandırmak zorundadır, ve artık §imdi sıra iyiden iyiye işte bu işe gelmistir. Üç beş kuruş tasarruflarımız derhal memleketin umumî hayat ve faaliyetine kanşabilmelidir. Bunun çaresi esham ve fahvilâtın mütedavil paradan daha kıymetli bir para olduğunun umumî itiyad ve anlayışa kanstınlmasile mümkün olur. Beş yüz liralık tasarrufumu ne yapayım, diye düşünen bir vatandaş eğer bilirse ki bunlan filân ve falan esham veya tahvıyaürmakla parasını daima elinde tut Dün geceki hava hüctanu tecrüberinden göranuşler: Sağda Beyoğlu caddesinin hâli, solda gaz matkelerini takmış itfaiye grupu hemen harekete haztr vaziyette... Ingiltere Akdenîz devletlerine mühim bir teklifte bulundu Adisababa 20 (A.A.) Hükumet, Fransız Ingiliz tekliflerine olan cevabını bu iki memleket elçilerine dün öğleden sonra vermiştir. Bu cevabda; Habeşistan Pa ris plânını kat'î surette reddet mekte, îtalyanın 1908, 1929 and laşmalanna riayet etmediğini ve şimdi ise, taarruzuna mükâfat olarak arazi istedi ğini, Habeşistana medeniyet sokmak vadinde bulunan bu memleketin hastaneleri bombardıman ettiğini, kadın ve çocuklan öldürdüğünü, bütün beynelmilel hüküm leri ihlâl ettiğini bildirmektedir. Habeşistan, bu talebleri kendisi kadar Milletler Cemiyetinin de haksız addettiği kanaa tindedir. Habeş hükumeti, lüzumlu olan vesaite malik olmaksızın da, topraklannı son haddine kadar müdafaaya azmetmiştir. Habeşistan, Italyaya hususî ekonomik Sulh teklifleri ve ((Cumhuriyet)) în neşriyatı Dün geceki hava tecrübesi Idare ve tedbir itibarile muvaffakıyetli oldu i Ingiliz gazeteleri neşriya Beyoğlu üzerinde ışık arıyan iki tayyare birkaç yerde lâmba görerek işaret verdi tımızdan ehemmiyetle bahsediyorlar îngiliz Fransız sulh tekliflerinîn Ingilterede ve bütün Avrupada kopardığı fırtınanm ne şekilde neticelendiği malumdur. Suya düşen bu tekliflere karşı lngilterede hemen hemen bütün gazeteler şiddetle hücuma geçmişlerdi. Bunlar arasın Ingiliz Dta Işleri Bakanı olman ihtimalinden bahaedilen Nevil Chamberlain imtiyazlarda bulunmayı da reddetmektedir. Fransız ve îngiliz hükumetlerine ve ihtilâfı tetkik ederek îtalyayı mütearnz olarak ilân etmiş olan bütün Milletler Ce (Arkan 8 inci »ahifede) (Arkatı 8 inci aahifede) Arkalarında iki aylık Bina vergisinde tenzilât yapan lâyihanın birinci birde yetim bıraktılar maddesi bazı münakaşalardan sonra tadil edilerek kabul edildi Ankara 20 (Telefonla) Bugünkü Kamutayda açıkta veya Vekâlet emrinde iken ücretli bir vazifeye tayin edilmiş olan memurlann kesilmiş olan açık maaşlannın ücretli vazifelerinin lâğvı ha linde iadeten tahsisi icab edip etmiyece ğinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet tez keresi ve encümen mazbatası okundu. Müspet veya menfi bir neticeye bağ lanması ve bir lâyiha halinde heyeti u mumiyeye sevki için encümene verildi. Mamin oğullanndan Mehmed oğlu Hasanla Tarsusun Şamh mahallesinden Nuh oğlu Süleymanın ölüm cezasına çarpılmalan hakkındaki karar tasdik e dildi. Dünkü Kamutayda Genc bir memur 19 yaşındaki karısmı öldürdü Takrim meydantnt doldur an halk tayyarelerin uçuşanu geyrediyor Zabıta ve itfaiyenin Beyoğlunda dün emniyet tedbirleri gecenin intıbaları Bütün teskilât icabında Halk şen ve fütursuz, müdafaa ve yardım için eğlencenin erken bittiğine müteessir gibiydi hazır bulunuyordu Tasdik edilen idam hükümleri Pazar kazasınm Pazar mahallesinden îstanbulda ve Türkiyede ilk hava hüSaat dokuza çeyrek var. Tünelden Bundan sonra bina vergisinden tenzi cumu tecrübeleri dün akşam Beyoğlu çıkıyoruz. Cadde her zamankinden da lât yapan lâyihanın ikinci müzakeresine kazası dahilinde yapılmıştır. Gerek neş ha tenha değil. Yalnız bu gece fevkalâKatil Mehmed ve öldürdüğü (Arkan 8 inci aahifede) geçildi. Geçen toplantıda Hüsnü Kitabcı (Arkan 8 inci aahifede) karıst Mir'at ııııııııııııııııııııııııiMiııııııııiHiıiııııııııııınınııınnııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııiııııınııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııı tenzilâtın 340 a kadar malî yıllar içindeki Evvelki gün Kadıköyünde bir cinayet tahrirlere de teşmilini istemişti. işlenmiş, bir kaynana yüzünden bir aile Maliye Vekili bunlann esasen tadil mahvolmuştur. Bina vergisinde yapılan tadilât (Arkan 4 üncü sahifede) ıınııiMiıııııiıııııııııııııııiıiııııııııınııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııunıııınııııııııııınınııııııııınıııııınıııııııııııınııııııııııınıııııııııııııııııııı (Arkan 6 nci aahifede) Kükremiş bir arslan gibi! Afyonkarahisara dikilen büyük anıt Türkün eşsiz zaferini temsil ediyor Harbe dair haberler birbirini tutmuyor Çok acıklı bir ölüm Eski Müşirlerden General Kâzımm torunu Muallâ, dört senedenberi çek mekte olduğu hastalıktan kurtulamıyarak dün gece saat on birde rahmeti rahmana kavuşmuştur. Muallâ, henüz yirmi yaşım doldur mamış çok kıymetli bir genc kızdı. Cenazesi, yarın Halâskârgazi cadde sindeki Karlo apartımanından kaldın lacak ve cenaze namazı Teşvikiye camiinde kılındıktan sonra Maçka kabristanındaki aile makberesine defnedile cektir. Merhumeye Allahtan rahmet diler ken. kederli ailesine de taziyetlerimizi sunarız. Habeşlere bakılırsa Makallenin ileri mahallelerine girmişler, Italyanlar tekzib ediyorlar Tatlı müsabakası Reylerin tasnifi bitti ve netice belli oldu Aziz okuyuculanmıza tatlı ve zevkli bir şeker bayramı hazırlamış olmak üzere tertib ettiğimiz tatlı müsabakamızın son kısmı da niha yete erdi ve neticesi belli oldu. Sureti mahsusada teşekkül eden jüri heyeti dün matbaamızda toplanarak reylerin ve bunlarla beraber gönderilmiş olan mütalealann tasnıf ve tetkikini bitirmiştir. Gazetemizde neşredilen 10 kuponun bize yollan ması müsabakanm ilk kısmına, ve evvelce de kaydettiğimiz veçhile mütalealann tamamlıgı nihaî safha ya iştirak hskkını veriyorduj Dikkate şayan bir levha: Habeş Imparatoru hazin bir eda ile; Deasie bom* bardımanında yaralanan bir Habeşlinin ameliyatı neticesini bekliyor Habeşistandan gelen biribirini tutmaz haberlere rağmen, şimal cephesinde, Abbi Addide vukubulan küçük fakat şid detli bir çarpışmadan başka, bir hareket olmadığı anlaşılıyor. Abbi Addi, Ma kallenin 50 kilometro kadar şarkında ve hafifçe şimaldedir. Habeşlerin, Makallenin dış mahalle lerine girmiş olduklan hakkmda Adis ababadan gelen gayriresmî habere inanmak caiz değildir. Çünkü Italyanlar, ileri karakollarını Makallenin cenubun da kâin Şelikota kadar sürmüşlerdir ve Makalle etrafında tahkimat yapmışlar dır. Habeşlerin bu ileri karakollarla muharebe etmeden, onlan geri atmadan öyle muharebesiz ve kolayca Makallenin ne dışına ne içine girmeleri mümkün değildir. Meğerki Italyanlar Makalleyi Heykeltraş Kripel tarafından yapılan Zafer anıtı Afyonkarahisar (Özel) Büyük nüne koymak için san'atkâr Kripel tara» Türk zaferini canlandırmak ve bir abide fından yapılmakta olaa büyük aoıt bit • (Arkan 8 inci aahifede) halinde bizden sonraki nesillerin gözüö YUNUS NADt (Arkast 3 üncü aahifede) (Arkası 8 inci aahifede) (Arkan S inci aahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog