Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHTJRİYET 15 Birincikânun 1935 Tramvay talimatnamesi Dünkü vaziyet, bir misli fazla tramvay temîn edilmedikçe muvaffak olamıyacağını gösterdi Yukarı Ege notları: Bugünkü maçlar Üç stadda da bugün lik maçlarına devam edilecek Bulamadığım Şarkı Yazan: Nabedid Nabedid, bir zamanlar Gâvei Zalim güzeldir, tramvaylara 2 8 kişiden fazla (Baş taraft birinci sahifede) e Dehri gibi nükteyi hezele karıştırıp limatnamesine göre ön sahanlıklara alı adam alınmaması seyrüseferde intizamı, okuyuculanna sunan mütenekkir imzalardan biri idi, hayli tanılmıştı, sonra nacak üç yolcu ile beraber tramvaylara hele tramvaylarda halkın istirahatini telan gerçekten nabedid oldu, görünme32 kişinin binmesi lâzım gelmektedir. min bakımmdan mükemmel bir şeydir. Halbuki son zamanlarda resmî elbiseli Ancak aşağı yukan bir milyona yakın Bu haftaki lik maclan, ehemmiyet meğe başladı. Onun <Bulamadığım Şarpolislerden gayri kimsenin ön sahanhk nüfusu olan bir şehirde muayyen, hatta noktasından kayde değer bir durumda kı> admı taşıyan bir kitab üstünde anIzmir Çok yufka bir duruma düş kadar sevinc duyulabilirse, bundan daha" sızın görünmesi şüphe yok ki bir sürkifayetsiz tramvay miktarile bunu tatbi değildirler. lara almmaması hakkında verilen emMe tüklerini tesbit ettiğimiz üç gelirden biri fazla ve esaslı kıvancı, yerli san'atte, yerli ka kalkışmak basit tarifile bir şişe suyu Kadıkövünde yamlacak Fenerbahçe prizdir, nükieli söz hasreti çekenler i olan afyon mahsulü, keyif mahsulüdür. maddelerin kullanılmasına verilen dikkat, bu aded 28 kişiye inmiş olııyor. Tramvay cin sevindirici bir hâdisedir. ve alâkada duyulabilmelidir. Aşağıdaki şırketi, bunu seyrüsefer talimatnamesine ille bir bardağa sığdınnağa uğraşmaktan Vefa ve Eyüb Süleymaniye karşılaşNabedid, Fazıl Ahmed ve Halil Ni Ondan beşeri korumak maksadile alman ve mukavelenamesine tamamile mugayir farksızdır. Bu hususta sarfedilen gayreti maları içinde Süleymanivenin, son zabir tedbire biz de söz verdik. V e sözü cetvel lira üzerinden kullanılan yerli ve manlarda eoeyce muvaffakiyetler gös had gibi bol Humour, bitmez tükenmez yabancı maddelerin kıymetini göstermekbulmaktadır. Tabiatile bu emir ve tali takdir etmek isteriz, lâkin talimatnameeren genc Eyüb takımı karşısında ne ruh şetareti taşıyan şairlerdendir. Bel müzü merdlikle tuttuğumuzdandır ki cin tedir: hıatnamelerin tatbikı yüzünden halk bin yi tatbik uğnnda halkm zora sürüklen netice alacagı merak edilebilir. Gazi ki frenklerin Modalite de conception siyeti arasında rakib kabul etmiyecek kaYabancı madde Yıl bir müşkülâta raslamakta ve saatlerce mesini de mazur görmeğe imkân olamaz. nin kulübünden aynlması, Muhteşemin dedikleri düşünüş tarzmda onlar dar iyi olan afyonlanmızm istihsalâtfnı Yerli madde lira lira Bunun yegâne hal şekli şu olabilir: sakatlığı Vefa takımmı cok sarsmıştır. dan ayrılır, lâkin eskilik içinde yenilik daha doğrusu ihracahnı umumî ölçüye durak yerlerinde beklemektedirler. 153,000 27,000 928 Seyrüsefere mevcudun bir misli daha Bu yüzden Vefa takımı Fenerbahçenin yaratmakta o iki üstad şairden hemen tâbi ruttuk... Hele tramvaylann dün akşamki hali 156.000 17,000 829 tramvay çıkartmak. Ondan sonra ister karşısına zayıf bir kadro ile çıkacaktır. hemen geri kalmaz. Yazılan Procede Diğer iki gelirden gülyağı, lüks mevad tarif edilmez bir manzara ve hâdise teş144,000 9,240 930 lerse bu tramvaya 18 kişi bindirsinler. Şeref stadındaki Beşiktaş Hilâl ve bakımmdan eski, tamamile eskidir, meyanındadır. Tabiat kokularının içinde kil ediyordu. Karaköyden itibaren ta A172.800 7,200 931 idee ve image bakımırjdan tamamile Şimdilik bir nimete mazhar eder gibi, Beykoz îstanbulspor karşılaşmalanngülyağı adeta birinci derecededir. En 218.400 5,600 932 lemdar caddesine kadar bir sürü tram tramvaylara sayı hesabile adam almak da ise ikinci maçın daha meraklı ola yenidir. tabiî, en güzel sayılan gül kokusunu her278,000 "" • 7,000 933 vay arabası yollara dizilmişti. Sirkecide cağı tabiidir. Ben Nabedidi, Bay Cemali böyle tatan vaz geçsinler. kesten evvel bizim tanımakhğımız icab memurlar arabalann içindeki ahalmin 1,122,200 73,040 Besiktaşla Hilâl takımlannı mukaye nıdığım için yeni bastırdığı kitabda da Otobütlerden şikâyet ederken, esefle söyleriz ki onu en az ta28 kişiden fazla olup olmadığını sayıyorse edemeyiz. Bu iki kulüb arasında her kanaatimi kuvvetlendirecek yazılar buYukanya geçirilen rakamlardan da Taksimden otobüsle Boğaziçine gidip lardı. Ahali istasyonlara toplanmış, arahalde, bir klâs farkı vardır. Beykozla acağımı umuyordum. Arabadan Şiirler nıyan ve onu en az koklıyan gene bizle pek güzel farkediliyor ki, 928 senesinde gelmek zaruretinde olan Boğaziçi yol îstanbulspor takımlan ise geçen sene ve çiçekler arasında şairinin bu yeni e riz... banırı içinde 28 kişi olmadığı halde konyerli bir san'at olan dokumacılıkta, tam culan otobüs seferlerinde bazı müş ve daha evvelki senelerin birinci küme serinde de bize hayli güzellikler tat Hiçbir yurddaşa, dışandan gelen ve doktörler istasyonlarda bekliyenlerin hükülâta tesadüf etmektedirler. Yapılan takımlandır. Yalnız İstanbulsporun bu tıracağına şüphem yoktu. Doksana ya esaslan ne olduğu bilinmiyen katkılı bın bir yerlilik gösterilmiştir. Bütün bir hascumuna uğramamak için içeride 28 den tarifeye göre muayyen saatte Boğaziçine oyundan galib çıkması daha çok ihti kın manzumeyi okuyup bitirdikten bir çeşid şeyler alıp ta sürüneceğine, yur lasiyetle, temiz ve memleketçi bir duygu fazla adam var diyerek müşteri almı sonra yanlış düşünmediğimi anladım dun temiz, mahiyen", maddesi ve bütün ile yabancı maddeler, rekabet edemiyeotobüs kaldınlmamakta, her otobüs dol mal dahilindedir. yorlardı. cek bir hale getirilmiştir. Alh yıl içinde duktan kırk dakika sonra ikinci otobüs Taksim stadvomundaki maçlara ge ve eseri gerçekten beğendim. evsafı malum olan nefis gülyağını alıp maddelerine Arabalar her istasyonda durdukça hareket ettirilmektedir. lince, burada Galatasarayla Anadolu Ancak bu doksan şiirin ne olduğunu ullan diye bir Öğüdde bulunulmağa ce dokumacılığımızm iptidaî nun, Güneşle de Topkapmın maçı var bir türlü kestiremedim. Şiir olmak iti saret edilemez gibidir. Fakat bu uğurda 27,000 lira ile iştirak eden ecnebi madvatman kondoktöre sesleniyor, kondok Bu yüzden yolculann elinde bir tarife tör içerideki ahaliyi birer birer saydık bulunmadığmdan otobüse binmek üzere dır. Galatasaray Anadolu karşılaşma barile şiir olduklarına söz yok. Fakat da yaban illere döktüğümüz milyonlar deler; 933 te 7,000 liraya ve 935 senesı daha çok kayde değer zannmdayız. ne çeşid şiir?.. Nabedidin bunları şarkı sinde de artık adı geçmiyecek vaziyete tan sonra müşteri alıyordu. gelenler bazan otobüs olmadığmdan bir, Çünkü Anadolular ikinci kümeden ye olarak yazdığı anlaşılıyor. Halbuki bun ca serveti de inkâr edemeyiz. indirilmiştir. Istanbul tramvaylannda hiç görülme bir buçuk saat beklemektedirler. Halı ve dokumacılığa gelince: Altı yıl ni gelen takımlar arasında en çok na ların çoğu bestelenip okunamaz, saza Yerli kafa, yerli san'at elbette ki yerli miş olan bu durum halkı bittabi bizar etOtobüslerin kış tarifesinin tatbikına zari dikkati celbedenidir. Bu takım kar giremez. Gene bu doksana yakın man zarfında yani 928 den 9 3 3 senesine kamaddeyi tercih edecekti. Bunun içindir miş, münakalât ta şehrin nizamı da, u geçileeeğini anlryan bazı yolcular oto şılaştığı eski birincl küme takımlan zumeden hiçbiri didactique mahiyet ta dar halıcılığın acıklı sönüşile dokumacımumî huzur da altüst olmuştur. büsçüler şirketine müracaat ederek tari karşısında takdire değer neticeler al şımıyor, içlerinde descriptive .dedikleri lığm neşeli inkişafı karşısında hayret et ki 28 den 33 e kadar dokumacılık, BurTalimatnamenin ruhundaki gaye çok fenm değiştirilmesmi istemişlerdir. mıştır. tasvirî hüviyet alabilecekler de az. Dasi memek imkânsızdır. Aşağıdaki cetvel bu dur vilâyeti dahilinde yerli maddelere verdiği 1,122,200 liraya mukabil, ya tan değil, kaside B. takımlan arasında dün yazılara meyli ve değil. Şairin satirique iki san'at arasındaki mücadelenin sıhhatli banc ımaddelere verdiği para miktan da o yolda kudreti müsafhasını göstermektedir: yapılan maçlar sellem olmakla beraber bunlann çoğu 73,040 liraya indirmeğe muvaffak ol Dokuma Halı B. takımlan arasmda dün lik maçla ağırbaşlıdır, pek azı mizahidir. O halmuştur. Bu muvaffakiyet, mevziî olduğu tezgâhı tezgâhı Yıl rına devam edilmiştir. Taksim stadmda de (Bulamadığım Şarkı) da manzumehalde pek canlı ve pek kuvvetlidir. Çün800 580 928 Tzmîr (özel) Geçenlerde şehrimizoynanan Galatasaray Anadolu maçı leri Lyrique saymak icab ediyor. Fakat 800 900 929 kü hamle, yalnız dokumacılığa lüzum Ankara 14 (A.A.) Hava tehlikesini de Şark Sanayi şirketi îşletme şefi 7 0 Galatasarayın galibiyetile bitmiş buna da imkân yok. Çünkü lirik şiir 800 1100 930 bilen üyeler listesi: eden maddeler üzerinde kalmamış, bunu lerde Sentiment hâkimdir, Nabedidin Türk tebaasından Firuz Krispin, bir tir 1200 20 931 daha başka sahalara da yürütmüştür. Beş bu yazılannda ise hayal, hem de haya10290 Kânm tstanbul Sebat Nakliyat tecavüze uğramış ve gece vakti evine Güneş Topkapı maçını 2 0 Güneş 1600 20 932 yılda Burdurun ithal ettiği manifatura ambarı 20, 10291 Anastas Paskalidis ke kazanmıştır. Güneş takımı lisanslı ol letler hatırlatan bir hayal dolaşıyor. giderken bıçakla ağır surette yaralan 2000 00 933 resteci 60, 10292 Yeni Ankara Nakliyat madığından hükmen mağlub addedil nın da lira hesabile kıymeti ve satabildiği mışü. Bu hakikat önünde ben şairin art Yukandaki rakamlar, pekâlâ anlatıyor amban 20, 10293 Walterhan Felemenk miştir. d'agrement dedikleri yola döküldüğü miktan aşağıdaki rakamlarda bir göre ' O gündenberi firar halinde bulunan A. Ş. umumî vekili 20 nü, eğlenmek için şiir yazdığını kabu ki, Burdurda halıcılık 9 3 0 senesine kadar lim: vak'a faili Kürd Deli Mehmed, nihayet Türk tütün 10294 ayni şirket bir defalık 250, 10295 Kuleli Lisesi güreş şampiyonu etmek zorunda kaldım. Bununla bera dokumacılığa üstün geliyordu. Hatta geyakayı ele vermiştir. Satış lira îthalât lira Yıl ber üslubdaki güzellik, ahenkteki dü tirdiği kazanc mukayese kabul etmiyecek Mehmed, işten çıkarılmış olmasından Hügo Karvat Felemenk Türk tütün A 160.000 552,000 928 oldu zenlik doksan manzumeyi seve seve o kadar farklı ve önemli idi. Halbuki 931 müteessiren bunu yapmıştır. Vak'ayı Ş. Direktörü 20, 10296 Idris Pendikte 180,000 553,000 929 Geçen hafta Heybeliada Deniz lise müteakıb ortadan kaybolmuş ve zabı bahçivan 20, 10297 Nike îttihad Değir sinde başlıyan askerî mektebler ara kutturuyor. Gerçi: cDivanece gezdim senesinde halıcılık, 1100 den ansızın 2 0 160,000 490.000 930 ta, şiddetli bir surette takibat ve tahar mencilik şirketi 27,60, 10298 Ahmed Al smdaki güreş şampiyonasının neticesi kimi durdum, kimi koştum> mısraın tezgâha düşmüştür. Buna mukabil doku100,000 365,000 931 ayni şirkette 20,52, 10299 Emin Eyü da olduğu gibi edebi şiveye aykın dü macılık ayni yılda 8 0 0 den 1200 tezgâha riyata başlamıştır. 70,000 252,000 932 dün Kuleli lisesinde yapılan müsabakaNihayet Avni Guler nammdaki poll çivi fabrikası 25,92, 10300 Agobyan E larla sona ermiş ve 56 kiloda Kuleli şen kelime tasarruflan da yok değil. kadar yükselmiştir. 670,000 2,212,0000 simiz, Kürd Mehmedin, Kançeşmede yüb çivi fabrikası 20,88, 10301 Bahaddin den Şaban, 61 kiloda Kuleliden Sürey Fakat bunlar hem az, hem de kıvrak Biri 1080 tezgâh eksildi, diğeri de 928 de 552 bin lira manifatura ith'aBekir nammdaki arabacımn kulübesin çlvi fabrikası 25,20, 10302 Alfandar çi ya, 66 kiloda Kuleliden Nihad, 72 kilo lıkla kullanıldığı için göze hoş görü 400 tezgâh arttı. Bir kaidedir: Her yük lâh yapan Burdur, 9 3 2 de ithalât miktade bulunduğunu tesbit etmiş ve zabıta, vi fabrikası 24 er lira vermişlerdir. da Kuleliden Hulusi, 79 kiloda Malte nebilecek şekilde!. Şimdi şair, «Kimi seliç yavaş, her sukut ta sürat ifade eder. nnı 252 bin liraya düşürmüştür. Gene derhal tertibat alarak kulübeyi sar peden Mehmed, 87 kiloda Kuleliden durdum, kimi koştum» sözündeki kim Nitekim halıcılığın lerin doğru mıştır. Antalyada elektrik direkleri Hulusi, ağır siklette de Deniz Lisesin tstifham için kullanıldığım söyliyecek. kumacılığm meşalesimumu sönerken do 928 de 160 bin lira manifatura sahşı yaolduğu kadar tamim ve parlamağa başladı. pan bu memleket, 9 3 2 senesinde tabf Kürd Mehmed, tavan arasında yakaden Fethi birinci olmuşlardır. yenileniyor malikiyet manasmı ifade etmek üzere Şükranla kaydedilir ki «îkame kanunu» miktannı 70 bin liraya düşürmüştür. 3 4 yı ele vermiştir. îfadesinde: Umumî tasnif neticesinde de 19 pu < Aç, perişan kaldım. tşimden de Antalya (özel) Buradaki Elektrik vanla Kuleli birinci, 12 puvanla Deniz de kullanılan (kim), ancak izafî zamir şimdiye kadar hiçbir san'atte, hiçbir işte ve 35 senelerinde vaziyet artık büsbütün lere muzaf olunca tebîz beyan eder. dokumacılıkta olduğu kadar ahkâm ve çıkanldım. Tekrar iş istedim, vermedi şirketinin sokaklarda sekiz seneden lisesi ikinci, 10 puvanla Maltepe üçün Meselâ kimi gelir, kimi gelmez denir. kudretini gösterememiştir. 28 den 933 başkalaşmışb. Çünkü hükumet, bir tarafler, bundan müteveÛid bir kızgınlıkla beri tahta direk kullanması zaman za cü, 1 puvanla da Gedikli mektebi dör tan memleketin pek inzıbatsız olan ithaBu mısrada olduğu gibi kullanılış dil bu işi işledimU man kazalara sebeb olmakta idL Bun düncü olmuşlardır. yılına kadar dokumacılık 800 tezgâhtan lât kapılannı pek haklı olarak daralbrken yabancı geliyor. Demektedir. Arabacı da tevkif edil ların çürüyerek devrilmesi ve bu su2000 ne yükseldi. Yani alh sene zarfında diğer taraftan da san'atkârlara (Yürii!) miştir. Galatasaray denizcilerinin Eserin hakikî kıymeti, şairin melâli retle cereyanın bir müddet inkitaa uğ ancak 1200 tezgâh bir fazlalık, bir te demişti. ; ni bile ruhundaki Humour'a mağlub eElâzizde çok hayırlı bir raması ahvali adiyedendi. dünkü çayı rakki gösterebildi. San'atkârlar, hedefin izindedirler. Bu derek yazılannı şenlendirmesindedir. teşebbüs Bunu nazari itibara alan şirket baş Galatasaray denizcilerinin her sene Halbuki 9 3 3 ten 935 senesine kadar koruma devam ettikçe, hedefe ulaşmak Elâziz (özel) Elâzizin mOmtaz ka bca caddeler üzerindeki tahta direkle tertib ettikleri aile çaylanndan biris tezgâh sayısı 4000 ne çıktı. Bu suretle mümkün olacakhr. Fakat korumanın dmlarından Mukaddes Gür bütün Elâ rin yerine demirden direkler takmağa dün gece Maksimde yapılmış ve çaya tezgâh mevcudü iki yıl içinde bir misl freni gevşediği gün, san'atkârlar, daha ziz evlerini dolaşarak ana yurda gelen başlamıştır. Fakat inşaata bakılırsa bu Denizcilik Federasyonu reisi Amiral daha arttı. Bunun ekonomi noktasından doğrusu san'at mevkiini muhafaza ede binlerce göçmen kardeşlerimiz için ça yenilemenin ancak buralara inhisar e Mehmed Ali de gelmiştir. ne demek ofduğunu takdir edebilmemiz bilecek mi? Asıl mesele ve endişe buradeceği ve sokak içerilerinde gene çürük maşır ve saire tedarikine başlamıştır. Amiral Mehmed Ali bu sene tstan için dokumacılığımızm imalâtı üzerind dadır. direklerin bırakılacağı anlaşılmaktadır bul îzmit mukavemet seferini yapan Elde edilen dikili, dikişsiz çamaşırlar biraz durmakhğımız lâzımdır: îlbayın evinde toplanmakta ve bir ta denizcileri madalya takarak taltif et Ege hududlan dahilinde bizzat geo1raftan da hazırlanarak paket yapılmakBurdurda yalnız 8 0 0 dokuma tezgâhı rip ve tetkik ettiğim Karacasu, Kadıköy, POLÎSTE miştir. Dün gece kendilerine madalya tadır. Bu suretle Elâzizlilerin sıcak kutakılan denizciler şunlardır: faaliyette iken senelik mamulâtı 200,000 Buldan, Kızılcabölük, Denizli, Kara BİR SANDALCI BOĞULUYOR cağına gelen yüzlerce göçmenler hükuEmin, Haluk, Bekir, Cengiz ve Ali. toptu. Bu 2 0 0 bin topun tutan 220 ilâ salihli, Burdur, Uluborlu, Serkented. metin önemli yardımmdan başka hal DU Evvelki gece şehrimizde bir fır250 bin lira idi. 1200 tezgâhın mamu Şaphane ve Balıkesir vilâyetinde aşağı îstanbulsporlularm tazim kın da muavenetine mazhar olmakta tuıa olmuş ve Halicde bir sandal bat Dün şehrimize ancak 12 ton buğday lâh 3 0 0 bine. 1600 tezgâhın imalâtı 400 yukan mevcud olan 2 0 bin dokuma tezdırlar. Göçmenlerimiz Elâzizlilerin bu telgraflan mıştır. gelmiş, un hiç gelmemiştir. Borsada biri bine, ve 9 3 3 senesindeki 2000 tezgâh gâhınm bugünkü eüğüs kabartıcı faaliyetçok yerindeki alâka ve yardımlarına Geçen pazar günü, Istanbul spor kulü Kayıkçı Abdullahın sandalı Balat bünün Halkevinde akdettiği kongremü yumuşak ve biri sert olmak üzere iki adedinin imalâtı da 500 bin topa ula; Ie yannki mukadderahnı sırası gelditçe karşı pek mütehassis kalmışlardır. Elâzizde Uray faaliyeti tan 32 çuval dan yüklenerek denize nasebetile büyüklerimize çektiği saygı buğday muamelesi olmuştur. Görülüyo mıştı. Alh yılda 200,000 den 500,000 izah edeceğiz. Elâzizde akdedilen Belediyeler kon açümıştır. Tam Şirketihayriye fabri ve bağlılık telgraflannm cevablan gel ki bundan iki hafta evvel borsada baş topa yükselen dokuma imalâtından ne NEVZAD EKREM gresinden sonra işbaşma dönen Uray miş ve bu hâdise kulüb azalan arasındi lıyan durgunluk haftanın son gününe ka kasının önüne gelince fırtınadan bat dar devam etmiştir. Maamafih alâkadar Başkanı plânh bir çalışma ile bütün Esonsuz sevinc uyandırmıştır. mıştır. Denizde boğulmak üzere olan lâziz yollannın yeniden yapılmasına lar artık bunun sonu gelmiş olduğunu v ve bazı yerlerin istimlâkine ve dar so Abdullah imdad istemeğe başlamış, Beşiktaş Halkevinin yürüyüş değirmencilerin önümüzdeki hafta içind (Baş tarafı 1 inci tahifede) Selçukhatun mektebinde koklann genişletümesine ve ana sokak geceleyin böyle acı bir ses duyan Halic müsabaksı borsadan çokça mahsul almak mecburi istifade edilerek gösteriler yapılmıştır. Ekonomi haftasının kutlulanması içîn lara bağlanmasına ve modern şehirci Beşiktaş Halkevi spor komitesi bi yetinde bulunduğunu temin etmektedir Ulusal Ekonomi Kurumuna birçok dün Selçuk Kız San'at mektebi talebelelik telâkkiyatma göre bütün yollann sandalcüan fırtınanm şiddetine bakma yürüyüş kolu teşkil etmiştir. Bu yürü ler. Hakikaten değirmencilerin ellerindebakkal ve yemişçiler yeniden müracaatle ri tarafından Çapa Kız Muallim mekteyeniden inşa ve tamirine başlanmıştır. dan Abdullahı kurtarmışlardır. yüşe kadm ve erkek bütün halk iştirak ki stokun bir hayli hafiflemiş olduğu baikramiyeli yemiş sahşı için makbuz iste bi salonlarında bir müsamere verilmij edebileceklerdir. zı vaziyetlerden anlaşılmaktadır. Bu a mişlerdir. Dün akşam hava güzel oldu br. Birinci yürüyüs kolu 15/12/935 pazar lışlar başladığı zaman buğday fiatlannın ğundan bazı camiler halkı tasarnıfa teşgünü sabah saat 9 da Beşiktaş Halke Müsamerede Kız Muallim ve Selçuk ve Ziraat Bankasının ne vaziyet alacakvik eder mahiyette mahyalar kurmuşlar San'at mektebi muallimleri, talebe Te vinden Şişli yolile Ayazağa çiftliğin lan hayli meraklı birşey olacakhr. gidip gelecektir ve bu yürüyüşler he: dır. lileri, gazeteciler ve bütün talebe hazir Dün borsada yumuşak buğday 7,8, pazar günü devam edecektir. Mektebler de bulunuyordu. Samsunda Tayyare kupası sert buğday 6,30 dan sablmıştır. Yumu Altinci Ulusal Arbrma ve Yerli Ma Müsamere programına Istiklâl marşile şak unlar 790 kuruştan 8 1 0 kuruşa ka başlandı. Bundan sonra talebeden Memmaçlan dar ve sert unlar da 720 kuruştan Iı Haftasını, yerli malı giyme günü, yemiş Samsun (Özel) Tayyare cemiyeti 785 kuruşa kadar fiat almıştır. Şu va günü, müsamere günü, kumbara günü, nune ekonomi ve tutum haftasının önemenfaatine yapılmakta olan futbo! ziyet ekmek fiatlannın yann toplanacak konferans günü, gezme günü diye günle mini anlatan bir söylev verdi. Bundan sonra Yaman adında dört perdelik ulumaçlan, Halkspor, Idman Yurdu ku nark komisyonunda bir miktar düşürül re ayıran ilkmekteblerde dün konferanssal bir piyes oynandı. lüblerinin, büyük bir kalabalık önünd lar verilmiştir. mesine imkân vereceğini göstermektedir. karşılaşmasile sona erdi. Havanın çok Istanbulun kara günlerini ve ordumuAynca yurdun her yanındaki ilkmekgüzel ve takımların, Samsunun en iyi Yeni nark teblerin beşinci smıflannda Ulusal Eko zun kazandığı zaferi anlatan» bu piyeste takımlan olması dolayısile, seyircile Ekmekçiler dün öğleden evvel Beledi nomi ve Yerli Mallar Kurumu tarafın rol alanlann hemen hepsi muvaffak olzevkle bir maç seyredeceklerini umu1 ye Iktısad Direktörü Asım Süreyyanm dan mükâfatlar verilecek olan bir yazı du. Bilhassa Pervin rolünü yapan Nedettikleri halde maalesef maç hiç te u retle, seslerinin ince ve ayakkabılanmn mut edildiği gibi olmamıştır. Bir buçuJ başkanhğında toplanarak on beş günlük müsabakası yapılmıştır. Müsabaka ikinsaatlik oyunun, hemen bir saati Halk buğday ve un fiatlannı gözden geçirmiş ci derste yapılmış, muallimler zarflar i uzun topuklu olmasına rağmen general sporun hakimiyeti altmda geçmesin lerdir. Alınan neticelere göre yeni ek çinde gelen sualleri açmışlar, talebenin ve mülâzim rollerinde Şükran ve NeriKüçük Bilecikte teşekkül eden spor mıntakası az zamanda çok iş görmeğe karşı, Halksporlulann çok sinirli ve a mek narkına esas olacak bir fiat hazır verdiği tahrirî cevablan da toplıyarak man çok muvaffak oldular. Komedi de muvaffak olmuştur. Gönderdiğim resim Bilecik birinci ve ikinci takımlarile Bi celeci hareket etmeleri ve Idmanlıların lanmışbr. Yann Daimî Encümen de tetkik edilmek üzere aid olduğu maka çok alkışlandı. Küçük çiftçiler ve dans lecik mıntaka bandosunu göstermektedir. Bu bando, mıntaka başkanı tarafından da sert oynamalan oyunun zevkini ka Şarbay Muhiddin Üstündağın başkan ma vermişlerdir. 1ar da tekrar ethrilerek çok güzel bir üç ayda yetiştirilmiş ve bu müddet zarfuıda kırka yakın parça öğrenerek çırarak berbad bir hale getirmiştir. Ma lığında toplanarak son bir defa daha Müsabakaya iştirak eden talebenin bu gün geçirildi. Gerek talebeleri ve gerekher hafta muntazaman Parti, Hükumetve Belediye önlerinde konserler ver 3 1 îdmanlılann kazanmasile sona er bu fiati gözden geçirecektir. Yeni fiat yazılan tetkik edilerek kazananlara yer se muallimlerle beraber çalışan direktör mektedir. , miştir. Asım Sonumutu tebrik ederiz. çarşambadan itibaren tatbik edilecektir. li malı ikramiyeler verilecektir. Halıcılık sönerken dokumacılık yükseliyor Burdurda 928 de 800 olan dokuma tezgâhlari 933 te 2,000 e kadar yükselmiştir Aç kaldığı için bu cinaveti yapmış! Hava tehlikesinı bilen üyeler Buğday sabşlan adeta durdu Bu vaziyete göre yeni ekmek narkı hazırlanıyor Artırma haftasînın üçüncü günü Bilecik sporcuları çok güzel çalışıyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog