Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

değil..... YUzde 10 tenzilât Bunlar sözFaikiyetinîn delilleridir. CUMHURÎYEl: 17 Birincikânun 1935 YERLi MALLAR Yalnız iki gününüz kaldı acele ediniz w ikramiyeli satışlarda kârınız vardır Yüzde 100 ^ Ankara Izmir Samsun Mersin PAZARLARI j 1936 model 16 2000 metre Radyoya mahsus bir kaç sipariş ve takdirname: ..«~. Markoni'yi kalabalık onünde tecrübe ettik, Nevyorku Moskova kadar iyi aldık. Herkes hayrette. Siparişimizin iki mislini göndermenizi rica ederiz. C..^,.. Samsun C..,.. . Muşteriler. Markoni ile bu derece iyi din'ediklerine hayret edip bu hikmetiu nerede bulunduğunu Muşteriler Markooi MMM M soruyorlar Gönderdiğiniz bütün makineleri satfak. Telgrafla verdiğimiz siparişin gönderilmiş buluodugunu ümit edlyoruz. A. P. ........ Adana «M... Oç aenedenberi her türlü makineleri tecrübe ettim. Fakat ancak Markoni'nizi dinledikten sonra bir radyo almağa karar verdim. Mühendis A. F latanbul •»• Çok radyo dinledim fakat hiçbirinde Markoni'nîzin musiki hususiyerini görmedim. Radyonuz hakikaten bir harikadır. Dr. M.... Istanbul »... Markonilerin gelecek sevbiyahndan benim için 20 makine ayınnız. Muşteriler hayran oluyorlar. Gönderdiginizde telgrafla bilbiriniz. N Ankara Istanbul Beyoğlu Eminönü Karaköy Kadıköy Beşiktaş Reklâma înanmayın Alanlara Sorun EN KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKÜ YANAN KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİR Reklâma inanmayın Alanlara Sorun EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN ve YANARKEN PARÇALANMIYAN KÖMÜR V. S... V. S... V. S... Veresiye satış yerleri: Sıvas, Ali Rıza Ankara, Nurettin ve Şki. Samsun, C. Celâl ve S. Kemal tzmir, A. Vetter, Eskişehir, Hasan Alanya Antalya, Hacı Veli B. ler Zonguldak, M. Mahir Bursa, Izak Şoef Istanbul, SAHİBININ SESİ, Beyoğlu Galatasaray merkezi karşısında Fatih sulh icrasmdan: TÜRK ANTRASiTi dir Reklâma inanmayın Alanlara Sorun HER SOBADA ve MALTIZDA YANAN, FÎRA VERMEYEN, EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR Bir deyinden dolayı tahtı hacze alı nıp paraya çevrilmesine karar verilen bir aded elektrik motörü 24/12/935 salı günü saat 10 da Pangaltı tramvay caddesinde Harbiye mektebi karşısın da 41 numaralı kasab dükkânmda bilmüzayede satılacağından taliblerin mahalli mezkurda memunısa müracaat leri ilân olunur. (17764) Zayi 910911 (1326327) tarihinde Lüleburgaz Şarbaylığından: Lüleburgazda Belediyeye aid hamam 1/1/936 tarihinden îtîba ren ve verilecek bedeli icar haddi lâyık görüldüğü takdirde 2/1/ 589 numara üe Mercan îdadisinin i 936 perşembe günü saat on altıda ihalesi icra edileceğinden müzakinci sınıfından aldığım tasdiknameyi yede kaimesindeki şeraiti anlamak ve pey sürmek üzere talib olankaybettiğimden hükmü olmadığını ilân ların % 7,5 pey akçelerile Lüleburgaz Belediye dairesine miiraca(7896) ederim. îhsan atleri ilân olunur. TÜRK ANTRASİTİ dir Satış Yerleri: î İshan Madenkömürü Isleri T. A.S. Galata Is Bankası Subesi » > •> BÜYÜK DİL KILAVUZU 9 FRANSIZCA TURKÇE RESiMLi Grand Diktionnaire illuströ Françaîs Turc 2 büyük cild Yazanlan iSMAiL HAMi DANIŞMAND, REŞAD NURİ GUNTEKiN, Dr. ALİ SUHA DELiLBAŞ, NURULLAH ATAÇ Fransız dilinde kullamlan kelimelerin hepsini, şive hususiyetlerile ıstılahlarını, ilmî tabirleri ve fransızcaya lâtince ile diğer dillerden gelmiş bütün sözleri ve bunların türkçe karşılıklarını toplıyan bu eserin birinci cildi M harfine, ikinci cildi de Z harfine kadar bütün fransızca kelimeleri ihtiva eder. 1440 sahife tutan her iki cildde 2700 resim, 50 tablo vardır. Birinci ye ikinci cildin ayrı ayn fiatları döder liradır her iki cildi 8, taşra için 9 liradır İstanbul: KANAAT KİTABEVİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog