Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ıt CDMHUEÎYET 20 Birindk&mnt 1935 Bogaz ağrısı RADYONUZU ESKİTMEMEK için Bir şeyin UstünlUğünU ilân etmek kolaydır, fakat Isbat etmek gUçdUr. Radyosunun üstünlüğü su gotürmez bir hakikattir. Bu mukemmel radyoya sahip olanlardan aldığımız binlerce mektub bunun isbabdır. TELEFUNKEN nadyosu Türkiye hududlan dahilinde bütün rakib radyolardan fazla satmaktadır. Bu da TELEFUNKEN radyosunun üstünlüğünu isbat etmez mi ? TELEFUNKEN radyosunu gelip dinledikten sonra onun ne eşsiz ve mukemmel bir musiki aleti olduğunu daha iyi anlıyacaksımz. T E LE F UNKEN PHIL1PS MINIWA PASTIL FOR kullananların lle Asla tutulmıyacakları hastalıklardır. Agız, burun ve nefes borusunu mikroblara karsı koruyan en mukemmel ve en seri tesirli antiseptik: TAKVİYE EDİNİZ salonumuzu ziyaret ediniz. Anadoluda satış yerleri: Samsunda: Albala Adanada: Muharrem Hilmi Kayseride: Saatman Giresunda: Hat Hasan Trabzonda: Haa Hanın Zadeler Bursada: Şoef Konyada: Ali Ulvi Balıkesirde: Şah Mehmed Gazi' antebde: Güzelbey Zade müesseseleri. Adana asliye 1 inci hukuk mahkemesinden: Inhisarlar vekili avukat Cemal Eginle «ski müdür Mustafa vekili Şeref ve Ziraat müdürü Pertev vekili Ali ve eski înhisar eksperi Ahmed arasında mütehaddis alacak davasınm Adana birinci asliye hukuk mahkemesinde cari duruşması sırasında müddeaaleyhlerden Ahmed namına çıkarüan davetiyenin mahalli ikametinîn meçhul olduğundan bahisle mübaşir tarafından bilâtebliğ iade edildiği anlaşılmakla ilânen tebli gat ifasına ve duruşmanın 13/1/936 tarihine musadif pazartesi günü saat 9 a talikına karar verilmiş olduğundan mu maileyhimin mezkur gün ve saatte bizzat gelmediği veya tarafından bir vekil göndermediği takdirde muhakemenin gıyaben devam edeceği malumu olmak üzere ilân olunur. Ankara Istanbul Izmir ve Satie'nin bUtlln şubelerinde BOURLA BİRADERLER VE ŞUREKASI Istanbul Posta, Telgraf ve Telefon Başmüdürlüğünden: Miktarı kilo 1000 4000 Nev'i tnce sicim Hurda kurşun Muhammen bedeli Lira 800 920 Muvakkat teminatı Lira K. 60 00 69 00 Eksiltme saati 15 16 (Radyolin diş maucunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafından yapılmaktadır.) TELEFUNKEN Galata, Voyvoda caddesi 17 Jeneral Han TÜRK PHiLiPS LTDŞirketi istanbul Galata Frenkyan Han. Telgraf: Philips istanbul . Fabrîka ve Havuzlar Direktörlüğünden: 936 senesi raspa işleri açık pazarlıkla talibine verilecektir. Bu işi üzerine almak istiyenlerin «200» lira teminat akçesile beraber bu ayın «23» üncü pazartesi günü saat «11» de Galatada Azabkapıda ki ettrektörlükte bulunmaları. (7958) Tecrübe ediniz! İdare ihtiyacı için satın ahnacak olan yukanda yazılı iki kalem esyanın açık eksiltmesi 3/1/936 tarihine musadif cuma günü Gala tasarayda fstanbul Posta, Telgraf Başmüdürlüğü Alım Satun Komisyonunda ayrı ayn yapılacaktır. Isteklilerin sartnamenni görmek ve muvakkat teminatlarini yatırmak üzere hergün Başmüdürlük Yazı lşleri Kalemine müracaatleri. (7887) [ ALi Ticarethaneleri iştirak etmiş ol duğu arsıulusal sergilerde daima birineiliği kazanmıştır. HACI BEKİR TOPTAN PERAKENDE Şişe, kavanoz ve benzeri cam işleri alırken artık ŞU MARKAYI ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR Türk rahat lokumlannın emsalsiz olduğunu bütün dünyaya ispat etmiştir. ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR Türkiyede meşhur olduğu kadar Avruapda dahi namı vardır. ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR HACI BEKİR Şeker Lokumlan Amerikaya kadar nam almıştır. MUHİDDİN TEL124588/? Bursa Şarbaylığından: Şar için otomatik bir düdük alınacaktır. Düdüğün sesi, sakin ha vada 8 Km. dan duyulacaktır. Satıcılar, kataloğ ve kat'î fiatla 10 gün içinde Uraya haber versinler. (7970) Bahçekapı Merkezi KARAKÖYBEYOĞLU Pangaltı, Kadıköy Ankara Kahire şubeleri Taşradan Bayram siparişleri kabul olunur Sağlamlık, güzellik ve « ölçu ayar yasası» na uygunluk garantisidir Telefon : Merkez Bu marka: ARAYINIZ! TÜRKİYE KİBRİT VE ÇAKM AK İNHİS ARI İŞLETME ŞîRKETiNDEN: 20 Kânunuevvel 1935 Cuma sabahından itibaren TAM TÜRK MALI Ü Beher büyük kutu 60 paraya Beher küçük kutu 50 paraya satılacaktır. istanbul bürosu iş Han 22219 • 22630 Paşabahçe : 30 : 69 70 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları anonfm sosyetesl Bu fiatlardan fazla istiyen satıcıların şirketin acentalarına veya doğrudan doğruya şirkete bildirilmesi sayın halktan rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog