Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

17 Birincikânun 1335 CUMHURÎYET TÜRK ANONİM ŞİRKET1 lstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Galata şubesi Tel: 43663 VAPURCULUK TRABZON YOLU Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasından: Çorluda tasdikli mukavelei mahsusile İstanbul caddesinde No. da muallimler istihlâk kooperatifi teşekkül etmiş ve 180 sicil numara sına kaydedilmiş olmakla olbaptaki kanununa tevfikan ilân olu nur. (7906) Denizyolları | t Ş L E T M E S t \ Acentalan: Karaköy Köprübaşı PeL 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 labı, bir marüken koltuk, Amerikan yazıhane 20/12/935 cuma günü sa at 1011 de Galata Aslan hanında 5 inci kat 8 numaralı yazıhane önünde açık arttırma suretile satılacağmdan talib lerin mahallinde bulunacak memuru na müracaatleri ilân olunur. Kimyahane memurları için yaptırılacak olan nümunesi gibi 30 tane beyaz iş gömleği pazarlığa konulmuştur. Bir gömleğe 5 lira değer biçilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pa Üsküdar icra memurluğundan: zarlığa girmek istiyenler 11 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makBir borcdan dolayı mahcuz ve para buz veya mektubile beraber 19/12/935 perşembe günü saat on beşva çevrilmesi mukarrer bir dosya do te Levazım Müdürlüğünde bulunmahdırlar. «B.» (7917) Keşif bedeli 784 lira 38 kuruş olan Düşkünlerevinin çamaşırhane kazan bacası inşası pazarlığa konulmuştur. Kesif evrakı ve fart namesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyen ler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazıh vesika ile 59 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 19/ 12/935 perşembe günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdır lar. (7910) Beyoğlu Belediye zabıtası tarafından bası boş olarak dolaşırken yakalanıp daireye getirilen Boldok cinsi 4782 marka numaralı kö peğin sahibi çıkmazsa sekiz gün zarfında satılacaktır. «B.» (7916) AKSU vapuru 19 birinci kânun PERŞEMBE saat 20 de HOPAYA kadar. lstanbul Belediyesi ilânları \ TRABZON YOLU GÜLCEMAL vapuru 17 birincikânun SALI günü saat 20 de RİZEYE kadar. (7871) MERSİN YOLU CUMHURİYET vapuru 19 birincikânun PERŞEMBE günü saat 11 de PAYASA ka dar. (7898) İ GÖZETM ve çifte spiralli OSRAM «D» ampullerini diğerlerine tercik ediniz Bu lâmbalann çifte spiralli az cere yanla çok aydınlık vermelerini temin eder ışık neşretme kabiliyetleri elek trik sarfiyatlan ile mukayese edilemiyecek derecededir. AYYALIK YOLU ANTALYA vapuru 18 bi rincikânun ÇARSAMBA gü nü saat 19 da AYVALIĞA kadar. (7899) Beyoğlunda Istiklâl caddesinde KURKLER gayet güzel ve şık Bayanlarl REOSİL TA1ILKT Kurk ticarethanesine gelmiştir Lutfen ziyaret ediniz. Beğenecek ve memnun kalacaksuuz Fiyatları rekabet kabul etmez derecede elverişlidir . 'ÖKSÜRÜK^ EPRE N E Z L E VE Samsun Şarbaylığından: 160 lira ücreti sehriyeli Belediyemiz Elektrik mühendisliği açık tır. Bayındırlık Bakanlığınm ruhsatnamesini haiz olan bteklilerin Belediyemize müracaatleri. (7796) öksürük, Grip, Göğüs nezleleri, Soğuk alğınlığından Si/i Jandarma Genel Komutanlığı OSRAM 5 îstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma Eksiltme Komisyonundan: Şisli Çocuk hastanesi lâboratuar, hariciye, dahiliye servisleri için lüzumu olan 78 kalem alât ve edevat olbabdaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuştur, Eksiltme 8 ikincikânun 936 çarşamba günü saat 14,30 da Cağal • oğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. Tahminî fiat: Dahiliye servisinin 1402 lira 50 kurus, hariciye servisinin 380 lira, lâboratuarınm 496 lira 80 kurus ki cem'an 2279 li ra 30 kuruştur. Muvakkat teminat 170 lira 94 kuruştur. Şartnameler bedelsiz olarak Şişli Çocuk hastanesinden alınabi • lir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile belli saatte Ko misyona gelmeleri. (7833) kürtaracak en eyi ilâç budıir. Boyor I>sıİM>ratuıırı Ankara Satınalma Komisyonundan: 1 Jandarma süvarileri ihtiyacı için 600 : 650 takım eğer 30/12/ 935 pazartesi günü saat 15 te Ankara Komisyonunca kapalı zarf eksiltme usulile satm alınacaktır. 2 Evsafına uygun komple bir eğer takımma 63 lira kıymet bi çilmiş, ilk teminat 307125 kuruş şartname bedeli 205 kuruştur. 3 Şartname Komisyondan hergün dınabilir ve örneği de gös terilir. 4 Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartname ^e yazılı teminat ve belge içinde bulunacak teklif mektubunu eksiltme vaktinden en son bir saat evvel Komisyona vermiş olmaları. «3588» (7736) BRONŞİTE KARŞI PEKTORIN Ö K S Ü R Ü K N EZL E V E BRONŞİTE KARŞI mm BRUYERE PİPOLAR yeni çeşidlerimiz gelmiştir Toptan satış: Sultanhamam Camcıbaşı han No. 10 Karacabey Harası Müdürlüğünden: Perakende satış: Sultanhamam Kebabcı karşısında "Sahibinin Sesi,, mağazasında mürü açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 23 kânunuevvel 935 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte teminatlarile birlikte Hara Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (7672) Malkara asliye mahkemesinden: Malkaranın Gazibey mahallesinden Ali oğlu Feyzullah tarafından, o ma halleden kansı Nazmiye aleyhine terk sebebile açılan boşanma davasının muhakemesi sırasında halen ikamet gâhı meçhul bulunan dava edilenin; i lânen yapılan tebligata rağmen muha kemeye gelmemiş olması hasebile hakkında gıyab karan verildikten sonra muhakemeye devamla dava dilekçesi okunmuş ve davacı, kendisini yedi sene önce terkeden dava edilen Nazmiyenin halen bulunduğu yer meçhul olduğunu ve bu iddiasını şahidle ispat edeceğini söylemiş, gösterüecek şahidlerin dinlenmelerine karar verilerek muha keme 30/12/935 şaat 14 e bırakılmış olduğundan dava olunanın yayma güalemecinden itibaren beş gün içinde itlraz etmediği takdirde muhakemeye kaHara ihtiyacı için alınacak «Seksen» ton yerli malı Sömikok kö bul edilmiyeceği tebliğ yerine geç mek üzere yayılır. \£ A D ^ ^ / ^ \ f A Ingiliz karyolalannın I\./\IV I \JLır\l936 desenleri gelmiştir ASRÎ MOBİLYA MAGAZASI: AHMED FEVZi| îatanbul Rizapaşa yokuşu No. 66. Tel 23407 İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Dikkat ediniz! Erkek ve kadın farkı olmıyarak Ademi iktidar, dermansızlık ve belgevşekliğinizi tedavi etmekte ümidiniz kesildise, ya 1 3ÜGUN <UriBAÖASINA ATAN KÛÇÜK E L / N g * DEFTE&IN inZAATA BÛYÖKE OLACAKTI GLANDOKRATİN kullanınız yahud ilâç kullanmaktan vttzgeçiniz. Türkiye acentası: ZAMAN Ecza deposu, lstanbul. Her eczanede 200 kuruşa satılır. lki tertibi matlub neticeyi verir. Ste. HORMONA A. G. Berlin Allemagne Doktorlara: Hastaları üzerin de tesirini tecrübe için nümu nelik taleb üzerine meccanen erönderilir. Konya asliye hukuk mahkemesin den: Konyanm Dedemoğlu mahallesinden Mustafa kızı Emet tarafından Konya mn Kumköprü bağlarında iken elyevm Zonguldakta Gazipaşa caddesinde 43 numaralı dükkânda helvacı Mustafa vasıtasile Konyalı Ahmed oğlu Süleyman aleyhine ikame olunan ihtar da vasmdan dolayı ikametgâhı meçhul olduğu anlaşılan merkum Süleymana dava arzuhali sureti ilânen tebligat e dildiği halde on gün içinde bir guna cevab verilmemesine mebni davetiye varakasının kezalik ilânen tebliğine ve muhakemenin 24/12/935 salı günü saat 9 a talikına mahkemece karar verilmiş olduğundan merkum Süleymanın mezkur gün ve saatte Konya asliye hukuk mahkemesine bizzat gelmesi veya ta rafından musaddak senedle bir vekil göndermesi lüzumu davetiye varaka sının tebliği makamına kaim olmak ü zere ilân olunur. Çubuklu vapur iskelesine yakın bü yük bir havuz ve kuyu ve köşk ve ahır ve saireye müştemil Arabacı Bostanile maruf büyük bostan acele satılıkür. Talib olanların ve fazla malumat almak istiyenlerin Üsküdarda Ahmediye Gün doğumu caddesinde 73 No. lı evde avu kat Abdülâzize müracaatleri. SaHfb ve Baimuhamn Yantu Omumi netnvatt utare eden faa Mudüru: Hikmet Mânif Mafbaacütk ve Neartyat Türk Ştrkett . tttanbvi birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafmdan ta mamına 5446,50 lira kıymet takdir edilen Bakırköy, Zeytinlik mahallesinin Taşevler sokağında eski ve yeni 4, 6, 8 numaralı maabahçe kârgir üç ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 27/1/936 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi rinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenein yüzde yetmiş beşini bul duğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 11/2/936 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bul madığı takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkâmına tevfikan geri bırakıhr. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıy meti muhammenein % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında birlikte dairemize bildir meleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmıyan lar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellid Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 15/1/936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 934/1188 numa rah dosyaya müracaajtle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebi lecekleri ilân olunur. (7901) Emnîyet Sandığına S. HAYALOGLU lstanbul Balıkpazar caddesi No. 10 PAK YAGCI Yağ TELEFON : 21530 meselesi halledilmiştir. Ticarethanemde satılan bilumum mallann pak ve hilesiı olduguna »ureti kat'iyyede temin ederim. 1 Kânunuevvel 935 den itibaren halihazırdaki fiatlara zam yapmaksızm yüzde 10 tenzilat yapacağımı arz ile bir defa teşrifleri menfaatleri ıktizasındandır. Satılık bostan TÛRKfYE BANKASI Nafıa Bakanlığından: 24 birincikânun 935 salı günü saat 15 te Ankarada Nafıa Bakan hğı tylalzeme Eksiltme Komisyonu odasmda 18927 lira 50 kuruş muhammen bedelli 509 parça muhtelif cins mobilya kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. Idarî ve fennî şartnamelerle resim ve plânî«^ »rasız olarak Ba Nadi kanlık Malzeme dairesinde verilecektir. tflert Muvakkat teminat 1419 lira 56 kuruştur. İsteklilerin teklif mektublarını 24/12/935 salı günü saat 14 e kaAnontm dar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâzım dır. «3581» (7735).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog