Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

17 Birincîkânun 1935 CUMHURtYET SON Fransa Ingiltere çalışma birliği Pariste Fransız, Ingiliz ve Belçikalı siyaset adamlarının yaptıklari bir toplantıda mühîm sözler söylendi Paris 16 (A.A.) Lord Cecil, nından RolEn Fransız Ingiliz çalışma birliğinin ve kollektif emniyet teşkılâtının tetkikine tahsis edilmiş olan bir toplanü dolayısile bir nutuk söyliyerek demiştir ki: « Fransa ile ıngiltere arasında çalışma birliğinin muhafazası ve Mılletler Cemiyeti kaidelerine mutlak surette riayet edilmesi Avrupada sulhun teessüsüne medar olacaktır. Zira bu iki memleket bu işte diğer milletlerin ezici bir ekse riyetinin müzaheretine nail olacaklardır. Fransızlarla tngilizlerin sarfetmekte olduklan gayretlerin muvaffakiyetle neticelenmesi için bu gayretlerin iki milletten herhangi birinin tahakkümüne yol açmaması icab eder.» Lord Cecil, 1914 tarihinden evvel hâkim olan temayüllere mukavemet et mek lâzım geldiğini ehemmiyetle kaydetmektedir. Bu temayüller, şunlardır: Avrupayı parçalara ayıran ittifakla, silâhlanma yanşı. Bilâkis Milletler Cemiyeti içinde kollektif icTaatta bulunulmasını temin etmek gerektir. Ingiliz saylavlarından Latham ve Fransız saylavlarından Pezet, Languet ve Campinchi söz sö'yl«ni§lerdir. M. Campinchi, ezcumle şoyle demiştir: « Eğer bugiin bir milletin istedi ğini kuvvetle almasına müsaade edilecek olursa, böyle bir ders gözden kaçmlmı yacak ve yann bizzat Fransa da böyle bir emsalin kurbanı olacaktır.» TELCFON HAB RAF ERLER vc TELSiZLC İç İşleri Bakanının önemli bir söylevi C i n a y e t i k a s a l a r ı İHEM Ecnebi san'atkârlar soymak için yapmışlar NALINA MIHINA da veznedarın üzerindedir. Bundan bir müddet evvel Hüseyin Hüsnü, Abdullah adında genc bir delikanlı ile tanışmıştır. Abdullah kendisini Üniversiteli diye takdim etmiş ve hergün veznedarın dairesine gidip gelmeğe baş lamışhr. Bir müddet sonra iki kişi Ayazaga çiftliği civannda gezintilere de çıkmışlard'r. Bir gün Abdullah Yunus a dmda Ürgüblü bir gencle Hüseyin Hüsnünün yanına gelmiş ve Yunusu takdim :tmiştir. Yunus çok fena ahlâklı birisi olduğundan kasadaki paralan görünce hemen Abdullaha «şu kasanm anahta nnı ele geçirmege bakalım da zengin olalım» demiştir. Fikir Abdullaha mü lâyim gelmiş, Tanıdığı arkadaşlanndan birisine de meseleyi açmıştır. Kurduklan plân üzerine veznedan bir gece ahçı Mehmedin oturmakta olduğu Pangal t'da Poyraz sokağmda 24 numaralı eve iftara çağırmışlardır. Hüseyin Hüsnü nün son günlerde Abdullahla ve arka daşlarile sık konuşmakta oldugunu gören kardeşi doktor Zeki, buraya Hüseyin Hüsnü ile beraber gitmek istemişse de muvaffak olamamış ve Abdullah, Yunus, Yusuf, veznedar Hüseyin Hüsnü o akşam Poyraz sokağında toplanmıştır. Bunlar iftardan sonra hep birlikte sokağa çıkmışlar ve Ayazağaya doğru yol lanmışlardır. Bunlann otomobille mi yoksa bir motosikletle mi gittikleri belli değildir. Dört kişi Ayazaga çiftliği civannda gezerken Hüseyin Hüsnüden, birdenbire kasalann anahtan istenilmiş, bu taleb veznedarın aklını başına geürmiş, Ve reddetmiştir. Zavallı veznedarın nihayet ölüsü bulundu Katil Abdullahla iki arkadaşı, Hüseyin Hüsnüyü «Mustakil olmıyan dev Ayazağa çiftliğine götürüb tabanca ile öldürmüşletin yarabcı olmasına le**, Anadoluya kaçan iki cani aranıyor """ (Baf tarafı 1 înci sahifede) imkân yoktur» Ankara 16 (Telefonla) Arbrîm re Yerli malî haftası münasebeh'le İç îşeri Bakanı Şükrü Kaya bugün radyoda bir söylev vermiştir. Şükrü Kaya ezcüme demiştir ki: « 1929 yılmın 12 ilkkânununda, uusal paramızın değerinde bir tehlike sezince, milletin ekonomik terbiyesine ve ahâkına hitab etmek mecburiyetinde kal dığımız zaman Snüne koyduğumuz hedeferin ne kadar mütevazi oldugunu hatır amakta bugünkü vaziyetimizi anlamak için fayda vardır. O zaman yerli sana iimizin temeli pek dardı. Halkm kulla nabileceği yerli mallan pek sayılı idi ve unlar da kalite bakımından iptidaî idi. Kısaca, 1929 yılının sonundaki Türkiye, am manasile geri bir ziraat memleketi idi e sanayii de basit bir esnaf sanayiinden Ieri gidemiyordu. 1935 yılı sonunda Türkiye, devlet elile hazırladığı 5 yıllık endüstrileşme plânmın büyük bir kısmını tamamlamış, istihlâki mizin bugünkü ölçüsünde pamuklu dava 'nın halli için lâzım gelen tertibah almış, eker istiklâlini temin etmiş ve ikinci bir beş ydlık plâmn hazırlığına başlamış bir Türkiyedir.» Şükrü Kaya bundan sonra Cumhuriyet hükumetinin yaptığı demiryollannı anlatmıj ve demiryollanmn bir ekonomi unsuru oldugunu söyledikten sonra demiştir ki: « Ihracahmızı yabana pîyasalann ve rekabetin şartlanna ve zaruretlerine daha uygun, ve ayni zamanda müstahsilin alım kabiliyetini yükseltecek bir şekilde organize etmek yolundaki gayemizi gev şekleştirecek tedbirleri alıyoruz. Satış kooperatifleri kanununun tatbikatmdan bü yük faydalar umuyoruz. Türk parası emm ve sağlam bir para olmak vasfraa sadık kalmakta devam edi yor. Türk ekonomisinin böyle her yıl daha müspet ve daha gülümsiyen bir çehre arzetmesi, Türk parasının sağlamlığına olan güvenimizi arhracak başlıca âmildir. Türk parasının sağlamlığma güvenleri zayıf olup ta yabancı paralara kaçmış olan servetler, bugün muhakkak ki kısmen mahvolmuşlardır. Yabancı paralardan Türk parasına kaçmış olan servetler ise, gene muhakkak ki kazanmışlardır. Paristeki Milletler Cemiyetine Müzaheret Cemiyetinde Paris 16 (A.A.) Milletler Cemiyetine müzaheret Fransız cemiyeti, bir karar sureti kabul etmiştir. Bu karar suretinde Habeşistanda muhasamatın nihayet bulduğunu görmek arzusu izhar edilmekte ve bu sulhu tesis sahası da yalnız Milletler Cemiyeti mukavelenamesine riayet esasına ve bilhassa kollektif emniyet prensibine istinad eden hal suretle rinin hakikî ve kat'î bir kıymeti olabile cegi ehemmiyetle kaydolunmaktadır. Bu karar suretinde mütecavizlere cesaret verecek bir emsal vücude getiril Bundan sonra toplantıda Belçika âya memesi taleb olunmaktadır. Turizm kanunu Heyet; cuma günü tetkiklere başlıyor •'»>»nmlııııııımnıUlilll!llllltHlllllllll!lllll1inniflniniinınım)MnM> Çinde durum Pekinde muhtariyet aleyhinde kanlı nümayişler Pekin 16 (A.A.) Polis, şimalî Çindeki muhtariyet hareketine karşı nümayiş yapmakta olan 1,500 talebeyi dağıtmışbr. Pekin 16 (A.A.) Şîmdi oğrenfl diğine göre, Japonyanm tecavüzüne karşı silâhla mukabele ve mukavemet edilmesini iltizam ederek caddelerde nüma yişler yapan beş bin muhtariyet aleyhtan talebeye zabıta kuvvetleri tarafından vâki hücum arasında on nümayişçi öl müş ve on beş nümayişçi yaralanmıştır. Zabıta kuvvetleri nümayişçilere ihtar olmak üzere evvelâ havaya ate§ etmiştir. Sükun, avdet etmiştir. Fakat mevcud bütün polis ajanlan, bir ihtiyat tedbiri olmak üzere, karakol gezmektedir. Ankara 16 (Telefonla) Bakanlıklar müfettişlerinden müteşekkil olan Turizm Umumî heyeti önümüzdeki cuma günü toplanacaktır. Umumî heyet Türkofis tarahndan hazırlanan turizm kanunu projesini de tetkik edecektir. Pek mühim maddeleri olan bu lâyiha komisyon dan geçtikten sonra Vekâlet makamına verilecektir. Umumî heyet bundan başka, muhtelif encümenlerin hazırladığı raporlan da tetkik ederek bir karara bağhyacaktır. Bu raporlar turizm politikasına, memnu mıntakalara ve münakalâta, pasaport iş lerine, gümriik muamelelerine ve rurizmle alâkalı malî mevduata dairdir. Komisyonun kararlan da Başvekâlete arzedilecektir. * Yüksek Ticaret mektebi ""^ müdürü Ankarada Ankara 16 (Telefonla) îstanbul Yüksek Ticaret mektebi müdürü Nihad Vekâlet tarafından yapılan davet üze rine Ankaraya geldi. Bakanlıkla mek tebe aid işler hakkmda temaslarda bulunmaktadır. Tahlisiye idaresinin programı Ankara 16 (Telefonla) Tahlisiye idaresinin 1936 senesi çalışma progra mmm hazırlanmasına başlandı. Tahli siye Umum Müdürü Necmeddin bu münasebetle şehrimize gelmiştir. Bu programla sahillerimize yeniden fenerler, radyofarlar ve sis düdükleri koriulacaktır. Tasarruf terbiyesinin halk arasında bir ahlâk ve bir itiyad haline gelebilmesinin Ik şarrı, hiç şüphesiz ki, paranın sağlamOdesa 16 (A.A.) Türk saylavı Sa lığına olan güvenin bütün akıllarda ve gölâh Cimcoz ile ressam profesör İbrahim nüllerde kökleşmesidir. Yannmdan emin Çallı buraya gelmişlerdir. Odesada iki olunmıyan bir parayı kimse biriktirmez. gün kaldıktan sonra Moskovaya gide Millete bu emniyeti verebildiğimizin en ceklerdir. canlı şahidi bankalardaki tasarruf mevduYugoslavya bizden tuz alıyor atının artmasıdır. 1929 yılmda 27 milyon Iirayı bulan bankalardaki tasarruf mev Ankara 16 (Telefonîa) Yugoslav duatı 1934 yılmda 68 milyon îiraya yüklar memleketimizden Inhisarlar idaresinden 50,000 ton tuz almak üzere mü selmiştir. Halkımızm devlet tahvillerine zakerele gırişmişlerdir. Bu mubayaaya karşı gösterdiği alâka da, devlete olan aid işleri ıkmal edecek olan Yugoslav itimadın en büyük delilidir. Denk. açıksız delegelerile bu akşam Türkofiste gö ve istikrazsız bütçe siyasasını inadla ve ısrüşmelere başlandı. rarla tatbik ve takib etmenin en büyük Rusyada idama mahkum edilen faydasını, milletin devlet maliyesine kargittikçe artan itimadmda buluyoruz. Salâh Cimcoz ve îbrahim Çallı Rusyaya gittiler Bunun üzerine içlerinden bin büyuk bir tabanca ile bir el ateş ederek veznedan sol kulağı arkasmdan vurmuş ve zavallıyı cansız yere yuvarlamişür. Veznedan kat'î olarak kimin vurduğu he nüz belli değildir. Halen kaçmakta olan iki kişi yakalanmca hakikat belli ola caktlr. Üç cani kasanm anahtarlarile Hüseyin Hüsnünün saatini de alarak Cesedde yapnan tetkikleT l>itince aîSkaçmışlar ve birbirlerinden aynlmışlardır. kadar memurlar Maslak jandarma karaAbdullah şehre dönüp bir yerde içtik koluna gitmişler ve orada Abdullahın ten sonra evine gelmiş yatağına girmiştir. tekrar ifadesini almışlardır. Cesed de Kardeşinin eve dönmediğini gören Morga kaldmlmıştır. Abdullahın Anadoluya kaçan diger doktor Zeki bir otomobille Pangaltıya gelerek Mehmedle Abdullahtan karde iki arkadaşını yakalamak için bütün vişini sormuştur. Abdullah, doktor Zekiye lâyetlere telgraf çekilmiştir. îki güne ka«kardeşin bizde iftar yaptı. Sonra Pan dar bunlar da şehrimize getirilecek ve galtıdan evine gitmek üzere tramvaya adliyeye teslim edileceklerdir. Cinayetin binerken kara sakallı bir adamla konuş işlendiği tabanca Mehmedin evindeki hatu ve bizden ayrıldı» cevabını vermiştir. lâya atılmıstır. Hâdisede alâkası görülmiBu hal karşısında Zeki Abdullahla Meh yen ahçı Mehmed dün akşam serbest bımedi otomobile koymuş ve doğru Sa rakılmıştır. matyadaki veznedarın evine getirmiştir. umhuriyet, ecnebi san'atkârlann memleketimize gelmelerine mani olan ağır vergiler etrafmda epey fikir ve mürekkeb sarfetti. Bu mesele hakkında bir de anket yaptı. Bu ağır vergiler yüzünden memleketimize yalnız ecnebi musiki üstadlan değil; tıyatro heyetleri de gelemiyor. Avrupa opera ve operetlerini, bizde, yalnız radyolarda dinlemek ve sinemalarda görmek kabildir. Bu ağır vergiler, dünya san'at âlemıle Türkiyenin temasmı tamamile kesmiş gibidir. Fakat Türkiyeye yüksek mu;iki ve tiyatro san'atkârlarımn gelememesbe mukabil, varyete artistleri getiçmek kabil oldugunu görüyoruz. Çünkü, memleketten ecnebi san'atkârlannın ayağını kesen ağır vergiler, yalnız duhuliye ile girilen tiyatro, sinema, konser glbi yerlerden alınıyor; duhuliyesiz girilen dan;ing, bar, lokanta gibi yerlerden alınmıyor. İşte, kanunun bu müsaadesindcn istifade ederek bu gıbi yerlerde numara yapacak ecnebi artistler getirmek mümkündür; fakat herhangi bir lokantada, barda, dansingde san'ahnı göstermeğe razı olmıyan yüksek san'atkârlarla tiyato, opera ve operet heyetleri getirmek mümkün değildir. Halbuki asıl memlekeie gelmelerinden fayda umulan'ar bunMaktulün vak'a yerinde bulunan ardır; yoksa perendebazlık eden cambazlar veya çapkınca şarkılar söyliyen şapkatı ve kanlar... müzikhol artistleri değil. tir. Bunun üzerine evvelki gün sabahle Bu vaziyet, ecnebi san'atkârlan ağır yin Maslak karakol kumandanı Meh ergilere tâbi tutan kanunun ruhuna uy med onbaşı birkaç jandarma ile dört maz. Fakat, esasen, o kanun da, san'at köylü alarak taharriyata başlamışnr. Bir taraftan da dün sabah Abdullah ruhuna uygun değildir. Buraya gelen ecHaydarpaşaya götürülerek kasanm a nebi san'atkârlan zaten azdır. Memlenahtarlan buldurulmuş ve buradan tek :etten milyonlar alıp gidemezler. Hatta rar Istanbula geçilerek Ayazağa çiftliği kontenjan usulünü bu san'atkârlara da ne götürülmüştür. Abdullahla polisler :atbik etmek kabildir. Herhalde, arasıra, halkm ecnebi tam vak'a yerine gelirken Hamdi onbaşı veznedann cesedini Ayazağa civannda an'atkârlan dinlemek ve görmek ihtiyaki Karaağac deresi namile anılan 122 ra cını da tatmin etmelidir. Bunun için de kımlı tepede, üstü fundalarla maskelen vergileri hafifletmek ve dediğimiz gibi icab ederse kontenjan, hatta klering miş bir halde bulmuştur. Cesed bulununca vak'a alâkadarlara bildirilmiş ve müd usulünü tatbik etmek gerektir. deiumumî muavinlerinden Cevdetle hükumet doktoru ve polis erkâm gelip cesed üzerinde incelemeler yapmışlardır. AbDENtZ İŞLERİ dullah cesedin yanına sokulmak isteme miş, sonra yaklaşarak birşeyler mmldanKaradenizde fırüna durdu mıştır. Bu sırada yüz metro ileride vezBir haftadanberi Karadenizde devam nedann akrabalan hüngür hüngür ağlı etmekte olan ve mevsimin sayılı fırtına t yorlardı. 4[ , . ^ Ianndan sayılan karayel fıronası dinmiştir. Dün, hava, fasılalı bir surette yagan hafif bir yağmurla lodosa çevirmiştir. Fırtma dindiğinden Karadenizde umumî münakalât eskisi gibi başlamıştu* Şirketihayriye ve Halic vapurları tarifesi t Bağdad vapuru hâdisesinin tahkikatı Ankara 16 (Telefonla) Bağdad vapurunun Köprü iskelesine çarpışı hakkındaki fennî tetkikatuı neticesi henüz bir rapor halinde alâkadar makamlara gelmemiştir. Tetkikat devam etmekle beraber buraya gelen haberlere göre kaptan Sa deddin o sırada vazifesi başındayken anî bir baygınlık geçirmiştir. Moskova 16 (A.A.) Leningrad as kerî mankemesi, Sovyet vatandaşlarından Vonsovskiyi casusluktan dolayı i dama mahkum etmiştir. Kendisi, Leningraddaki bir ecneb: konsolosuna Sovyet Rusyanın mill: müdafaasına aid bir takım malumat vermiş olmakla itham edilmiştir. Vonsovski, inkılâbdan evvel Çarlık taraftarı talebe teşkilâtınm üyelerin den bulunuyordu. Japonyada bir tarikat lâğvedildi Tokyo 16 (A.A.) Hükumet, Ometokyo tarikatini lâğvetmiş ve bu tari kat başkanmı siyasal cürümler işlemiş olmak töhmetile, tevkif etmiştir. Bu cürümler arasmda, Imparatora karşı hareket, kanunu esasiyi ihlâl ve halkı isyana teşvik suçlan vardır. Tarikatin başkanı kendisini împarator ilân ettirmeğe kalkmıstır. Tarikat başkanlarının ahlâkça aykın cürümler işlemekte olduklarına dair vesikalar da elde edilmiştir. îzmir yeraltı mahzenleri hava hücumlannda işe yarıyacak Îzmir 16 (Özel) Bir hava hücumu esnasında eski devirlerden kalma yeraltı mahzenlerinin ve depolannm elli bin kişiyi muhafaza edebileceği hakkında Müze Müdürü tarafından ortaya atılan teklif tetkik edilmektedir. Bu mahzenlerin az bir tamir ile bu maksada kâfi gele ceği anlaşılmaktadır. Mustakil olmıyan bir devîetin yarafccı ve kurucu olmasına imkân yoktur. Cumhuriyet devleti, yarabcı ve kurucu bir devlet olmak vasfını kazandı ise, bunu. Büyük ve Eşsiz önderimiz Atatürkün kumandası altında Kurtuluş Zaferine ve Onun idealleri tahakkuk ettinnekteki büyük kudretine borcludur. Her yıl, kutluladığımız Arbnna ve Yerli Malı Haftasının bence en büyük İsviçrede bir casusluk davası degeri, hepimize yurd ekonomisine karşı Zürih 16 (A.A.) Casusluktan olan vaziyetimizi hatırlatmak ve hatırla suçlu Lollinin muhakemesine bugün baş mak fırsatını vermesindedir. lanmıştır. Davada birçok kimseler metEkonomik savaşımızm yeni yılma bu haldardır. İthamname Lolliyi, İtalya le vazifelerimizin büyük manasını ve büyük hine ve Almanya aleyhine süel maluma1 şerefini daha iyi anlamış olarak giriyoruz» toplamak için dört kişi angaje etmek ve keza ayni maksadla diğer kimseler de kullanmakla itham etmektedir. Lolli Habeşistan için mühimmat yapan Isviçre mü esseselerinden de malumat toplamakta idi. İthamname okunduktan sonra Loîl sorguya çekilmiştir. Lolli, yalnız Ançe los hakkında malumat toplamak istedığin ve çünkü bu malumahn mühim oldugunu söylemistir. Suç ortaklan, süel casusluk mevzuu bahsolduğundan haberdar ol dıklannı bildirmişlerdir. casus Dünya şatranç şampiyonu Abdullah burada veznedann kansı ile çocuklannı teskine uğraşmış ve so Amsterdam 16 (A.A.) Dünya şat ğukkanlılığı sayesinde evdekilere hiçbir ranç şampiyonluğunun son partisi Eu şey sezdirmemiştir. ve ile Aljeşin arasında oynanmış ve galıbiyetile neticelenmiştir. Bu sırada Abdullahın üstünde Gala Euvein Euve 9 ve Aljeşin 8 parti kazanmıştır. ta Postanesinm kasa anahtarlan bulunBu suretle Euve dünya şatranç şampimakta imiş... yonu olmuştur. Veznedardan bir haber çıkmayınca îngilterenin îbnissüudla doktor Zeki polise baş vurmuş ve vak'ayaphğı müzakereler y> anlatmış. zabıta ilk iş olarak Abdullahla Mehmedi yakalamış ve sorguya Kudüs 16 (A.A.) Ingiliz işgüderi, çekmiştir. Bunlann istintakı devam eder Îbnissüudla yapılan müzakereler sırasınken Yunusla Yusuf kaçmağa hazırlan da, Akaba ve Iran körfezinde hava mışlardır. Ikisini Haydarpaşada Abdul meydanlan inşası meselesini tekrar ortaya lah teşyi etmiş ve kasalann anahtarlan koymuştur. da burada metruk bir tren yoluna atıl • Ibnissüudun, pek yakında açılacak omıştır. lan Arab ittihadı kongresi vesilesile, HiBu sırada Abdullah tekrar yakalan caz şimendiferini müzakerelerin ön safımış söyletilmek için uğraşılmıştır. Ab • na koymak ve yabancı sermayeleri kat'iydullah ilkönce hep inkâr etmişse de cu yen iştirak ettirmeksizin bu şimendiferb martesi akşamı, Galata Postanesi kasa • işletilmesi icin tamamen yerli bir şirket teşkilini teklif etmek niyetinde olduğu bilsmı soymak için veznedan öldürdükle rini itiraf etmiş, arkadaşlannın isimlerini dıriliyor. ve cesedin Maslak civannda bir yerde Bütün Arab memleketlerinde mevcud oldugunu söylemistir. infialden dolayı Ibnissüudun bu teklifinin Polis Maslak yolu civannı ararken muvaffak olacağı, çünkü Arab bitaraf Abdullah bu sefer cesedin Ayazağa çift lığı endişesine uygun olduğu bildirilmekliği civannda bulunduğunu itiraf etmiş tedir. Şirketi Hayriyenin geçen cumartesi gunündenberi tatbikma başlanılan yeni kış tarifesile, seferler hakkında ötedenberi yapılagelmekte olan müracaat ve şikâyetlerin tamamen önü almmışbr. Şirket yeni tarifeyi bilhassa Boğaziçine giden ve oradan gelen öğretmen ve talebelerin dunımlannı gözönünde tutarak hazırlamıştır. Bunun için, Köprü dahil olduğu halde Beşiktaş, Kabataş, Ortaköy, Amavud köy, Bebek, Rumelihisan, Kandilli, E mirgân, Çengelköy ve Üsküdara sabah ve akşam mekteb saatlerine göre uğnyan vapurlar öğretmen ve talebeleri tam vakitlerinde getirip götürmektedir. Halic vapurlan sosyetesinin yeni tarifesinin tatbikma dünden itibaren başlanmışnr. İki vapur eksilmiş olmasına rağmen münakalâtta bir sıkmtı hissedilmt miştir. Şirketin seferden çıkardığı vapurlar yakında Halicde havuzlanarak esasli bir surette tamir edilecektir. P. T. TELEFONDA Yeni Posta şubeleri P. T . Telefon idaresi yeni bir kararla { şehrin muhtelif semtlerinde iç mahallelerj de bulunan postane ve telgrafhane şı lerini cadde üzerine ve işlek bir yeıe al1 mağa başlamıştır. Bu cümleden clarakî] Fatih, Beyazıd, Karaköy, Beşiktaş v e | Pangalb şubeleri görünür yerlere taşınarak azçok modernleştirilmiştir. Idare şehrin muhtelif yerlerinde yeniden bazı şubeler açacaktır. Paşabahçedecam ve şişe fabrikasınm kurulmasındaıij sonra buraya da bir şube açılması zarurel haline geldiği için bu ay içinde buraya d bir şube açılacaktır. Geçenlerde gazetemizin neşriyaü üze rine meyva ve sebze halinde de bir tel grafhane şubesi kurulması takarrür etmiş tir. Idare lâzım gelen bütün mobilyeyi hazırlamış ve tertibatı almıştır. Şimdiki halde bir yer verilmesi beklenmektedir. D Bir Italyan yelkenlisi parçaland Îzmir 16 (özel) Bir îtalyan yel kenlisi Sakızdan İstanköye kirec götür mekte iken fırtınadan sahillerimize düşmüş ve parçalanmıştır. Gemınin kaptanı ve üç tayfası lzmire gelmiştir. Leoporella
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog