Bugünden 1930'a 5,457,330 adet makaleKatalog


«
»

2 nd sahifede: Siyasî icmal Sulh teklifleri ve İngiliz kabinesi 5 inci sahifede: Kuduz ve ev köpek leri Cafer Fahri Dikmen, Arnavud lukta petrol harbi ~ 6 ncı sahifede: Dil üzerinde çahşmalar 7 nci sahifede: Kutubda hayat yaratan adam Zübeyda Şaplı, Profesör Baksterin mühim bir makalesi Bugün: l S3fl! 4166 umhuri Telgraf vemelrtubadresUCtamhurlyet, tstanbul . Posta kutusu: İstanbul, No 246 Ç8r§3lllu3 10 D İ ^ J Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa fasmile Matbaacılık ve Neşrıyat Şirketi 24299 24290 Milletler Cemiyeti Konseyi bugün sulh Dünya tekliflerini müzakere için toplanıyor edecek Habeşistan cevabını Cenevreye bildirdi, Italyanın cevabı akşama gelecek, Fransız İngiliz tekliflerinî Konseyin de Habeşistan gîbi reddetmesi bekleniyor İsmet İnönünün mühim bir diyevi sulhunu temin kıymetli vasıta Milletler Cemiyetidir!» Başbakanımız Deyli Telgraf muhabirine Türkiyenin sulh işlerinde bütün hüsnüniyetini gösterdiğini, İngiltere ile münasebatın kuvvetlendiğini söyledi Başbakan İsmet Înönü Deyli Telgraf f gazetesinin Ankara muhabirine hususî bir mülâkat vermiştir. Dünkü posta ile gelen bu gazeteden îsmet İnönünün mühim beyanatını naklediyoruz: «îsmet Înönü, bir haricî siyasetin ideal özü milletlerin karşılıklı emniyetini temin edecek bir sulha matuf samimî arzuya dayanmalıdır, diye söze başladı. Sözüne devamla dedi ki: « Milletler arasında böyle bir sulhu temin etmek için ortada kıymetli bir vasıta vardır ki bu dahi Milletler Cemiyetidir. Bu teşkilât bazı noksanlar arzetse bile sulh vasıtalannın en iyisi Milletler Cemiyetinde bulunacaktır. Ümid ederiz ki şimdi geçirmekte olduğu müşkülât devresinden kârlı olarak çıkacakür. Bizim beynelmilel sulha imanımız varFransız İngiliz tekliflerine göre Habeşistan haritası: Siyah yerler îtalyaya îtalyanlann istedikleri harita: Siyah yerler Îtalyaya verilecek, mail ve kafes dır. Öyle hissediyoruz ki cihan milletleri verilecek topraklan, çizgili yerler îtalyan muhacirlerine ve İtalyanın işlet §eklinde çizgilerle taranan toprdklar îtalyan muhacirlerine açılacdk veya buzuhur edebilecek herhangi ihtilâfı sulhan ralarda îtalyaya ekonomik menfaatler temin edilecektir. mesine açılacdk araziyi göstermektedir. Memlekette turizmin Teşkilâtlandırılmasına Doğru gidiliyor Fransız Meclisinde ((Harb isteriz!)) sesleri nkara: 17 ilkkânun Cumhuİngiliz kabinesinin dün yaptığı mühim toplantı (Arhası 3 Sncü sahifede) Basbakanımız Genercu lsmet tnonü Cenevrede bugünkü tarihî toplantı rın akşam Cenevreye bildirilecegi umulmaktadır. Konsey sabahleyin toplanarak başka işleri tekik edecek, öğleden sonraki toplantısında da lngilîz Fransız banş plânile meşgul olacaktır. Konseyin yannki toplantısından sonra asamblenin toplantıya çağın lıp cağmlmıyacagı takarrür edecektir Paris 17 Gazeteler, Milletler cemiyeti konseyinin projeyi redde Yunan parlamentosu dün öğleden sonra feshedildi m riyetin Ankara aytan bu müjCnevre 17 (Özel) Konseyin deyi daha evvel vermişti: Hüyannki tarihî toplantısı münasebe kumet memlekette turkmi teşkilâtlandırtile Cenevrede büyük bir faaliyet mak için işi bütün ehemmiyetile ele almışbaslamıştır. Uluslar Kunımu Genel * r . Bu hususta temelli incelemelere da ».»Ul.l f '^.yL 1 »I İ t l , Ovkıcıcıllgiııdcn ahııaıı hotrcrlcrc yanan buyuK Dir nazırııit uzennde buluHabeşistatıa yapılan Fransız İngiliz göre, Habeş împaratoru bugün In nuluyor. Eğer Türkofis, ilk tetkıklen sulh tekliflerini tetkik etmek üzere bu giliz Fransız banş plânına uzun bir kendisinde toplanan bu işi tatbikî bir kagün Cenevrede toplanıyor. Konseyin cevab göndermiştir. Bu cevabın mabiliyetle ortaya koyabilirse bu onun için sulh tekliflerini Milletler Cemiyeti and hiyeti konseyin yannki toplantısm başlıbaşına takdir sebebi şerefli bir mulaşmasına uygun bulmıyarak reddetme dan sonra anlasılacaktır. vaffakiyet teşkıl edecektir. Herhalde büsi kuvvetle muhtemel olduğu için bu içîtalyan cevabına gelince, plânm tün dünyanın azamî önem verdiği bu işin tima son derece mühimdir. yann toplanacak olan faşist büyük Türkiyemizde dahi devletçe ele alınıp Diğer taraftan Habeşistan bu teklifmeclisinde kararlaştmlacağı ve ya ileri götürülecek ehemmiyetli bir mesele (Arkast 8 inci sahifede) olduğu kabul edılmiştir. Filhakika turızmin herhangi memlekette mükemmeliyetle yürüyebilmesi için onun doğrudan doğruya devletçe ele alınması en müessir çare olarak görülmüştür. Bizdeki tutum da bu ciddî esas üzerinde yürünülmesi lüzumunda karar kılmış gibidir. Şimdiki faalıyet ayni alâkanm elbette gittikçe artan anlayışile ileri götürülecek olursa Türkiye Büyük Millet Meclisinin şimdi içind bulunduğumuz toplantı yılı bitmeden turizm hakkmda bizde de mühim bazı kararlann kanun mahiyetini almalanna intizar edebiliriz. + Yeni seçim ikincikânunun 26 smda nisbî usulle yapılacak, Kralın fesih emirnamesi iyi karşılandı Atina 17 (Özel) Ahali partisi, terdiği itimad ve emniyete teşekkür edeparlamentonun toplanması için hazırla rek saraydan aynldıktan sonra hemen dığı 166 imzalı takriri dün meşlis baş Bakanlar kurulunu toplıyarak vaziyeli kitabetine vermiştir. Temel yasasına gö anlatmış ve emirnameleri neşretmiştir. re mevcud saylavlann yarısmdan bir Yeni seçim nisbî usulle yapılacağından fazlası tarafından meclisin toplanması Kralın emirnameleri verdiği sırada Başistendiği takdirde toplantının yapılması bakana hükumetin ordudan ihrac ediienleri tekrar almak gibi siyasa işlerinden zaruridir. uzak kalmasını tavsiye ettiği söylenmekBu takriri alan parlamento başkanı Balanos meclisin çarşamba günü topla tedir. I (Arhası 8 inci sahifede) Italyanlar hücuma geçti Emniyet IL Müdürü Suriyeden döndü derken Habeş kuvvetleri Umum müdür Suriye neşriyatmı taarruza başladılar gazetelerininkarşılıyor hayretle Dün şimal cephesinde kanlı çarpışmalar oldu. İmparator da taarruzu bizzat idare etmek üzere cepheye gitti uzere Turizmin gerek memleket içinde kendi halkımızın hareket ve faaliyetini çoğaltmak, gerek haricden memlekete her yıl Dünkü sayımızda Adisababadan ge daha fazla yabancı misafir gelmesini leşlen bir telgraf, İtalyanlann cenub cepvik ve temin etmek suretlerindeki her iki şubesinin canlandırılması bizim memle hesinde Ogadende taarruza geçerek Sassebanehin 40 mil cenubundaki Habeş ketimiz için hakikaten başlıbaşına bir memevzilerine taarruz ettiklerini bildiriyordenilik ve zenginlik kaynağı olacaktır. du. Birçok haberler gibi bunun da aslı Baş teşkilâtım binnefis devletin kendi çıkmadı. Çünkü, îtalyan tebliğlerinde, elinde tutacağı bu iş vilâyetlerimizden cenub cephesindeki tayyare faaliyetlerinye belediyelerimizden pek çok yardımlar den bahis varsa da yeni bir taarruz yagörmek suretile hiç şüphesiz az zamanda pıldığı hakkında tek kelime yoktur. Buçabuk gerçeklenen bir tekâmül gösterebina mukabil îtalyan resmî harb tebliği, lecektir. Vilâyetlerimizin ve belediyeleriHabeşlerin şimalde Takkaze nehri ci mizin bu birinci derecede ehemmiyetli işe varında taarruza geçtiklerini bildirmek kendi alanlannda kendi kudretlerince tedir. Mareşal Badoglio, İtalyanlann yardım etmeleri umumî menfaat sonuclageri çekildıklerini de söylüyor. Yalnız rile beraber binnefis o vilâyet ve beledibir mesele var ki o da, bu taarruzun yelerimizin de özel menfaatleri icabıdır 30,000 veya 3000 kişi ile yapılmış ol Misal olarak Bergama harabelerin masındadır. Hareket, 30,000 kişi ile yazikredebiliriz. Ötedenberi yapılan uzun pılmjşsa, mühimdir; 3000 kişi ile ya (Arkası 6 nct sahifede) boylu kazılarla ortaya büyük eserlen çıpılmışsa, ehemmiyeti çok azalır. îtalyan kanlmış olan bu harabelerin imkân elvehaberlerinde, bermutad, Habeşlerin bir rebildiği derecelerde eski şekillerinde vüBaşbakanın teşekkürü çevirme hareketinden bahsedilmektedir. cudlandınlmalan Bergamaya ve îzmir Ankara 17 (A.A.) Başbakan ls Bu çevirme hareketinin ehemmiyeti de, yilâyetine çok yüksek bir kıymet ilâve tabiî, yapan kuvvetlerin miktarile deği Habeş Imparatorunun Adisabdbada ya~ met Înönü, Tasarruf haftası dolayısıle dcceğine şüphe yoktur. Orada eski zaşir. pılan son manevralarda harekâtı takib memleketin her tarafından aldıklan tel man hastane harabesinin şimdi artık iyigraflara karşı teşekkürlerini bildimeğe Aederken alınmış bir resmi Habeş taarruzu 3000 kişi ile yapıl den iyiye taayyün eden eski şeklinde bir nadolu Ajansmı memur etmişlerdir. düzene konması ve Bergama kasabasın mışsa bir keşif taarruzu veya akın ma ması için, Habeş kuvvetlerinin Makalle dan buraya giden yolun gene eski şeklin hiyetindedir; uzun uzadıya tetkika değ civanndaki Îtalyan kuvvetlerine de ta«Sulh teklifleri Habeşistanı deki sütunlarla süslenmesi bize göre daha mez. 30,000 kişi ile yapılmışsa, iş değiarruz etmesi şartbr. ziyade îzmir vilâyeünin yapacağı bir iş şir. Bu takdirde Habeşlerin maksadı, soymaktan başka bir Habeş taarruzunun mahiyetini anla tir. îzmirle Bergama arasmda mükemme Takkaze nehrinden, îtalyan ordusunun Solda cesedi bulan Maslak karakolu jandarmalan, şey değildir!» asfalt yol üzerinde bundan sonra yapıla sağ cenahına taarruz etmek ve Tembien mak için, nekadar kuvvetle yapıldığını sağda tahkik heyeti îngiliz gazetelerinin teklifler mücak iş onun bozulmaması için devaml de bulunan îtalyan kuvvetlerinin sağ ya kat'iyetle bilmek ve inkişafmı beklemek Maslak yolunda Ayazağa çiftliği ci ahçı Mehmedle metresi Mükâfat hat « nasebetile yaptıkları şiddetli neşritamir hususunun elden bırakılmamasından nını ve sağ yan gerilerini ihata etmektir. lâzımdır. Bu hususta dün gelen haberler yatı hulâsa eden bu yazıyı 8 inci varında öldürülen Galata postanesi vez kındaki tahkikat dün bitirilerek Adliyeye sahifemizde bulacaksmız. nedan Hüseyin Hüsnünün katlinden teslim edilmişlerdir. Daima 30,000 kişi ile yapılmış olmak şunlardır: YUNUS NAD1 maznun Abudullahla ona yardım eden (Arkast 6 nct sahifede) şartile bu ihata hareketinin muvaffak ol(Arkast 8 inci sahifede) (Arkast 3 üncü sahifede) Kralın beyannamesi nacağını ilân etmiş, bunun üzerine say lavlara davetiye gönderilmiştir. . Atina 17 (A.A.) Kral bugün milBir taraftan bu işler olup biterken di lete hitaben neşrettiği beyannamede, tahğer taraftan Başbakan saraya giderek ta çıkar çıkmaz memleketin bütün siyasî Krala ahali partisinin parlamentoyu top âleminde ahenkli teşriki mesai şartlannı Imaktan maksadını anlatmış, memleke kurmak işini kendisine ilk vazife edinmiş tin normal hayata kavuşması için hemen olduğunu kaydettikten sonra diyor ki: perlamentonun feshi hakkında bir emir «Geçen 25 teşrin beyannamesinde de name imzalamasını istemiştir. Kral Başba bunu ilân etmiştim. Ve herkes için adalet kana bu hususta yirmi dört saat zarfında ve müsavat vadeylemiştim. Bu gayeleri cevab vereceğini bildirmiştir. tahakkuk ettirmek içindir ki, parlamento Ankara 17 (Telefonla) Vazifeten Atina 17 (Özel) Kral bugün öğ dışında bir kabine teşkil ettirtim. Böyle Beruta gitmiş ve temaslarda bulunmuş leden sonra Başbakanı saraya çağırarak bir kabine, bütün partiler nezdinde daha olan Emniyet Umum Müdürü Şükrü parlamentonun feshine dair olan emirna kolaylıkla teşebbüslerde bulunabilece Ankaraya döndü. îç îşleri Bakanına, ğinden ana yasanın tadili işini da * meyi vermiştir. temaslan hakkmda malumat verdi. ha kolaylıkla başarabilecekti ve ye» Kral bu emirname ile birlikte BaşbaKendisile bu akşam geç vakit gö kana kânunusaninin 26 smda yeni seçim ni seçim de ondan sonra yapıla * rüştüm: caktı. Fakat görüyorum ki işin ma t yapılacağını bildirmiştir. « Vazifem ve temaslanm hakkm(Arkast 8 inci sahifede) Başbakan Kralın kabinesine karşı gösda Vekilime arzı malumat ettim» dedi. IIIIII1IIIIIIIII1II1I1IIIIII11II1IIIIIIIIII1IIIIIIII1I1II1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM11IIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIKKIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIU Emniyet Müdürü Suriye gazetelerinin kih hudud meselesi hakkmdaki temas lardan, kâh diğer bazı tahkikat ihtimallerinden bahsederek yaptığı neşriyat hakkmdaki sualime de şu cevabı verdi: « Suriye gazetelerinden bilhassa Loryanm yaptığı neşriyata gelince bunlara ben de hayret ediyorum. Gerek Lübnan, gerek Suriye matbuatmdan hiçbir gazete ile temas etmedim ve hiçbir gazeteci benimle temas için müracaatte de bulunmadı. Bu neşriyatm muhteviyab hakkmda da hiçbir malumatım yok tur.» Veznedarm katilleri ilk sorguya çekildiler Abdullah cinayetini itiraf etmekle Hüseyin Hüsnüyü Yunusun öldürt&gıinü söyledi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog