Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

İ7 BiıAncikâmm 1935 CUMHURlYET Istanbu) Borsası kapanış fiatleri 16 12 1935 PARALAR l Sterlin I Dolar '0 bran'sız Ft, 0 Lire >0 Beiçik Fr. '0 Drahraı 20 tsvıçreaFt. ! ' Leva 1 Florın 2 > Cek kronn 1 Âvusturya Şl I Peçeta Mark I Ziotl 1 Pengfl r e 2° y îo Dınar "l Yeo >0 Isveç lcrono I Furk altını 1 Mecıdıve I Banknot Os BASURDAN Kandilli Kız Lisesi Direktörlüğünden: i Alı614 :2s 164 165 81 /2 SIO 23. 81 50 93 22 16. 33, 22 23 ıl. 51. 32 31 941 52,50 •'34. 618 167. 17a 84. 24, 813 25 83 96. 24 17 38 24 25, 14 f>2 34 â2. 942. 53. 236, Kapanıj 618, 0,7971 IV.06 9,<!6<H 4 72X4 .4575 64 74H l 1774 19 23 4.; 483 5,8150 1.9*2 > 4,2225 4,53211 102 6188 35.1235 2.775 1066,75 3.1380 Yalnız sıkı giyinmek kâfi değildir Soğuğa karşı îedbir alınız cebinizde bir tüp kaşe le kurtulursunuz ıVlemeleri mahveder, kanı, agrıyı derhal keser. Bütün dünyada milyonlarca bayat kurtarmıştır Birçok Alman profesörlerinİD takdirnameleri kutusuodadır. HEDENSA 'Dr. lhsan Sami Ameliya'su yalnız Oksürük Şurubu Öksürük ve nefes darlığı, boğ maca ve kızamık öksürükleri için pek tesirli ilâcdır Her eczanede ve ecza denolannda bulunur. Üsküdar birinci sulh hukuk mahke mesinden: Nafi Atıf, Şevket tzzet, Saibe ve sairenin şayian ve müştereken mutasarrıf olduklan Üskudarda thsaniye ma hallesmde Orta sokakta çeşme karşı sında eski 22 ve yeni 2628 ve halen 28 ve 28/1 numarayı taşıyan bir bab ha ne maaarsanın izalei şüyuu suretile satılmasına Üsküdar sulh mahkeme since karar verilmiştir. 1 Mezkur hane bir sakaf altında iki bölük ve iki kapılı ve on dört odadan ve bir kapı ve harab bir mutfak tan ibaret olup elektrık, havagazi ve terkos tesisatmı muhtevıdir. Heyeti umumiyesi muhtacı tamirdir 2 Mezkur hanenin (1160) zira bahçesile ve bahçesinde (9) meyva ağacile beraber heyeti umumiyesine (2782) lıra kıymet takdir edilmiştir. 3 Müzayedeye iştirak etmek isti yenlerin kıymeti muhammene olan iki bin yedi yüz seksen iki liranın % 7,5 nisbetinde pey akçesi depozito etme leri lâzımdır. # 4 Mezkur müşa 20/1/936 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar açık arttırma ile satıla caktır. O günü kıymeti muhammene nin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şar tile arttırma on beş gün daha temdid olunarak 4/2/936 tarihine musadif sa lı günü saat 14 ten 16 ya kadar devam edecek ve en çok arttırana ihalei kat'iyesi icra kılmacaktır. Satış peşindır. 5 Tapuca müseccel ve gavrimüseccel hak sahıblerinin tarihi ilândan itibaren (20) gün zarfında evrakı müs bitelerile birlikte müracaatleri lâzım dır. Aksi takdirde tapuca müseccel olmıyan hak sahibleri paylaşmadan ha ric tutulacaklardır. 6 îhalesi üzerine kalan kimse be deli müzayedeyi nihayet beş gün içinde tamamen mahkeme veznesine tes lime mecburdur. Aksi halde ihale bozularak bundan mütevellid zarar ve ziyan ve fark ve faiz ondan tazmin ettirile cektir. 7 Rüsumu tellâliye ve vergi ve icarei vakfiyesi tarihi ihaleye kadar hak sahiblerine, ihale pulu ve tapu harcı müşteriye aid olacaktır. 8 Bu hususta daha fazla malumat almak istıyenler mahkemenin 935/11 numarah izalei şüyu dosyasına müracaat edebilirler. Talib olanların satış gününde Üsküdar sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunmalan lüzumu ilân olunur. (17752) Okulumuzun mayıs 936 sonuna kadar ihtiyacı olan 1500 ilâ 2000 kilo sade yağ beher kilosu 90 kuruştan 3/1/936 cuma günü saat 14 te eksiltmesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. Fksiltme tstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan Okul Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. tlk teminat 135 liradır. Şartname mektebden görülür ve alınır. İsteklilerin belli günden evvel Okul Memurluğundan alacakları yazile teminatlarını Liseler Mu hasebeciliği veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarile ek siltme gününde Komisyona gelmeleri ilân olunur. (7897) G Ri Pi N de bulundurunuz! ÇEKLER Londra Nev York Paıis Mılino Bruksel Atına Cenevre Sofya Amsterdam Pra Vıvana Madrid Berlın Varşova Budapejte Bukrej Belsrad Yokohamı Moskova Stokholm Acılış b!8. 0.7973 |>.O6 9,9' 98 4 7268 84 6 25 ,4575 64,7437 1.1774 • 9 23 4.2^88 5.H15D 1,9819 4 2225 4 5<20 102 6188 35.2235 2,775 IG86 75 3 1380 Üşütmekten mütevellid baş, diş, adale, bel ağnlarile kınklığa emsaline karşı en seri, en kat'î tesirli ilâcdır 10 tanelik yeni ambalâjları tercih ediniz! G R İ P İN Kilo Hind yağı » Tentürdiyot Ecz. Lab. » Pamuk tıbbî Kutu Ampul salırğan 1. CC 5 adedli » Vilkanfire Kilo Komprime KldÖ kınîn 0,20 lik Aded kambrik sargı 5 X 15 Şişe klorform narkoz 50 gramlık cam kapaklı fişelerde Kutu ampul emetin 0,04 X 10 » » » 0.05 X 10 » » » 0,06 X 10 Kilo Alman rakısı » Kldö kinin toz » Asprin toz 11 • » » tablet 11 M. Ş. 250 gramlık ambalâj » Salisilât dö metil Kutu ampul ensilin 5 ünite M. Nevzad » ampul kafain 0,20 » ampul kinin üretan 0,50 Aded gaz idrofil i metr. M. Arif Kilo saf ispirto 95 derece Gram kodein » diyonin 11 Kilo diüretin 11 » Teobromin 11 » Bikarbonat dö süd » Sulfat dö süt » Likrol kiloluk » Salipirin 11 » lyodür dö potas » Permanganet dö potas Kutu Neokalsiyüm ampul 10 CC. 25 adedlik Kutu Neokalsiyüm ampul 5 CC. 25 adedlik Kutu konokok aşısı şering Gram Helmitol 11 Kilo ürotropin bayer Tüb ürotropin tablet yerli Şişe itol Şişe oksijene 900 gramlık Ş. Kutu ampul hemaseptin dahilî derit Kutu ampul ergotin 0,20 Gram ergotin 11 Gram argirol merek 0,10 0,30 0,45 0,10 ve (RADYOLIN fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafindan yapı'maktadır.) Mürekkeb deposu şeffaftır Safaş yeri: ESHAM ş Bankası muessls name „ „ hamılıne \cadoln D.M % 6 0 A^ilış Kayseri Memleket Hastanesi için Belediyece mubayaa edilecek ecza müfrşdatanı gösterir listedir En makbul ve en faydalı bayram hediyesi 20 20 200 %!00 Tramvay 25 3omontı Nektar 50 Rejı 9 70 \slan çimento 9.90 3 63,50 Merkez Bankası 63,50 200 50 10 İSTIKRAZLAR Açıhş 10 kapa \ > 1933 Turk borcn 10 tahvılı l 25,05 25,95 4 Ergani 3 95, y r SıvasEczuram 9% 1 ıstikrtzı Dahili % 5 Hazıne 2 '/„ 2 Hazıne 3 IL Degırmencılık >ark Değirmenzıiik 20 L'rnum Mgorta tanbul Tetefon 20 T A H V I L Â T 20 c.lektrlt 300 1'uDel Rıhtım 50 \nadolu 100 1 1 III 85 Mumess'TI 1 1 15 Düşünmeyinîz 15 Eu makul Bayram ve Yılbaşı 5 hediyesi nedir? 1 1 5 alacağmız yılbaşı piyango 25 biletidir 25 BUvük ikramiye 10 YARIM MiLYON 500 LiRADIR 1 Merkezi: Karakoy'de, Ömer Abid 20 hanı kösesinde Şubesi: Babıali, Cagaloğlu kapah 10 Fırın 10 4 6 Istanbul asliye birinci ticaret mah 250 kemesmden: Sabıha Şefık tarafmdan İstanbulda 100 0 ÇiTURİS BiRADERLER IsÜklâl Ca. 337 Galata mertebani S. 9 11 Beyoğlu, İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: UGUR GiSELERinden birinci derecede ipoıekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına «3,763» lira kıymet takdir edilen Ayvaansaray eski Mus tafapaşa mahallesinin Lonca caddesi ve Sinançeşme sokağında tapu kaydında eski 3, 5 yeni 15/3, 15/4, takdiri kıymet raporunda 16 diğer sokağa olan kapısı 17 numarah dükkânı olan kârgir ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 27/1/936 tarihine musadif pa zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenein yüzde yetmiş beşini bul duğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 11/2/936 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bul madığı takdirde satış 2280 numarah kanun ahkâmına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıy meti muhammenein % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milU bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmalan lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaramn ve irtifak hakkı sahıblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında birlikte dairemize bildir melcri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmıyan lar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellid Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 15/1/936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 934/1764 numarah dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebi • lecekleri ilân olunur. (7905) Emniyet Sandığına istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: ). No 281 Amasra İstismar şirke^üe Kemal ve Büyükadada (Şakırpaşa sokağmda) 41 numarada Süleyman oğlu Mardinli Hamdi ve Galata rıhtımmda Bahçeli Bahriye kahvesinde Bartınlı sepetçi Mustafa aleyhine açılan alacak dava sında oturduğu yer belli olmıyan borclulardan Hapıdı ve sepetçi Mustafaya tebligatm ilânen yapılmasına karar verilerek muhakeme 20/1/936 perşembe günü saat 14 e bırakılmış ve davetiyeleri de mahkeme divanhanesine asıl mış olduğundan Hamdi ve Mustafa belli günde mahkemeye gelmedikleri ve ya vekil göndermedıkleri takdirde davaya gıyablarmda bakılacağı ilân olunur. (17755) 40 Kutu neosalvarsan Mahalle ve Semti latanbl Eğrikapı Kadıdy Osmanağa Büyükdere Galata Bereketzade Yeniköy Büyükada Maden Tarabya Sokaği Avcubey çıkman Pastırmacı Söğüdlüçeşme Bnyükdere cad. ve Sepetçi Şerbetçi E. Kilise Y. Vehbiha'nit Acetn Tarabya cad. Çiftekavaklar ead ve Hazırcevab cad. Mekteb Degirnıen Yemiş iskelesi Emlâk No. 14 E. 132 mü. Y. 51 E. 132 mü. 132 134Y.139 33 E. 9.11 Y. 5 25 E 220 Y. 210 E. 14 E. 8 mü Y. 4 E. 44 Y. 70 E. 9 Y.7 3 defa mü. 46 Y. 1 E. ve Y. 61 Cinsi ve hissesi Hisseye göre muhammen kıymeti 10 10 " 10 10 5 Tüb optalidon tablet küçük 500 Gram tannalbin 11 250 Gram ökinin 11 1073 1240 1428 1677 1985 2102 2997 Kayseri Uray Başkanlığından: Kayseri Memleket Hastanesi polikliniğinde muayene edilecek fa » kir hastalara verilmek üzere «1450» lira muhammen bedelli yukarıda yazılı «47» kalena mualece 30/11/935 tarihinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye çıkarılmış ve 10/12/935 tarihine raslıyan sab günü ihale edilmek üzere on gün müddetle temdid edilmiş ise de gene talib çıkmadığından 20 ve 27/12/935 tarihlerine raslıyan cuma günleri pazarhkla ihale edileceği. (7894) İstanbul İskân Direktörlüğünden: Trakyada yerleştirilecek göçmenler için Çorlu kazası dahilinde 936 senesi zarfında yaptırılacak evlerde kullanmak üzere 50 milyon yerli kiremid imaliyesi bir müteahhide ihale olunacaktır. Beş ayda teslim edilmek üzere talib olanların 13/1/936 tarihine kadar Çorlu Kaymakamhğına müracaat etmeleri, buna dair şartnameyi görmek istiyenlerin İstanbul Vilâyeti İskân Müdürlüğünde Satınalma Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (7908) Kadıkoy Züh'üpaşa 3654 Fener Tevkücafer 4735 Beyogle Kurtuluş 4915 lstanbui Eminönu Ahiçelebi 5C98 Balat Hacı Kagımjünani 5103 Beyoğlu Kurtuluş 6221 Yeniköy Ayanikola 6986 Beyoğlu Kurtuluş 6998 YenikSy 7278 732 Belsoğukluğu PROTEJİNDİR ve FREMGİYE yakalanmamak ıçın en iyi Uâç ancak ilân Müessesemizin makine dairesinde iş tedariki ve tahsildarlığile müstahdem bulunan Beyoğlu Feridiye Duvarcı so kak No 98 de mukım Karabet Benonun vazifesine nihayet verildığinden ve müessesemizle bugünden itibaren alâ kası kesilmiş bulunduğundan şirketi miz hesabına olarak kendisine bir guna tediyatta bulunulmaması ve yeni a kidler yapılmaması bildirilir. Aksi takdirde müessesemiz hiçbir mes'uliyet kabul edemiyeceğini muhterem müşterılerimıze üân olunur. G. fc A. BAKER Ltd. ESultançeşmesi Y . Ayoalıdükkân £ Duvarcı Y. Papasoglu Suterazisi E. Saka Y. Fanl Arif E. Birinci Salkımküpe Y. Kanber Uzuoçarsı E. Ayazma Y. Beyazgul Cevizliyah E. ve Y. 10 KAR GiBi f MiM m Temizlik demek lemız DEMEKTİR islanbul Mercan Arnavudköy Bakırkoy Sakızağacı £. 18 Y. 45 E. 15 Y. 36 E. 315 Y. 94 161163 • 5419 11 Açık 70 116 metre arsanm arttırma tamamı 380 Bahçeli ahsab hanenin 25 his. 487 163 metre arsanm tamamı 330 23 metre arsanın 77,5080 his. 200 192 metre arsanm tamamı 1» 283,50 metre arsanın tamamı 85 1» 135 Kuyulu 67,50 metre arsanın 78 his Kapalı 2630 2635 metre arsanm zarf tamamı Açık 350 Bahçeli kârgir hanenin arttırma 72880 hissesi « 60 metre arsanın tamamı 60 Kapalı Üstünde odaları o!an 1630 zarf kâıgir dükkânın 10471920 hissesi Açık 280 163,50 metre arsaniD tamamı arttırma Ahşab barakanın 160 tamamı 316 Ahsab hanenin 610 his. 400 Bahçeli ah;ab hanenin 42120 his. Ahsab hanenin 140 1,505 his. Kapalı 5100 Bahçeli ahşab hanezarf sin 12 his. Ahşab hane ve dükAçık 190 kânın 14 his. arttırma 344,50 metre arsa520 nm tamı Tecrübenizi 10 kuıuşla yaparBakkalınızdan arayınız sınız. Bakka Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on j ö n müddetle satışa çıkarümıştır. thaleleri 3012935 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran ^ayrimübadil bonosiledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog