Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYET 17 Birincikânun 1935 Rey kabul müddeti Camille Mauclaire'den Her akşam bu küçiik Akdeniz limanı ka bir günah işledi, daha sonra da başka aym 22 sinde değil nın dalgakıranında yaptıklan gezintiler larını.. Bu iğrenç ıstırabı da çektim. Sode, birkaç gündür birbirlerine rasgelıyor nunda onu öldürdüm. İntihar etmek ıste18 inde bitecek lardı. Büyük ve sessiz kederlerinin ver dim. fakat ancak kendimi yaralamağa 27 sandık şeker mükâfat veriyoruz KüçUk hikâye Münzeviler Tath müsabakamız Ankarada yaşanılan Muğla gecesi ^ RADVO • Ç Bu aksamki program J ÎSTANBUL: 18 dans musikisi (plâk) 19 Ulusal Ekonomi ve Artırma kurumu namına konferans: Bay Refii Şükrü 19,30 muhtelif plâklar 20 türkçe sözlü musiki parçaları (plâk) 20,30 stüdyo orkestrası 21 radyo caz ve tango orkestra ları 21.35 son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm gazetelere mahsus havadis servisi ve rilecektir. VİYANA: 17,10 gramofon 18 konuşma 18,30 konser 19,05 konferans 19,30 fran sızca ders, konuşma, haberler, hava raporu ve saire 20,35 konuşma 21,10 Alman halk musikisi 21,50 şan kon seri 22,40 haftamn bölemi 23,05 ha berler 23.15 konser 23,55 konuşma 24,20 cazband takımı. BERLİN: 17,05 Alman musikisi 17.35 flüt konseri 18,05 Hamburgdan 19.35 kitab lara dair 20,05 eğlenceli konser 20,45 günün akisleri 21,05 haberler 21,15 radyo piyesi 22,20 Kolonyadan 23,05 haberler 23,35 karışık program 24,05 Münihten. BUDAPEŞTE: 18,05 Konser 19,05 süel musiki 20.50 konser 21.55 eğlenceli yayın 22,35 haberler 22,55 oda musikisi 23,55 italyanca konferans 24,20 gramofon. BÜKREŞ: 18,20 gramofon 20,05 haberler 20,20 musiki 20,35 gramofon 21,45 senfonik konser 22,40 haberler 22,50 konserin devamı 23,50 almanca ha berler. LONDRA: 20,05 haberler 20,35 orkestra konseri, İngiliz musikisi 21,35 salon musikisi 22,35 piyes 23,50 musiki . 24,05 haberler 24,15 gramofonla dans musikisi 24,35 dans orkestrası. ROMA: 17.05 yeni plâklar 18,20 konuşma, gramofon 18,45 Asmaradan nakil 19,30 yabancı dillerde yayın 20,20 ingilizce konferans 20.35 ingilizce ka berler 21 fransızca haberler . 21,25 haberler 21,55 senfonik konser 23,05 oda musikfsi. diği halle, hiçbir söz söylemeden, bırbir muvaffak olabildim. Evet, beraet etlün, lerile görüşmekten çok hoşlanıyorlardı. fakat vicdanen kendimi affetmiyorum. Her ikisi de vaktinden evvei çökmüş, siŞimdi iyice anlıyorum ki kanmı kıskançnirli, endişeli ve sılınmez bir acının nişa lık hiddetile değil, fakat o anda aklımı nesini alın ve dudak uclannda muhafaza kaybettiğim için öldürdüm. Hayatımın Tath müsabakamızın ilk kısmı bitti. eden bu iki adam, birbirlerine tath tath biricik nurunu fenalıkla söndürmek iste ve rahatsız etmekten korkarak bakarlaı dim, işte bunun içindir ki hayatım da Karilerimizce bundan sonra yapılacak dı. Mavi ve buharlı denizin kıyısma bir bence arnk bitti. Gölgeye çekilmemi, bir olanlar şunlardır: oyuncak kutusu gibi konan bu bahkçı müstear nam almamı, çabucak unutulan 1 Müsabakamızda on tane rey köyünün iki oteli vardı. Birinde bir mün bir iskandahn gazetelere aksetmesinden pusulası neşrettık. Bunlarm üzerinde bızevî, öbüründe öteki münzevî oturur, ve zannetmeyin; bütün bunlar, ika ettiğım rinci, ikinci ve üçüncü seçilen tatlıların herkes evine çekildikten sonra dışan çı filin hiçbir şeye yaramamış olmasından ismi ile kariin isim ve adresini yazacağı dır. Bu kadını hâlâ seviyorum, ona ba yerler konulmuştur. Karilerin işini biraz karlardı. Muğla gecesinde bulunanlardan bir grup Birbirlerini görmeğe o kadar alışmış karak, hiç ölmiyen şeyleri tasavvur eder daha kolaylaştırmış olmak için rey pusuÂnkara 16 (Hususî) Ankara bir sevgi ve neşe çağlıyanı içindeydiler. lalarının doldurulmalarını şu şekle koy Halkevinde tertib edilen «Muğla gece Şarkılar böyle söylendi, oyunlar böyle lardı ki denizin perili manzarası veya dim, bu fikri öldüremedim. Karanlık çöküyordu. Mösyö Rouvre duk: Bu on rey varakasından yalnız bir si» nin, coşkun bir neşe içinde geçtiğini, oynandı. Coşup ta zeybek havasına ayak hafif zeytin ağaclannın gümüş dümanları içinden çıkıvermeleri için, iyi tahlil ile Mösyö Desenne artık yüzlerinin çiz tanesinin üzerine birinci, ikinci ve üçüncü telefonla bildirmiştim. Bütün davetlile uyduranlar arasında Nalbandoğlu Hıfzı edemedikleri bir memnuniyetle, birbirle gilerini seçemiyorlardı. Ancak, çehrele olarak beğenilen tatlıların adı ile kendi a rin, bu toplantınm heyecanına kanşarak, da vardı. Oyunu pek beğenildi ve çok alrini beklerlerdi. Fakat sonunda, yalnızlık rindeki beniz uçukluğunu görebiliyorlar dmızı ve adresinizi yazacak, diğer 9 neşeyi artırma yolunda elbirliği etmeleri, kışlandı. Saat yirmi üç buçuktan sonra, rey varakasını boş olarak buna raptede Muğla gecesinin, canlı hatıralan arasın bitişik salondaki konserini bitirmiş olan ları kendilerine çok ağır gelmişti, ve birdı. Uzun bir zaman konuşmadılar. Nihayet Mösyö Rouvre: ceksiniz. birlerine kendi talihsizliklerini anlatma da kalacaktır. Bu ailevî toplantınm en sigan müzik te bu salona alındı. Ankara Artık size maceramı anlatmaktan nm dayanılmaz isteğile yaklaşmışlardı. 2 Müsabakaya iştirak eden karile büyük hususiyeti, programın kendi kendi ya daha o gün gelmis olan Romanyalı başka birşey kalmadı, dedi. Fikrinizi çok rimiz bununla beraber şu üç suale de ce ne doğmus ve gene kendiliğinden tatbik siganlar, toplantıya ayn bir neşe kattılar; İlk zamanlar görüşmelerinde çok ih iyi anlıyorum. Bunun için, herşeyin tekedilmis olmasıdır. Muğlalı talebeden. fakat hiç şüphe yok ki, Muğlalı cfelerin vab vereceklerdır: tiyatlı davrandılar. Tanışmağa karar verrar kurulabileceğine, hayatın yapacağı dikleri anda, onlan birbirlerine yaklaşlıa Niçin bu üç tatlıyı diğerlerine Muğlalı saylavlara kadar, başta îç îşleri oyun gösterip, ses verdiği bir meclise katamirlere dair size banal bir cümle Bakanı Sükrü Kava oldueu halde herkes. nsmanın zevkini de tattılar. ESEN Tan itimad hissi yerini inceden inceye yasöyliyecek değilim... Benim meselemde tercih ettiniz? pılan uzun müşahedeye bırakmıştı. Her b Bu tath yazılan şekilden başka kan mevzuubahis değildir, fakat bunun Hazer denizinde bir facia Başmüşavirin tetkikleri ikisindeki sırrın mahiyet itibarile ayni olusulle daha iyi pişirilebilir mi? la beraber hayatımda hiçbir şeyin, sizin Moskova 16 (A.A.) Hazer denizinduğunu anlamakta güçlük çekmediler. Ekonomi Bakanlığı baş müşaviri Vanc Şahsan en beğendiğiniz tatlının de bir petrol gemisinin kaptanı, tam hayatınızda olduğu gibi, tekrar kurula Ondan sonra hergiin beraber gezdiler. mıyacağını da biliyorum. Bunun için tarifini yapınız. der Parten dün de Liman idaresinde çadeniz açıklarmda diğer bir kazazede Nihayet, ayni otelde oturmağa karar ver sizin kannızuı tekrar canlanması, benımmürettebatım toplamıştır. lışmalanna devam etmiştir. Liman büro 3 Bu üç sualin cevabı ayn bir kâ geminin diler. Her ikisinin de az parası vardı, hiç kinin ise ölmesi lâzım gelmektedir. Zıra, Iannda olan bu çalışma daha bir müddet ğıda, okunaklı olarak yazılacak ve 10 Malum olmıyan bir takım sebeblerden bir şeyde gözleri yoktu. Ailesiz, işsiz, bildiğime göre o ölmemiştir, daha doğ dolayı kaptan, bu mürettebattan yaka için devam edecektir. rey pusulasile beraber bir zarfa konarak projesiz, köyden köye kederlerini ta?ı rusu beş senedir onun hakkında hiçbir şey sını sıyırmak istemiş ve bunları bir şa Oğrendiğimize göre bugün için varılan «Cumhuriyet müsabaka memurluğuna» lupaya bindirerek kendi hallerine bı mak niyetinde idiler, ne bir hedefleri, ne öğrenemedim; fakat beni yiyen kinı anyollanacaktır. Cevablar en son 18 ilkrakmıştır. Şalupe devrilmiş 4 kişi öl netice gümrük ambar ve antrepolarının de bu kadar garib lâkaydilerini bozmak cak onun ölümü teskin edebilir. Ben ev kânun çarşamba günü akşamı saat 6 ya müştür. Tahkikata başlanılmıştır. da Liman idaresine devri lüzumudur. istekleri vardı. liydim, Mösyö Desenne. Genc bir kız kadar kabul olunacaktır. Mükâfatlann Bir zamanlar karşılıklı felsefe yürüt aldım. Senelerce saadetten, zamanla de tevziini bayramdan evvel yetiştirmek ismek hoşlarına gitti. Büyüğü Mösyö rin ve ciddî bir muhabbete çevrilen ihti tediğimiz için mühleti ramazanın 22 sine Rouvre daha samimî ve sevimli davranı rastan sonra fenalık, aldatma, fazla zev tesadüf eden 18 ilkkânuna kadar koy yordu. Daha genc olan Mösyö Desenne ke düşme sevkitabiilerinin yavaş yavaş muştuk. Dün bu müddet yanlış olarak 22 ise yüzünde daima asabiyet okunan bir bu kadında inkişaf etmeğe başladıklan ilkkânün olarak çıkmıştır. Tashih ve itiadamdı. Aralarındaki sır devam ediyor, nı gördüm. Ben de aldatıldım ve affet zar ederiz. Pek yakuıda acı tecessüsleri hergün bunu keşfe uğra tim ve saadetimi parça parça çekişi/ken 4 Karilerimizin yolhyacaklan reyşıyordu. Nihayet bir akşam geldi ki her yüz kızartan düşkünlükleri ben de his lerle üç sualin cevabı gazetemizde teşkil zamanki ihtiyatlarından uzaklaştılar. Bu, settim. Yavaş yavaş içimdeki kin büyü edilen ve salâhiyetli şahıslar da katılan sıcak bir akşamdı, Afrıkadan gelen bir meğe başladı, bulunduğum asabiyet ve bir jüri heyeti tarafından tasnif edilecek riizgâr ateş gibi esiyordu. iki arkadaş delilik havası içinde bir canavar gibi ve mütaleaların tamamhğı derecelerine Anne... Maşuka... HaHf meşreb !!! Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun koyun ucundaki kırmızımsı kayalara otur neşvünema buldu. Bu kadın beni, ahiâkgöre müsabakanın nihaî safhasına iştirak Hep ayni kadın !!! lar dır: muşlar, morlaşan köyle dağı seyrediyor sızlığına karşı koyabilen son arkadaşımhakkı taayyün edecektir. E L i S A B E T H B E R G N E R İstanbul cihetindekiler: lardı; denizden hafif bir gürültü geli la da aldattıktan sonra onu öldünnek is " Büyük Katerina,, filmini yaratan bu yıldız Bakırköyünde (Hilâl), Cerrahpaşa 5 Bu suretle aynlan rey varakası yordu. Hava, kalbe fenalık verecek ka tedim. Fakat onu, hayatta bırakmam için da (Şeref), Cibalide (Ahmed Necati), ve mütalealara göre tatlılar arasından dar cansızdı. İki münzevî, yanyana otu ayağıma kapanmış, yalvarır gördüm. O Cemberlitaşta (Sırrı), Fenerde (Arif), rup başlannı iğmişler, birbirlerine bakma zaman tuhaf bir ışık beni tenvir etti. KJ birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir. Gedıkpaşada (Asador Vahram), Kara 6 Bundan sonra birinci, ikinci ve dan konuşuyorlardı. Mösyö Desenne nimin verdiği zihin açıklığile. bu mahluku gümrükte (Kemal), Samatya Koca f ransızca sozlü filminde aşık ane bir hayat yaşıyacaktır tatlılara birdenbire Mösyö Rouvre'e döndü: Bu pek müessir ve müstesna film, bu perşembe akşamı öldürmiyerek ona daha fena bir hayat üçüncü olarak intihab edilen mustafapaşada (Rıdvan), Sirkecide (Beşir Kemal), Şehzadebaşmda (Ham hazırlamış olduğumu gördüm. Ona do rey vermiş olan karilerimiz arasından da, Zânnederim, dedi, beni buraya, her di), Topkapıda (Nazım), Veznecilerde şeyden uzağa getiren sebebleri size an kunmadım, lâkin insanlıktan, haksız bir her tatlıya göre birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek ve kendilerine aşağıdaki mükâ(Üniversite). latmanın zamanı geldi. Bu bana ağır ge hareketin, kuruntudan başka birşey olmıBeyoğlu cihetindekiler: fatlar verilecektir. lecek, fakat, birbırimizi daha iyi tanıma yan vicdan azabından ve yahud bir re Beşiktaşta (Nail), Hasköyde (Yeni FRANZ LlSZT'in romantik hayatım gösteren Birinciliği kazanan tatltya rey dan evvel bunu yapmak lâzım, hatta bu zaletin pisliğinden kurtulmak için değil, Türkiye), Karaköyde (Hidayet), Ka merdce bir iş olur. Konuşmanızdan anla fakat daha müthiş bir intikamın muhakveren karilerden : sımpaşada (Merkez), Kurtuluşta (Neckaklığı kalbimde filizlenmişti de ondan. dım ki pek öyle cemiyetin batıl fikirleri Blrlnciye : 4 sandık, det Ekrem), Taksimde (Kanzuk), Te Ikinciye : 3 sandık, ne aldıranlardan değilsiniz: Belki de bu Ayrıldık, bana alicenablık yaptım gipebaşmda (Güneş). musiki filmi kemali muvaffakiyetle devam ediyor Dçüncüye : 2 sandık, batıl fikirlerin siz de benim kadar düş bi geliyordu: Hakikatte kin beni boğu Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Beş kişiye yarımsar sandık manısınız, hatta umumiyetle cemiyetin yordu, bu ağırlığı hâlâ kalbimde taşıyoBüyükadada (Şinasi), Heybelide tkinciliği kazanan tatlıya rey de... (Yusuf), Kadıköy Muvakkithanede rum. Bu kadından nefret ediyordum: Amerika Radyo Şirketinin birinci mugannisi veren karilerden : (Saadet), Söğüdlüçeşmede (Osman HuGarib bir vaziyet benim hayatımı kır Çürümüş ruhile hayata iade ederken onu lusi), Üsküdar Çarşıboyunda (Ittihad). Birinciye : 3 sandık, dı: Korkarım sizin de öyle. Bunu her iki işkenceye attığımdan emindim. SonraIkinciye : 2 sandık, miz de derhal anladık, bu bizi yaklaştır dan hakkında malumat edindim. BulduOçOncüye : 1 sandık, dı ve işte bundan bahsetmek içindir ki ğu dostlan hep onu baştan atmışlar, baParamount kumdanyasmm ısrarlarile çevirtebildiği Ölü Beş kişiye yarımsar sandık um kederlerimiz birbirlerine doğru ilerledi zılan da dövmüşler bile. Artık genc birinci filminde görüp dinliyeceksiniz: Üçüncülüğü kazanan tatlıya Galata postanesi veznesini soymak ler... değildi. Nihayet yan düşkün bir kadın maksadile müretteb bir cinayete kur rey veren karilerden Mösyö Rouvre bir baş işaretile tasdik haline geldi, bir çorbaya kendini sata ban giden veznedar kardeşim Hüseyin Birinciye : 2 sandık, etti, Mösyö Desenne kısık bir sesle de cak, en pis zevklere âlet olacak kadar Hüsnünün bugünkü salı günü öğle Ikinciye : 1 bueuk Sandık vam ederek: düştü. Onu uzaktan takib ediyordum, kivakti cenaze namazı Beyazıd camii şeDçOncOye: 1 sandık (Fransızca sözlli) Benim asıl ismim Desenne değildir, nim eserile adeta gıdalanıyordu. Belki bu rifinde kıhndıktan sonra aile kabristaBeş kişiye yarımsar sandık dedi. Bu müstear isim, üç sene evvel bü kadın, canınız sıkıldığı bir akşamda, sizin Zevk İncelik Neşe Güzellik ve emsalsiz bir ses nı olan Merkezefendiye defnedileceği yük bir davada geçen hakikî ismimi sak de elinize düşmüştür. Niste bir karnaval ni saygılı hemşeri ve arkadaşlarıma teessürlp bildiririm. lamaktadır. Bu davanın zavallı kahra gününde bana bile sarkıntıhk etti. Fakat Kardeşi Eğinli manı bendim. Evet mahkeme hakkımda sonra beni tanıyarak kaçtı. Ondan sonra Gökyüzü Doktor Zeki beraet karan verdi, fakat vicdanım de artık kendisini bir daha hiç göremedim. (Reşad Nuri Güntekin) in bu en son ğil. Karımı öldürdüm, Mösyö Rouvre, Onu gözlemeleri için tuttuğum adamlar ve en güzel romanı kitab halinde çık Üsküdar Hâle sineması çünkü beni aldatıyordu ve onu sevi da izini kaybettiler. Bu kadından hâlâ mıştır. 2 devresi birden yordum, bunu duyduktan sonra benden nefret etmekteyim. Siz karınızı sevdiğiniz Tevzi yeri: Muallim Ahmed Halid Şandu soğuyacaksınız, haklısınız... için öldürdünüz. Ben ise kendisinden nef kütübhanesidir. Her gece paydosta sinemamızın ö • ret ettiğim içindir ki Evoyu hayatta bı Mösyö Rouvre soğuk soğuk: Yarım Ay nünden Doğancılar, Nuhkuyusu, Bağ raktım... Ne münasebet, dedi. Benim de 15 ilkkânün sayısı üç renkli zarif bir larbaşı, Kısıklıya tramvay vardır. hayatımda buna benzer birşey oldu. BeMösyö Rouvre, sanki bu ismi telâffuz kapak içindedir. Çok zengin münderi nim faciam da bir kadının yüzünden... ettiğine pişman olmuş gibi, yerinden sıç catı, bol ve renkli tablolan ve resim ^^^m Türkçe izahath ^™" Aldığım kadın benden biraz daha nyarak birdenbire sustu ve titredi, çünkü lerile (Yarım Ay) mecmularımız ara yaşlıydı. Çok güzel, çok ateşli bir ka Mösyö Desennel şüursuz bir hareketle smda en ön safta gelmektedir. Tavsiye dın... Çok dostlan olmuştu, pek çok. onun bileğine yapışmış ve adeta bir fısıl ederiz. Ne diye saklıyayım, herkesle münase b gibi: Ermenice opereti gormek için anbette bulunurdu. Bir zamanlar evliymiş Nasıl, Eva mı! Eva dediniz ha? cak birkaç gününüz kaldı. Istifazânnederim; ayrılmış mı, yoksa kocası Şimdi karanlık adamakıllı basmıştı. de ediniz. SAAT 15 TE mı ölmüş, pek iyi bilmiyorum. Ona ev Ayakta birbirlerinin önünde dikilmişler Taksimde Cumhuriyet mey lerinde rasgeldiğim arkadaşlar, bu ev di, kapkara kesilmişler, titriyorlardı. ArT U K K SİNEMASI fşte uykusuzluktan fc.vranan sınTrmenn bitmez (ükenmez d.lekleri « . ^ lenmeden vazgeçmemi istihza ile ve çeki tık birbirlerini hiç göremiyorlar, fakat danında, Elektrik Şirketi sergi Hamiş: Bu film, başka hiçbir siIstenılen salah gelmez, her gün artan sinirlilikten gittikçe kuvvet aza!,r nemada gösterilmiyecektir nerek tavsiye ettiler. Çılgın ve vahşî bır keşfediyorlardı. Bir kelime fazla söyle sinde, elektrik fırınının tatbika ertes, gUn msan yorgun argm, hiç bir şey yapamamak halsizliğile kalkar! ihtirasa kapılmıştım. Bu kadım elde et mediler. Uzakta, bir kırmızı fenerin yan tı gösterilecek ve bu meyanda, Bromural «101011. mek için bütün enerjimle çalıştım. Bu dığı koyun ucundaki kara sularda bir gelenler arasında, kur'a çekileFransız tiyatrosu na muvaffak olduğum vakit ihtirasımın kan rengi aksetti. bu telâketten kurtulmak fçin kutlan.lacak ilâçtn. Asla zaran yoktur sinirHalk opereti rek bir Elektrik Aleti len yatışiirır ve sâkin ve sâlim bir uyku davel edeı. sükun bulması şöyle dursun, onu bir giin VARAL Ba akşam 10 n 20 lcomprimeTİ tıayf fl^ kaybetmekten korktum, ve her ne pahaHEDİYE ED1LECEKT1R. 20,30 da •erıle eczaneltrde «çete ılr sjlılu^ sına olursa olsun benim, yalnız benim Teşekkür Bu ders Bayanlara mahsustur. olması için çırpındım. Evlenme teklifin Erzurum saylavı Necib Asım YazıkKnoll A.O., kimyevi maddeler îabrîkalan, Ludvvîgshafen s/Rhîrj. (Herkes girebilir) de bulundum. Kabul etti. Bu onun için sızın gerek ölü törenine katılan, gerek bir şanstı, hem de hoşuna gidiyordum. telyazısile gönlümüzü alan tanıdık ve Büyük operet Nörasteni, Sanırım samimî olarak, bana sadık kal sevdiklerimize ayn ayrı karşılık yap Yazan: Mahmud Yesari zaflyet Te mağa karar verdi, ve birkaç ay sadık ya mak elimizden gelmediğinden saygı ve Müzik: Sezai ve Seyfeddin Asa' bağlılığımızı gazetede gözyaşlarımızla şadı. Fakat bir gün onu yakaladım. DüChlorose Giçe gündüz açıktır. Telefon: 1181° sunarız. şündüklerimle ıstırablanmı anlatmak boş Fiatlar: 35 50 60 75 100 Eşi: Neyyir Yazıksız HERKES GORMELiDiR benizsizlfk Idn yegânc deva kanl ihya eden olsa gerek. Affettim. Günün birinde başEn muntahip ebbba taraiıııdan tertip edilmiştir. Kızı: Ertem Yazıksız Loca 300 400 GONUL İSTEDİGİNE GiDER KATE de NAGY WiLLY FRİTCH T ü R K Sinemasında Nöbetci eczaneler ÖMRÜMCE SENİNİM SARAY SİNEMASINDA SUMER SİNEMASINDA AŞK R Ü Y A S I BiNG KROSBY'yi CENNETTE HIRSIZ Yakında M E L E K sinemasında c YENI ESERLER PEPO 16 birincikânun Çarşamba TELLİ TURNA Büyük muvaffakiyet kazandı KANSIZUK TELLİ TURNA DESCHIENS, PARIS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog