Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUA1HLR11ET 17 Birincikânun 193» «Avrupa çok vahim bir hafta geçiriyor!» (Baştarafı 1 inci tahifede) îsviçrede bulunan Dış îşleri Bakanı Sir Samuel Hoare da bugün öğleden sonra tayyare ile Londraya dönmüş ve derhal Başbakanlığa giderek Baldvinle gorüşmüştür. Öğleden sonra Avam Kamarasında birçok saylavlar tngiliz Fransız banş plânı hakkmda hükumetten izahat iste mişlerdir. Eden bu suallere mukabcle ederek Avam Kamarasının perşcmbe günkü top lantısında Sir Samuel Hoareun mufassal izahat vereceğini bildirmiştir. Eden banş tekliflerinin ttalyaya ye Habeşistana ayni zamanda bildirilip bildirilmediğine dair sorulan bir suale cevaben demiştir ki: « Roma elçimiz banş plânını Musoliniye aym 11 inci akşami bildirmiştir. Adisababadaki elçimiz ise plânı ayın 13 üncü sabahı Habeş Dış Işleri Bakanlığma vermiştir.» Parlamento mehafilinde perşembe günii yapılacak münakaşalara büyük ehemmiyet atfedilmektedir. Bu münakasalar kabinenin mukadderatile alâkadar addolunmaktadır. Adana Halkevinin Tramvay seferleri faydalı işleri derdi halledildi Haftanın muayyen günlerinde halka konfe ranslar verilecek Adana (Özel) Halkevimiz, bu yılki çalışma programı arasında gerek gazete ve broşürlerle ve gerekse opar lörlerle halkı aydınlatıcı tedbirleri de almış bulunuyor. Bugün için «Akgünler» adlı bir gazete çıkarmaktadır. Bu gazete, orta ve ortadan aşağı seviyedeki vatan daşlara hitab etmek üzere hemen bir yıldanberi aylık olarak çıkıyordu. Fakat bu, maksadı tam yerine getiremediği için «Akgünler» i bundan sonra on beş günde bir çıkarmak karan alınmışbr. Yaym komitesi tarafından idare edilen bu ga zetenin bölgemize faydalı olacağına şüphe yoktur. Sonra, Halkevi şehrimizin; Atatürk heykel ve parkı önü, Belediye meydanı, kale kapısı ve Abidinpaşa caddesi üzerindeki kalabalık kahvehaneler önü gibi dört yere oparlörler koymak için tertibat almıştır. Yapılan bir liste üzerine haftanın belli günlerinde, kendilerine vazife verilen arkadaşlar Halkevinde ve recekleri nutuk ve konferanslan bu vasıta ile birçok yurddaşa dinletme imkânını bulacaklardır. Oparlörlerle yapılacak; şeyler yalnız bunlara inhisar etmiyecek; ayni zamanda müzik, monolog ve buna benzer halkı sıkmıyacak numaralar da programa dahil bulunacaktır. (Baş tarafı 1 inci tahifede) Tahkikabmıza nazaran, vaziyet, Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üstündağın müdahalesile düzelmiştir. Halkın mütemadi şikâyetleri, ve gazetelerin neşriyan üzerine Belediye Reisi vaziyeti tetkik ederken mülga Nafıa Nezareti zamanın da tramvaylara inip binmek ve tramvaylann alacağı yolcu miktan hakkında bir talimatname mevcud olduğunu görmüş ve sonradan yapılan zabıta talimatnamesinde bu talimatname hükümlerinin mülga olduğuna dair bir kayıd bulunmadı ğmdan hâlâ mer'i olması lâzım geldiği kanaatine varmış ve keyfiyeti Emniyet Direktörlüğüne bildirmiştir. Bunun üzerine Emniyet Direktörlüğü de, altına şubeye lâzım gelen tebligatta bulunmuştur. Bu suretle eski emir geri almmış ve bir haftadanberi çığınndan çıkmış bulunan seyrüsefer ancak böylellle yoluna gir miştir. Yalnız, erkekler gene önden tramvaya binmiyecekler, fakat arkadan da inebileceklerdir. Her iki sahanlığın kapuı kapablmadıkça tramvaylar hareket etmiyeceklerdir. Böylece tramvay seferleri bir haftalık kanşıklıktan sonra tekrar intızama girmiş oluyor. Italyanlar dün sabah tekrar taarruza geçtiler (Baştarafı 1 inci sahifede) lardır: Londra 16 ( ö z e l ) Adisababadan ve Romadan alman haberler îtalyanlann Ogadende yeni bir taarruza başladıkla rını bildirmektedirler. Îtalyan uçaklan sabahleyin erkenden Habeş kuvvetlerini şiddetle bombardunan etmişlerdir. Bunu müteakıb îtalyan kuvvetleri Sasbanehin 4 0 mil cenubu şarkisinde taarruz? başlamışlardır. Tanklann da iştirakile yapılan bu taarruz akşama kadar de vam etmiştir. Diğer cephelerde mühim bir hâdise olmamışbr. Hayır. Sağ cenahi Tembiencfe, sol cenahi Danakilde olmak üzere ordulan yeniden cemetbm. Burada yapbğıraız harbin kolonyal mahiyeb, ancak arazi noktai nazanndandır, düşman bakımından değil. Çünkü düşman 100,000 askerle karşı koyabilir ve binaenaleyh kütle halinde harbedebilir. Her halde, Îtalyan ordusunun, muhtac olduğu bütün levazıma sahib bulunması şartbr. Bunun için yola ihb'yac vardır. Adigrattan Makalleye kadar olan yüz kilometroluk yoIun otuz kilometrosu çabuk toz haline gelen topraktandır. Binaenaleyh bu yolu sağlamlaşbrmakla meşgul oluyoruz. Malzeme taşıyan nakil vasıtalan bu yoldan kolayca geçebildiği zaman, ordu, tesbit edilen plân mucibince taarruz hareketine tekrar geçecektir. Îtalyan askerleri, Habeşler gibi, bir avuç buğdayla yaşıya mazlar. Mareşale şu yersîz suali sordum i Taarruzun tarihini tesbit ettinîz mi? Vaktinde size haber veririm. * * Mareşal Badoglio, Aksum AdigraîMakalle cephesini tamamile gezdi. A s kerlerden bir çocuğuna sualler sordu ve herşeyi bizzat teftiş etti. Sulh plânının Fransada uyandırdığı heyecan (Baftarafı 1 inci tahifede) kü toplantısında birçok saylavlar banş plânı hakkmda Lavâlden izahat istemişlerse de bütçe müzakereleri uzun sürdüğünden Laval bu suallere yann cevab vereceğini bildirmiştir. Paris 16 ( A . A . ) Monbeli yarda irad eylediği bir nutukta Heryo, söz arasında şunlan söylemîştir: « Evvelce de önüne geçmeğe çalışbğnnız harbi sona erdirmek ve Her ikisi de Milletler Cemivetinde uye olan hasımlan banşbrmak için bir uzlaşma yolu bulunmasma daima taraftanz. Ancak bu uzlaşma her iki tarafın serbestçe kabul edeceği bir uzlasma olmalıdır. Onun zavıf olan tarafa zorla kabul ettirilmesine kail olamayız. Ayni uzlaşma yolu Milletler Cemiveti tarafından da kabul edilmelidir. Bu itibarla, Cenevre andlaşmasına muşterek emniyet ve banş Drep«'olerine uygun olması lâzım çelir. Bu yol ilk defa bu sene tahak kuk etmiş olan mükemmei elbirliği hamlesini mahvetmeyip, bilâkis korumalıdır. Musolininin damadt Kahire 16 ( A . A . ) Musolininin damadı Kont Çiyano, Eritre cephesinden dönüşte, Viktorya vapurile Süveyş kanalından geçmiştir. Zannedildiğine göre, Kont Çiyano, Mareşal Badogliodan Duçeye mahrem bir mektub götürmektedir. Habeş kuvvetlerine iltihak eden Somalili muharibler Ingilterede kabine buhranına doğru Londra 16 ( A . A . ) Daily Mail gazetesi «Beyaz Kitab» ın neşrinden sonra bilhassa Necaşiye ve Musoliniye gönderilmiş olan notalar dolayısile tngiliz kabinesinde şiddetli münakasalar vukua gelmiş olduğunu yazmaktadır . Bu gazete, bir kabine buhranı zuhur etmesi ihtimalinden bahseylemekte, Sir Austen Chamberlainin Başbakan, Noville Chamberlainin de Dış Işleri Bakanı olmalan ihtimali mevcud bulunduğunu yazmaktadır. Ancak bu »on hâdise de gösterdi ki mevcud tramvay şebekesi îstanbul i<;in kâfi değildir. Fakat tramvay şebekesinin ihtiyaca kâfi bir hale gelmesi için, Gazi Köprüsünün bitmesini ve Yenikapıdan başlayıp Şehzadebaşı, Unkapanı, Çeş Dünyada büyük bir ümid doe memeydanı, Tarlabaşı yolile Yenişehire mustur. Suurlu olan ve yurdınvn iskadar uzatılacak yeni bir hatbn inşasını tikbalini düninen herhanıri bir FranHalkın toplu bulunduğu kahve ve beklemek, halkın istirahatini, daha senesız bu ümidin îmha edilmesine nza kıraethanelerde kış geceleri, en çok yir lerce geriye armak demektir. mi dakika sürecek şekilde aynca kon Tramvay şebekesinin tevsii meselesinin ferans verecek hatibler de seçilmıştir. daha evvel halli imkânı olup olmadığını giliz tekliflerile ilgili bir tebliğ neşro Geçen yıl iyi sonuç alman bu konferans anlamak için bu meseleyi tetkik ettik. Salunmuşrur. Bu tebliğde bilhassa denili tarzınm bu yıl tekranndan da faydalı lâhiyettar bir mühendisimiz bu hususta neticeler umulmaktadır. yor ki: diyor ki: «Bu teklifler, Habeşistanm büyük bir parçasını Milletler Cemiyeti tarafından mütecaviz ilân edilen bir devlete devretmekte ve ttalyaya, Habeşistanı zapt maksadile yapacağı üçüncü bir teşebbüs için bir başlangıç noktası vermektedir. Italyan müstemleke mıntakası, bir mandadan çok daha fenadır. Çünkü manda, hiç olmazsa ahalinin menfaatlerini siya net eder ve bütün yabancılar için müsavi şerait prensipini vazeder. Habeşistan hükumeti Milletler Cemiyeti konseyinin bu Adisababa 16 îtalyan Somalisi halkından binlerec muharib Habeş kuvvetlerine iltihak etmişlerdir. Îtalyan Başkumandanının sözleri întransigeant gazetesinin Adigrattaki aytan bildiriyor: Adigrat 12 Mareşal Badoglio, beni umumî karargâhta kabul ederek buraya geldiğindenberi ilk defa olmak üzere resmî beyanatta bulundu. Kendisine ilk defa şu suali sordum: îtalyan ordusu düşmanı beklemek için müdafaa mevzileri mi işgal ediyor? Kızılhaçın Cenevreye telgrafi Londra 16 ( ö z e l ) Arsıulusal Kızılhaçm ve îngiliz Kızılhaçınm Habeşistandaki mümessilleri bugün Uluslar Kurumu genel sekreterliğine gönderdikleri bir telgrafla îtalyanlann Dessiedeki hastaneleri bombardıman ettiklerini teyid ve bu hareketi şiddetle protesto ettiklerini bildirmislerdir. Ayni gazeteye göre, Edenin istlfası beklenmektedtr. Kabine erkânından diğer bir çoğunun da ayni suretle hareketlerine intizar olunmaktadır. Kabine iki grupa aynlmış bulunmaktadır. Bin zecrî tedbirlerde asla ileri gidilmesine tnuanz olan grup ki Baldwin, Chamberlain, Runiman, Hoare, Hailsham ve Bahriye Bakanı Lord Monselli ihtiva etmektedir. Digeri Paris sulh plânına muanz olan grupdur. Bu grup ta Eden, Elliot, Stanley, Cooper ve Goreden mürekkebdir. teklifleri kabul etmiyeceğinden emindir.» îstifa etmeleri mevzuu bahsolan nazırtmparatorun diyevi lar bunlardır. Adisababa 16 ( A . A . ) Fransız Edene verileceği soylenen îngiliz teklifleri împaratorun hâlen bü direktifler tün ecnebi müşavirleri ile birlikte bulunLondra 16 ( A . A . ) Beynelmilel duğu Dessiede inceden inceye tetkik ovaziyet karşısmda hükumetin endişelerini lunmaktadır. mevzuu bahseden Daily Telegraph gaImparator, çabukça bir cevab veril zetesi diyor ki: memesi fikrindedir. Haddi zatinde tek «Baldvinle Edenin dünkü konuşmalan hep bu endişelerle alâkadardır. Kabine fevkalâde bir toplanb yaparak Edene Cenevreye gitmezden evvel icab eden talimab verecektir. Bu direktifler şunlardır: «Milletler Cemiyetinin kabul edebiltceği bir sureti hallin elde edilebilmeıi için Milletler Cemiyeti azasınm daha agır mes'uliyetler deruhde etmeleri kendilerinden istenecektir. Milletler Cemiyeti a/ası ise böyle birşeyin mevzuu bahsolmıyacağını ihsas etmiş bulunmaktadırlar. Diger taraftan ltalya Süveyş kanalının kapahlmasmı veya petrol ambargosunu gayridostane bir hareket olarak karşıhyacak hr. Binaenaleyh Milletler Cemiveti kendi paktına riayet ettirmek için azasınm kara, deniz ve hava kuvvetlerine müra • caat mecburiyetinde kalacakbr. Bundan daha bir hafta evvel Avrupanın daha sıkı bir teşriki mesaisine güvenen Ingiliz hükutneti bu ümidinde aldanmış olduğunu görmektedir. Bu babda icab eden tedbirIerin bütün ağırlığı însriltereye vükleni yor demektir. Bununla beraber înfriliz hükumeti Milletler Cemiyetinin taahhüd ve vazifelerine tamamile sadık kalması lüzumu hakkmda azalan iknaa çalışma ya devam edecektir.» lifler o derece fena bir tesir bırakmıştır ki tmparatorun errafında bulunanlann hemen hepsi Colson müstesna, bunlann reddedilmesi fikrindedir. Habeş împaratonı, Royter aytarma aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: « Fransız îngiliz tekliflerini, hatta yalnız prensip itibarile, kabul etmekli ğimi Milletler Cemîyetine ve bundan böyle kollekb'f emniyet sistemine itimad edebileceklerini düsünen bütün devletle re karşı bir hinayet olacaktır. Habeşle rin görüsüne göre bu teklifler. Milletler Cemiyeh'nin dayandığı prensiplerin ter kedilmesi ve reddedilmesi demektir. Bu teklifler Habeş arazisinin parçalanmasını ve Habeşistan istiklâlinin, kendisine hücum eden devlet menfaatine, kaybolmasmı tayin ve tespit etmektedir. Bu tek lifler, Habeşlere kendi memleketlerinin ekonomik inkişafma nafi ve serbest bir tarzda iştiraki kat'î surette menetmekte ve bu inkişafı, bugün Habeşistanı zap tetmeğe ikinci defa teşebbüs etmekte bulunan düşmanına tevdi eylemektedir. Anlaşmazhk, bu teklifleri esas almak sureble halledilirse, tecavüz ve arsıulusal taah • hüdlerin nakzı mükâfatlandınlmış ola caktır. Mevzuu bahsolan Habeşistanm hayatî menfaatleridir ve bizim için bu menfaatler, her türlü düşüncelerin fevkindedir. Fakat karanmıza vanrken, ayni zamanda küçük ve zayıf devletîerin emniyeti meselesini de unutmadık. Cünkü, evvelce mütecaviz olduğu kabul edilmiş bir memlekete. hem de tecavüze uğnvan meml''ket üzerinden bir mükâfat veril mesi lâzım gelirse bu devletîerin emniyeh' hakikaten müskül bir hale dü.«ecektir.» Fransada ilk sun'î petrol fabrikası Paris 16 (A.A.) Padökale eyaleti nin Betün şehrinde, Fransanın ük sun'î petrol fabrikası açümıştır. Bu fabrika maden kömürünü idrojenize etmek suretile 10,000 ton petrol çıkarmaktadır. Bu usulü 1913 te ilk defa tatbik eden Almanyalı mühendis Bergiusdur. Al manva ve îngiltere gibi, büyük miktarda kömür çıkaran memleketlerde bu tecrübe, tam bir muvaffakiyetle neti celenmiştir. Halen, Almanyada, senevi bir milyar ton ve îngilterede Billing hamda 150.000 ton sun'î petrol istihsal eden cesim fabrikalar vardır. 1 Mevcud Şişli Tünel hattı yerine tramvaylar tünelin içinden geçirilmek IUretile ya Şişli Eminönü, yahud Şişli Karaköy hattı ihdas edilmelidir. Bu hatta işliyecek tramvaylar, tünelin içinden gelip geçeceklerinden bugünkü tünel servisi kaldınlmalıdır. Bu da büyük bir devamlı bir hale geb'rilmesi. 3 Bu araziye getirilecek ahali, ka masrah isblzam etmez. Nihayet tünel meydanile tünelin dahilinde yapılacak bir pital ve maJlann himaye edilebilmesi. Halbuki bu üç şart ta, Fransız Ingiliz ameliyata inhisar eder. 2 Eminönü Bebek hattı kaldırılatekliflerinde mevcud de&ildir. Aynca bu teklifler, hiçbir suretle ttalyan menfaat rak bunun yerine Bebek Çeşmemeydalerinden bahsetmemektedir. Bu menfaat nı hattı ihdas edilmelidir. Bunun için de ler her halde unutulmuş olacaktır Bu se Karaköyden Gazi köprüsü başına kadar beblerden dolayı, anlaşmazlık bu teklif devam edecek saha dahilinde bazı istimler gibi kararsi7 ve iki manalı formüllerle lâkler yapmak icab edecektir. Burada halledilemez. îtalyamn aceleye ihtiyacı mühim mebani olmadığından buradaki isyoktur.îtaly&nm Afrikadaki kuvvetleri bmlâkler de çok ucuza mal olacaktır. ve Avruoadaki mukavemeti taze ve sağlamdır. Esasen ltalya Afrikadaki anlaşmazlığın seri surette hallini Avrupada sulhun tarsini icin lüzumlu şartlann birincilerinden olarak telâkki eden noktai nazan reddetmektedir. Habeş anlaşmazlığı, hiçbir taraftan tehdid görmeden tabiî yolunu takib eylemektedir. Bugün lâzım olan şey, bu anlaşmazlığa, esasındaki müstemlekeci mahiyetini iade etmektedir. O zaman, Avrupa tesanüdü bittabi bir müstemleke anlaşmazlığı ile tehdid edilmiş olmıyacaktır.» 3 Mevcud uzun hatlann hemen hepsi kaldınlarak bunlann yerlerine kısa hatlar ihdas edilmelidir. Meselâ, Beşiktaş Fatih, Ortaköy Aksaray, Şişh Sirkeci, Harbiye Fatih gibi uzun hatlar yerine, Karaköy Ortaköy, Şişli Karaköy, Harbiye Karaköy gibi kısa hatlar ihdas edilmelidir. 4 Mevcud bilet usulü bırakılmaklî beraber muşterek bilet usulü de ihdas edilmelidir. Topkapıdan hareket eden bir yolcu, arzu ettiği takdirde tramvay de ğiştirmek sureble fazla para vermeden Şişliye, Bebeğe kadar gidebilmelidir. Bu muşterek bilet usulü Avrupanın hemen her şehrinde tatbik edilmektedir. Arzettiğim şekilde kısa hatlar ve muşterek bilet ihdas edilecek olursa tramvay meselesi halledilmiş olur. Mevcud zabıta talimatnamesinin, seyrüsefere taallük eden hemen her maddesi o vakit tatbik edilebilir. Şehir halkı da medenî insanlara yakısan bir şekilde tramvaylarla islerine pidio gelebilirler.» « Tramvay şebekesinin genişle tilmesi için Gazi köprüsünün bitmesini beklemek, bu işi yedi sekiz sene sonraya atmak demektir. Halbuki mevcud şebekeyi gayet acuz bir şekilde genişletmenin, servisi kolaylaşbrmanın, köprü üzerindeki tramvay bkanmalannın önüne geçmenin çaresi vardır. Arzedeceğim tedbirle rin alınmasile meselenin halledileceği fikrindeyiım: 3 «« •• M •• •• ile her türlü alâkalannı kesmiş 2,200 aiçln 1164 sayıh kanunun verdiği salâ ileden mürekkeb 6.000 nüfus vardır. hiyete binaen evvelce teşkil edilmiş oBunlar Ankaradan Türkiyeye gelmek lan Birinci Umumî Müfettişliğin de diüzere emir beklemektedirler. ğer müfettislikler teskilâtınm avni olFakat yeni bir kanunla iskân işleri masmin teminine lüzum görüldüğü, bunun için de maaş, ücret ve masraf Sıhhiye Bakanlığına bağlandığı ve Sıhlara aid olan baglı kanun lâyihası ha hiye Vekâleti daha muntazam iş görmek zırlandığı bildiriliyordu. için yeni teşkilât yaptağı için bu sebeble Kanuna göre birinci, üçüncü ve dördüncü ümumî mîrfettişliklerin • ve bu yaza kadar muhacir alınmıyacakhr. müfettislikler emrinde bulunacak müBu tedbir, haddi zahnda muhacirle şavirliklerin kadrolan bir cetvelde gösterilmişti. Müşavirliklere icabında mü rin lehine ise de yukanda söylediğimz fettişler de tayin olunabilecek, bu tak alb bin kişinin istisna edilmeleri icab edirde emrinde olduklan umumî mü der. Bunlar elyevm bağladıkları denk fettişliğin merkezi bu müfettişlerin lerinin üzerinde, saçak altlannda yat mmtaka merkezi sayılacaktır. Kanunun müzakeresi sırasmda îç îş maktadırlar. Bu halden Sıhhiye Bakanleri Bakanı Şükrü Kaya şu izahaü ver bğı da haberdardır. Keyfiyet Başbakadi: na arzedilecektir. Bu haklı dileğin bir « Teşkilât arasmdaki fark mmta kalar arası işlerdeki farktan doğmuş defaya mahsus olmak üzere kabul edi tur. Meselâ Birinci Umumî Müfettiş leceğini ümid ediyoruz. Bu 6,000 göçliğin esas olarak uğraştığı meselerle Üçüncü Umumî Müfettişliğin uğraşağı men eğer ilkbahara kadar gelirlerse yazmeseleler ayrıdır. Fark bundan Ueri lıklannı ekecekler, sonbahara kadar da geliyor. Bazı müfettişliklerin kadrola evlerini yapacaklardır. Getirilmezlerse rında noksanlık vardır. Meselâ Trakya önümüzdeki iş yılını kaybedecekler, malMüfettişliğinde. Maliye bu sene çok fedakârhk yapmıştır. tnşallah gelecek lannı ve hayvanlannı satacaklar, sattıksene noksanlan temin edeceğiz. lannın parasmı Romanyada yiyerek peValilerin maaşlan arasmdaki farka rişan bir halde memleketimize gelecek gelince: Malumu âliniz bu bir ehrama tâbidir. Bu ehrama göre maaşlan na îerdir. Bunlar, vapur paralannı kendileri zan dikkate alınmıştır.> vermeğe hatta Trakya müsaid değilse Şükrü Kaya Trakya Umumî MüfetElâziz ve Diyarbekfr mıntakasma yer tişlik teskilâtınm bu arada neden nazan dikkate alınmamış olduğu hakkında Ieştirilmeğe razıdırlar.» Faik (Tekirdağ) m sualine cevaben: « Demin kürsüye geldiğim vakit bu ciheti arzetmiştim. Maliyenin bulup Dahiliyeye verdiği karşılık bu kadar dır. Trakya müfettişliğinin kâfi dere cede teşkilâü vardır. Fakat ayni teşkilâta mazhar olmasmı istiyoruz. Karşı lık bulunursa bu devrede noksanı ta mamlanz; bulunmazsa gelecek bütçede onun ikmaline çalışacağız.» Dedi. Maddelere geçildi. Kanun kabul edilerek çarşamba günü toplanümak üzere içtimaa nihayet verildi. Bizim de haber ledilecekleri ümidile aldığımıza gore, bu fazla mallannî, 6,000 nüfus, sonbaharda Türkiyeye nakmülklerini satmışlar ve yola çıkmağa hazırlanmışlardır. Şimdi göçebe bir haldedirler. Bu soydaşlanmızın perişan olmaması için ricalannın kabulü ve memle kete nakli lâzımdır. Başbakanmızdan bşm ortasında yersiz yurdsuz kalan bu 2,200 aileyi sefaletten kurtarmasmı rica (Baş tarafı birinci tahifede) uncu ve 4 uncu Müfettislikler Romanyada 6000 göçmen yersîz, yur^suz kaldı (Baş tarafı 1 inci tahifede) ltalya cevab verecek yerde sual soracak mışf Roma 16 ( A . A . ) Bu akşam resmî bir kaynaktan haber verildiğine göre, önümüzdeki günler zarfında, faşist büyük konseyinin toplanhsından evvel, ltalya tarafından yeni hiçbir şey beklenmemeiıdir. Birkaç toplanb yapacak olan büyük konsey müzakerelerinden sonra, muhte mel olarak, hükumet, Fransa ve îngiltereye bir seri sualler soracak ve îtalyamn alacağı sarih vaziyet, bu suallere verile cek cevabla alâkadar bulunacaktır. Fransız îngiliz tekliflerini müzakere esası olarak kabul etmeden evvel, İtalya ayni zamanda, Habeşistanla yapılması muhte mel her türlü yeni angajmanlann kıymeti hakkında da kat'î bir emniyet hasıl etmek istiyecektir. Baldvin sulh plânınt Parlâmentoda müdafaa edecek Londra 16 ( A . A . ) Morning Post gazetesinin yazdığına nazaran Baldwin Avam Kamarasında Paris sulh teklif lerini şiddetle müdafaa edecektir. Baldwin, hiçbir ifşaatta bulunmıyacağını soylemiş olmakla beraber, kabinede mezkur teklifler tasvib olunurken birçok bakanIann petrol ambargosunun müessir bir tarzda tatbik edilebileceği hususunda şüpheler göstermiş olduklannı, îtalyamn petrol ambargosuna hasmane tedbirlerle mukabele etmesi endisesini tevlid eden haberler almdığmı ve Fransanın ise mevzuubahis sulh şartlan Musoliniye tebliğ edilmeden Ingiliz filosuna müessir bir tarzda yardım hazırhklarında bulunmaktan imtina eylemiş olduğunu bildirmesi beklenmektedir. Yunan Meclisi feshedıliyor tedbirleri tamamen tasvib ettiğini söylemistir. Kabine Çaldaris taraftarlannın ellerindeki çoğunlukla parlamentoda hü kumete karşı bir darbe hazırladıklanna iyice emin olduğu için Başbakan bugün Krala parlamentonun feshine dair olan emirnameyi imza ettirecek tir. Bu emirname hemen neşrolunacaktır. Bu suretle parlamento çarşamba dan evvel feshedilmiş olacağından ar tık hükumetin itimad reyi istemesine lüzum kalmıyacaktır. Izmirde yakalanan esrar kaçakçıları (Baş tarafı birinci tahifede) Milletler Cemiyeti konseyinin toplantısı Cenevre 16 ( A . A . ) Konsey azası memleketlerin bütün dış bakanlan çar şamba sabahı Cenevrede olacaklardır. Baron Aloizinin hazır bulunacağı teyid edilmektedir. Konsey sabah celsesini Irak Asurileri mese'^ne ve öğleden sonraki celsesini de îtalya Habeşistan meselesine tahsis edecektir. îtalyan matbuahnda intişar eden kaydi ihtirazilerin bir red mahiyetini tazammun etmedği zannedil mekle beraber, Duçenin bunlan çok çetin bir şekilde münakaşa ve hatta bazı isteklerde bulunacağından da şüphe edilme mektedir. Sulh plântnt Halyanlar da kabul "tmiveceklerini söylüyorlar Roma 16 ( A . A . ) Giornale d'îtalia gazetesi, Fransız tngiliz ara bulma teklif<"ri hakkında diyor ki: « Bu teklifler Milletler Cemiyetinin hafalarile kirlenmiş bir haldedir. ttalyayı tatmin edecek en iptidaî şartlar şunlardır: Venizelosun bir mektaba Atina 16 (özel) Venizelos Paris ten Finans Bakanma gönderdiği bir mektubda mart isyanma iştirak edenlerin Hanyada hükumet bankası veznesinden aldıkları parayı tazmine hazır olduğunu ve bundan dolayı affa u â n g undan dolayı affa uğrı yanlann takib edilmemesini bildirmiştzmir (özel) Şehrimiz zabıtası, verilen haber üzerine bir hamal ya kalamış ve elinde bir paket bulunmuşş tur. Bu pakette bir kilo kadar esrar çıktur. Bu pakette bir kilo kadar esrar çıkmıştır. Hamalın, Tepecikte berber Fa 1 ttalvaya üzerinde iş, ticaret ve Habeşistanda nenr edilen tebliğ müstemlekecilik yapılabilecek hakikaten Adisababa 16 ( A . A . ) Bugün kabili istifade arazi verilmesi. oğleye doğru Dessiede Fransız I n 2 Bu arazideki emniyetin tam Te Kaçakçdar y<$alandıktan sonra tesbit edilmiş, zabıta, yîrml beş îîra ile ortaya bir adam koyarak bu berberden esrar aldırtmış ve bu suretle furmü meşhud yapmıştır. Alâkadarlar tevkif edilmlj buhınu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog