Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 17 Birincikânnn 1935 Dünün Genci Anlatıyor Sermed Mahtar Alus f Şehlr ve Memleket Haberleri j Siyasî icmal Kabotaj hatlarını Ticaret Odasınm iyi işletmek için... memurlar sandığı Buğday piyasası hararetlendi Uzakşarkta yeni hâdiseler Esaslı ıslahat yapmağa Bu sefer de paralan geri Dün fiatlarda hafif bir yükselme görüldü almak güçleşti çalışılıyor Yakın mazîden maceralar 15 zakşarkta çok mühim hâdiseler cereyan ediyor. Mançuri İmpa Evlid, îçeride otoran bizim hanı diyerek bir dava açmışlar. Muhzırları elratorluğu ordusuna mensub bir ma götür pandispanya, acrbadem knrabi de etmişler; kâtiblere, kadıya parmak oyaskerî fırka Moğolistan hududunu geçerek yesi, naneşekeri, limon şekeri... Bu va natmışlar; nihayet talâk hükmünü almı$garbe doğru ilerlemiş ve şiddetli musadepurda fıstıkçı mısükçı yok mu? Varsa Iar... Dün şehrimize 381 ton buğday gel melerden sonra Koyuyan ve Faoçang şeTicaret Odası memurlannm meşhur Ekonomi Bakanhğınca deniz işlerimiçabuk gönder. Külâhlı niyet sepetini kap Anlatıp dururken, birden: zin esaslı bir rarette ıslahı için ötedenb«ri tasamıf sandığı işi nihayet bff nebceye miş ve bunun bir kısmı ile beraber Ziraat hirlerini zaptebniştir. Bu fırka Kalgana getir. Bizim baldızın yavrusu vardır, beş Aman! diye sıçradı. Sol küreğimin devam etmekte olan çahşmalann son za varmış ve Oda idare heyeti uzun tetkik Bankasınm piyasaya arzettiği 300 tondoğru ilerlemektedir. Her nekadar Moon külâh ayınp hanımın yanına koy!.. Ierden sonra bu sandığa girmek istiyen buğdaydan 90 tonu borsada sablmışbr. ğolistanın cenubunu işgale başlıyan bu aitma ok girer gibi bir sancı girdi. Zaten manlarda artbgi görülmektedir. Vapur, aksi gibi de dilenci vapuruy nezJem varken bu sabah ta yıkanmıştım. Filhakika malum deniz kazalannm lerin paralannın geri verilmesini Oda u Denilebilir ki son on beş gündenberi bor kuvvet sırf Mançulardan mürekkeb ise muş. O iskele senin, bu iskele benim, Arkamın ortasına sanki kar yağıyor. sada dün ilk defa olarak buğday üzerin de hakikatte Japonların idaresindedir. inzimamile ehemmiyet kesbeden son vamumî kâtibliğine bildirmistir. hepsine uğnya usjnya bn buçuk »aatte HastaJamyor muyum. nedir> Oda memurlannm sandıkta birikmiş de hararetli muameleler olmuştur. Bu Çünkü Japon kumandanlığı cenubî Moziyet Bakanlıgı bu hususta alacağı karar mi, iki saatte mi Anadoluhisanna gelebilEHerini tuttum. Her tarafı sahiden tiril ve tedbirlerde isticale sevketaiştir. Î6.000 lirası vardır. Bu paraya san nun neb'cesi olarak buğday fiatleri biraz ğolistandaki Çinli valiye memleketin idadik. Karanmız Göksuva gihnek ya. bir bril titriyor. Buna birebir gelecek konyakdık heyeti sandığın hükmî şahsiyeti ol yükselmiştir. Maamafih fiatlerin evvelce resi ve muhafazası Moğollara bırakıldığı öğrendiğimize gore, kabotaj hatlan sandal çevirdik. Sandala aradığınndan ür. Dörtkardejler de uzakta değü. madığından bir türlü vazıyed edememek konulan azamî fiati gecemiyeceği tabii takdirde Mançu fırkası üzerinde nüfuz ve mızda vapur seyrüseferlerinin esaslı bir âlâ cîüştü. Yani vash, sakallı, kulaklan tesir yapacağını bildirmistir. 5imdi geliyorum! diyerek fırla şekle sokulması ve deni? müesseselerimi tedir. İdare heyetinin bu karan üzerine dır. da ağır isitivor. Zira bu eibi dalavereli Diğer taraftan alâkadarlar piyasadaki Oda umumî kâtibliği bazı kimselere ikiMançu kuvvebnin nereye kadar ilerlidnn. Bir küçük şişeye konyak doldurtup zin daha rasyonel bir halde çahşması için gezintilerde hiç şakava gelmez. Genc, ser kâğıd göndermeğe başlamışhr. Bu ticarî stok ve değirmenler elindeki mahn yeceği ve nerede duracağı şimdihk belli koşa koşa geldim. bugünlerde mühim bazı kararlar alına bıckın kayıkçı basafcx*lâolur. Bu babda kâğıdlardan birinde sandık talimatna Ziraat Bankası sahş yapmasa dahi daha değildir. Bu kuvvetin garbe doğru çok Ağzına komaz da komaz. (Müddeti caktu. ncler duymus, neler dmlemişimdİT. mesinin tanınacağı diğermde ise imzalı bir ay idare edebilecek bir miktarda ol ilerlemesi şüphesiz Sovyetlerin şüphelerihayabmda katresini içmedim, gene de içeEkonomi Bakanlıgı Basmîîşaviri Fon yanın her türlü hukukundan feragat ede duğunu temin etmektedirler. Dün yaptı ni uyandıracak ve bunlann da mukabil Sandala bindik, yanvana geçbic, Clokmem; içenem evde beni öldürürler!) diye der Porten bu işin üzerinde yaohğı tet ceği yazılıdır. Halbuki Oda memurları ımız tetkiklere göre değirmenler elinde bir harekette bulunmalanna sebeb olacaksuya doğru açıldık... Halimizi görme. binbir yemin. kikat neticelerini bir raporla Bakanlığa 48 imza ile sandığm feshini istemiş ol ki buğday ve un miktan 13,967 ton, buğ tır. Ben ona baygın, o bana bitkin. A eimasnn, a gülüm konyak içki bildirmistir. Müşavir, Denizyollan îdaduklanndan ve idare heyetinin de karan day stoku da 7,686 tondur. Bir evvelki Ben onu göklere çıkanyorum. GozleMoğolistanda vaziyet böylece kanşırdegil, üâcdır. Ea sofu hocalar, hacılar esinin Ievazım, muhasebe ve isletme kıbu olduğundan paralann geri verilme hafta buğday stokunun 7,364 ton olu ken şimalî Çinde dahi mühim hâdiseler rinin, masallardaki siyah pırlantadan bile icabtnda ilâc niyetine buna cevaz ve sımlannı ayn ayn tetkik ebnişb'r. Bu sini beklemekte idiler. Diğer taraftan şuna bakıhrsa stok gene bir miktar yük vuku bulmaktadır. farksızlığını, altlanndaki koyu halelerin rir! diye yaivara yakara iki yudum içire tetkikat Denizyollan Idaresbin büHin i?şahsiyeti hükmiyesi olmıyan bir sandığın selmiştir. can yakışını, dişlerinin iki dizi incilisnni, Çin Cumhuriyeti hükumeti şimalî Çinbildim. Üç dört dakika geçti, geçmedi; letme kısımlarile birlikte buıjünkü vesait devamına ise esasen imkân görülmemektombul vücudünün bibedelliğini sovliyc Dün borsada yumuşak buğdaylar 7 de (Komünist aleyhtan meclisi) namı albasını omzunu dayayarak: ve şartlar içinde azamî randımanile ihti tedir. söyliye bibremiyorum. Onda da, te$ekkür kuruştan 7 kuruş 24 paraya kadar satıl tında muhtar bir hükumetin teşkil edilme Eyvah beyceğizim, beynîmin içi vacı karsılamaga çalıştığını göstenniştir. teşekkür üstüne. (Amma da yaptınız mışbr. Yumuşak ekmeklik unlar 810, sine nihayet razı olduğundan Pekinde on hnl fınl dönüyor. Beyciğim fenalaşıyo Bu suretle de bugün aksryan vaziyetin beyim!.. Billâhi bu dereccsi alay dcgil sertler 750 kuruştan muamele görmüştür. yedi azah bir meclis kurulmuştur. Çın de nedir? Alay cuma günü olur a bey nnn, gözlerimin içinde fınl fınl birşeyler teskilât bozukluğundan veya elemaö nokCumhuriyeti Amerikadan ve Ingiltereden Yeni ekmek. fiati ceğizim!) diyor ama memnuniyethıe de uçuîuyor. Ruhum, hayatam, arhk burada sanmdan değil vesaitsizlikten ileri gel beklediği muzahereti göremediğinden Jadurmryalun, biran evvel gidelim!.. deme diei anlaşılmıstır Bu noktadan yeni geBelediye daimî encümeni dün topla ponya ile uzlaşmayı hayırlı bulmuştur. payan yok. ğe bajjamaz mı? milerin yapbnlması işine sürat verdirilenarak ekmek fiatlerini tetkik eylemiştir. Şimalî Çinde teşekkül eden bu yeni hükuGöksu deresine girdik. Nihayetlerdeki cektir. Fakat encümenin ekmek fiatleri hakkın metten başka daha evvel Seddiçinin ccŞaka {ukası yok, mis gibi sarhoş.. K o Egri ağacm albna kadar sandalı çektida verdiği karar Belediye Reisine gös nubunda büsbürün müstakil bir hükumet Diğer taraftan Bakanlık deniz idarerip bir mola verdik. Birbirimize oyle ism luna girdim; gücliikle sandala geçirebilŞoförler, Belediyeye müracaat ederek terilemediğinden ekmek fiatlerinin neka meydana çıkmışhr. lerinde çalışan memur ve müstahdemle mn, öyle sokulmus.tuk ki... Elele, dizdize. dim. Tutmasam yere yıkılrverecek. Akınbya verip daha çabuk gitmck için rin vaziyetlerini ve çalışma şartlaruu alınmakta olan Belediye resimlerinden dar indiği anlaşılamamışbr. Maamafih Bu hükumet Çin Cumhuriyetile şimgöğgöze, karşılıklı iç çekişler; ahlar, ofKandilli iskelesine yollandık. Vapur prk daha modern esaslara raptını düşünmek şikâyet etmişler ve bu şekilde devam e birinci nevi ekmek fiatinin indiği muhak diden her türlü alâkasını kesmiş, Çi lar.. ının gecikmedi; bindik. Yan kamaraya oturt tedir. Bunun için yeni iş kanununa mühim dilirse san'atlannı terkedeceklerini söy kakhr. Yeni fiat yanndan itibaren tat ecnebi ish'krazlanna karşılık olan gümrük Karnımız acıkmışb. En dogrusu çavıra lemişlerdi. Belediye erkânından salâhi bik edilecektir. hım. Kamarota iki çeyrek bahşışı toka bazı maddeler konacaktır. ve tuz vindahnı dahi zaptetmişb'r. Buna înmek, yiyeceğimizi orada yemekti. Dortedip işman geçtim. bilhassa îngilizler itiraz etmişler, bunun Ekonomi Bakanlıgmın bugünlerde hal yettar bir zat bu hususta bir muharririkardesjer meyhanesinin sınmna geldik; üzerine Çinin borclan kendisinden ayrılan Arada bir yokluyorum. Kadının hal ktmeğe karar verdigi işlerden biri de Ismize demiştir ki: sandaldan indik. El cirDhm. Hasır geh'rt« Taksi ücretlerini tesbit ettiğimiz Haric için döviz almak memleketlere taksim edildiği zaman şi bm. Iyi su istedim. Mevsim mısır mevsi hakikaten harab. Kamaranın kanapesine tanbul ve îzmir limanlarmın bir elden vakit sekerin okkası 55 60, ekmeğin okmalî Çinin kendi hissesine düşen tediyab çok zorlaştı miydi. Çırağı koşturup sıcak sıcak mısır vuzükoyun kendini vermis.. Sanki denizde idaresi ve Iiman islerinin daha ucuz ve kası da on sekiz kuruştu. Diğer havayici viizer gfbi kollannı acıp açıp kapryor. seri bir surette görülmesi keyfiyetidir. Ticaret, tedavi veya tetebbü için mem başka yolda yapacağı cevabı verilmiştİr. da aldırdım. Hasınn üstüne nevalcleri zaruriye de o nisbette pahalı idi. Sonra Köprüye geldik. Vapur boşaldıktan Bunlardan başka kömür fiatlannın uleket dışına gideceklerin döviz vaziyet Bu hükumet dünyanm en zengin kömür yaydık. şoförlerin iddialanndan da anlaşıldığı lerini tayin eden ve 11 numarah döviz madenlerinin bulunduğu Kailan madenCebimden rakıyı çıkaracağun, ya ya sonra kamaranın kapısını açtım. Biletçi cuzlamasından sonra nakliyat tarifele gibi o vakit otomobiller de fazla idi. Yarinde ve limon yükleme ve boşaltma ückararnamesine bağlı bulunan yeni döviz lerinin hasılah üzerine de vergi koynıuşnımdakinin tersi dönüverirse; küsüven ler, çarkcılar da uzaktan dikizde. ni o vakitki şoför kazancı, bugünkü ka ihtiyac kararnamesi bu maksadlarla ha tur. Bu madenlerin işletilmesi imtiyazını Hanımcığım dişinin ağnsı hâlâ m retlerinde yapilacak tenzilât işi de tarife balığı snbi küsüverirse. Zira çok kadm, zançtan daha azdı. Buna rağmen hiçbir rice gidecekleri bircok noktai ardan müş alan zat Amerikanın sabık Cumhurreisi hele böyle ev tavuklan içkiden, içkiliden hahflemedi?.. Haydi kancığım bir gay bürosu tarafından ehemmiyetle tetkik şoför şikâyet etmeden Belediye resimle kül vaziyete düşürmüştür. Bu müşkülâ Mister Hooverdi. Hoover sonradan bu hoşlanmaz... Kapı yapmağa basladım: ret çıkalım. Eminonündeki dişçilerin bi edilmektedir. rini veriyordu. Şimdi hayat daha ucuz imtiyazı iki milyon Ingiliz lirası sermaye tstanbul Deniz Ticaret Direktörü Mü lamıştır. Ekmek on iki kuruş, şeker yirmi tın hulâsası bilhassa zaman kısalığına ile teşekkül eden bir Ingiliz kumpanyası Şu çayırlara çimenlere, şu billur rine ilâc koydurturuz! diyip içeri daldım. ihtiyac gösteren hastalık veya bcarî segibi dereye, hele ahudan bin kat güzel şu O, hâlâ kanapede yüzükoyun. Kaldmp fid Deniz bütün bu işler üzerinde Ba sekiz kuruştur. Taksi adedi de azalmışyahat gibi hallerde bilâkis zamanın u na devrehnişti. Kumpanya hasılatı üze ?özlere karşı iki tek parlatmak cana can koltuğuna girdim. Iskeleye çıkhk. Olanca kanlıkla temaslarda bulunmak ve bura br. Binaenaleyh şoförün şimdi daha fazzamasıdır. Bir hastanın hariçte tedavisi rinden Çin Cumhuriyetine senede birkaç ağırlıgile ustüme abanıyor, yalvanyordu: da is kanunu lâyihası için deniz islerinin katar!.. la kazanmış olması lâzım geliyor. Şo için tam teşekküllü bir hastaneden rapor yüz bin İngiliz lirası vergi veriyordu. Bu noktai nazarlannı hazırlamak üzere ça Cariyeniz olayım, köpeğiniz o!a Filân dediğim sıralarda: förlerin şikâyetine bakılmaz. Bunlar faz alması, bir tüccann harice gitmesi için vergiyi şimdi şimalî Çin hükumeH tahsil yun beni bu halde bizim eve götürmeyin. lışan heyet ile tarife komisyonlannm me Ülfetiniz varsa keşke biraz alrre!a kâr etmeğe alışmışlardır. Piyasada Ticaret Odasmın tasvibi ve Ekonomi Ba edecektir. Çin Cumhuriyeti şimalî Çin i|Eniştem billâhi beni öldürür; ablamı bo saileri üzerinde izahat vermek üzere dün reydiniz! dfyince şi?eyi ortaya çıkardmı. taksilerin az olması, bir kısım otomobil kanlığmm tasdiki lâzımdır. Tetebbü için lerinde doğrudan doğruya Japonya ile aksam Ankaraya gitmiştir. şar; anneciğimin de yüregine iner! Rica, ısrar, bası, gözü, sevdikleri araya lerin eskiyerek piyasadan aynlmasından harice gideceklere ise verilen para mik uzlasmakta olduğundan Ingiltere ile A Köprü başında iki araba tuttum. Ku katmak para etmedi. ve bizim koyduğumuz tahdidatla yen: tan o memleketlerdeki talebe misal tutu merika gümrük, tuz ve kömür vergilerinpaya onu koydum, faytona da ben bin MÜTEFERRtK taksinin piyasaya çıkmamasmdandır. larak verildiğinden tabiî 150 lirayı geç deki alâkalanndan dolayı Japonya hü • Afiyet, şeker olsun; siz buyurun. dim. (Çekin Sehreminine, Saraymeydakumeti nezdinde teşebbüsatta bulunmak Taksi ücretleri yükseltildiği veyahud da memektedir. Kat'iyyen mutadım değildir. Şimdiye ka nına!) dedim. Bunu, daha Göksudayken Hava, Artırma haftası tan çekinmektedirler. mevcud resimler indirildiği takdirde budar agzıma katresini koymadun! diyerek kararlaşbrmıstım. Saraymeyd^nında, karMaamafih hükumetin bu kararnameyi programını bozdu gün Istanbulda mevcud hususî otomo Çinde yeni kabineyi başkumandan yeminler etti... Dereden tepeden açıldı deşten ileri bir arkadaşımın evi vardı. Istatbikten maksadı harice az döviz çıkmabillerin yansı piyasaya dökülecekbr. E sını temin etmek olduğundan bu sıkıhğı General Çan Kay Şek teşkil etmişbr. SeDerdini db'kmeğe başladı. Ulusal Artırma haftası münasebetile mi lâzım degil, sira Allah afiyet versin kiz senedenberi komünist ordularile müDünyanm en talihsizi, en zavalhsı imiş. sagdır. Bu arkadaş, Macuncudaki mahud hazırlanan programm bir kısmı havalann sasen mevcud kanun ve nizam Belediy tabiî görenler de vardır. resminin indirilmesine müsaid değildir.» Henüz erkekten kaçbgı sıralarda, daha evden yetişme bir kadmı tÖvbekâr edip maalesef fena gitmesi yüzünden tatbik ÜNÎVERSİTEDE temadiyen harbeden bu Generalin öte denberi Japonyaya karşı teveccühü oldumektebe gidip gelirken elin bir zırzobu nikâhlamıştı. Gidecek en münasib yer o edilememektedir. Eğer hava haftanm şu înkılâb dersleri ğu zannolunuyordu. Mumaileyh kabine VİLAVETTE son iki gününde açarsa halka tasarruf peşine musallat olmuş. 14, 15 yaşmda bir rasrydı. Dünden itibaren inkılâb derslerinde sine yalnız Japonyada tahsil gören Çin propagandası yapmak için tayyarelerden kızın aklı iviyi kötüvö ayırd edebilir miySaraymeydanmdaki eve diiştük. Be kâğıdlar atılacak, okullann talebeleri Hava hücumu tecrübesi için eski karne usulünün tatbikına başlan devlet adamlannı almış ve Dış Işleri Bamiş ki? Oğlanm yakısıklıcalıgına kanmış; kanlığını da Tokyodan getirttiği Çin elBugün vilâyette muavin Hüdainin mışbr. açıkçası sevme^e baslamış. Bunlan ev nim dildade hâlâ perişan halde. Gelir kendi muhitlerinde gezerek tasarruf ve gelmez gene minderin üstüne yüzükoyun yerli mallara revaca halkı teşvik edecek başkanlığında hava tehlikesine karşı koDün Esad Bozkurdun dersi vardı. çisine vermiştir. lendirmişler. yayıhverdi. Bu sefer başını hiç kaldıra îerdir. runma komitesi toplanarak cuma günü Bu derse talebeler karne ile girmişlerdir. Şimdiye kadar Çinde işbaşına getirilen Köşeye oturdugu gün dünya ba«ma mryor, parmagını bile kıpırdataroıyor. akşamı yapılaoak tecriibenin hazırlıkla Esad Bozkurd inkılâbm âmme hukuku nazırların çoğu ya Ingilterede yahud Azindan olmuş. Kocası hayirsız çıkmış. UsDün bir heyet muhtelif semtlerdeki bakımından tarihini anlatmadan evvel merikada tahsil ve staj gören devlet annı tamamlıyacaktır. Bu denemeye as Derhal çarşıya koştum. Sevgilimi ayılttüne dostlar mi tutmamış, kadmlar mı vitrinleri gezerek bu vitrinlere not ver kerî tayyarelerle tayyareye karşı müda geçen ders olduğu gibi gene tarihî bazı damlanydı. Bu âdeti ilk Çan Kay Şck mak için eczaneden biraz amonyak, ko kapabnamış. Nihayet, bunun jrelinlik çemişlerdir. Vitrin müsabakasınm sonu da faa toplannın ve projektörlerin de işbral eski levhalar çizmiş ve istibdad kabine bozmuştur. Yeni Çin hükumetinin Ja yizlerinı, oda takımlann», hasılı butiin e$ lonya «uyu, bize rakı, meze, yiyecek alıp hafta sonunda belli olacaktır. Ierini anlabnıştır. edeceği anlaşılmaktadır. hepsini yüklendim. Bir de kapıdan içeri ponya ile anlaşma temayülleri Uzakşaryasını satıp Avrupaya kacmı?.. Lutfi Fikrinin emlâki gireyim ki be? on dakika evvel minderde kın iki büyük millet ve devleb'nin çarpışAylarca, senelerce ne bir mektub, ne serili olan benimki kalkmış, ayaklanmış. mıyacaklanna ve elbirliğile harice karşi bir haber... Biçare sinirlere uğramış: ?aLutfi Fikrinin Adadaki köşklerile dibdinc, keyfi yerinde, parmağmda zilcephe alacaklanna dair son zamanlarda yıflamıs, erimis, kara derilere sanlmış... arazisinin satılmasından sonra diğer bazı leri eksik. peyda olan zanlan kuvvetlendirmektedir. Ne uyku, ne durak. Hayali fener; uçünemlâk ve akannın sabşına geçilmiş, bu aDun Kızılay kuMUHARREM FEYZt TOGAY cü derecede veremden farksız halde.. O gece hayatın en mükemmel gecele meliyeden olmak üzere Asmalımesçitteki rumu taranndan Enistesi one düşmüs. Şehislâmkapısına rinden birini geçirdik. îçtik, yedik; ça 16 daireli ve 52 bin lira mühammen bebütün kaza şube GÜMRÜKLERDE başvurmuşlar. fKocasi mefkuddur. Bir ğırdık, çığırdık. Parmağım da ağzımda delli apartıman da sahlığa çıkarılmışhr. lerine gönderilen tazenin ayagı bağlı durması caiz degil kaldı. Müzayede önümüzdeki pazartesi gü bildirikle bütün Yeni değişiklikler dir: bo^ dü«mesine seriatîn cevazı vardır) (Arkan var) nü kapalı zarf usulile Beyoğlu üçüncü ilk mekteblerdeki Eski Gümrük Başdirektörii Seyfi dün sulh hukuk mahkemesinde yapılacakbr. 2000 yavuya ye yeni vazifesi olan Izmir Gümrükleri Başmek tevziine baş Torik gene çoğaldı direktörlüğüne başlamak üzere Izmire halanmıştır. reket etmiştir. Yemekler beher Dün Adalar civannda pek çok torik çocuğa günde beş îstanbul Gümrükleri Başdirektör mu • • tutulmuş ve aynca îstanbul bahkhane kuruş masraf yapavinliğine tayin edilen gümrük enspek sinde de bir günde elli bin çift torik, mak suretile tev törlerinden Suphi dün yeni vazifesine ba}çifti 20 25 kuruştan satılmıştır. zi edilecektir. Kı Iamışhr. Gümrüklerde evvelce yapılaca Torik civarda pek çoktur. Fakat ba zılayın bakması i \ ğını yazdığımız diğer değişiklikler kâmiLkçılar kayıklannı denize ^çıkarmamak cab eden talebe alen yapılmışbr. Bütün gümrük erkânı ve tadırlar. Buna da sebeb piyasanm sade dedi 20 den fazla memurin eski vazifelerini devretaıişler olan mekteblerde ce Istanbula münhasır kalmasıdır. dir. Ilgililerin söylediklerine göre yann li sıcak yemek; bu miktardan az olan manımıza bazı Yun an balıkçı motörle yerlerde peynir, tile bir gemi gelecek, ondan sonra torik zeytin verilecektir. avı bir kat daha çoğalacaktır. Plâka resimleri Belediye tenzilâta imkân göremiyor BORSALARDA Çocuklara yemek tevzii başladı Ankarada atlı müsabakalar Ankarada Atlıtpor kalübünün güzel bir müsabaka tertib ettiğiyazmıştık. Resimlerimizden tağda Başbakan ve Ziraat Ba kant müsabakaları takib eder ken, tolda General Itmet tnönü bir kadm binicivi tebrik eder ken görülmektedir. 21 Ramazan 1354 17 Imsak GOneş Birinclkânun 1935 Ezani 12,51 2,38 7,28 9,48 12,00 1,39 Zevalt 5,33 7,20 12,10 14,30 16,42 18,21 ; b§l9 Ikindi Akşam Yatsı 6 yıldanberi ses6 ncı ilk mektebde yavrulara yemek veriliyor siz sadasız çalı şan tstanbul 6 ncı ilkmektebdeki hi len 400500 lira gibi meblâğm yansın maye heyeti bu yıl da faaliyetine de dan fazlasını da kendileri teberru et vam etmektedir. Heyetin başkanı olan mektedirler ki bu suretle her sene 50 tstanbul Vilâyet Muhakemat müdürü kadar çocuğa sıcak yemek, elbise hat Avukat Galib, aza îstanbul 3 üncü No ta iç çamaşırı bile verılmektedir. Hi teri Hüsameddm Haydar, Kerime Hâ maye heyeti yavruların sıhhatlerile de mıd, Hüseyin ve mütekaid Fevzi şahsî alâkadar olmaktadır. Bu sene de ye gayretlerinden başka her sene sarfedi mek verilmeğe başlanmıştır. 6 ncı ilk mektebde Cumhuriyet Nuthası S Kuruftnr jTurkiye Hariç Sendik 1400 Kr. 1700 Kr. AJb ayl.k 7S0 1450 400 Ûç ayUk 600 1SO Bir ayhk yoktur şeraiti ı & W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog