Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

15 Birincikânun 1935 CUMHURÎYET ASKERÜK BAHİSLERİ Paris sokaklarından bazılanna aşağıPari» 14 (A.A.) Fransız îngiliz Roma 14 (A.A.) îngiliz ve Frandaki beyanname yapıştınlmıştır: uzlaşma projesi metninin intişan muhte«Ingiltere zebun olduğu ve 20 sene lif aksülâmeller yapmışrır. Bir takım ga sız elçileri tarafından Musoliniye veri • da yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla len tekliflerin mukaddemesinde şu izahat denberi Avrupa kıt'asına verdiği ıstırab zeteler bu projenin bekliyorlar. Burnunun kınlmasma rağ Beşler komitesinin vardır: lan hissettiği ve ailelerinin nısfı matem projesinden hiç te men Sir Hoareun Londraya döneceği farklı olmadı elbisesine büründüğü zaman İspanya ya ğını ve nev'ima Lavalle Hor arasında yazılmaktadır. tafsilinden hiç te «Pariste onun New» Chronicelin bildirdiğine göre, rımadası meselesi yıldınm süratile niha başka birşey sayılamryacağım kaydedi yapılan noktai nazar teatilerinde îtalyanHoareun istifasına taraftar olanlar gün yete erecek ve Avrupanın intikamı alm yorlar. Diğer bazı gazeteler de.Millet Habeş ihtilâfına muslihane bir tesviye geçtikçe artmaktadır. Bu gazete diyor mış olacaktır. Sulh en birinci ihtiyacımız ler Cemiyeti üyelerinden bir çoklannm tarzı bulmıya çahşılmıştır. Binaenaleyh ve başlıca şerefimizdir.» Cenevrede evvelce yapılmış olan gayretki: buna muanz olduklannı gösteriyorlar. ler hareket noktası olarak ele alınmış re Birincikânun 1935 Napolyon « Hükumet taraftan olan saylavlar aJournal da Saint Brice, diyor ki: Imza doğruysa da tarih bir asır ve 25 rasında isyan hisleri gittikçe fazlalaş«Bu mütecavize verilen bir mükâfat îtalyan hükumetile yapılan noktai nazar maktadır. Hükumeti rutan muhafaza sene kadar yanhştır. İspanya muhareoe hr denemez, zira îtalyanlara terk olunan teatileri esas turulmuştur. Hükumetler tavassurun Beşler komite*i kârlar, muhaliflerden perşembe günkü leri ve Avrupa ablukası zamanında Na arazi, harbe girismeden önce göz konan toplantıda itimad meselesinin mevzuu polyonun söylediği bu sözleri işsizin birisi araziden üstün değil, hatta işgal edilen tarafından yapılması hususunda mutabık bahsedilmemesi hakkında ricada bulun masraf ederek bastırmış, ve bunlan Paris araziye ve bilhassa Aksum ile Tigrenin kalmışlardı ve bu komite geçen eylulde mak mecburiyetinde kalmışlardır. Söy sokaklanna yapıştırmıştır. bir narçasina nisbetle bilâkis değersizdir.» bir anlaşma vücude getirmeğe memur elendiğine göre, Baldvvin ve Eden, Paris Habeş askerlerinin cesaret tozu Petit Parisienin tahmin ettiğine göre, dilmişti. anlaşmasının mahiyetini anladıkları za önümüzdeki carşamba günü, Milletler Laval ve Hor, Musolininin bu tekBütün dünyada akisler uyandıran I Cemiveti konseyi, Laval Hor proje lifler hususunda kendilerile mutabık kaman hayret içinde kalmışlardır. Hatta Eden istifa edeceğini söyliyerek tehdid talyan Habeş harbi ekonomik bir mü sini, Cenevre andlaşmasının onuncu mad lınmasını lüzumlu addetmektedirler. Bu, c a d e l e halini alma a ba Iadl V c in a s desiyle telif etmrkten âciz bulundugunu bittabi ileride yapılacak müzakerelere lerde bulunmustur. Neville Çemberlayn j « ? '? kerî cephesi adeta ikinci plânda kaldı. ifade edecektir. îhtimaldir ki konsey, tave Lord Halifax dahi Paris anlaşmasına halel getirmiyecektir. Eğer Musolini müPetroldan Noel ağacına vanncıya ka rafeyn arasında uzlaşma hasıl olmadı muhaliftirler.» ltalyan kıt'aları bir manevra hazırlığt esnasında zakereyi kabule ve Beşler komitesile tejdar yeraltı ve yerüstü mahsullerinin ğını söylemekle iktifa edecektir. Maa Deyli Ekspres ise, muhalefetin per riki mesaiye âmade davranırsa Fransa Muharebelerin cereyan edeceği mınta' muharebe kabiliyetini kaybetmiş olacakhepsini alâkadar eden bu Avrupa Af mafih belki de konsey bu menfi netice ile ve îngiltere bundan çok memnun olakanın iklimini ve mevsimin halini mütalca tır. Hatta kendileri tarafından yapılmış şembe müzakereleri esnasında kabineye rika didişmesinin girdabları arasına şimkanaat etmeyip, favdalı müzakereler aolan yolların dahi bu yağmurların vücu ademi itimad reyi verilmesine gayret ede di gergedan boynuzu da kanşmış. caklardır. Fransa ile îngiltere hükumetetmemizi icab ettiren ( î ) fıkrası üzerinde, çabilmek için her fırsattan istifade ey leri sulh şartlarının mülhem olduğu dostuzunboylu durmağa lüzum yoktur. Çün de getirdikleri scller yüzünden bozulması cegini haber vermektedir. Gergedan boynuzu, ltalyan Habej lemek üzere baska bir otoritenin kurul luk fıkirlerini göz önünde bulundurarak Deyli Herald gazetesi de, hükumet kü Habeş iklimlne îtalyanlar nekadar ve îtalyan ordusunun (1812 de Napolpatırdısı çıktıçıkalı, dünya piyasasından masını istiyecektir. beynelmilel vaziyetlerin daha iyi bir şeyabancı ise Habeşliler o kadar alışıktır. yon ordusunun Moskova önlerinde başına çi ve muhalif saylavlar ve hatta kabine Oeuvre de diyor ki: geldiği gibi) Habeş dağlannda aç kal azalarına hergün yüzlerce protesto mek elini çekmiştir. Bunun sebebi açıkgöz Mevsim hususunda da vaziyet aynidir ve kilde inkişafına yardım etmesi hususunnu Çinlilerdir. Bu adamlar, gergedan boy «Konseyin, Laval Hor projesini elbette alışık olduğu iklim ve her türlü ma k tehlikesine uğraması bile mümkün tubu geldiğini haber vermektedir. Musoliniden ısrarla rica etmektedirler.» nuzundan bir nevi toz yaparlar, yüksek müzakere etmek istemiyeceği muhakkakDeyli Telegraf diyor ki: mevsim tesirleri altmda Habeşliler daha dür. (ltalyanlann bu vaziyetten ürke İtalyanlar Amerikadan fiatlerle Habeşlere satarlar. Bu tozun tır. Gerek Roma ve gerek Adisababadan iyi muharebe edecekler; İtalyanlar ise rek, daha seri harekât yapmak üzere «Hoare, çok muhtemel olarak, Mil terkibi, ancak yapanlarca malum bir sırpetrol alıyorlar gelen haberler pek o kadar iyi değildir. iklim ve mevsim tesirlerinden müteessir o baskumandanlannı değiştirmiş olmalan letler Cemiyeti azası olan devletlerin, dır; tozun adı da cesaret tozudur. Üze Onun için, gelecek carşamba günü topSan Pedro (Amerika) 14 (A.A.) lacaklar ve bu keyfıyet ltalyan kıt'alan pek muhtemeldir). Halbuki bu mevsim Cemiyet paktını müdafaa için seferber etesirleri Habeşli için, İtalyanlar kadar. debilecekleri kara, deniz ve hava kuv rinde, bu tozdan, çörekotu gibi bir mik lanacak olan konseyin, sulhu biran evvel •ltalyan bandıralı, Stelvio sarnıç vapuru, nm muharebe kabiliyetlerini azaltacaktır. tar bulunduran kimse tozu yapan Çin iadeye matuf müzakerata filen girişmesi 75,000 vanl petrolla pazartesi günü Onun için gene bu fıkradan dolayı da büyük değildir. Binaenaleyh. bu fıkrada vetleri miktan hakkında Avam Kama lilerin ifadesine ve bunu ates. pahasına şüphelidir.» Cenovaya hareket edecektir. Habeşliler lehine bir ( + ), İtalyanlar da Habeşliler lehine bir ( + ), İtalyanlar rasına vereceği izahatı gizli bir celsede alan Habeşlerin itikadına göre müthış, hesabma da bir ( ) koymak luzumu vermeği tercih edecektir.» hesabına da bir ( ) işareti koymakta bir kuvvete ve cesarete sahib olur. Harb kendiliginden meydana çıkar. tereddüd edemeyiz. Röyter ajansı, verdiği bir haberde di patlar patlamaz, bu mubarek tılısımın ( M ) . Bu fıkra ile iki taraf kuvvelle yor ki: ( K ) . Bu fıkra ile tetkik etmemiz icab müşterisi öyle artmış ve gergedan boy rinin, muharebe günlerindeki, manevi «ingiliz hükumeti, Paris anlaşması nuzu öyle nadirleşip pahalılaşmıştır ki, eden «Muharebelerin cereyan edeceği yatlarını mukaye«e etmek icab etmekte(Baş taraft 1 İnci tahifede) nın tadili arzusundadır. Milletler Cemi kurnaz Çinlıler bu tozun hemen taklidi mıntakanm arazi tejekkülleri) elbette (Bas tarafı 1 inci tahifede) dir. Gelecek günlerdeki muharebelerde yeti tarafından petrola ambargo konma ni yapmağa başlamışlar, gergedan boy betler doğurmuştu. Sol partiler devlet lik değiştirmek niyetinde değıllerdir. BunHabeşli için daha müsaid, ltalyan orduhangi tarafın maneviyatça daha üstün sı meselesine gelince bunun Italya ile nuzu yerine tazyik edilmiş kıl desteleri şefliğine Dış îşleri Bakanı M. Benesjn lann maksadı büyük ltalyan kuvvetleri su için de daha gayrimüsaiddir. Kendi olacağını şimdiden kestirmek mümkün ogelmesini ısrarla istiyorlardı. Hükumetin karşısında çekilmek ve küçük kuvvetlerle bir harbi intaç edebileceği sanılmakta kullanmağa başlamışlardır. yurdunun arazisine alışık olan ve o arazilamıyacağına göre bu hususta kat'î oladır. Bu vaziyette ise Ingıltere, Fransız Italyada isimsiz Kalan sokaklar başında bulunan fırkalardan sağ partiler düşmanı sarsmak ve gerilerine akmaktır. yi hasmından iyi tanıyan her ordu, bu rak birşey söylenemez. Fakat bundan ve bahusus zürra partisi ise buna taraftar Bu suretle ltalyanlann süratle ilerjemehususta büyük bir kazanc sahibidir. Hal önce mütalea ettiğimiz yukandaki fıkra filosunun, seferberhk müşkülâtı dolayısibuki ltalyanlann elinde doğru dürüst bir lann sonuçlanna bakarsak îtalyan ordu le, derhal yardımına dayanmıyacak de Zecrî tedbirlere karşı koymak için bir değillerdi. Bu suretle ortaya çıkan me lerine mâni olmak ve ordulan kat'iyyen topoğrafya haritası bile mevcud değildir. sunun düşman ülkesinde arazi kazan mektir. Laval, Fransız filosunun on beş,lokma bir hırkaya kanaat etmeği, icab e sele Başvekil M. Hodzanın mevkiini yıpratmadan yağmur mevsimine kadar ""'""'*' edilemiyeceğini derse gece karanlığında oturmağı bile ursmıştı. dayanmaktır. Tanînmıyan arazide, bilhassa dağlık masma rağmen iklim ve mevsim tesirleri günden evvel seferber Dildırmıştır.» göze aldıklannı söylîyen Italyanlar, arNmajeA İŞ>1 içine SovyeL> Çekoslovak Dığer taraftan İtalyanlar da Habeş mıntakalarda yapılacak muharebelerde, ve arazi teşekkülleri zorluklan yürün tık kendilerinden gayri milletlerin ismmi askerî ittifak munhedesi rfani kanşttnl lerin tm maksadmı bildiklerinden sulh hedeflerin yanhs, anlaşılması, ırtıbatların Paris tekliflerînin aleyninde bulun e yıpranacağmı kabul etmek kolayca kaybolması her zaman mümkünmak hususunda muhalefet gazetelerile bile anmak istemiyorlar. Italyada, ya mıştı. M. Hodzanın bu muahedeye ta müzakereleri akim kaldığı takdirde gelebancı ad taşıyan bir tek otel, lokanta ve raftar olmaması hükumet taraftan sol par cek taarruzlannı herhalde süratle inkişaf düı. Habeş ordusunun bu gibi vaziyetbirlik olan Times gazetesi diyor ki: zinin vereceği bu bezginliğe Habeş ordudükkân kalmadı. tileri aleyhine çevirmişti. ettireceklerdir. istifade etmesini bileceğini, bun« Bu tekliflerin'resmî metni, Habeşissu da çetin bir savaşın örneklerini katar; Kuvvetli bir Habeş müfrezesi Makaldan 40 sene evvel cereyan etmiş olan ABu vaziyet karşısında M. Hodza evMeselâ Romada, Eden isimli bir otel yanlardan ve gerilerden menzil hatla tanm yansının îtalyaya verilmek istenillenin simalinde tahkim edilmiş bir mevdua muharebesindeki misallere dayanavardı. îngilizlerin Milletler Cemiyetin velki gün istifasını vermiştir. Fakat M. rmı ve bizzat îtalyan ordularını tacize diği hakkındaki hissi teyid etmektedır. rak, kabul edebiliriz. Bu sebeble bu fıkra deki delegesi daha» dünyaya gelmeden Mozarik bu istifayı kabul etmemiş, Re zide bir ltalyan kıt'asına baskm yapmış muvaffak olursa kat'î neticeli muhard Tabiatile Italya haric, bu tekliflerin büiçin dahi Habeşliler lehine bir ( + ) ve evvel bile bu ismi taşıyan biçare otel şim isicumhurluktan çekilmesi için verdiği ve Italyanlan cekilmeğe mecbur etmiştir. belerin cereyan edeceği günlerde mane tün dünyada doğuracağı hissiyat, bun lralyanlardan 30 ö!ü ve yarah vardır. İtalyanlar hesabına bir ( ) işareti koydi isimsizdir. Bu dargınlık yanşında karan tatbik mevkiine koymuştur. viyat üstünlüğü de Habeşliler tarafına dan daha fena olmazdı.» mak zarureti vardır. Bu hususta dün gelen telgraflar şun labeşler kendi zayiatlannı bildirmiyor'ıar. Ayni bakımdan söz söyliyen Nevvs Fransızlara da bir hayli hisse aynlmıştır. geçmiş olur. Habeşlilerin; henüz yeni Somali cephesinde sükunet vardır. Meselâ, Jeanned'Arc isimli eslri bir so lardır: (L) fıkrasına gelince muharebe ve ha gördükleri tank, tayyare ve ilâh.. gibi Chronicle de diyor ki: Valnız îtalyan tayyareleri bazı keşif ha«Tekliflerin metni, umumî nefreti hak kak SainteJeanne adını almıştır. Prag 14 Cumhur Başkanı Mazank rekât mevsimlerindeki hava hal ve jart asri muharebe vasıtalanna da o zamana reketlerinde bulunmuşlarsa da hiçbir Roma belediyesi, şimdi işi gücü bırak istifa etmiştir. Yeni cumhur başkanmm selarını gözden geçirmemizi icab ettirmek kadar alışmış, hatta bunlann tesirlerin kedecek mahiyettedir.» )omba atmamışlardır. mış, var kuvveti dükkân ve sokak isim çimi ayın on sekizinde yapılacakür. yaptlacak tedir: Habeş hududlanna yakin mınta den kendilerini korumağı amelî surette Lordlar kamaratında Habeşlere göre durum lerini değiştirmeğe vermiştir. 85 yaşında bulunan Mazarik Çek ulukalarda aylarca hazırlandıktan sonra I ve tecrübe neticesinde öğrenmiş olacak müzakere Adisababa 14 (A.A.) Bugün büsuna hitaben neşrettiği bir beyannamede talyanlar iki ay bir haftada Habeş ülkesi ları tabiidir. (Büyük Harbde, garb cepLondra 14 (A.A.) önümüzdeki Men dakka dukka buna derlert Cumhur Başkanlığına Dış Îşleri Baka :ün cephelerde sükunet hükümfermadır. hesinde topçu mermilerinin açtıkları ve carşamba günü,, Lordlar Kamarası, Lord nin ancak mahdud kısımlarını ele geçireCenevrede ve yahud kulislerde sulh Geçenlerde, Rusyada, Leningrad nı Dr. Benesin seçilmesini tavsiye etbildıler. Hem de Habeşliler esaslı bir ?huni» denilen çukurlardan istifade su Davis tarafından verilen ve «Mütecazive veya harb meselesi mevzuu bahsolurken mukavemet göstermedikleri halde. Hal retile tahkimat yapmağı ilk düşünen, sulh müzakeratile elde edebileceği me mahkemesinde cereyan eden bir hâdise, miştir. her iki tarafın hazırlık faaliyetlerini durPrag 14 (A.A.) Cumhur Başkabuki îtalyanların gerek şimal, gerekse en ileri hatlardaki neferlerdir.) Bu iti nafiden daha önemli menafi bağışlamak» bundan yırmi beş yıl önce geçen, tıpkı durmamakla beraber kendiliginden bir cenub ordulan henüz hakikî hedeflerin barla belki ilk günlerde göstermiş ola iyasasını takbih eden takriri müzakere buna benzer başka bir hâdisenin mütem nı Mazarik bugün için parlamento baş nevi mütareke kabul ettikleri ve böyle mimi gibi bir mahiyet almıştır. kanlarile Başbakanı Luny sarayına daden yüzlerce kilometro uzakta bulunmak caklan heyecanı da terketmiş buluna edecektir. hareket edecekleri sanılmaktadır. Ma caklardır. Her iki taraf ordusunun mad1910 senesine doğru, Senpetersburg vet etmiştir. Mazarik istifa etmek karannı amafih bu müzakerelerin fazla uzama ta ve bundan sonra daha esaslı bir HaLondrada neşredilen mahkemesi reisi Suşkin, Birnstein adında tebliğ edecektir. beş mukavemetile karşılaşmak durumun dî durumu ise her türlü zahmete esa'en ması da lâzım gelmektedir. Beyaz kitab alışık bulunan Habeşlinin lehinde olabir ihtilâlciyi, isyan hareketlerine iştirak dadırlar. Habeş ülkesine saldıran îtalyan İtalyan tebliği Londra 14 (A.A.) ltalyan Ha cürmünden on sene hapse mahkum et ordulannın başkumandanı değışmekle caktır. Roma 14 (Özel) Propaganda Binaenaleyh bu fıkradan dolayı da beş meselesini hal için yapılan tekliflere mişti. ltalyan ordularına kanad takılmış olmıyaBakanlığı tarafından neşredilen 71 nu dair bu sabah neşredilen «Beyaz Kitab» caktır. Askerlikte şöyle bir esas vardır: Habeşliler lehine şimdiden bir ( + ) Aradan yıllar geçti. Bolşevik ihtilâli maralı tebliğ şunlan bildirmektedir: Besler komitesi tarafından ileri sürülen (Ba$ taraft 1 inei tahifede) Hem muharebe etmek, hem yürümek su koymasak bile her halde İtalyanlar le Rusyayı karmakarışık etti, harbden önce Eritrede Kerikot mıntakasında askertekliflerle baslamakta ve vaziyetin son Beyrut polis merkezlerini ziyaret et retile günde ancak 10 kilometro katedıle j hine de bir şey kaydedemeyiz. Şu halde nkisaflanna dair muhaberatı ihtiva et ihtilâlci diye zindanlara atılanlar, Si miş ve merkezlerde resmî törenle kar lerimiz düşman kuv\etlerine rasgelmiş b kldk k iiçin b i ((+ )) k b l d i bir + kabul eder, geçe mektedir. bilir. Fakat bu da normal teşekküldeki beryalara sürülenler, zindanlanndan, ve püskürtmüşlerdir. Diğer cephelerde şılanmıslardır. arazide cereyan eden muharebelere göre nz. menfalanndan mamleketlerine döndü şayani kayid hiçbir hâdise olmamıştır. Suikasd teşebbüsüne dair Netice: Şimdiye kadar tetkik ettiğimiz dir. Halbuki dağ muharebelerinde vaziler ve mahkum Birstein, Leningrad mahBir Amerikan doktoru öldü yet tamamen başkadır ve bu imkân yan 12 fıkradan 8 tanesinde Habeşliler le tahkikat kemesine reis oldu. Adisababa 14 (A.A.) Havas av e İtalyanlar aleyhine ( ) yarıya, hatta daha aşağıya iner. Sonra hine ( + ) Be\Tuttan 7 kânunuevvel tarihile An jansı bildiriyor: Amerikan Kızılhaçı üyeîşte birkaç gün evvel, bu Birnstein, şu da vardır ki; eğer her yapılan taarruz işareti; yalnız 3 fıkrada da îtalyanlar c zamanki reis Suşkini, ihtilâl aleyhinde takyada çıkan cYeni Gün> gazetesine lerinden doktor William Hockmanm muvaffak olursa ilerlenebilir.. Her taar lehine (}")• Habeşliler lehine ( ) işahareket suçile on beş seneye mahkum et yazılıyor: patlamamış bir obüsle oynarken obüsün reti görüyoruz. 12 nci fıkra ise ( + ) nızun muvaffak olacağma dair ise elimizBurada bulunmakta olan Türkiye infilâkı üzerine Ogaden ilinde, Daggamistir. Emniyet Direktörü Şükrü ile görüşmek de sened yoktur. Demek oluyor ki Habeş isaretli ve binaenaleyh hiçbir taraf lehine İhtilâlci halef, ihtilâl aleyhtan sele üzere Beyruta gelen Türkiyenin Kudüs burda öldüğünü bildiriyor. ordusu, İtalyan ordusunu hiçbir yerde ve değildir. Şu halde, bu tetkikin netice fine, mahkemenin bu karanm tebliğ e Başkonsolosu mahalline avdet etmiştir. tmparatorun tayyaresi bir tehlike hiçbir zaman durduramasa bile ltalyan sine göre, îtalyan Habeş harbini ltalderken: daha atlattı Haber verildiğine göre, Kudüs konsoordulan için 150 kilometroluk bir mesa yanlann kazanamamalan ve italyanlar losu Atatürke yapılmak istenen suikas« Şimdi fit olduk, aradaki beş seCibuti 14 (A.A.) Dün Ciciga ile için de Habeşlilerin feyi katetmek en az bir aylık zamana kazanamıyacağı ne fark ta benim on senenin faizidir» de de dair Filistin hükumetinin yaptığı Daggaburdan buraya gelen gazetecilerin muhtacdır. Halbuki bu mesafe şimalden kaybetmemeleri iktiza eylemektedir. Hatahkikat hakkında direktöre rrudumat söyledrklerinff göre, Daggabur kasabası miştir. ve cenubdan katedilmiş olsa bile îtalyan beşlilerin bu harbi kaybetmemeleri de vermiştir. îtalyan tayyarelerinin bombardımatılan lar için ele geçecek kazanc, daha bir mek ise ltalyanlann bütün emeklerinin Gene mevsukan bildirildiğine göre tesirile hemen büsbütün harab olmuştur. miktar arazi kazanmış olmak pahasına suya düşmesi demektir. Bu ise îtalyayı Türkiye hükumeti Filistin Yüce komiRivayet edildiğine göre, Habeş îm menzillerinin daha çok uzamış ve daha Habesistandan, siyasî manevralara baş serliğine gönderdıği bir mektubda sui paratorunun tayyaresi Duaş bölgesinin çok tehlikeye girmiş olmasından ibaret vurarak çıkmağa zorlıyacak bir vaziyetkasdciler hakkında yapılan tahkikat vı üzerinde uçtuktan sonra Dessieye dönerkalacaktır. Halbuki bir ay sonra Habeş tir. Dikkat edilirse biz, îtalyan ordula tarafı birinci »ahifmd*) ele geçirilen evrak hakkında resmî ma ken tayyarenin geçeceğinden haberdar ülke sının m eşhur ve müthiş yağmurlan nnm Habeşliler tarafından mağlub ediMeşhur Amerikalı tayyareci Lind manya, Yugoslavya diplomatik mümes lumat taleb etmiştir. olmıyan bir Habes karakolunun yaylım başhyacaktır. Bu yağmurlar ise ltalyan leceği hakkında bir söz söylemis değiliz bergin ilk çocuğunun başına gelen felâ silleri, protokol şefi Kanef, Basm direkI I • atesîne tutulmuşsa da, hiçbir zarar görmeordusunun en müthiş ve korkunc düşma lâkin «îtalyan ordusunun muvaffak ol keti biliyorsunuz. Yavruyu kaçırıp öldü törü Naumof ve diğer zevat tarafından Adene bir Hind taburu geldi miştir. nıdır. (Hatta daha 20 gün evvelinden maması demek, harbin Italya tarafından ren adam mahkeme tarafından idama selâmlanmıştır. Musolininin damadı geri Aden 14 (A.A.) Royterin öğrendiitibaren bile mevziî yağmurlann ltalyan kaybedilmesi demek olacağı» neticesine mahkum edilmiştir. Şimdi tanınmış tay Tren istasyonda durduğu müddetçe ğine göre, Hindistandan buraya bir Pen dönüyor ordulannın hareketlerini durdurdugunu varmışızdır. Bizim elimizdeki mukayese yareci ile karısı ikinci çocukları Jonun Köse Ivanof ve Dr. Tevfik Rüştü Aras cap taburu gelmiştir. 1928 denberi ilk esaslan bizi bu neticeye vardırmıştır. da basına böyle bir felâket gelmemesi Roma 14 (A.A.) «Disperato» gazetelerde ve ltalyan tebliğlerinde gö gann salonuna çekilerek görüşmüşlerdir. defadır ki, tam mevcudlu bir tabur hiç Ancak; daha evvelce de söylediğimiz için üstüne titremektedirler. Madam adındaki uçak filosuna kumanda eden rüyoruz). Zaten Habeşlilerin, en büyük Saat 14,35 te tren hareket etmiş ve değilse az çok uzun bir müddet otur Musolininin damadı Kont Çiyano, Ital gibi, sürprizler için de biraz pay bırak Lindberg çocuğunu bir saniye bile ya müttefik olarak bekledikleri de vağmur mak gerektir. nından ayırmamakta, her nereye gider Tevfik Rüştü Aras Cenevreye doğru yo mak üzere Adene gelmiş bulunmakta vaya dönmek üzere Musavvadan vapura mevsimidir. Bir defa bu mevsim başla binmiştir. dır. luna devam etmiştir. C.D. se onu da beraber götürmektedir. dıktan sonra ltalyan ordusu hareket ve ltalyan, Habeş harbini Italya kazanamaz Harbi İtalyanlar kazanamazlar, İtalyanlar kazanamıyacağı için de Habeşlerin kaybetmemeleri lâzım gelir Hoareun istifası muhakkak İngiliz Dış Bakanının Isviçrede burnu kırıldı (Baştarafı 1 inci tahifede) Duymadıklarımız ve bllmediklerimlz 1935 te Napolyonun bir beyannamesi J ingiliz kabinesi sulh projesi için ikiye ayrıldı Frantı* gazetelerinin neşriyatı (Baş tarafı 1 inci tahifede) İngiliz Fransız tekliflerinin mukaddemeri Çekoslovakyada önemli bir hâdise Cephelerde çarpışmalar durau Son Türk Fransız görüşmeleri lindbergin çocuğu Oış Bakammız Bulgar Basbakanile görüştü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog