Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎTET i ^ 15 Bîrîncîklntm 1939 KUçUk hikâye Sahnedeki gibi Andre Birabeautîan Tatlı müsabakamız Yere ve birbiri üzerine düşmüş iki vücud.. Yan çıplak bir kadm ve bir ko]u hâlâ onun boynuna dolanmıj duran erkek.. Odada bu iki cesedden başka Müdür «Evet burada, lâkin şimdi nabirşey göremiyordu ve onlar gÖzünde büyüyor, büyüyordu. Odadan ve biraz sohra sıl tevkif edersiniz? Oyun oynuyoruz. apartımandan çıktı, merdivenlere atıldı. Rezakt olur» dedi. Komiser onun kaçBirdenbire birisile karşılaştı. Erkek mi, ma^ndan korkuyordu. Temirvat verdiîer. kadm mı? bilmiyordu. Ancak kendisine Adamcağız razı oldu ve iki polısı k l kulvarara nokta bırakarak kendisi de bir yere hayretle baktığının farkma varmışn. U zerine bir göz attı. Tabancası hâlâ elin turdu. Castillone perde arasmda müdürün de duruyordu. Onu basit, fakat kibar bir eda ile cebine soktu; tıpkı sahnede yap odasına girmişti. Kenarda oruran meç tığı gibi.. Fakat sahnedeki böyle değil hul misafire gözleri ilişti. Kimdi, ne yapdi, zararsız bir oyuncaktı. Bu ise.. Meş mağa gelmişti? Sonra birdenbire anî hur jön prömiye birgün hayatta onu sahi bir tedai ile anladı, içinden: Tamam, dedi, tevkif ediliyorum. den kullanacağını hiç tahmin etmemişti. Ona ayaklan kımıldamıyor gibi gel Her gece tiyatrodan yanmda çıkar. evi ne yürüyerek dönerdi. Yolu üzerinde di ve hakikaten bir adım atabilmek için şüpheli sokaklar var, diye bir tabanca dehşetli bir kudret sarfına mecbur oldu, almış, cebinde taşıyordu. Işte aylardan ve yavaş yavaş, başı yere eğik, komiserin sonra bugün onu kullanıyordu; hera önünden geçip gitti. Soyunma odasına giderken kulislerde de ne şekilde! Sokakta değil evinde, haybütün gözler ona çevrilmişti. Artık herdudlar yerine kansına karşı... O gün pazardı. Sabahleyin kansına kes biliyordu ki Castillone'nin hürriyeti, «Bugün öğle yemeğini Gazin'in evinde bu sahne bitinciye kadardır, sonra polis yiyeceğim» dedi. Bu eski bir itiyadıydı. onu yakalıyacak, kollanna kelepçe ta Bazı günler bir muharrirle veya bir ak kıp... Locasında yalnızdı. Zihni darmada törle beraber yemeğe giderdi. Karısı arğın bir sandalyeye düştü. Bitkindi. Her tist değildi, ortahalli bir aile kızıydı. Ünunla sevişip evlenmişlerdi. Lâkin kan yerinden ter fışkınyor ve bunalıyordu. sı ona hiçbir yerde refakat etmezdi. Çün Işte nihayet yalnız, bütün dünya üzerinkü evli bir san'atkâr daima evli bir be de yalnızdı. Bir saat sonra zindana gi kârdır, eğer bir artistle evlenirse o vakit decekti. Ne anası, babası, ne akrabası vardı. Arkadaşlann samimiyeti bu şe evli iki bekâr olurlar! Evet o sabah kansına «Bugün ogle rait içinde nekadar sürebilirdi? Birkaç yemeğini Gazin'in evinde yiyeceğim» de ay sonra o tamamen unutulmus olacaktı. Gerçi kanun bazı muhaffef esbab kabul mişti de karısı: Yemekten sonra eve gelecek mi edecekti; her halde cezası olacaktı. Lâkin neye yarar ki, hayatı mahvolmuştu. sin> diye sormuş, ona: Hayır, doğru tiyatroya gideceğim, Yegâne varlığı, yegâne güvenci kan cevabmı vermişti. Çünkü pazar günleri sıydı. Onu da kaybetmisti, hem kaç türmatine de vardı. Felâket te buradan lü, hem ne şekilde... O halde niçin yabaşladı. Yemekte, mendilini evde unuttu şıyacak ve yann için ne umarak bekli ğunu anladı. Bir jön prömiye için dış yecekti? cebdeki ipek mendile burnunu silmek nekadar ayıb bir iş olurdu. Tiyatroya gi derken eve uğrayıp mendil almağı tasarladı. Kapıyı anahtarla açtı. Yemek odasına girince şaşaladı. Masada îki kişilik tabaklarla yemek artıklan, kadehler, boş bir şampanya şişesi, yanyana iki sandalye vardı ve deli gibi koştuğu yatak odasında da yan çıplak iki vücud..» Yerinde sıçradı, hiddet ve nefretten köpürdü ve sonra dört el tabanca sesi duyuldu. *** Sokakta boş, manasız bakışlarla iler liyordu. Ansızın arkasında bir ses duy du ve birisi elini tuttu. Bu, arkadaş: Rinval'di. Castillone birdenbire şaşkınlıktan uyandı. Rinval gevezelik yapıyordu çünkü bir aktör daima gevezedir Castillone sessiz, cevabsız onu takib edi yordu. Tiyatronun kapısından girince, daima giyinmesine yardım eden kadın bağırdı Aman Mösyö Castillone, nekada: geciktiniz, birinci perde başlıyor! Soyunma locasına girdi. Hakikaten birinci rolünü yapacağı temsil başlamak üzereydi ve halk salonda sabırsızlanıyordu. Fakat Castillone kendine malik de ğildi, eli birşey tutmıyordu. Kadmın yar dımile güçhal giyindi. Ve sahneye yü rüdü. Hatırası hâlâ bulanıktı. Kuliste geçerken kulağına çarpan bir kadm sesi beyninde gene dört tabanca ateşini ses lendirmişti. Sahneye girdi. İkinci perde başlamak üzereydi. Kontrol şefi sevinc içinde müdürün odasına koşuyordu. Hasılât dehşetti. Tam bu sırada içeriye bir sivil komiserle iki polis ve kapıcı girdiler. Komiser Castillone'yi sordu: kabul müddeti Kapıcı buraya geldiğini söylediği ayın 22 sinde değil zaman hayret ettim diyordu, hâdiseden sonra gelip sahneye çıkabileceğine ihti 18 inde bitecek mal vermemiştim. 27 sandık şeker mükâfat veriyoruz Kaybettiğimiz büyük RADVO idealist dün gömüldü Bu aksamki program J ÎSTANBUL: 18 plâk. hifif musiki 18,30 Güneş kulübünden nakil, konferans, Üniver site profesörü Şekib Tunç, Said Edib orkestrası 19.30 Ulusal Ekonomi ve Artıma kurumu namına konferans, Ha* zırlanan mezar başmda birçok nu(Bas tarafı 1 inci sahifede) zım Atıf 20 sigan musikisi (plâk) • Harbiye mektebi. Millî Talebe Birliği, tuklar söylenmiş ve bu meyanda E 20,30 stüdyo orkestrası 21,20 son haEdebiyat Fakültesi ve Yüksek Muallim debiyat Fakültesinden Şükrü Murad berler 21.30 Eminönü Halkevi gösterit mektebi talebelerinden mürekkeb yük şu heyecanlı güzel söylevde bulun kolu tarafından (Yeğenim) monoloğu, Tatlı müsabakamızm ilk kısmı dün sek tahsil gencliğinin elleri üzerinde muştur: komik Sadeddin, saat 22 den spnra « Bizi buraya, bu ölmez Türkçünün >itti. Karilerimizce bundan sonra yapı Moda caddesinden Kadıköyüne getirilAnadolu Ajansımn gazetelere mahsua miştir. Bu arada önde bulunan mızıka başı ucuna toplıyan ne akrabalık, ne bavadis servisi verilecektir. acak olanlar şunlardır: matem havası çalmış ve törene iştirak menfaat, ne de zorluktur. Biz buraya 1 Müsabakamızda on tane rey eden askerlerimiz silâhlannın namlu kalblerimize ve kafalarımıza mütevazı VİYANA: >usulası neşrettik. Bunların üzerinde bi larını aşağıya indirmişlerdir. 16,45 oda musikisi 17,35 konuşm* şahsiyetile giren akrabadan da, menfainci, ikinci ve üçüncü seçilen tathlann Cenaze saat 12 ye doğru Kadıköyün atten de, zordan da daha tesirli büyük •usa dalga, konuşma 18.55 operet parsmi ile kariin isim ve adresini yazacağı deki Osmanağa camisine getirilmiş ve ülkücü bilginin büyülü cazibesine uya ;alan 20,05 spor ve saire 20,15 operak geldik. Bugün yurdun her köşesin et musikisinin devamı 21,05 edebf erler konulmuştur. Karilerin işini biraz burada namazı kılınmıştır. Namazdan sonra önde Büyük Millet de bütün kalbimle inanıyorum ki; bü vavın 21,10 dört perdelik piyes 23,05 laha kolaylaştırmış olmak için rey pusulalarınm doldurulmalanm şu şekle koy Meclisi tarafından gönderilen büyük tün yurddaşlar büyük ülkücü Necib A haberler ve spor 23,25 deniz sporu • 23.55 konuşma 24,10 cazband takımı. sımı kalbleri sızhyarak anıyorlar. duk: Bu on rey varakasından yalnız bir bir çelenk ve Partî îstanbul merkezi, Basın Kurumu, Üniversite, Parti KadıBUDAPEŞTE: Ey varhğını Türk ulusunun diline, tanesinin üzerine birinci, ikinci ve üçüncü köy kolu, Kadıköy Halkevi, İstanbul tarihine, ülküsüne bağlamış büyük 16.55 Çingene musikisi 18,05 musfld olarak beğenilen tathlann adı ile kendi a Belediyesi, Edebiyat Fakültesi ve YükTürkçü!. Sen Türk adma, Türk diline, akademisinden nakil 19,10 Holandada dınızı ve adresinizi yazacak, diğer 9 sek Muallim mektebi çelenkleri olduğu Türk tarihine kör gözle, kapkara vic noel 19.40 salon orkestrası 20,55 sporrey varakasını boş olarak buna raplede halde cami avlusundan hareket edile danlarla bakıldığı kara günlerin ar 21.05 keman konseri 21,35 piyes 23,05 rek tramvay caddesini takiben Fener dmda Türlük ışığını Türk gencliğinin haberler 23.20 cazband takımı 24,05 eksiniz. 2 Müsabakaya iştirak eden karile bahçeye doğru yürünülmüştür. Cenaze kalbine ve kafasına sokan inanç kay Çingene orkestrası. imiz bununla beraber 5u üç suale de ce alayı caddelerden geçerken bütün dük nağı, saffet kaynağı yüce bir varlıktın. BÜKREŞ: kânlar bu büyük ölünün hatırasına hür Büyük adam, namuslu adam, senin ab vereceklerdir: 17,05 kövlü yayını 18.05 orkestra" meten kepenklerini kapatmışlar ve vasıflarını, faziletini anlatacak kelime konseri 19.20 cazband takımı 21,05 a Niçin bu üç tatlıyı diğerlerine dükkâncılar cenazeyi selâmlamışlardır. bulamıyorum. Edebiyat Fakültesi ve omusiki 22,55 gece musikisi. ercih ettiniz? Fenerbahçeyi geçtikten sonra otomo nun talebe cemiyeti senin ölümünle LONDRA: b Bu tatlı yazılan şekilden başka bil ve otobüslerle Sahrayicedid me duyduğu acınm tesellisini senden aldığı 19,20 eğlenceli konser 20,35 manclo zarlığına gidılmiştir. Burada ha feyizle, ışıkla gidermiye çahşacak.» usulle daha iyi pişirilebilir mi> lin konseri 21.05 süel musiki 22 dic Şahsan en beğendiğiniz tathnm nî musiki yavım 22,55 haberler 23,25 arifini yapınız. Uskübde eski bir tiyatro musiki 24.50 son. Limon da Hâlde satılacak 3 Bu üç sualin cevabı ayn bir kâMÜNİH: bulundu Ticaret Odası tam bir aydanberidir ;ıda, okunaklı olarak yazılacak ve 10 17.05 Alman merkez istasyonu 19,05 Yugoslavyada, Üsküb şehri civannda limonun Hâle girmesinin doğru olup o!ma konuşma 20,05 spor 20,25 iyi ve fena rey pusulasile beraber bir zarfa konarak yapılan hafriyat neticesinde mühim bir dığmı tetkik etmekte idi. Nihayet Oda çocuklar 22,05 Laypzigden 23.25 ha«Cumhuriyet müsabaka memurluğuna» eser meydana çıkarılmıştır. Belgrad Ü idare heyeti bu işi dördüncü defa ola berler 23,40 dans orkestrası. yollanacaktır. Cevablar en son 18 ilk niversitesi profesörlerinden Buliç'in idarak tetkik etmiş ve limonun Hâle fılen ROMA: kânun çarşamba günü akşamı saat 6 ya resi altında devam eden araştırmalarda girmiş olduğu gorüldüğünden bunu doğ17,05 gramofon 17,35 Asmaradan nâkadar kabul olunacaktır. Mükâfatlann büyük bir tiyatro binası bulunmuştur. Bu ru olarak kabul etmiştir. Buna mukabiî kil 18 05 koro konseri 20,35 haberler, evziini bayramdan evvel yetiştirmek is tiyatro binası, şimdiye kadar bulunanlaBelediye de Hâlde şimdive kadar on gramofon 20,50 haberler 21,20 muediğimiz için mühleti ramazanın 22 sine nn en büyüklerinden olmakla beraber sandığa kadar yapılan limon satışma siki müsabakası 21.55 karışık yayın esadüf eden 18 ilkkânuna kadar koy onlara faik bir ciheti daha vardır ki o da bundan sonra azamî ve asgarî bir hudud 23.05 pives, dans musikisi. muştuk. Dün bu müddet yanlış olarak 22 binanın hemen hiç bozulmamış bir halde TULUZ: Eli gayriihtiyarî, demin çıkardığı şehir konulmıyacağını Odaya bildirmiştir. ilkkânun olarak çıkmıştır. Tashih ve iti olmasıdır. Sahne kalın bir duvarla iki 20,05 halk musikisi 20.20 şarkılar kostümünün cebine gitti ve tabancasmı Balık ihracatı için çalışılıyor 20,35 salon orkestrası 20,55 şarkılar zar ederiz. kısma ayrılmıştır. Seyircilere mahsus yerçıkardı. îçinde daha iki kursun vardı. Lımanımızda bulunan Yunan balıkç 21.10 opera musikisi 21,35 haberler 4 Karilerimizin yollıyacaklan rey lerin şekilleri mevki farklannı göstermekFakat tam bu sırada kapı açıldı ve içeri21,50 Çingene orkestrası 22,05 eğlenye, giyinmesine yardım eden kadm gir lerle üç sualin cevabı gazetemizde teşkil tedir. Duvarlann ve sütunlarm tezyinatı motörlerile gemileri dün limanımızdan celi sahneler 22,20 süel musiki 22,35 di. Castillone hemen tabancayı cebine edilen ve salâhiyetli şahlslar da katılan fevkalâde güzeldir. Mütehassıslar, bina aynlmış olduğundan balık ihracatı aza operet parçaları 22,55 mandolin or attı ve makyajma başladı. Büsbütün bir jüri heyeti tarafından tasnif edilecek nın tamir edildikten sonra bugün bile kul lacağı için Balıkçılar Cemiyeti Roman kestrası 23.05 radyo fantezisi 23,40 nevmid olmuştu. Son çareyi de tatbik ve mütaleaların tamamlığı derecelerine lanılabileceğini söylemektedirler. ya, Bulgaristan ve Yunanistan balık ko musiki 23.50 Travyata operasmdan edememişti. Yavaş yavaş sahneye yürü göre müsabakanın nihaî safhasına iştirak Tiyatronun içerisi ferah ferah üç bin misyoncularile temasa gelerek mahrec parçalar 24.25 Viyana orkestrası 24,50 dans musikisi 1,05 filim parçaları dü. Tiyatronun bu kısmında çıt bile yok hakkı taayyün edecektir. seyirci istiab edebilir. aramağa başlamıştır. 1,21 Arjantin orkestrası 1,35 opera 5 Bu suretle aynlan rey varakası tu. Bütün aktörler ve sahnecJe "çalışan parçalan 1.50 muhtelif «ololar 2,05 lar hüzünlü bir sükut içinde Castillone'ye ve mütalealara göre tatlılar arasmdan hafif musiki 2 25 süel musiki. bakıyorlar, onun çifte bir cinayetten son birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir. ra bu kadar soğukkanlılıkla oynamasına 6 Bundan sonra birinci, ikinci ve San'at ve musiki şaheseri olan şaşıyorlardı. Bütün bakışlardan bireı üçüncü olarak intihab edilen tatlılara merhamet ışığı süzülüyor ve bu Castilo • rey vermiş olan karilerimiz arasmdan da, Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun » ne'yi eziyordu. her tatlıya göre birinci, ikinci ve üçüncü FRANZ LÎZT'in romantik hayatını gosteren filmi görünüz. Bu lardır: îstanbul cihetindekiler: Üçüncü perdenin büyük bir kısmı gü seçilecek ve kendilerine aşağıdaki mükâ filmde, Liebestraume, Rapsodie HONGROISE, Lohengrin, Minutevv fat] ar verilecektir. Aksaravda (Etem Pertev), BaHçek'azel aktris Emuscline Chrestin ile geçi Alzer (de Chopin) vesaire en güzel parçalarını dinliyeceksiniz. pıda (Salih Necati), Bakırköyünde Fiatlarda zammiyat yoktur. Bugün saat 11 de matine. yordu. Bugün kadında ona karşı hayreb Birinciliği kazanan tatlıya rey (Merkez), Divanyolunda (Esad), Fe Umumî duhuliye 35 kuruştur şayan yumuşaklık, tatlılık ve sokulgan veren karilerden : nerde (Vitali), Karagümrükte (Suad)', lık vardı. Rol icabı «sevgilim, askım Birinciye : 4 sandık, • Yeni S A R A H B E R N H A R D T • • • * Kumkapıda (Belkis), Samatyada (TeIkinciye t 3 sandık, benim» derken öyle gözlerle bakıyor ofilos), Şehzadebaşmda (Asaf), Top • OçOncOye : 2 sandık, o şekilde hareket ediyordu ki Castillone kaoıda (Nazım). Bes klslye yarımşar sandık zaman zaman cinayeti de, sahneyi ve roBeyoğlu cihetindekHer: ikinciliği kazanan tatlıya rey lünü de unutuyor, Chrestin'in bakışların Beşiktaşta (Eıza), Fındıklıda (Hilâiy, veren karilerden: • ^ ^ • M ^ a ^ B ^ M FM D ^^J Galatasaravda (Galatasaray) Hasköy I İ E L N dalıyor, kendisini onun nüvazişlerine Birinciye : 3 sandık, bırakıyordu. Piyes bu ateşli sevda tezade (Yeni Türkiye), Kasımpaşada (MerIkinciye : 2 sandık, kez), Şişlide (Şişli), Yüksekkaldırımda hürlerile devam etti. Artık tereddüde OçOncOye : 1 sandık, (Vinikopulo). hal yoktu. Bunlar «seni seviyorum» de Bes klslye yarımşar sandık Üsküdar, Kadıkoy ve Adalardakiler: mekti. Hem de ne hararetlü... KATE DE NAGY WİLLY FRİTSCH üçüncülüğü kazanan tatlıya Büyükadada (Mehmed), Heybelide Sahne bitti, halk san'atkârlan çılgm rey veren karilerden (Yusuf), Kadıköy Pazaryolunda (Ri ca alkıshyordu. Nihayet perde son def Birinciye : 2 sandık, fat), Modada (Sıhhat), Üsküdar Iskele Ikinciye : 1 buçuk Sandık kapandı. Costillone gözleri yaş dolu başında (Merkez). 1 Bugün MELEK sinemasında herkesin beğendiğ Oçüncuye: 1 sandık Chrestin'in ellerini tuttu; kekeled't Beş klşlye yarımşar sandık Teşekkür ederim, dedi. Teşekkü Bugün T A N «Inemasında ederim! n a Pangaltı * senenin çok beArtık hapishaneye bir ümidle gidebi y BUGÜN: Saat birden *v ğenilmiş filmi lirdi. Koşa koşa locasma döndü, elbise• f gece on bire kadar J1 JSLAV İHTİRASLARI lerini değiştirdi, tabancayı çıkardı ve korniserin önüne gidip silâhı ona uzattı: ANNA. STENFREDERiC MARCH ( Fransızca sözlü ) Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine Buyurun, dedi. Emrinizdeyim. EOX JURNAL : llâveten: Necib Asımm cenaze töreni çok hazin oldu, merhum gencliğin elleri üzerinde götürüldü S U M E R sinemasında (Liebestraume) A Ş K R U Y A S I Nöbetci eczaneler ELİSABETH BERGNER | GONUL İSTEDİGİNE GiDER J İLK ALEMDAR ŞUBERTin sinemasında üç filim Anna O y n ly a n l a r : Sten Gary Cooper GECE e B nheur Galata Ermeni kilisesine dair Ticaret Odası heyetinin içtimaı Ermeni cemaati azasından Artin Dandinyan, Dikran Manımoğlu, Kegam Bogosyan, Yervant Boyacıyan imzalarile aldığımız bir mektubda deniliyor ki: <Galata Ermeni kilisesine dair O hannes Keşişyanm saygı değer gazetenizin 6/12/1935 tarih ve 4154 sayısmda görülen beyanatı doğru değildir. Biz ler mezkur kilisenin seçme mütevelli heyetinden olup Ohannes Keşişyanı bir buçuk sene evvel başkan seçtik. Bir buçuk senedenberi bize hesab vermedi. Biz de onun başkanlığma nihayet verdik. İçimizden Hanımyanı başkan seç tik. Bu seçme muamelemizin nisabı müzakere kanununa muvafık olduğu hükumetçe dahi tasdik edilerek, bu suretle Ohannes Keşişyanm başkanlığma nihayet verilmiştir. Ohannes Keşişyan bir takım ruhanî işlere dair söz söylü yorsa da bizim ruhanice bir işimiz yoktur. Diğer beyanatı doğru olmadığın dan tashihini dileriz.» Ticaret Odası idare heyeti, dün ögleden sonra Deniz Ticaret Müdürlüğünde toplanmıştır. Bu toplantıda Odanın 936 bütçesinin hazırlıklarile meşstul olunmustur. Önümüzdeki hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bütçe esasları üzerinde esaslı konuşmalara başlanacaktır. Ticaret Odası yeni sene bütçesini yaparken Oda için müstakil bir bina yaptmlması işini de incelemekte ve bu hu susta Ekonomi Bakanlığına yapılmak üzere bir teklif hazırlamaktadır. RiCHARD TAUBER'In şaheseri AŞKI Bugün A Z A K 2 KİBAR HIRSIZ nefis sergüzeşt filmi 3 ITALYAHABEŞ HARB1 Paramountun hususî istihbaratı Duhuliye 20 kuruş CHARLES BOYER GABY MORLAY JACQUES CATELAIN MlCHEL SlMON Fransızca sozlü süperHlm. llâveten: 1 UFA dünya haberleri. 2Del Poso orkestrası, 3Harbiye mektebinin lOO ncü yılınm töreni S A A DET ^ ° ) Senenin en büyfik muvaffakiyeti S İ N E M A S I N D A Renkli Senfoni Tel, 43374 Bugün Millî Sinemada Senenin en güzel 2 büyük filmi birden Fikir Hareketleri Hüseyin Cahid Yalçm tarafm dan çıkarılmakta olan <Fikir Hareketleri> mecmuasının 112 nci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: Tarihte insanların hissesi, Avrupa münevverlerine düşen vazife, Meşruti yet hatıraları, şahsiyet elden gi diyor, edebiyata daır konuşmalar, bugünün sahibleri, sosyal muka vele veya siyasî hukuk prensip leri, Türk mektubları başhklı makaleler vardır. lâveten: Yeni dünya havadis'eri. Bugün 11 de tenzilâtlı matine Bu filim başka hiçbir linemada gösterilmîyecektir. P Bugün T Ü R K Bütün Istanbulun ^fli dilinde dolaşan film Her g gorenin B ^ beğendiği film P S İ N E M A S I N D A Ermenice sözlü, f*\ Şark musikisi Ş türkçe izahatlı rakslan baştan büyük şark opereti başa zevk ve neşe O ( Cennet Perisi ) ne nazire olarak yapılmış heyecan dolu serguzest filmi 2 KORSAN KIZ Herkesin görmesi lâzıra, hissî büyük film 1 Parls Esrarı 3 llâveten En yeni FOX JURNAL dünya haberleri , Fransız tiyatrosu Bu hafta SARAY sinemasında CLARK GABLE LORETTA YOUNG Fransızca aözlü, roman, macera ve ihtiraı filminin gördüğü fevkalâde rağbet ve kazandığı muvaffakiyetin sebebleri Halk opereti Bugün matin* saat 16 da Bu akşatn 20,30 da Müddeiumumiliğe davet îstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: Rizeden îstanbula gelen Karacasu Müddeiumumisi Hilminin acela memuriyetimize gelmesi. A LT I N ve meşhur köpek BUCK tarafından temsil edilen HI R S I TELLi TURNA Beklenen büyük operet Yazan: Mahmud Yesari Müzik: Sezai ve Seyfeddin Asaf Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 Fiatiar: 35 50 60 75 100 U c a 300 • 400 Filminin Emsalsiz Güzelliği ve Görülmemiş Heyecanıdır İlâveten: MtKE ' SEVDALI, WALT DİSNEY'in hakikî bir Mike MavsİAmi, Bugün saat II de tenzilâtlı matine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog