Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYlfil 15 Birlricîktonm 199BV Dişlerinin bukadar beyaz ve parlak IFormulünün bulunduğu Igündenberi artık bu bir Isır olmaktan çıkmıştır RADYOLİN yemek, cigara ve I içkinin husule getirdikleri pas ve lekeleri çıkararak dişleri en kısa |zamanda beyazlatır ve parlatır. RADYOLİN dislerin fırça girmiyen yerlerine kadar nüfuz ede|rek mikrobları °^ 100 öldürür. RADYOLİN diş etı hastalıklaI rına mâni olur. Diş etlerini besler | ve kuvvetlendirir. RADYOLİN bütün bunlardan başka fevkalâde teksif edildiği I için iktısadî olmak gibi bir me I ziyete daha sahibdir. RADYOLiN olması için ne yapıyor? Bir okul çocuğuna bütün hayvanlan başlıca vasıflarile ancak bu albüm öğretir. 30 kuruş. Yeni Postane karşısmda Meydancık ham (Anadolu Türk Kitab deposu) nda. HAYVANLAR Albümü ^ » Denizvolları 1 Ş LETM ES 1 Acentalan: Karaköy Köprubaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 istanbul Posta Telsrraf ve Telefon Başmüdürlüğünden: İstanbul Yenipostane Levazım ambarı bahçesinde bulunan eşyanın muhafazası için yaptırılacak iki sundurmanın keşifnamesi üzere açık eksiltmesi 23/12/935 tarihinde Galatasarayda tstanbul Posta, Telgraf ve Telefon Başmüdürlüğü Alım, Satım Komisyonunda saat 16 da. yapılacüctır. Keşif bedeli 558 lira 74 kuruş, muvakkat teminatı 41 lira 91 kuruştur. İsteklilerin şartname ve keşifnamesini görmek üzere hergün Başmüdürlük Yazı İşleri Kalemine müracaateri ilân olunur. (7739) TÜRK ANONİM ŞİRKET1 İstanbul Acentahğı Liman han, Telefon: 22925 Galata şubesi Tel: 43663 VAPURCULUK TRABZON YOLU IZMIR SUR'AT YOLU EGE vapuru 17 birincikânun S A L I günü saat 11 de kalkacak ve ÇARŞAMBA sabahı İZMİRE varip PERŞEMBE günü İZMİRDEN İstanbula dönecektir. (7870) GÜNEYSU vapuru 15 bi rincikânun PAZAR saat 20 de Rizeve kadar. î LÂ N 25/11/935 tarihinde limanımıza ge • len EXARCH vapurunda malı olup vapurun Atlantikte geçirdiği yangında, hasara uğrıyan malları, bu kere Galata Gümrüğü Kuruçeşme antreposunda kü şadlan yapılacağından, alâkadarların nihayet 17/12/935 tarihine kadar mü • essesemize müracaatleri lüzumu ilân olunur. Galatada Yolcu salonu karşısında Tahir Hanında HAYRt ARABOĞLU ve şeriki Exarch vapuru acentalan Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonundan: Okulumuz talebesi için 90 palto müstaceliyeti hasebile 16/12/935 pazartesi günü saat 14 te Fmdıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyon tarafından pazarlık suretile dikişi ihale edilecektir. İsteklilerin şeraitini görmek için Yıldızda Okul İdaresine ve eksiltme için Komisyona müracaatleri lüzumu ilân olunur. (7811) Muhammen fiati Teminatı 8 lira 4 lira Herkesin anlıyacağı en yeni ve en faydalı bilgiler vardır. îkbal, İnkılâb, Ahmed Halid, Nikola, Beyoğlunda Haşet Kitab evlerinde bulunur. Fiati 50 kuruştur. Yazan : Dr. Zekfii Tunçman K UDU Z Yeni Çıkh I Devlet Demıryolları ve iimanları ışletme Umum Idaresi ılânlarl Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı «2» grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek suretile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınfecaktır. İştirak etmek istiyenlerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığma dair be • yanname vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa Birinci İşletme Komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 1 85 kalem lâboratuar ve cerrahî aleti, muhammen bedeli 1100 lira ve muvakkat teminatı 82 lira 50 kuruş olup 26/12/935 cuma günü saat 10 da. ,..» 2 10 aded tevkif musluğu «2 i 3 pus» 20 aded tazyikli su musP luğu, 16 aded klapeli tevkif musluğu «1, 1 i pus» muhammen' ' bedeli 92 lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 6 lira 90 kuruş olup 20/12/935 cuma günü saat onda. (7660), TASFİYE HALİNDE İSTANBUL RADYOLİN diş macunile fırçalayınız! Görülmemiş ilâcdır. Genclik, dinclik ve yaşamanın zevkini verir. Belgevsekliğini geçirir. Türkiye halkının 99 u siz de dişlerinizi sabah akşam ) istanbul Belediyesi ilânları I FORTESTİN ADEMİ ÎKTİDARA Dr. ihsan Sami ISTAFILOKOK AŞISI tstafılokoklardan mütevelhd (Ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı çı banı, arpacık) ve bütün cild hastalıklanna karşı pek tesirli bir aşıdır. Divanyolu No. 113 Senelik muhammen kirası 180 lira yeni Hâlde kapı yanındaki 83 numaralı oda kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler 13 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektu bile beraber 25/12/935 çarşamba günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (7806) ^ " • " ^ " • ^ ™ " " SR E id ^ • " • ^ • ^ • M " " i K C' e Üniversite Arttırma, ve Pazarlık Eksiltme Komisyonundan: Kalorifer Asansör Banyo Yeni mobilya Yeni tesisatla sahipleri tarafından ŞAHiN PAŞA OTELi Açıldı. Eczacı okuluna lüzumu olup Universîte Rektörlügünde bulunan listede yazılı ecza Üniversite Rektörlügünde toplanan Komisyon da 19/12/935 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 3041 lira 15 kuruştur. Şartname ve liste hergün Üniversite Rektörlügünde göriilebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 228 lira 10 kuruşluk teminat mektubu veya makbuzlarile ihale günü saat14 te kadar zarfları vermiş olmaları lâzımdır. (7586) Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: Mangal kömürü 29 ton 500 kilo Odun 30 çeki i . . ^ 1 İstanbul gümrükleri için yukarıda yazılı kışlık yakacağm 30/ 11/935 günü yapılan kapalı zarf teklifi pahalı görüldüğünden 21/ 12/935 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Evsaf ve şartnameleri Komisyondan alınabilir. 3 Bunların tasınlanmış bedeli 1580 liradır. 4 İsteklilerin °c 7,5 tutağı olan 119 liralık vezne mâkBuzu veya banka mektubunu kanunî belgelerile birlikte Komisyona gelmeleri. (7695) Liman İşleri Inhisarı Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: Münfesih Şirketin satılığa çıkarılan demirbaş eşya ve Leva zımile muşambalarının ve Sirkecideki Liman hanile Balattaki atelye bina ve arazisinin açık arttırmasına devam edilmiş ve bunlardan demirbaş eşya ve Levazıma «17,000», muşambalara «1,600», Liman hanına «50,000» ve Balattaki atelyenin bina ve arazisine de «8,000» liradan fazlaya talib zuhur etmediğinden ihaleleri yapılmamış ve bunların pazarlıkla satılmalarına Tas fiye Heyetince karar verilmiştir. Sözü geçen eşya ile levazımı toptan ve binalarla araziyi de ayrı ayrı pazarlık suretile almak istiyenlerin, demirbaş eşya ve levazıma takdir edilen «50,240» lira kıymetin ^c 7,5 u olan «3,768», muşambalara takdir olunan «5,000» lira kıymetin % 7,5 u olan «375», Liman hanına takdir olunan «132,500» lira kıymetin T 7,5 u olan «9,938» ve Balat r taki atelyenin bina ve arazisine takdir edilen «21,672» lira kıyr metin r 7,5 u olan «1,626» liralık banka teminat mektubile be raber 24 birincikânun 935 tarihine tesadüf eden salı günü saat on bir buçukta Sirkecide Liman hanınm dördüncü katındaki «51» numaralı odada toplanmakta olan Tasfiye Heyetine gel meleri, bunları görmek ve daha fazla malumat almak istiyen • lerin de, tatil günlerinden maada hergün sabahları saat dokuzdan akşamları saat on yedi buçuğa kadar mezkur odada bulu nnn heyet kâtibine müracaatleri ilân olunur. Serbayilik tarafmdan Yılbaşı biletleri toptan ve perakende olarak müsaid şeraitle satılır. Ve kıymetli hediyeler verilir. Adres: Bahçekapı, Borsa karşısmda No. 61/2 Mütekaidini askeriveden M. Hamdi. TUNCAY GiŞESi Tekirdağ şehrinin halihazır harita ve plânı yaptırılacağından gerek yalnız haritayı ve gerek her ikisini yapmağa talib olanlarm Tekirdağ Urayı Baskanlığına müracaatleri ilân olunur. (7665) | istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilânları I Muhtelif cins kantar ve terazi ve teferrüatı alınacaktır. Mu hammen tutarı 2487 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 187 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Eksiltmesi 18 birincikânun 935 çarşamba günü saat 15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzlarile beraber belli gün ve vakti muayyende Fındık lıda Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (7591) *** Gümüşsuyu hastanesinin elektrik tesisatı tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 535 lira 70 kuruştur. Teminatı 80 liradır. Eksiltmesi 16/12/935 pa zartesi günü saat 11 dedir. Şartnamesi Komisyonumuzda öğle den evvel görülebilir. Yapmağa istekli oianlar teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve vakti muayyende Fmdıklıda Satınal ma Komisyonuna gelmeleri. (7837) *** Eskişehir hastanesi sıhhiye ihtiyacı için şehir ceryanile işler sabit rontken cihazı alınacaktır. Muhammen tutarı 8900 liradır. tlk teminatı 668 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Eksiltmesi kapah zarf usulile 23/1/936 perşembe günü saat 15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektub • larile 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birikte ihale günü vakti muay • yenden en az bir saat evveline kadar Fmdıklıda Satınalma Koiıisyonuna gelmeleri. (7650) Yeniden yapılmakta olan An kara hastanesi ameliyathanesi için 20 kalem Seterli Sation cihazı kapah zarfla alınacaktır. Muhammen tutarı 8500 liradır. İlk teminatı 638 liradır. Eksiltmesi 23/1/936 perşembe günü saat 15,30 dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale günü vakti muayyende en az bir saat evveline kadar Fmdıklıda Satın alma Komisyonuna gelmeleri. *** Gülhane hastanesinde yeniden inşa edilecek olan bina kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen tutart 32.610 lira 43 kuruştur. İlk teminatı 2446 liradır. Eksiltmesi 23 birincikânun 935 Pazartesi günü saat 15,30 dadır. Şartnamesi 250 kuruş mukabilinde Komisyonumuzdan verilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektubla rile 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte ihale günü vakti muay yenden en az bir saat evveline kadar teklifnamelerini Fındıklıda Satınalma Komisyonuna vermeleri. (7652) (7651) Tekirdağ Urayı Başkanlığından: .* Saatli Maarif Duvar Takvimleri Taklitlerini almamak için dikkat ctmclidir. Her türlü malumatı, •aatleri, vakitleri. fırhnaUn, hava deiiıikliklerlai, Arabi. Rumi «yUrı, mevıimler, Urihi vakalar, darbımeıeller, maniler, litifeler, hikâyeleri havi bu kıymetll Takvimin taklidi çıkmiftir. Aldanmamtk için Saatli Maarif Takvimi adına vc ••»t resmlne dikkat etmelidir. Merkezi Maaarif Kitaphanesidir. Toplancılara büyük iskontolar yapılır. Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundan: Eldeki örneği evsafma uygun ve bir tanesine «55» kuruş kıymet biçilen «1683» tane baş cibinliği müteahhidi hesabına 2/1/936 per şembe günü saat «15» te pazarlıkla satın alınacaktır. İstekliler parasız olarak şartnameyi Komisyondan alabilirler. Pazarlığa girişmek için «6943» kuruşluk teminat makbuz veya banka mektubile pazarlık gün ve saatinde Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kurağındaki Komisyona başvurmalan. «3640» (7855) Parasız vapur enkazı veriliyor Mudanya Belediyesinden: 1 Mudanya limamnda yarısı deniz içinde ve yarısı dışînda ve sahile 50 metro mesafede bulunan batık Biga vapuru liman temiz • lenmek ve çıkarılacak enkaz tamamile çıkarana aid olmak şartile isteklisine parasız verilecektir. """ 2 Çıkacak enkaz gümrük resmine tâbi tutulmıyacaktır. 3 İstekliler 22/12/935 pazar günü saat 15 te Belediye Encü • menine, şartnamesini görmek istiyenlerin de hergün Belediyeye baş», vurmaları ve yahud mektubla istenildiği takdirde adreslerine pos « • ta ile yollanılacağı ilân olunur. (7631) GAYET MUHIM Paris mamulâtı, H. Villette lâboratuarının yeni bir keşfi Belsoğukluğu PROTEJİNDİR ve FRENGİYE yakalanmamak için en iyi ilâç ancak SANOGYL Piore, Jenjevit ve Stomatit gibi ağız ve diş hastalıklarını ve mikroblarını imha ve tedavi eden diş pastastdır. Lezzeti hoş, her eczane ve depolarda satılır. Diş tabibinize sorunuz. Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Üsküdar Nüfus dairesinden çıkart mış olduğum nüfus kâğıdımı zayi et tim. Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Ercümend Kemal Kalmuk Zayi Hissesi Kıymeti Üç hissede bir hisses 7411 L. Kapalıl Hazinei Maliye, üçte zarf iki hissesî Kosti Kokonakiye aid: Tamamı Yukarıda cînsi ve nev'i yazılı bir bab buz ve çırçır fabrikasinın tamamı kapalı zarf nsulile 2512935 taririhine tesadüf eden çarşamba günü saat on beşte Defterdartık dairesindeki Satış. Komisyonunda yapılacaktır. Satış bedeli nakden tesviye edilecektir. İstekli erin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi olan 556 lirayı Içel Malsandığına yatırarak makbuzlarile Millî Emlâk idaresine müracaatleri. Mahmudiye Mahaüeri Mevkü M. hastane caddesi MERSiN SATIŞI Cinsi Harab buz ve Çrçır fabrikası 7SSS.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog