Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

15 Birincikânun 1935 CUMHURtYET PETROL HARBÎN Biz bize Ahretlik Iyi kalbli bir adamsinız. Ortahalli yuvanızda karınızla, yavruYazan: larınızla geçinip gidiyorsunuz. Yazan: Dr. ihsan Rifat aristen bana bir gazete maktuYalnız bir derdiniz var: HizmetçisizNuh zamanmdanberi malum olan şa laylaştınr. Ayni şekilde mideye tesir eası gönderdıler: Ordre adında lik.' Kannız, evin işile başa çıkamıyor. eçen eylulde, bülün dünyanm rab asırlan muzafferiyetle geçmiş sayıla derek iştihayı davet eder. bir gazeteden kesilmiş bir yazı... Bulduğunuz hizmetçiler ya hırsız ya gözleri Afrikamn doğusunda Şarab ne şekilde alınmalıdır? Mide maz. Destanlarla Homer, Ömer HayBaşlığı şu: «Türk dostluğunun bir haddi huysuz oluyorlar. Onlara verdiğiniz aylık belirmeğc başlıyan harb tehlikeyam gibi meşhur şairleri terennüm etti ifrazmin bozukluğunda bilhassa devamvardır. Türklerin nankörlüğü.. Türkîeta bütçenizi sarsmıyor değil. sine çevrildiği günlerde, orlada birdenbirerek methiyeler toplamış, tenkidleri sil lı bir iştihasızlık vardır. Yemeklerden rin Fransız düşmanlığma mukabele etBir ahretlik bulsamz! re, Rickett isminde bir iş adamı peyda ol~ yanm saat evvel yanm ilâ bir bardak miştir. mek zamanı gelmiştir!» Siz iyilik yapmayı seven bir adamsinız. muştu. Ajans telgraflan, günün birinde, Mideye sıcakhk, kalbe ferahlık ve kadar az şekerli, hamızı olmıyan saf şa Bu bir mektubdur: Ve bunda FranÖtedeberide, aç, çıplak yaşıyan nekadar Rickettin Habeş Imparatorundan uzun ren şarabın neş'eli, hafif mestliğine her rab şayani tavsiyedir. Kırmızı jarabm sarun Ankara sefareti kâtiblerinden öksüz kızlar var. müddetli, çok geniş bir petrol imtiyazı alkes kanidir. Şarabm çay, kahve, hatta fosforu fazladır. Bundan ötürü veremli birinin bir dostuna hitaben yazmış olduOnlardan birini evinize aîsanız! Hem dığını haber verdiler. Bu imtiyazm, yalnız kakaodan daha yarar olduğunu yazanlar lere bilhassa bu nevi şayani tavsiyedir. ğu şu saçmalar okunuyor: kannıza bir yardımcı bulmuş, hem de petrole münhasır değil, Habeşislamn alBiraya gelince; şerbetçi oru, su ve biolduğu gibi buna mukabil bilâkis, mide«Türklerle münasebatımız gittikçe bir öksüzü sürünmekten kurtarmış, olursutm, gümüş gibi birçok yeraltı servetlerine yi tahriş edici karaciğer, böbrek ve da ra mayasının alkolik tehammürile elde güçleşmektedir.. Türk malbualı bizim a~ nuz. de şamil olduğunu iddia edenler bulunmarlar için çok zehirli olduğunu söyliyen edilen bira ve bunlann hulâsası (bira huleyhimizde fevkalâde suiniyet gösteriyor. Sevaba girersiniz. du. Kimisi, Rickeltin Amerika ve Ingiliz ler de vardır. Fakat doğrusu, bu ıfrat ve lâsası), keza iştiha verici olarak kullanıM. Lavale açıktan açığa irtikâb isnad Işte, fazla araştırmaya lüzum kalmasermayedarları hesabına hareket etliğ'ıni, tefrit arasındadır. Zira asıl mesele, şara hr. Yalnız, bira hulâsalarında şerbetçi ederek, hemen hergün gazeteler hücum dan dört çocuklu bir dul kadın buldunuz. kimisi bu işin siyasî maksadlara dayandıbın miktar ve evsafındadır. îyi ve hakikî oru ilâve edilmediğj gibi tehammür etediyorlar. Fransanm Italyan Habeş daOn bir yaşındaki, açlıktan avurdlan çökğını söyledi. Fakal, dedikodusu uzun şarab mutedil miktan geçmemek üzere meksizin yapılır. Bira ile bira malt hu vasmda uzlaştvma laraftart olması onun müş kızını tereddüdsüz size veriyor. Yümüddet süren bu hâdisenin içyüzu buahnırsa muzır değildir. Hatta Olivier de lâsası arasındaki fark budur. aczine, kararsızlığına atfediliyor. Sefil, zünüzde insana itimad telkin eden bir següne kadar anlaşılamadı, Rickettin esraBiranm tarihi Mısırlılardan Fir'avun Serres şarab için «Apres le pain vient le geri, ve ağır vergiler altında ezilmtş olan vimlilik olmasaydı, yavrusunu hemencerını hiç kimse çözemedi. vin ekmekten sonra şarab gelir» demek Osiris zamanına kadar gider. Nil sahil Türkler biz'ı, millı sermayemizi idare e~ cik kucağmıza bırakır mıydı hiç > lerinde üzüm yetiştiremiyen Mısırlılara Ismi ortaya çıktığı gündenberi Avrupa tedir. dememekle ve medeni milletler silsilesin~ Evinizde, çocuğu temizliyor, giydirihükumet merkezleri arasında mekik doŞarabı en çok yapan ve sarfeden bu Fir'avun arpa şarabını öğretmiştir. de altvnct, yedinci derecede gelmekle ityorsunuz; ona bakıyorsunuz. Kendisinkuyan, b'vrkaç gün evvel de tekrar bir Af~ Fransızlardır ( * ) . Fransız bütçesinin Terkibinde azotlu maddeler, alkol ( % ham ediyorlar.. Paris ölmüş, Fransa can den istediğiniz işler de öyle pek yorucu rika yolculuğuna çıkan bu esrarengiz iş mühim bir kısmını şarab temin eder. 58), B vitamini, fosfatlı maddeler, ta çckişmektedir. F. W. Richett değil. adamı, şimdiye kadar muhafaza ettiği süFransada vasatî olarak altı milyar kilo nen v. s. vardır. Keza terkibindeki şer Küçük öksüz kız çocuklannızla bera«Bu hücumlara karşı bizim Fransız çoV senelerdenberi, bir fikri sabit olmus,kâtu ilk defa olarak bozmuş ve petrol şarab sarfedilmektedir. Bu istihlâk adam betçi otundan ötürü tenasül cihazı üze ber büyüyor. Ve siz sevaba girdiğiniz tur. rine müsekkin tesiri vardır. îyi hazırlan gazetecileri ne cevab veriyorlar? Hiç!. ambargosu hakkında bir yazt yazmışhr. başına günde (560 Gr.) yani yarım litiçin seviniyorsunuz. Eşek saçmalan!. Kamâlist Türkiye birre, senede 213 litre isabet etmektedir. mış ve maltı fazla olan bira çocuklarda, Petrol ambargosu meselesinin teahhur Italyada maKrul yoktur. Binaenaleyh, Yalnız şu var: kaç yüz kilometroluk yol, üç dört fabriBir litre şarabm harurî kıymeti (730) nakahat zamanmda, veremlilere yemek etmiş olmasına rağmen Habeş petrolleri hükumet, tabiatin bu nekesliğine çare bulmak ve ne pahasına olursa olsun de Onu mektebe göndermiyorsunuz. Sof kaloridir. Yani bir litre sütten (690 ka arasında alınmak üzere faydalıdır. Şiş ka, çölün ortasında birkaç müsiekreh bi* nin sahibi olduğu iddia edilen şahsiyelin ranıza oturtmuyprsunuz. Yüz bulur, ?ına yaptt, diye mucizeden bahsediyorlar. ori), bir kilo patatesten (690 kalori) manlara, şeker hastalanna, böbrek ilti bu mesele hakkındaki fikirlcri okuyucu vamh surette mahnık tedarikini temin etmek arzusunda haklıdır. Bu sebebledir ki manr diye karşınızda gülmesini bile doğ fazladır. Kalori kıymetinin yüksek ol hablannda ve kalb hastalannda, prostab Jstanbul yıkılıyor, en iyi sanatkârlan kolanmtzı alâkadar eder düşüncesile bu ğuluyor, asayiş pek güç muhafaza edili' Musuldaki petrollü arazinin işletilmesi ru bulmuyorsunuz. masmın sebebi evvelâ ihtiva ettiği alkol büyümüş kimselere şayani tavsiye değilyazıyı biz de aynen alıyoruz. Onun insanhk tarafını, dıryan tarafını yor. Büyük şehirlerin kapdarmda adam için elbirliği yapmak hususunda Italya den, ikincisi de alkolsuz elemanlardan dir. *** hükumetine verdiğim fırsat onun tarafın yükseltmek, vazifeniz değildir. Bir kısım doktorlar veremlilere şarab, öldürülüyor; yabanctlar tahkir o/unudır. Şarabm terkibindeki maddelerin bir illetler Cemiyetinin Onsekiz dan büyük bir memnuniyetle kabul edilAhretliğinizin karnını doyurdunuz ya, kısmı üzümün tehammür ederek hâsıl bira, hatta likörlerin dahi kullanılmasını yor...» ler komitesi, Italyaya yapı miştir. arbk cenrreti garanti ettiniz demektir. Daha ilerisini yazmağa, duyduğum ettiği mevaddan, diğer bir kısmı da bir menetmektedirler. Bu zevat, verem mik lan bütün petrol ve agır yağ Ne iyi bir adamsinız! nefret ve teessür mânidir. Bu sözleri, çok kimyevî ve vetirelerden ileri gelmek robuna karçı mücadelede urviyetin mu M. Musolininin petToI bakımmdan îhracab üzerine ambargo konulması meN. edir. Terkibinde başlıca mühim ele kavim ve kuvvetli olması lâzımdır. Hal memleketini burada temsil etmek, kendi selesini müzakere etmek için, yann Ce vaziyetinin yakında ümidsiz bir hale gelmanlan su ve alkol etiliktir. (Litrede 40 buki alkol uzviyetin müdafaa kuvvetleri vatanile bulunduğu memleketin arasmı mesi ihtimali vardır. nevrede toplanacak. ni felce uğrabr demektedirler. Bu doğacmak değil bilâkis yakınlaşbnnak, Franlâ 120 Gr.). Musuldan petrol tedarik edebilmesi Komite, ambargoyu tatbîka karar verslzlan Türklere, Türkleri de Fransızlara Bunlardan başka uçucu ve uçamıyan ru olabilir, fakat bu, hergün pek fazla cliği takdirde, bu karar Italya için müthiş için en az iki sene ister. Hükumetin kurmütekabilen sevdirmekle mükellef olan kabız maddeler ve madenler, boyalar miktarda alkol alan, itiyad peyda etmiş bir darbe teşkil edecek, onun Habeşis duğu petrol şirketinin şubesi olan «Azienbir diplomabn ağzından duymak, kalevardır. Şarabm azotlu maddeleri litrede alkolik kimselere aiddir. Ancak itidaii tanda kazanmağı umduğu muvaffakiyete da Generale Italia Petroli», çok büyük minden çıkmış görmek çok fecidir. 1 4 gramdır. Keza fosforlu mürekkeba muhafaza etmek şartile yemeklerden evkarşı, hemen hemen yenilmez bir engel masraflarla vücude gelmiştir ve bu kumDiplomasi denilen yüksek ve nazik vel günde bir ilâ iki bardak almacak şatı da ehemmiyetli miktardadır. Bundan panyanın istihsal edeceği petrolün seneolacakbr. Cuma günü akşamı Beyoğlunda ya ötürü nakahat devresindeki hastalara, di rabm hiçbir zaran olmadığı gibi gıda ola* mesleğin değişmiyen prensiplerini kıymetli Çünkü petrol ve ağır yağ, modern or de 500,000 tonu aşacağını hiç zannetmi pılacak hava tehlikesine karşı muhafaza mağı yorgun ve kansız olan kimselere şa rak ve ilâc gibi kıymeti vardır. Şarab bu bir eserde toplamış ve neşretmiş bulunan dunun, modern donanmanın ve modern yorum. Bu miktann ancak yansından pet tecrübeleri için kat'î kararlan almak üze rab daha kuvvetle şayani tavsiyedir. Şa gün iştiha açıcı birçok ilâclann terkibin Baron Şilassi (Szilâssy), bir diplomat hava filosunun, kelimenin bütün manasi rol alınabilir, bunun da yüzde yirmisini, re yann tstanbul Vilâyetinde yapılacak rab eskidikçe fena tesirini kaybeder, lez de olarak kullanılmaktadır. Son söz ola için, bulunduğu memleketleri zemmetmele kanıdır. Habeşistan, içinde yabancı yabancı memleketlere satıp paraya çevir toplanb mühim olacakbr. Bu toplantıya zeti güzelleşir. Bunun için eskimiş şarab rak kat'î bir kanaatle: İyi bir bardak saf si kadar çirkin, meslek şeref ve haysiyettKızılay, Sıhhiye, ttfaiye, Emniyet Di ar tercih edilmektedir. Eski kırmızı şa şarab ne sıhhate, ne de keseye zarar ve ne dokunan bir hareket tasavvur edilemibanndırmıyan bir memlekettir. Italyan mek zarureti vardır. yeceğini söyler. Ve buna cür'et eden bir ordulan, bütün ihtiyaclannı, otomobiller Şu halde, Italyaya sevkedilen petrole rektörlüğü, Hava Kurumu ve saire gibi rabm beher litresinde (0,15 Gr.) kadar rir. Bilâkis faydalıdır deriz. adamın meslekten ilelebed uzaklaşbnlmave kamyonlarla taşımak mecburiyetinde ve ağır yağlara sıkı bir ambargo konul dairelerin direktör veya murahhaslan iş fosforlu uzvî tuzlar vardır. Son taharri Dr. İHSAN RlFAT . dirler. Bu ordulann muhtac olduğu er duğu takdirde, Italyan ordusu, Habeşis tirak edeceklerdir. (•) M. LOEPER ; The'rapeutfcnıe MMî sı lâzım geleceğini yazar. yat, pek az olmakla beraber, şarabda viItfaiyenin nerelerde duracağı \>\ı içti tamin ve diğer yanyan maddelerin mevzak, mühimmat, giyecek ve ilâc miktan tanı önümüzdeki yağmur mevsimi gel cale n. AllmentsM^dlcameııte.1932 Gene Baron Şilassinin kitabmda Frano kadar fazladır ki bunlan kârvanlarla mezden evvel tamamile zaptetse bile, ora mada taayyün edecektir. Itfaiye Beyoğ cudiyetini meydana çıkarmıştır. sız diplomatlanmn dürüstlüğü, nezaketi, taşımak, maddeten imkânsızdır. Iaşe me da rutunmak ve mevzilerine yerleşmek lunun muhtelif yerlerinde mevki alacaktakta ayyuka çıkanlmıştır. Bugüne kadar br. Sıhhiye memurlarile Kızılay hasta selesi ancak makineli nakil vasıtalarile imkânmı elde edemiyecektir. biz de bu kanaatte idik. Şarab semdar mıdır? Bu noktada birSandalbedesteni vergiden halledılebilirAcaba diplomasi hakkındaki bu nazaSon derece kalabalık ve 500,000 ki bakıcılanna iş verilecektir. Vesaiti nakli çok münakaşalar yapılmıştır. Evet şarab muaf! ye tamamile duracağından an! doğum *** riyeler çok mu eskidi?.. Hükmü kalmadı lometro murabbaı bir saha içinde dağınık semdardır, fakat bu semlilik (zehirlilik) Maliye tahsil şubesi Belediyenin Sanbir orduyu fcrzak ve levaznn bakımmdan vak'alan için tertibat alınacaktır. alkolünden ileri gelirse de izam edilme dalbedestenindeki mezad Mahrukun tükendiğini, orduya mahruk dairesinden Komisyonun bu içtimama askerî mu Eğer öyle ise çok yazık!. verilemiyecek bir vaziyet hasıl olduğunu iaşe edebilmek, sürekli surette işliyecek rahhaslar da iştirak edecekler, tayyarele melidir. Şarab alkolünün semlilik derece kazanc ve müsakkafat vergisi olarak müErcümend Ekrem TALU makineli nakil vasıtalan teşkilâtına bağlısi pancar, patates ve diğer hububattan him bir vergi tarhetmiş ve Belediyenin farzedelim. Bu takdirde ne olacak? rin geceki faaliyetlerini tesbit edecekler dır. Bilhassa, düşman kuvvetleri bu orçıkanlan alkollerden daha azdır. Devam itirazı üzerine mesele vilâyet idare hettalyan kamyonlan hareketten sakıt odudan daha kalabalık ve daha mütehar dir. Emniyet Direktörlüğü o gece ka lı ve çok miktarda alındığı takdirde şaGÜMRÜKLERDE lur ve cepane taşıyamazsa, ordu harbe yetine inb'kal etmişti. Vilâyet idare heranlıktan* bilistifade hırsızlık ve yankesirik olursa!. rabm bilhassa zehirli tesiri görülür. Bu yeti Belediyeyi haklı bulduğu halde devam edemez. Erzak nakliyab durursa, cilik gibi vukuat olmaması için icab eden Başdirektör muavinliği *** zaman mide, karaciğer, böbrekler zara maliye bu kararla iktifa ebnemiş ve Devefrad yavaş yavaş gıdasızlıktan mahvotertibatı alacaktır. Gümrükler teşkilât kanununda lüzum ra uğrar. Günde vasatî olarak 12 bar let Surasına müracaat etmişti. lur. ilâc yokluğu, asker arasında salgın Cenevredeki Onsekizler komitesînîn, görülen yerlerde birer muavinlik ihdası hastalıklara sebeb olur. TAPU VE KADASTRODA dak miktannda alındığı takdirde tama Devlet Şurası bu hususta verdiği ka kaydi vardır. İstanbul gümrükleri baş ambargo vazetmek üzere, Amerikanın mile zararsız bir içki ve kısmen de gıda Mahruk fıktanından dolayı tanklar ve karannı bekliyeceği söyleniyor. Amerikaran dün Belediyeye ve Maliyeye bil Mektebin nakli talebeyi müş dır. Boylece şarab yemeklerde az mik dirmiştir. Şura mezad idaresini, umumî direktörlüğünde işlerin çokluğu gözötoplar kullanılamaz bir hale geldiği tak nın iştiraki halinde, bu ambargo, mutlak nünde tutularak bir başdirektör muavintarda olarak alındığmda midede bir tenküle düşürdü hizmetlerle meşgul olan resmî bir daire liği ihdas edilmiş ve bu vazifeye gümrülc dirde, Italyan askerleri, silâh noktai na mahiyet alacakbr. Cenubî Aiıerika istihbih yaparak iştiha ve acıkma artar, sayarak vergiden muaf tutmuştur. zanndan, karşılanndaki iptidaî düşman salâtının hemen mecmuu, Amerika, I n Şehrimizde bulunan Tapu ve Kadastro enspektörlerinden Suphi tayin edilmiş hazim ve temessül keyfiyeti çok defa yola bir seviyeye düşeceklerdir. Tayyareler giliz ve Felemenk sermayelerinin kontrolu meslek mektebinin kânunusanide Anka tir. Yeni la girer, neticede kilo artar. Bozuk yağlar tahlil ettiriliyor lıyacaktır. muavin pazartesi günü işe başuçamaz olunca, erkânıharbiye körden altındadır; Iran petrolleri tngilizlerin e raya nakli muhtemel olduğunu yazmış Şarab yalnız bir gıda değil, ayni za Son günlerde şehrimizde taze tereyafarksız olacaktır. Bu şekilde bir ambargo, linde, ve Rus petrolü müstesna olmak ü tık. Bu mektebde okuyan yüzlerce taleKaçak ipekli eşya bulundü zere bütün diğer petrollü arazi istihsalâtı benin ekserisini memurlar ve evli barklı manda muhtelit bir ilâc olup kalevî kı ğı diye vejetalin yağı içine un ve saire sıkı surette tatbik edilirse sade Italyanın ve bir dereceye kadar Romanya petrolle adamlar teşkil etmektedir lıcı, mukavvi, mugaddi maddeler verici kanşhrmak suretile hazırlanan yağlan müstemleke harbini kat'î bir akamete uğBulgaristandan limanımıza gelen Bulratmakla kalmıyacak, bütün orduyu, kırk ri, Amerika, Ingiltere, Fransa, Belçika Bu kabil talebelerin ailelerini kış orta ve tamir edici hassalara maliktir. Çünkü satan bazı kumpanyalar tutulmuştur. Bu gar Bandırah Asirya vapuru yolculannsenedenberi Italyan dimağlanna çöken ve Felemenk petroluna tâbidir. Kontrola smda Ankaraya nakletmeleri çok müş şarabm umumî beslenmeğe, asabî ciha yolsuzluğun önüne geçmek için Beledi dan ve memleketimize yerleşmek üzere fizyolojik yenin aldığı tedabirden başka sağlık di gelen bir ailenin şüphe üzerine eşyalan Adua hezimetinden daha ağır, daha tam tâbi olmıyan Romanya petrolünün ta kül görülmektedir. Hepsinin iki yerde za, mide, kan ve karaciğere mamı bile Italyaya satılsa, gene kâfi de masraf yapacak kudretleri olmadığından tesiri olup bugün bu hassalan çok iyi ta rektörlüğü de bu işe önem vermiş ve bu aranmış ve eşyalar arasında gayet ma * ve daha tamir kabul etmez bir bozgunluk ğildir. Esasen diğer devletler, nasıl ol&a, mektebin bu yılbaşında değil de haziran nınmıştır. Bir yudum şarab daha ağızda gibi esnafm depolannda araştırma ya hirane gizlenmiş ipekli ve pamuklu ku •* tehdidine maruz bırakacakbr. sevkiyatı durdurmanın çaresini bulacak da Ankaraya kaldmlması için yeni tet iken tükürük ifrazını tahrik ederek ni parak yağlarını tahlil ettirmeğe başla maş bulunmuştur. Bu aile hakkında ta*** şastalı ve şekerli maddelerin hazmını ko mıştır. kikler yapılmağa başlanmıştır. kibata girişilmiştir. Petrol meselesi, M. Musolini için bir değiller midir? KANIDIR! G IBUGUN DEBU.1 Şarab, bira ve veremli Bu nasıl diplomat? SIHHÎ MUSAHABE F. W. Rickett Hava hücumu Yapılacak tecrübenin bir programı hazırlanıyor nin paylıyan sesi bir takım ağlamalara, lanmış ve ağlıya ağlıya babasma koşup bile göstermeğe kalkışb. Gittikçe muka karşıhyacak olursa, belki kendi kendinî hıçkmklara kanşıyordu. Derhal içine bir haini şikâyet etmişti. Işte şimdi bu dava vemetini kaybeden çocuğa, suçunu izah müdafaa ebneğe de cesaret bulacakb. için öyle hararetle hitab ediyordu ki ni Dinle, Fritz! diye söze başladı. korku girdi. Böyle yüksek sesle konu nın sorgusu henüz başlıyordu. hayet, kız hırçkıra hıçkıra, itiraf etti. şulduğunu duydukça ve yahud ki evin Muhakeme uzun sürmedi. Evvelâ, Gerçek, çocuklann, yann o eğlentiye Iren, kucaklamak üzere çocuguna girmelerine mâni olacak mısm? Eğer kaiçinde herhangi bir hâdise oldu muydu, müttehim, gözleri endişe ile yere müteödü patlıyordu. Ya bir şantaj mektubu veccih ve sesinde, kendisini ele veren bir doğru atıldı, fakat 0, anasmı reddetti. rarın kat'î ise, her ikisi de çok müteessir gelmiş, ve yahud ki sım meydana çıkmış ihtizazla, suçunu inkâr etti. Mürebbi Diğer taraftan, kocası da bu çok anîolacaklardır; bilhassa kız! Nihayet, iş * olabilirdi. Ne zaman kapıyı açsa, ilk na ye, aleyhinde şahidlik ediyordu. Öfke merhametin aleyhinde idi. Işlenilen ka lediği suç ta o derece mühim değil. Ni zarı, karşılaştığı kimselerin çehrelerini esnasmda, ağabeyi^ini, ah pencereden bahati büsbütün de cezasız bırakmak is çin bu kadar şiddet göstermeli? Yazık tetkik içindi. Kendisi evde değilken aca aşağı atmakla tehdid eylediğini işibnişti. temiyordu; ve küçük kıza, ehemmiyet değil mi?. ba ne olmuş, ne geçmişti? Bunu anlamak Kız bunu var kuvvetile tekzibe çalışıyor siz olmakla beraber, tesirden hali kalmıKocası, yüzüne bakb. isb'yordu. Bu defa da, meselenin, baba du. Bu müddet zarfında, îren, gözlerini yan bir ceza tensib etti: Haftalardanbe Yazık değil mi, diyorsun.. Sana ile mürebbiyenin müdahalesile hal ve kocasmdan ayırmıyordu: Ona öyle geli ri sevincle gitmeğe hazırlandığı bir eğlenEdebî roman cevab olarak: Hayır! diyeceğim. Ken fasledilmeğe çalışılan bir çocuk kavga yordu ki, muhakeme edilen kızı değil, tiye gibniyecekti. Yazan : Stefan Zwelg || . . Çevlren: E. Ekrem Talu sından ibaret olduğunu öğrenince geniş Çocuk bu hükmü işitir işitmez daha disine bir ceza verdiğim andan itibaren, Muhitindeki insanlar içerisinde, yal ! sma, onu mahcub eden bir ihtimamla, bir bir nefes aldı. Birkaç gün evvel, halası, bizzat kendiydi; esasen, yann, öbür gün, sesinde ayni kesik kesik ihtizazla, koca ziyade ağlamağa başladı. Bu manzara bu ceza ona acı dahi gelse, onun içi rahat nız bir tek kimsenin 0 da kendisini te hasta muamelesi gösteriyordu. oğlana güzel bir oyuncak at getirmişb; sının karşısına çıkacak değil miydi? Ço karşısında, oğlan da sevincini gürültülü etmiştir. Zavallı abn parçalanm ocağın Kadın, bazan, onun kendisini ısbrab daha ehemmiyetsiz bir hediyeye nail olan cessüs ettiği için hayatındaki yaman bir tarzda izhar ediyordu. Lâkin, başka içine saklayıp ta, her an suçunun mey azabı keşfetmiş bulunduğundan şüphesi dan kurtaracak sözleri söylemeğe, güna küçük kız bunu fena halde kıskanıyordu. cuk, yalanmda ısrar eylediği müddetçe, lannın felâketine sevinmek te bir cürüm dana çıkmak ihtimali olduğunu düşün 4 vardı. HisseMiyordu ki 0, kendisile meş hmı itiraf ebneğe davet ettiğini hissedi Ağabeyisi, bu oyuncağa el değdirmesini babası sert davranmakta devam etti; ansayıldığı için, onun da, cezaen, o eğlen dükçe, evet, acmmağa lâyıktı. Korku, guldür. Ve bu yüzden, her an, büyük bir yor, niyetini anlıyor ve bundan dolayı kat'iyyen yasak etmişti. Kız da bunun cak çocuğun mukavemetine azar azar tiye gibnemesi takarrür etti. Sonunda, cezadan çok daha ağırdır; zira cezada ihtiyata riayet ısbrarında kalıyordu. Ge pek müteşekkir oluyordu. Lâkin, min üzerine küplere binmiş, ertesi günü de bu galebe etmeğe çalışmakla beraber, tek her iki kardeş, çarpbnldıklan cezanm sarahat vardır. Şiddetli olsun, hafif ol bir defa olsun hiddet eseri göstermedi. celi gündüzlü, biribirlerini gözetliyorlar, nettarlığı arttıkça, eski korkusundan zi hiddet inadcı bir sükuta dönmüştü. sun, ceza, kuşkunun yaman gerginliğine Müttehimin inkân inada dönünce, o müsavatile bir dereceye kadar müteselli sanki biri ötekinin sırnnı keşfeunek isti yade hakikatin ikrarına mâni teşkil eden yüz bin kere müreccahtır. Kız, kendi * ve mahçub, çekildiler, Iren de kocasile Daha ertesi gün at ortadan kaybolmuş na hilm ile hitab ederek, suçunun saık yormuş hissini veriyorlardı. Son zaman utancı da o nisbette artmaktaydı. sine verilen cezanm mahiyetini öğrendikbaşbaşa kaldı. larda, kocasının ahvalinde bir değişiklik Bir gün, gözlerini gözlerine dikerek, ve oğlanm, onu bulmak için bütün gay lerini izah etti; hatta bu derece çirkin bir ten sonra yüreğini daha ferah hissetmişKızının suçunu ileriye sürerek, kendi hasıl olmuştu. Başlangıcdaki mütehakki kocası onunla açık açık konuştu. Iren retleri boşuna gitmişken, oyuncağı par harekete şuursuz bir hiddet anmda tasadtir. Onun göz yaşlanna bakıp ta aldankusurunu itiraf için iyi bir fırsat ele ge mane tavırlarına mukabil, şimdi, lrene henüz sokaktan gelmişti. Daha kapımn çalanmış bir halde ocağın içinde tesadü di eylemişse de, bunu, ağabeyisini nekama. Onlar akabildiği kadar akacaktır. çirrniş olduğunu hissediyordu. Eğer ko Bİşaıılılık zamanlannı hatırlatan bir şef önünde iken, içeride bir gürültü duydu. fen bulmuşlardı. Çocuğun bütün şüphe dar müteessir edeceğini bilmiyerek yapcası, çocuk hakkındaki müdafaasını iyi . (Arl.zzı vzr) kat r e nffc ve mülâyemet kaimdi. Kan Kocasının sert, keskin sesile, mürebbiye leri, tabiatile kızkardeşinin üzerinde top mış olacağmı söylemek suretile mazur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog