Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ft Birfffcffi&nm 1955 Selimiye Askerî Satın Alma Komisyonundan: 1 14000 kilo yerli malı pirinç şartnamesi mucibince açık eksiltme suretile 24/12/935 salı günü saat 15 te Selimiye de Askerî Satınalma Komisyonunda almacaktır. 2 14000 kilo pirincin tahminî fiati «3405» lira olup muvakkat teminatı «256» liradır. 3 Teminatlar eksiltme saatinden iki saat evvel Muhasebe veznesine yatırılacaktır. 4 Baska Malsandıklarına yatırılmış olan teminat makbuzlarile baska banka teminat makbuzlarının belgelerinin teklif mek • tublarının içinde konulması ve mektubların kanunda tasrih olunan f ormülüne uygun bulunması meşruttur. 5 Şartname hergün Komisyonda görülebilir. (7667) KREMPERTEV ise yerli kremler içinde adı herkesin kafasında yer etmiş olanıdır Türkîyede satılan bütün kremler ev bütün pudralar yerli malıdır Baş, diş, ağrılan, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün ıstırabların başiaması ile beraber aklımza gelen ilk isim olmalıdır. G R i P iN En seri tesir, en kat'î netice Mideyi bozmadan, kalb ve bÖbreklere dokunmadan YAZIK Kİ, ONUN AŞK ROMANININ SAHİFASI KAPANDI.... Ganç v* guzei... N« yasık kl, cAslbesl yok, yuzO pârlıyor... Kandinlzl böyle bir tehllksyt haptırmayınız; ve unutmayiotz kl. cMdlnlzin naturası ne olursa Istanbul Gümrükleri Satıs Komisyonu Başkanlığından: 3/1/936 1HALE GÜNÜ Kıymeti CİNSİ EŞYA M.K.N. L.K. 89.10 Lâstik pamukla tecrid edilmif 2437 elektrik teli. 3432 15.500 136.40 tpekli pamuklu peluş 202.50 Basma halinde Merserize pa 3395 113. muklu mensucat 3394 715.' • 718.59 İpliği boyalı pamuk mensucat 3396 8. 72. İpekli pamuklu mensucat 6/1/936 İHALE GÜNÜ 3416 264. 71.40 Kına 3130 170. 102. Yaldızlı ağac kornej 3401 59.500 59.80 İpliği boyalı pamuk mensucat 2851 94.25 İpliği boyalı pamuk mensucat 103 3140 731.40 Ağaç kundura kalıbı 1219. 9/1/936 İHALE GÜNÜ 3305 75. 465.75 İpek çizgili yün mensucat 3322 105. 472.50 Pamuk duvar haluı 2553 414.80 Müstahzaratı kimyeviyei sanaiya 2074. 3304 297. Yün mensucat 55. 3202 168.84 Kesilmemif yazı kâğıdı 1407 13/1/936 İHALE GÜNÜ 3201 294 2646. İpek pamuklu mensucat 3197 3942 2128.68 Lastikli tecrid edilmU bakır elektrik teli 3200 2539 507.80 Bakır levha 3211 52.500 52.50 Altı yüzü kâmilen lâstik şoton 3214 0.670 48.24 tpek mensucat 17/1/936 İHALE GÜNÜ 58.96 Deri çanta 3284 6.700 84.96 İpek mensucat 2032 1.180 49,68 lpek mensucat 2029 0.690 1215. lpekli lastikli pantalon askısi 1368 81. 1371 255.60 Adi ağaç saplı elbise fırçası 213. 20/1/936 İHALE GÜNÜ 5200. 3048 820. Çimentodan mamul tuğla 3050 96. 48. Boyalı demir düğme 3440 8.845 636.84 fpek mensucat 3451 3.310 79.44 İpekli pamuklu mensucat 3454 0.790 56.88 İpekli kadın elbisesi 23/1/936 İHALE GÜNÜ 133.81 Altra ve gümüs. yaldızlı kol dGğ2480/2481 52. mesi cilâ.lı pirinç koldüğmesi (Altın gümüş yaldızlı D. 38. K. 550 G. pirinç düğme 13. K. 450 G.) 52. 0.300 88. Terbiye görmüs siyah boyalı til3136 ki derisi 3124 362.82 Pamuk mensucat 322.500 116.40 Yün mensucat parçalan 3105 97. 422.84 Vidala deri 3102 170.500 27/1/936 İHALE GÜNÜ 138.38 Meyva şurubu yapılmağa mab 123. 3013 sus şekerli hulâsa 159.45 Mevaddı saire ile gayrimüred • 29.500 3006 deb selleloit baştarağı 163.35 Adi pirinç av fişeği yüksüğü (in121. 2918 hisar resmi alana aiddir) 79.92 Boyalı teneke kutu ve kapak 333. 3091 (Yazılı olduğundan transit) 637. Aspetoslu mukavva 3089 95.55 29/1/936 İHALE GÜNÜ 487. 3088 68.18 Kuru pil 3069 46.620 559.44 Tarifede gayrimezkur uçan yaglar 63.44 Demir ayaklı adi agaçtan mamul 3081 nümune dolabı 3058 86.70 önne fanilâlık pamuk mensucat 3055 309. Çıkartma resim 31/1/936 İHALE GÜNÜ 1849 8.750 131.25 İpekli pamuklu mensucat 3327 29.500 72.28 Pamuk önne kolluk 683.28 Sair ağaçlarla müreddeb agaç 1357/1499 657. tan iğilmiş sandalya 1370 58. 522. , İpekli pamuklu mensucat 759.60 Pirinç karyola ve aksamı 3334 422. 1 1549 S. KAN. mucibince yukarıdaki eşya üzerlerinde yazılı günlerde ve saat 14 te Satış Komisyonunca 2490 S. KAN. hükümleri dairesinde açık ârttırma ile satılacaktır. 2 ülkeye ithal için alıcısı çıkmazsa ayni celsede yaban illere gotürülmek şartile ahcısına satılacaktır. 3 İsteklilerin yfizde yedi buçuk pey akçelerini gösterir makbuzlarla beraber pesin para ile mal almak istiyenlerin erbabı ti caretten olduklarına dair unvan tezkerelerini veya Ticaret O' dası vesikalarım Komisyona göstermeleri. 4 Peşin para ile mal almak istiyenlerin eşyanın bedelini tamamen ve vaktinde pey olarak yatırmaları. 5 Pey makbuzlarının kanunen muayyen zamanda Komisyona gö» j türübnesi ve hergün pey alınır. Yalnız ihale günleri saat on üç j buçuğa kadar veznece pey akçesi kabul edilebileceği ilân o : rumır. (7858), Ağırhğı K. a 165. Tecrübe ediniz! Yüksek Mühendis Mektebi Ârttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Fi Yekun Teminat Saat 128,25 Kok komürü 14 ton 19 1710 90 14,30 65,62 Kriple 875 50 ton 17,50 1724,62 129,30 Paltoluk kumaf 15 328,50 metro 5,25 340,27 Elbiselik 15,30 4537,50 825 metro 5,50 Mekteb için yukarıda cins ve miktarı yazılı mevad açık eksiltme ile almacaktır. Eksiltmesi 20/12/935 te ve gene hizalarında gösteri len saatlerdedir. İsteklilerin şartnamelerîni görmek için hergün ve eksiltmeye gelmek için de belli gün ve «aatte Komisyona müracaat • leri. (7691) 36 BÜYÜK SAHİFE; yüzlerce örnek ve resim, ayakkabıcıhğa aid birçok yenilikler, renkli tablolar, kvırumu ve kooperatifi idare denler ve daha birço kfaydalı yazılarla dolu olsun. L. T. P İ V E R ' ln MATITE pudrası sıre bfltua erkektafta bofoaa giden kadife mansaat çehreyi temln edecektir. M A T I T E fevkalâde mat bir pudradır ı çünkB, kendiıi t y l k s ı * ve ıçindeki maddeler de mattır. Parfumöri L. T. P İ V E R A. Ş. . Istanbul Şubesl Şlşll Ahmet Bey sokab No. 56 . Telefon : 43044 Istanbul Posta Telgraf ve Telefon Başmüdürlüğünden: Rumelihisar Posta, Telgraf merkezinde yapılması mukarrer tamire aid pazarlık 23/12/935 tarihinde Galatasarayda Istanbul Posta, Telgraf ve Telefon Başmüdürlüğü Alım, Satım Komisyonunda saat on beşte yapılacaktır. Kefif bedeli 420 lira 88 kuruş, muvakkat teminatı 31 lira 57 ku ruştur. İsteklilerin şartname ve keşifnamesini görmek üzere hergün Başmüdürük Yazı lsjeri Kalemine müracaatleri ilân olunur. (7740) Ayakkabıcılık Kitabı birkaç güne kadar çıkıyor. Şimdiden Ayakkabıolar kurıımundan iste yınız. Ankara Cezaevi Müdürlüğünden: Ankara Cezaevinin «7» ay «10» günlük ekmek ihtiyacı için 21/ 11/935 tarihinde açılan kapalı zarf usulile münakasaya bir istekli zuhur etmediğinden ayni şerait altında 21/11/935 ten 31/5/935 tarihine kadar «6» ay «10» günlük ekmek ihtiyacınm bir ay zarfında pazarhkla alınmasına karar verilmiçty. İsteklilerin «1429» lira «56» kuruş teminatı muvakkate akçeti veya o miktar banka mektublarile birlikte hergün öğleden sonra Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde müteşekkil Komisyona mü racaat etmeleri. Birinci ekmek çıkaran fınnlarîn da bu pazarlıga iştirak etme leri için Ankara Belediyetinden müsaade ahnmıştır. Yalnız hapisa. neye münhasır olmak üzere birinci ekmek çıkaran fırmlar aynca ikinci ekmek çıkaracaklardır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Cebecide Cezaevi Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «3555» (7662) BÖvfikadada. Nizamdaki koşkleri hep birden KÂNUNUEVVELiN 16 ncı PAZARTESİ günü taat 16 da Beyofclunda 4 uncü sulh hukuk mahkemeainde satılacaktır. 4 muhtelif bina metro murabbaı 5482, kıymeti muhammenesi 7109 lira, yüzdeyedi buçuk teminat •Lutfi Fikrinin Yüksek Mühendis Mektebi Ârttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Elektro Mekanik lâboratuarî için 100 beygir kuvvetinde bir aded Türbo elektrik kapalı zarfla alınacaktır. Tahminî fiat 11070 lira ve pey akçeıi 831 liradır. Zarflar 20/1/936 saat on beşte açılacağm dan isteklilerin saat 14 e kadar ârttırma ve eksiltme kanununun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle belli gün ve saate kadar Komisyon Reisligine ve şartnamesini gormek için de hergün Gümüşsu yunda Mekteb dahilindeki Komisyona müracaatleri. (7643) Halic Vapurları İdaresinden: 16 birincikinun 935 tarihinden itibaren tatbik vapurları tarifesi iskelelere atılmıştır. olunacak Halic (7852) ıstanbul Gajrimübadillet Komisyonundan: IZMIR SATIŞI Sokağı Sepetçi Emlâk No. 125127 Cinsi ve hinen Asmtiırarseid Safahat 175155 13 1216 •e 1217 499 E. 43 Notaj 31 Kflpcioğla Tramvay cad. Bornöva cad. D ınanmaeı Çakıroglu Dilâver Menemen cad. E. 128 Notaj 84 107 4244 Mahaüe ve Semtı • njuVif mfnen U11 iıeti Hicseye «*5re EMSALSiZ VE BiLÂ İT.RA2 ENMvKEMHEL TEİİİZLEME VASITASIİ OLAN Daragaç Şehitler İkiçesmelik Bardakcılar Osmaniye cad. Mirikelâm Merabit çarşısında Abdürrahman hanı ıçınde Kestane pazarında Alsancakî Darağaç Bayraklı Karşıyaka Bayraklı Bayraklı » Baca Buca Buca A^ajı mahalle Göztepe " Bayraklı » Baca Prina pamukyag fabrikası içinde bulunan yeni 112 aded Pik borulardan maada buhar makioesi ve mevcad bikümle mihanikî »lâtlar ile fabrika bacasın n bnlundugu tarla ve hali hazu vanyetije Dükkftn 36680 zarf 4200 2100 1680 1050 Magaza Dükkin Ev Dükkân Ev Dükkân Ev Dükkin Ev Ev Ev 595 metre murabbaı araa Ev Dlkkftn 104 1750 7500 1400 2100 1050 1680 2100 7140 1680 2450 T O 2 U İLE BiLCUMLE MUTBAU EŞYA V E E D E VATINIZI. BANYOLAR1NIZI VE SAiREYi YORULMAUSI2IN TEMJZLEY.B PARLATABiLECEGiNiZi HATIRINI2DA TUTUNU2. . TÜRAN MAMULÂTIDIR! Kanarya Meeidiye 82 Terfik Fikret E. 7 Notaj 3 Mustafa Kemal cad. 1260 Mısırlı cad. 840 Açıkarttınbî Bornova 840 » cad. 330 Ajagıneciye ead. « 210 • AsağıkSprulü 10 Buca satısa çıkanlmıştır. Ilıa^elert 1912935 tarihine Ynkanda evsafı yazılı gayrlmenkuller on gun mGddetle tsadüf eden persembe günü saat on dörtte Izmir Millî Em âk dairesinde yapılacaktır. Satı* münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 39 43 8 OKSİMANTOL ÖKSÜRÜR.vt IOÖAZ RARŞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog