Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHURtYET 17 Birincikânun KANZUK İstatistik Genel Dîrektörlüğü Eksiltme Komisyonu Başkanlığından: 1 5 0 0 6 0 0 sahife Belediyeler, 170 250 hususî idareler, 170190 sahifelik tarım istatistikleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu eserlerin beher forması için tahmin olunan bedel 55 liradır. 3 Eksiltme 3 ikincikânun 936 cuma günü saat 14 buçuktadır. SOUk V VAMVRLU HAVALAROA E 4 Şartnameler Komisyon Kâtibliğinde görülüp istenebilir. GRİPfVAKAUNMAMAK IÇİN Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar daire sinde muayyen gün ve saatinden bir saat evvel 268 buçuk liralık muİLÂN vakkat teminat vesikasile teklif mektublarını Genel Direktörlükte 25/11/935 tarihinde limanımıza ge toplanacak olan Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermeleri. len EXARCH vapurtmda malı olup va1 «3626» (7822) purun Atlantikte geçirdiği yangında, hasara uğrıyan malları, bu kere Galata Gümrüğü Kuruçeşme antreposunda kü şadları yapılacağından, alâkadarların nıhayet 17/12/935 tarihine kadar mü essesemize müracaatleri lüzumu ilân ounur. Galatada Yolcu salonu karşısında Tahir Hanmda 1936 Yılbaşı Hava Kurumu büyük piyangosu BüyUk ikramiyesi: (500.000) liradır. Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000, 30.000 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikramiyelerle üç aded 1 0 0 . 0 0 0 liralık mükâfat vardır Keşide : Yılbaşı gecesi yapılacaktır l Bütün dünyanın en hoş meyva tuzudur. Yurdumuzun nefis meyva usarelerinden istihsal edilmiştir. Her eczanede bulursunuz. ^^^^^^^^^^m HAYRt ARABOĞLU ve şeriki Exarch vapuru acentalan İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisvonu tlânlan \lstanbut Evkaf Müdiriyeti ilântarı \ 1 Kesmekaya, Tercümanyunus, Drağman caddesinde 13 nu maralı baraka ve bahçe. 2 Mahmudpaşa, Sultanodalan sokağında 22/24 No.lı dükkân. 3 Nişantaşı, Muradiye, Galibdede sokağında 41 numaralı dükkân. 4 Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, Dereboyu 18 No.lı dükkân. 5 Kızıltoprak, Tuğlacımustafaağa, Cami sokak 23 numaralı dükkân. 6 Anadoluhisarı, Yenimahalle, Baruthane caddesi dükkân ve üstünde oda. Kira uzu: 936 senesi mayıs bitimine denlü. 7 Aksaray, Babahasanalemi, Cami sokak cami içinde iki oda. 8 Kasımpaşa, Gazihasanpasa, Kışlaboyu 3/2 No.lı dükkân. 9 Erenköy, Kozyatağı, Usküdar caddesi 24 numaralı dükkân. Kira uzu: 937 senesi mayıs bitimine denlü. Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. fsteklilerin 23 birincikânun 935 pazartesi günü saat 15 e denlü Evkaf Müdiriyetinde Varidat Kalemine gelmeleri. (7842) İstanbul Komutanlığı Birlik leri için kapalı zarf usulile 63000 kilo bulgur alınacaktır. Muhammen tutarı 10,395 liradır. llk teminatı 780 liradır. Şartnamesi Komisyonda hergün görülebilir. Eksiltmesi 18 birincikânun 935 çarsamba günü saat 15,30 dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle bir • likte teklifnamelerini en az belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Fındıklıda Satınalma Ko misyonuna vermeleri. (7620) *** Komutanlık Birlikleri ihtiyacı olan 18700 kilo kuru soğan açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen tutarı 1168 lira 75 kuruş tur. İlk teminatı 88 liradır. Şartnamesi Komisyonda hergün gö rülebilir. Eksiltmesi 23/12/935 pazartesi günü saat 15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin ilk temi natlarile birlikte ihale günü vakti muayyende Fındıklıda Satın alma Komisyonuna «"'•neleri. (7745) *** Komutanlık Birlikleri için kapalı zarfla alınacağı evvelce iki defa ilân edilerek isteklisi çık mıyan 27,000 kilo sabun açık eksiltme ile alınacaktır. Muham men tutarı 8100 liradır. İlk te minatı 608 liradır. Eksiltmesi 23/12/935 pazartesi günü saat 14 tedir. Şartnamesi Komisyonumuzda öğleden evvel görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzlarile birlikte ihale günü vakti muayyende Fındık hda Satınalma Komisyonumuza gelmeleri. *** Komutanlık Birlikleri için 4000 kilo domatçs ezmesi açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen tutarı 1040 lira olup ilk te minatı 78 liradır. Eksiltmesi 23/ 12/935 pazartesi günü saat 14,30 dadır. Şartnamesi Komisyonu muzda öğleden evvel görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzlarile birlikte ihale günü vakti muayyende Fmdıklı da Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (7747) *** İstanbul Komutanlığı birlikleri hayvanatı için ahnacak olan 550.000 kilo yulafa verilen fiat Makamca pahalı görüldüğünden 4 ikincikânun 936 cumartesi günü saat 12 dedir. Kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen tutarı 34045 liradır. İlk teminatı 2553 liradır. Şartnamesi hergün Ko misyonumuzda görülebilir. Ek siltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlik te teklifnamelerini ihale saatin den en az bir saat evveline ka dar Fındıklıda Satınalma Ko misyonuna vermeleri. (7893) (7746) Biletler: 2,5 5 ve 10 Liralıktır vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız... İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 929 senesinden bugüne kadar teskeresiz içki satmaktan dolayı zaptedilen muhtelif kaplardaki ispirtolu İnhisar içkilerile kadeh, bardak, çatal, tabak gibt satış delillerini teşkil eden diğer eşya henüz sahibleri tarafından alınmamıstır. Bu inhisar içkilerile diğer eşyanın uzun müddet hıfzı idaremizce külfet ve masrafı mucib olmasına ve içkilerin bozulmaları da muhtemel bulunmasına binaen sahiblerinin 15/12/935 tarihinden iti baren bir ay içinde Başmüdürlüğümüz Kaçak Ambar memurluğuna müracaat ederek ardiye ücpetini verdikten sonra almaları ve bu müddet içinde başvurmıyanlara aid içkilerden kapalı şişelerde bu lunmıyanların kıymetleri takdir edilerek İnhisarlar Paşabahçe fabrikasına gönderileceği ve diğer içki ve eşyanın da satılarak tutar larının müruru zaman haddine kadar emanete alınacağı ve ileride bu yüzden hiçbir kimsenin şikâyete hakkı olamıyacağı ilgililerce bilinmek üzere ilân olunur. (7892) I I Devlet Demıryolları ve (imanları ışletme Umum Idaresi ilânlarıl 20/12/935 cuma günü Osmaneli köprüsünün rıpaj ameliyesi yapılacağından mezkur tarihte 6, 7 ve 8 numaralı yolcu trenleri Haydarpaşa Bilecik kısmmı işlemiyecektir. Bu sebeble 18/12/935 tarihinde Elâzizden 19/12/935 tarihinde Fevzipaşadan çıkan 1007 ve 19/12/935 tarihinde Adanadan çıkan 407 ve Mersinden çıkan 507 numaralı katarlarla devamı olan 207/7 katarlara ve 19/12/935 tarihinde İzmirden çıkan 1107 katara Bilecik Haydarpaşa «Bilecik haric» arasındaki istasyonlar için yolcu kabul edilmiyecektir. «3662» (7895) Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı «11» grup malzeme hizalarında yazılı tarih ve günlerde Haydarpaşa gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından açık ek • siltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminatla kanunun tayin, ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığına dair beyanname vermeleri lâzundır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Birinci Işletme Komisyonundan parasız olarak verilmektedir. 1 30 M 3 Ambalâjlık kereste (muhtelif eb'atta) muhammen bedeli 750 lira ve muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruş olup 2/1/ 936 perşembe günü saat 10 da. 2 500 M. 50 çiftli suplon havai telefon kablosu, 400 M. 10 çift li suplon havai telefon kablosu, muhammen bedeli 580 lira ve muvakkat teminatı 43 lira 50 kuruş olup 2/1/936 perşembe günü saat 10 da. 3 1000 Kg. Antimuan, muhammen bedeli 900 lira muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruş olup 2/1/936 perşembe günü saat 10 da 4 390 aded konturplâk (muhtelif eb'atta) muhammen bedeli 1132 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 84 lira 95 kuruş olup 2/1/936 perşembe günü saat 10 da. 5 651 aded su kovası galvanize, muhammen bedeli 253 lira 89 kuruş ve muvakkat teminatı 19 lira 50 kuruş olup 2/1/936 perşembe günü 10 da. 6 5000 Kg. gres yağı, muhammen bedeli 950 lira ve muvakkat eminatı 71 lira 25 kuruş olup 6/1/936 pazartesi günü saat 10 da. 7 135 paket analin abanoz siyahı (siyah ve yeşil) 1300 Kg. kaynamış Türk beziri, muhammen bedeli 505 lira 92 kuruş ve muvakkat teminatı 37 lira 95 kuruş olup 6/1/936 pazartesi günü saat 10 da. 8 1650 M. Galvanize gaz bonısu 3/4 ve 1 pusluk, 2 aded gal vanize gaz borusu iç tapası, muhammen bedeli 902 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 67 lira 65 kuruş olup 6/1/936 pazartesi günü saat 10 da. 9 500 Kg. yağlama için yün fitil, muhammen bedeli 570 lira ve muvakkat teminatı 42 lira 75 kuruş olup 6/1/936 pazartesi günü saat 10 da. * 10 40 Kg. vagon pencere çerçevesi tecrid bezi, muhammen bedeli 128 lira ve muvakkat teminatı 9 lira 60 kuruş olup 6/1/ 936 pazartesi günü saat 10 da. 11 700 aded ampul Edison Normal, 1500 M. kordon tel, 1 aded elektrik cereyanı sarfiyat saati, 300 aded germe izalatörü, 1 aded mütemadi mütenavib voltmetre, 500 aded elektrik tabloları için porselen makara, muhammen bedeli 588 lira 96 kuruş ve muvakkat teminatı 44 lira 20 kuruş olup 6/1/936 pazartesi günü saat onda, (7907), Çocuk hastalıkları mutehassısı D, NACİ SAİD SOMERSAN Şişli, Yeni îstasyon, Küçük Bahçe Sok. Meşrutiyet apt. Kat 2 No. 5. Her gün saat 3 6 Telefon: 42493. StiltilffliM!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog