Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

''Bugün: 2 n d sahifemizde: Siyasî icmal üzakşarkta yeni hâdiseler 5 inci sahifemizde: MusiM anketimizın akisleri 6 ncı sahifemizde: Aşağı Ege notları Nevzad Ekrem 7 nci sahifemizde: Dünya hâdiselerine aid resimler, petroleuzluk korkusunun doğurduğu yeni sanayi yil Sayi! 4165 umhuriyet Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul . Posta kutusu: tstanbul, No 24« Sall 17 hİrİIlCİkâlllin 1935 Ikl çlçek, dort böcek Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. tdare ve matbaa fasmile Matbaacılık ve Neşrıyat Şirketi 24299 24290 Nüfus kayıdlarını întizamla yürütmek Hakikaten zor mu? ™ stanbulda çalışan Sıvaslı Hasan şımdi adı hüviyet cüzdanı olan nüfus kâğıdım kaybetmiş olduğundan bir yenisini istemiş. Üç senedir bu işin arkasını kovaladığı halde henüz bir yeni nüfus kâğıdı hüviyet cüzdanı alamamış. Belki imdadına yeüşir veya kendisine bir akıl öğretiriz düşüncesile derdini bize yandı. Kaybolan nüfus kâğıdı yerine niçin bir yenisi verilmiyecekmiş? Hem şimdi yenisi üzerine Hasanın fotoğrafı da yapışacaktır. Bu defter artık üzerinde fotoğrafı bulunan Hasandan başka kimsenin işine de yanyamaz. Mutlaka kaydını bulamıyor olmalılar. Acaba Umumî Harb kargaşahklan içinde defterleri mi kayboldu? Hasana: ((Avrupa çok vahim bîr hafta geçiriyor!» 0 Sulh teklifleri Baldvin ve Laval kabinelerini düşürüyor mu? Habeş Imparatoru dün yenîden beyanatta bulu narak ((Sulh tekliflerini kabul etmek Milletler Cemiyetine ihanet olacaktır!)) dedi Italyanlar dün sabah cenub cephesinde tekrar taarruza geçtiler Taarruz Italyan tayyarelerinin şiddetli bombardımanile başladı ve akşama kadar devam etti Dünkü haberlere göre Italyanlar ce nub cephesinde O gadende tekrar ta arruza geçmişler dir. Bu taarruzun Sasebanehin 40 mü cenubundaki H a beş mevzilerine karşı yapıldığı ilâve e Sen Sıvasın neresindensin?. dilmektedir. 40 ka Diye sorduk. Meğer Hasan Sıvasm ra mili takriben 65 îçindenmiş. Orada defterlerin kaybolması kilometro eder. Italgibi bir hâdise de mevzuubahis değil. Ayanlann bundan evcaba Hasan hiç mi nüfusa kayıdlı değilvel, en fazla iler di? ledikleri yer, Sassebanehten takriben Yok, böyle ş.ey akla gelmemeli. Ha150 kilometro ce san askerlik etmiş yaşını başını almış biri. nubda bulunan GabNüfusta pekâlâ kayıdlı. Üç sene evveline redarre idi. Cenub kadar nüfus kâğıdı da vardı, işte nasılsa cephesindeki Italyan kayboldu, şimdi yenisini istiyor. Gelgelekuvvetleri motörlü lim Sıvasa yazılıp çiziliyor, oradan ayda kıt'alar olduklan ve âlemde bir karşılık ta geliyor, fakat bu yağmursuz mevsimcevab hiç bir derde deva olmuyor, gene lerde Ogaden çö yazılıyor. Peki, yaz, çiz, bu evrak kocaman bir tomar oldu, hâlâ işi bir sağlama (Sağda) mühim bir buhran arifesinde olduğu anlaşılan îngiliz kdbinesinin başkanı Baldvin, (solda) kdbineden cufâa lü düz ve harekâbağlayıp berifceğizin bir türlü nüfus def doçlarile bcrober isüfa edeceği bildirilen Eden, (ortada) Başbakan olacaği rivayetleri dolaşan Austen Chamberlain ta müsaid olduğu için bir iki gün içinve Dış Bakardığından bahsedtlen Nevılle Chamberlain terini eline venniyorlar. Birkaç ay olmuş, de 85 kilometroluk genc yazılmış, Hasan kara kara düşübir hamle yapma nüyor, ve dalgm bakışlannda bu iş gene sonuclanmıyacak inansızlığı okunuyor. lan imkânsız değil Pariste çıkan lllustration mecmuasının Habeşistana gönO ipin ucunu yitirmiş, kabahatin nerede dir. Esasen General derdıği ressamının yaptığı resimlerden: Musolininin da . olduğunu, kendisine niçin nüfus kâğıdıGrazianinin kuvvet wwdtntn idaresindeki hava filosunun Makallenin cenubund a H a b e ? nm bir türlü verilememekte olduğunu bir leri Dolodan îngiliz *uwetlerini bombardımyı edi?i Londra 16 (Özel) Londra siyasal türlü kestiremiyor. Somalisi hududuna kadar uzanan 650 halinde harbetmektedirler. mehafilinde Ingilterenin ve onunla berakilometroluk sahada devamlı bir cephe Bu hususta dün gelen telgraflar şun Bu hikâyeyi dinliyen üçüncü bir çahıs ber bütün Avrupanm çok vahim bir hafteşkil etmemekte, seyyal ve seri şrubjar (Arkan 8 inci sahifede) ki bu bir berberdi, ve bilirsiniı berberleta yaşadığıfcanaatiTOrrfflnidir.~"~ ' r * rin lâfazanhklan meşhurclur: Bugün Başbakanlık binasmda akşama Sanki bu da birşey mi? kadar büyük bir faaliyet müşahede edilDemek ister gibi kafasım sallıyarak miştir. Başbakan Baldvin Bahriye, Harve reybî bir gülüşle gülerek söze karışh: biye ve Tıcaret Bakanlannı kabul ederek toplantı yaparak bu hatü hareketi Londra 16 (özel) Paristen Bizim çocuk üç yaşına vardı, hâlâ cendilerile uzun müddet görüşmüştür. değiştirmeğe ve kabineye artık müalınan haberlere göre, IngilizFrannüfus kâğıdını alamadık. Bizimki de Anzaheret göstermemeğe karar vermişsız banş plânı Fransada büyük bir Baldvin bundan sonra Londrada bukaraya yazılıp çiziliyor. Ben alışbm, elbet lunan Cenubî Afrika ve Yeni Zelânda lerdir. heyecan uyandırmışür. Şimdiye kabir gün bitecek. Ne diye sıkılayım? Ne fevkalâde komiserlerini kabul etmiştir. Fransa parlamentosunun bugün dar Laval kabinesine müzaheret e(Arkan 8 diye sıkılmalı? Bu işler çok önemli olmalı den radikal sosvalistler bucün bir (Arkan 8 inci sahifede) ki ince eleyip sık dokuyorlar demek. Bu da devletin hakkı. Hem bu iş. yalmz biburi olduğu anlaşılıyor. Bu 6,000 kişi Göçmen ve iskân zim başımızda değil ki. Yalnız ben hiç Türkiyeye hareket için hazırlanmış, işlerinin Sağlık Baolmazsa yedi sekiz kişi tanıyorum ki nümülklerini satmış olanlardır. Romanyakanlığına geçmesi fus dairelerile trpkı benim gibi işleri var, daki soydaşlanmız vaziyeti izah için bir dolayısile teşkilâta hepsi uğraşıyorlar ve bekliyorlar... heyet göndermişlerdir. ihtiyac hasıl olmaOnun çocuğu üç yaşına henüz varmış. Avukat Mustafa Tunahnın başkansı ve kış mevsimiO bekliyebilir. Amma kara kara düşülığında bulunan bu heyet azasmdan ikinin gelmiş bulun nüşünden Hasanın bir acelesi olduğu sesi, dün, bir Tnuharririmize şu malumaü ması üzerine Ro ziliyor. Belki herifceğiz evlenecek, kimvermiştir: manyadan göçmen bilir belki evlendi bile. Ancak bu işi kü« Biliyorsunuz ki Deliorman ve nakliyahna ara vetüğe tesçil ettirmeli ki sağlam olsun, ve Dobricede 200,000 i aşkın Türk nüfusu rildiğini evvelce yazmalumdur ki bu böyle olmak için HasaAtina 16 (özel) Çaldaris ve taraf mışhk. Hükume vardır. Hükumet, senede 50,000 nüfus nın nüfus tezkeresine ihtiyacı vardır. Atarlan dünkü toplantılannda parla timizin verdiği bu Romanyah goçmen getirmek üzere, bu Türkleri beş senede mentonun çarşambaya içtimaa çağınlcaba Hasanın bizce farzedilen yeni evlekarar yerinde ol ler heyetimn tos Türkiyeye nakle karar vermiştir. Hal ması için parlamento başkanlığına ve nişinden çocuklan da mı oldu? Bütün Uus buki bu sene ancak 24,000 kişi getirilenıakla beraber, Rorilmek üzere 163 imzalı bir takrir ha ta a bunlar bir nüfus defterinde yeni bir ailebilmiştir. Şimdiki halde Pazarcık ve cimanya muhacirle f TuncUı zırlamışlardır. nin efradmı teşkil edebilmek için ba$ küvarında her şeylerini satmış, Romanya Kral bu vaziyetten haberdar olunca rinden daha 6,000 tük olan Hasanın nüfus koçanına malik hemen Başbakan Demircisi çağırarak kişinin hemen memleketimize nakli mec(Arkan 8 inci sahifede) olması lâzım. O kara kara düşünmesin de iç siyasanm almakta olduğu durum ııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııınııııtııiııııııınıııınıiHiıııııiHHiııınııııııııııııııuiHiııııııııııııınıııııııııııııııııııııuıııııııııııııııniHtıııııııııııııı kim düşünsün! hakkında kendisile saatlerce görüşmüş, memleket dahilinde sükuneti temin etBilmeyiz hısım veya dost yakın bildikmek üzere kabinenin almak istediği lerinizden herhangi bir ailenin oğlu veya kızı, kardeşi veya amcası çocuğu gibi u(Arkan 8 inci sahifede) zaktan yakından birisinin bir evlenme hâdisesine tesadüfen vâkjf oldunuz mu? Eğer öyle ise ve hele evleneceklerden biri faraza İzmirli, ötekisi Izmitli ise görülüp geçirilecek muamelelerin her babayiğitin kolayca tahammül edip atlaüvereceği şeyler olmadığını elbet pek iyi görmüşsünüzdür. Bir kere muamelenin kendisi o kadar kanşık ki halk kabil değil bunun fçinden kendi başına çıkamaz, hatta en bilgiç biri olsa dahi. Sonra iki tarafm Ankara 16 (Telefonla) Kamutay bağh olduklan yerlerin nüfus dairelerine bugun saat 15 te toplandı. Devlet sorulacak tabiî: Bunlar evli midirler, beŞurası Deavi dairesi kararlan hakkın kâr mıdırlar ve saire diye. Bir kere iş bu da Büyük Millet Meclisi kararından evCesedi bnlan jandarmalarla muharririmiz vah?a yerinde, sağda vadiye döküldü mü hemen hemen gayya vel cereyan etmiş olan bazı muamelâta zavallt Hüseyin Hüsnünün ölüsü, solda katil Abdallah meclis kararlannın ne şekilde tatbik ekuyusuna düşmüş gibi bir devreciği mutAlb gün evvel esrarlı surette kaybo Hüsnü Küçüklângada 158 sayılı evde dileceğinin tayini hakkındaki Başve laka geçiriyor. Eğer işi takib edenler Hasan gibi veya kadın erkek benzeri ba lan Galata Postanesi veznedan zavallı oturmaktadır. Kendisi 40 yaşlannda kâlet tezkeresi, Adliye, Dahilıye ve Teşkılâtı Esasiye encümenleri mazba sit kişiler olursa muamelenin sürüncemesi Hüseyin Hüsnünün cesedi Maslrakta dürüst bir zathr. Galata Postanesinin kaAyazağa çiftliğinde bulunmuştur. Bir sası Galatada bir handadır ve içinde 300 taları okundu ve kabul edildi. uzadıkça uzayabiliyor. Müfettislikler kanunu Hulâsa etmek lâzım gelirse evlenme arkadaşımız hâdise üzerindeki tahkikatı bin liradan fazla para ile pullar ve haBundan sonra Birinci Umumî Mü valeler bulunan bu kasanm anahtan işleri de dahil olduğu halde nüfus kayıd nı şöyle hulâsa ediyor: (Arkan 3 iincü sahifede) fettişlik kadrosunun değiştırılmesıle, Galata Postanesi veznedan Hüseyin larını kolaylaştıracak bazı tedbirler alüçüncü ve dÖrdüncü umumî müfettiş mağa pek kat'î bir lüzum olduğu hakika ••ınıııuınınıııııınıııııınnııııııııınıtıııııuııınııııııınııııııııııııııııııııııııiHiııııııiiiıııııuiHiıinıııııııııııııınııııınıııııııııııııııınıııııııııiHiıınııııı likler teşkiline dair kanun lâyihaları Tratnvctya inip binme münakasalanndan bir sahne tile karşı karşıya bulunuyoruz. Tapu iş dan geçmemişti. kanp buraya göndermek yapılmıyacak nm müzakeresine geçildi. Birinci mü Durup dururken çıkanlan ve bir haf her tramvaya 2 8 kişiden fazla binmemesi lerimizin kanşık olduğunu ve olabileceBir Sıvaslı Hasanı uğrunda karasev iş mi ki kendisine eş bulan böyle bir biça fettişliğe dair esbabı mucibede imar, ğini ötedenberi bilirdik amma nüfus ka dalara düştüğü bir kafakâğıdından ötürü renin meşru surette evlenmesini kolaylaj ekonomi ve emniyet işlerinın esaslı su tadanberi İstanbullular için bir derd teş hakkında verilen emirler de geri alınmısrette ve bir elden idare ve murakabesi kil eden tramvay meselesi, evvelki akşam nr. yıdlanmızın bir gün bu kadar çetrefil niçin bu kadar üzmeli? Çangınh Fatma tınnıyalım? (Arkan 8 inci sahlfed*' (Arkan 8 inci sahifede) geç vakit verilen bir emirle halledilmiş ve YUNUS NADI zorluklar içinde yüzebileceği hiç aklrmız yı nüfus defterinde dul gösteren kaydı çı Italyan gazeteleri de tekliflere atıp tutmıya başladılar Sulh plânımn Fransada uyandırdığı heyecan Radikal sosyalistler dün toplanarak bundan sonra Laval kabînesîne* muzaheret etmemeğe karar verdiler Romanyada 6000 göçmen yersiz yurdsuz kaldı Anavatana getirilmelerini istiyen bu soydaşlarımızın sefil olmalarına meydan verilmemelidir Zavallı veznedarm nihayet ölüsü bulundu Hükumet Çaldarisin teşebbüsüne bu kararla mukabele edecek Katil Abdullahla iki arkadaşı, Hüseyin Hüsnüyü Ayazağa çiftliğine götürüb tabanca ile öldürmüşler, Anadoluya kaçan iki cani aranıyor C i n a y e t i kasaları soymak için yapmışlar Yunan Meclisi feshediliyor 3 üncü ve 4 üncü Müfettislikler Teşkilât kanunu dün Kamutaydan çıktı Tramvay seferleri derdi halledildi! Kaç gündür İstanbul halkını eziyete sokan tedbirler Valinin emrile kaldırıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog