Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

15 Birfncikâmm 1935 CUMHURtYET SON HAB ERLER TELEFON RAF vc TELSİZLE HADiSELER KARŞISINDA Büyük Savaştan sonra, büyük ulusla sevkedıldıler ve nihayet bu iki mem ın iç yaşayışları yeni ve o zamana ka lekette sosyalizmden eser kalmadı. dar görünmemiş bir manzara göster Kurulmuş olan şahsî diktatörlük ise, meğe başladı. Bu manzara sosyalizmle asayişi, nizamı, intizamı kolaylıkla te Evvelki günkü Kamutay toplanhsında faşizmin çarpışmalarıdır. min etti ve anarşiden bıkmış olan ce Ankaranın su ihtiyacı meselesi göriişüHikatte bu iki kurum güttükleri a maatler rahat nefes aldılar. Senelerce lürken Nafıa Vekili Ali Çetinkayamn macda birleşiyorlar. İkisinin de müşte anarşi içinde kıvranmış olan bu cema bu mevzu üzerinde uzun izahatta bulunrek amacı, integral bir devletçilik sis atler bu alanı kendileri için bir nimet duğunu yazmıştık. Kıymetli Nafıa VekiLondra 14 ( Â X ) «Daily Te emi kurmaktır. Fakat bu integral dev sandılar ve diktatörlüğün mutlakiyeti limizin bu izahatını da bugün neçrediyoetçiliğin şekil ve tarzında birbirinden etrafmda sımsıkı toplandılar. ruz: Ankara 14 (Telefonla) Ecnebi sermayesile mütenasib olacaği yazılıdır. egraf» Ingilterenin deniz işlerindeki nok lynlıyorlar. Sosyalistler komünizmi son :ai nazarını izah etmektedir. Bu noktai Bu birlik tabiatile diktatörlere gerek şirketlerin Türkiye şubeleri tarafmdan « Ankara ru işlerinin birkaç devreTürkiyede tesçil edilmiş ve sermayesi ;aye ittihaz eden bir diktatörlük arkaazar Japon murahhaslarına aynen bildiiç ve gerek dış alanlarında bir takım si vardır. Eski arkadaşlar hatırlarlar. irerkezlerinin umumî masraflanna iştirak bulunmıyan ecnebi şirket şubeleri için sından koştuklan halde. faşistler, mül«uretile memleketimize zarar kaydede sermayeleri tesçil olununcıya kadar böy ilmiştir. siyeti ve şahsî teşebbüsleri muhafaza muvaffakiyetler de temin ettL Şehremini Haydar Bey ve Asaf Bey zaVe işte bu birlik, nizam ve intizam Uzak şarkta tehlikeli bir durum hâsıl Btmekle beraber, devletin müdahalesi bilecekleri miktarlan kazanc vergisi kamanlannda bir takım işlere teşebbüs edille bir iştirak mevzuu bansolamaz. Bu şir lduğu takdirde îngiltere, kendi menafii aricinde hiçbir teşebbüse yer vermi ve muvaffakiyetler, yavaş yavaş baş nımile gösterilmiştir. Bunda bir yanlış ka muhitlerin de gözlerini kamaştırma di. Ve bir neticeye doğru gitmenin im ketlerin iştirak edecekleri masraflar mün li korumak üzere oralara, deniz kuvvetşahsî bir diktatörlük kurmak islığa mahal kalmaması için vilâyetlere ğa başladı. Hemen her yerde ve her ül kânı olmadığı görüldü. Daha sonra Nahasıran ana merkezin umumî masrafıdır. erinin yansından ziyadesini gönderemi iyorlar. birer tamim gönderildi. fıa Vekâletinin emrinde, bir komisyon işe kede faşizmi taklid moda oldu. fecektir. Eğer Japonya donanması toniBatı Avrupasında şimdiye kadar teKanunda ecnebi şirketin Türkiye şu Bu umumî masraflar da müessesenin seneBu meyanda bilhassa ileri giden başladı. Ve komisyona ilk defa olmak üâto itibarile, îngiliz donanmasma müsavi evvuk ve galebe faşizm tarafmdadır. memleket Fransadır. Çünkü burada da zere iki milyon lira verildi. Bu komisyonbesinin, umumî merkezden masraflanna lik cirosile alâkadar olmıyan ve aşağı yuir kuvvete malik olursa, o zaman Japon Almanya ve îtalyada faşistler rakibleri hi ayni amil, ayni tesirlerini azamî de da, maliyeden, dahiliyeden, sağlık ve iştirak için kânndan ayıracağı hisse ana karı sabit kalan maaş, ücret, sigorta, kira, deniz kuvvetleri İngilizlerin Büyük Ok osyalistleri ortadan kaldırdılar ve şah recede göstermektedir .Kudret ve hü kâletinden bir aza vardır. Bu komisyon merkezin tediye edilmiş sermayesine na muhabere, ilân, tamir, tenvir, teshin ve r anusa gönderebilecekleri ku\ vetin iki diktatörlüğün en kesin bir şeklini kumet arkasından koşan Fransız sos muntazaman bu islerle vazifei asliyesinzaran Türkiyedeki teşekkülün müseccel buna benzer masraflardan ibarettir. misline baliğ olacak demektir. Binaena turmağa muvaffak oldular. yalistleri, memlekette devamlı ve kud den fazla olarak calışmaktadır ve elân "»nnınmnimillltllll!llll|!!|l!f|!inilllinillllllinillllMMimımıı»m .m Halbuki bu memleketlerde dahi ilk retli bir hükumetin teşekkülüne mâni da calışıyor. Bu iki milyon lira ile şeheyh, Japonya müsavat elde ettiği takdirde, Ingilterenin uzak şarktaki azim me nce kudret ve kuvvet sosyalistlerin Imaktadirlar. Bu sayede esası ve bün re Elmadağından, Kusunlardan ve *aîr nafiini koruyacak vasıtalara malik olma Uerinde idi. Gerek Almanyada ve ge esi çok ku\ vetli olan Fransız cemaati reden toplanan sulan intizam alhna aldıı hiçbir zaman mümkün olamıyacaktır. •ek Îtalyada Büyük Savaştan sonra ge akikaten bir tezelzül ve sallanma man lar ve bugün kâfi derecede yeni ve E Î en ilk senelerde, sosyalistler hâkim bir arası irae etmektedir. Bunun içindir ki Îngiltere Deniz Bakankişehire su verilmektedir. /aziyette idiler ve bu da pek tabiî idi. îşte bu hal aynen Îtalyada ve Al ığı, Japonlann müsavat dileklerine Çünkü sosyalizm akını ta ötedenberi manyada olduğu gibi Fransada da maSonra 63.000 lira daha verilmiştir. kat'iyyen mümaşat edemiyecek vaziyettemevcuddü, bu kurum teşkilâtını yap us bir hareketin başlamasına sebeb Bu da son zamanlarda Çubuk barajm dir. mıştı ve şeflerin emri altında munta oldu. Fransada da keşmekeşlerden bıkdan getirilecek sular ve onun filitresi için zam saflarını yürütmekte idi. O zaman mış olan halkm ruhî halinden istifade verilmiş paradır. ar faşizmden daha ne haber ve ne de etmek istiyenler bulundu. Bunlar da Bükreş 14 (A.A.) Rumen ajan Moskova 14 (A.A.) Voks taraEvvelâ, bu su işleri müdîri umumîligîîser vardı. etraflanna gerek sokaklann serseri ve fından Moskovada tertib edilmekte olan sindan: ne Holandalı bir ecnebi getirilmiş ve buSosyalistler, savaştan yıpranmış, u müteharrik unsurlannı ve gerek du Saylavlar Kurulunda, Romanya ile Türk resim sergisi Sovyet efkân umumisanmış, bıkkın çıkmış olan tarihî düş rumdan memnun olmıyan eski muha nun diğer bir ecnebi ile keşif ve tetkiki neSovyet Rusya arasmdaki münasebetler yesini yakından alâkadar etmektedir. manları burjuvaziyi kolaylıkla şaşırt ribleri topladılar ve birçok namlarla ticesinde şımdiki barajm bulunduğu yere Voks, muhtelif şahıslardan ve teşki hakkında, Georges Bratians tarafından tılar. Bilhassa savaştan mağlub ola birçok teşekküller yaptılar. baraj yapmak için iki milyon yedi yüz kürak ölmüş, dökülmüş, tahammül edilesorulan muhtelif suallere cevab veren lâtlardan birçok mektublar almaktadır. Bu teşekküller arasında en mühimmi sur bin lira kadar bir para tahmin ve bir Ankara 14 (Telefonla) Muğla mez sulh zincirlerile elleri, ayakları !roix de Feu denilen sabık muharib Dış Işleri Bakanı Titülesko, hükumet na Bu mektublarda resim sergisi hakkında müteahhide ihale edilmiştir. ılar gecesi bu akşam Halkevinin büyük bağlanmış olan Almanya ve yahut sa ler teşekkülüdür. Bu teşekkülün başınmma beyanatta bulunarak demistir ki: afsilât istenmektedir. Gazeteler de bu Şimdi yalnız bu barajdan su almaralc « 16 teşrinievvel 1935 tarihli res abda iptidaî malumat vermektedirler. alonunda emsalsiz bir neş'e ve heyecan aştan görünüşte galib olarak çıkmış da, miralav de Laroque bulunuyor. Bu filitre edilmesi kalmışhr. mî tebliğde mevzuubahs olan vaziyet, Resim sergisi Moskova Sovyet merkezi kaynağı oldu. Salonu hıncahmç daldu ve fakat hakikatte mağlub kadar ezil zatın da ilk işi sosyalistlere harb ilânı Öyle tahmin ediyorum kl, onömuzderanlar arasında Muğla saylavlan, birçok miş ve buna rağmen diğer galibler ka oldu. Sosyalistler de kendi taraflann bugün de avnidir ve bundan da anlaşı nin büyük salonunda açılacaktır. dar mükâfat görmemiş ve binaenaleyh dan Front Commun namı altında bir ki sene filitre havuzlanna istediğimiz kaiaylavlanmız, Ankarada bulunan Muğlacağı gibi, Sovyet kuvvetlerinin RomanMoskova radyosunda Türkiye alı ve Egeliler ve birçok güzide davet yas ve inkisara uğramış îtalya gibi teşekkül yaparak mukabelede bulun dar su alabileceğiz. yadan geçebilmeleri hakkında hiçbir için temril Şimdi Yansenin plânına gore, AnKailer bulunuyordu. Geceye Istiklâl mar memleketlerde, sosyalistler halkın ru mağa karar verdiler. müzakere yapılmış değildir. O günden bugüne kadar, her ihtifal, ra şehri 150 bin nüfuslu olacakh. Biz ile başlandı. Bundan sonra Ziraat ht halinden istifade ederek kolaylıkla Moskova 14 (A.A.) Moskova Sovyet Rusya ile mütekabil yardım Öne atıldılar. 1 her millî bayram ve âyin, bu iki züm bu nüfustan daha fazlasınm su îhtiyacmi büyük operasında bu ayın 18 inde Tür Fakültesinden Milâslı Necmi bu toplanesasma davanan bir muahede müzakere Atıldılar ama, ne esaslı bir şey yapa enin birbirile müsellâhan çarpışmala bu baraidan temin edebileceğimizi, fennî ınm ruhunu anlatan çok güzel bir söy lerine girişilmemistir. Böyle bir muahe kiye için Karmen operası oynanacak ve bildirler ve ne de devamlı ve kuvvetli n için bir bahane olmuştur. Birçok şe malumata göre söylüyorum. Muvaffak ev verdi. Necmi bu söylevi sırasmda idenin bir gün gelip te aktedileceğini de peranm izahatı türkçe olarak verilecekBaşmuharririmiz Muğla meb'usu Yunus bir hükumet kurabildiler. Bilginin, tec hirler ve hatta köyler, bu gibi çarpış olduk diyebiliriz. Yani arzettiğim diger bilmiyorum. Fakat şunu soylemek isterim ir. Büyük tiyatro artistlerile birlikte maların şahidi oldular. )ir takım işleri de yaphktan sonra AnkaNadinin bu yüksek ve neş'eli toplantıda rübenin, mümaresenin devlet işlerinde ki bu gibi muahedeler ittifak telâkki olu Türkiyeyi ziyaret etmiş olan yüksek arnekadar mühim olduğu ve yalnız sokak Tabiî bütün bu haller, arsıulusal mü anın su ihtiyacı halledilmiş olacaktır. bulunmasına mani olan rahatsızlığım, sevnamazlar. Bunlar, Milletler Cemiyeti tist Bayan Maksokova da Karmen ro kütlelerinin sayısına güvenerek iş yap him roller oynıyan ve dahüde de bir Spor meydanının da suya ihtiyacı vargilerile birlikte bildiren telgrafım okudu. mak imkânı olmadığı bir daha sabit ol çok mühim ekonomik ve sosyal mese paktı taahhüdlerinin tatbik mevkiine kon ünü oynıyacaktır. Tam bu sırada salona girmekte olan du. Bu memleketlerde sosyalistlerin i leler ile karşüaşan Fransız hükumetinin dır. Bunun ihtiyacı için de 125 bin lira masından doğarlar. arkadaşımız Mekki Said söz alarak de eri atılmalan, yalnız içinden çıkılmaz prestiji üzerine tesir etmekten hali kal kadar bir paraya ihtiyac vardır. Bu işleri Avrupanm en kanşık bir mıntakasın yaparken Heyeti Vekilede arkadaşlar bir diki: mazdı. bir anarşi, bir hercü merc doğurdu. da Romanyanın kendi sulh vazifesinde noktaya temas ettiler. Spor sahası gu Biraz evvel telefonla gorüştüğüm tşte faşizm bu anarşi ve bu hercü Nihayet Laval hükumeti, parlman muvaffak olması için Romanya dış siya Başmuharririm, bu toplantıda behemehal mercin doğurduğu bir hâdisedir. öyle dan fevkalâde salâhiyetler alarak bir zel yaDildı. Fakat diğer taraf cöl vaziyesasmın büyük güdücülerin bize bıraktıbulunarak aziz hemşerilerine selâmlan denilebilir ki, faşizm sosyalizmin bir Decret Lois ile yani kanun mahiyetini tinde kaldı. Bir fedakârlık yapılarak buğı dersleri hatırhyalım. Izleri bugün behaiz kararname ile silâh taşımağı ve nun da bir ?ekle konulmasını istediler. nı yüksek sevgi ve saygılarile bildirmemi veledi gayrimeşruudur. nim tarafımdan takib edilen bu büyükleBilhassa Maliye Vekili arkadaşımız Ta kadim Yunaniler zamanmdanberi, sokaklarda izinsiz tecemmu ve nüma Ankara 14 (Telefonla) îstasyon istedi, arzediyorum.» rin yapıcılıktaki vecizelerinin, takibin yiş gibi hareketleri menettü daha ziyade arzu ettiler. Himmet ettiler, Arkadaşımızm bu sözleri üzerine Bay diktatörlüğün bu gibi kargaşalıklardan den bugünkü büyük Romanya icin çı arkasında 300 küsur dönümlük yer al çıktığı bir kaidedir. Kadim Yunaniler Fakat bu hükumet şimdi büyük bir arzulan bize daha fazla cesaret verdi. mış olan (Ankara Bahçeli Evler Koo Necmi, Muğlalılann büyük hemşeris kan vecize şudur: «Şarkta sulh,' Dnies bu tarzda işbaşma geçmiş olanlara Ty mesele karşısmdadır. Sosyalist fırkası, Onun için 600 bin lira kadar bir para peratifi) mimar Yansen ile görüşmele Yunus Nadinin bu sevgi ve alâkasma ran admı verirlerdi. Bulanmış olan iç hükumetten faşist kurumlarının dağı terde sulh.» konuldu. Yansenin plânma göre, buramn karşı duyulan samimî hislerin tercüman timaî bünyeler kendi içinden bir ta tılmasmı taleb ediyor. Halbuki faşist Titüleskonun soylevî, istisnasız bütün rini bitirdi. daha fazla bir parava ihtiyacı vardır. olacak sözler söyledi ve çok alkışlandı kım varlıklar yaratıyorlar ki tahavvül ler ve bilhassa miralary de Larok kenpartiler tarafından şiddetle alkışlanmış Profesör Yansen bu inşaahn plânlaFakat biz biraz tadil ettirerek 56 vuz Gencler bundan sonra millî türküler söy ve tebdili kıyafet ede ede nihayet dilerinin cumhuriyetçi olduklarını ve br. bin lica ile bir göl ve onun etrafında lâzım nnı üzerine almıştır. înşaata ilkbaharda lediler. Harman dalı şarkısile Zeybek bugün muhiti avuclan içine alıyor ve cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa için olan bir takım tesisatı yapacağız. Istasyonbaslanabilecekrir. Şimdilik 150 evle ara oynadılar. Bergama şarkısile de Zeybek Yanlış kesilen vergiler istedikleri yerlere sürüklüyorlar. Gö sosyalistlere karşı geldiklerini iddia eyollar, mekteb, spor sahası, karakol oynandı. Ve nihayet Muğla zeybeği şid rülüyor ki bunun için yas ve inkisara dip duruyorlar. Bunlar milyonlarca sa dan bu taraf a olan kısım bu suretle tanzim Ankara 14 (Telefonla) Hayvan edilmiş olacaktır. înşallah onümuzdeki se»ağlık zabıtası kanunu mucibince itlâf e küçük bir Hâl gibi umumî mebani yapı detli alkışlar arasında seyredildi. Ve bı uğramış muhiti okşamak, ona ümid ver bık muharibleri ihtiva eden kurumla ailevî toplantıdaki eğlentiler çok sıcak ve mek, onun arzularmı ve meyillerin rınm kanuna tevfikan kurulmuş oldu ne istasyon da bitecektir ve bu suretle bu dilen hayvanlara mukabil sahiblerine lacaktır. tatmin edecek vaidlerde bulunmak ki ğunu ileri sürerek dağıtılması için hiç saha da temiz ve modern bir vaziyete girverilen tazminatlarla damızlık boğalanna Diğer taraftan Sümer Bank mernur samimî bir hava içinde devam etti. fayet ediyor. Cemaatlerin bu ruhî ha bir sebeb olmadığını ve tersine olarak miş bulunacaktır.» 1 îyi bakan köylülere ıslahı hayvanat ka lan da aralarında 50 kişilik bir ev kooletini istismar edecek ambisyö, ikbal cumhuriyet için tehlikeli olan sosyalis nunu mucibince verilen teşvik mükâfatla perarifi yapmak üzere teşebbüslere geçperest insanlar her muhitte bulunur kurumunun dağıtılması lâzım geldiğin nndan bazı yerlerde vergi kesilmekte ol mişlerdir. Nasıl ki îtalyada ve Almanyada bulun iddia ediyorlar. idugu anlaşılmıstır. Vergiyi kesenler muAtina 14 (Özel) Parti liderlerile du. Bunlar etraflannda serseri ve avaParlman ise bu iki cereyan arasındî Parti Genyönkurulu dün Ankara 14 (Telefonla) Buraya re dolaşan müteharrik sokak unsurla Vazene vergisi kanununun A fıkrasma isbulunmaktadır. Sağ taraf fırkaları, d( konuşmalanna devam eden Başbakan gelmiş olan Ikinci Umumî Müfettiş Ge rmı, harbden geri gelerek işsiz kalmı Laroku tutuyor, sosyalist fırkası ise ak Demircis dün de Terakkiperver partisi litoplandı tfnad etmektedirler. Halbuki bu fıkranın neral Kâzım Dirik müfettişliği alâkada ve binaenaleyh aç karnının kaygusil sine hareket ediyor. son kısmında (Herhangi bir unvanla oderi Kafandarisle görüşmüştür. Kafan Ankara 14 (A.A.) C. H. Partis eden işler dolayısile muhtelif Vekâletlerl öteye beriye atılan eski muharibler: Iursa olsun yapılmış ve yapılacak hizmet Genel Sekreterliği bildiriyor: Şimdi hükumeti kurtaracak fırka daris iç siyasanm normal durumu al görüşmektedir. Kâzım Dirik bu arad kolaylıkla başlanna topladılar. Herriotun riyaset ettiği radikal sosya ması için hemen parlamentonun feshile mukabili tediyat) kaydi vardır. 14/12/1935 günü toplanan C. H Sağlık Bakanile de göçmen işleri hak listlerdir. Fakat radikal sosyalistler a yeni seçim yapılmasmı ve bu seçimde Maliye Bakanlığı hükumetce itlâf e Partisi genyönkurulu, Partinin iç işleri İlk işleri tabiatile, onlardan evvel izkında temaslarda bulunuyor. Diğer ens rasmda da tam bir ittifak mevcud de nisbî usul tatbikile beraber daha evvel sedihamlara hâkim olmak istemiyen, ikch'len hayvanlar için para verilmesinin bu ve verilecek kış konferanslan hakkında pektörlüklerde olduğu gibi Trakyada d ğildir. Şimdiye kadar Herriot bu fır tidar ve hükumetin arkasından koşan çim teftiş heyetlerinin ıslahı icab ettiğini hayranlann yerine digerinin ikame edıle görüşler yapmıştır. daimî bir ekonomik müşavir bulundurul sosyalistleri ortadan kaldırmaktı. Bun kayı arkasınca sürüyerek Lavali tuta bilmesini temin maksadile, mükâfatlann bilmiştir. Fakat, Staviski işinde, Laval söylemiştir. ması takarrür etmiştir. ların bu hareketi, sosyalistlerden ürk Yeni plâneristlerimiz gayesi de teşvik olduğunu yoksa bu paraAhali Partiri gazetelerinin taraftarlarından birçok paralar almış müş, korkudan büzülmüş ve bir yan Çinde durum Iarm bir hizmet mukabili verilmediğin Moskova 14 (A.A.) Koktebe: olan Chantemps ve Daladier gibi sabık nefriyatt Pekin 14 (A.A.) Pekindeki Japoı çekilmiş burjuvaziyi memnun etti. Bur Başveküler ve fırkanın ikinci reisler tasrih ederek bunlardan muvazene vergisi yüksek plânterizm mektebinde tahsillerin Atina 14 (özel) Ahali partisine kuvvetleri adına söz söylemeğe salâhi juvazi tarafından alkışlandılar, teşvii sosyalistlerin fikirlerine iştirak etmek kesilmemesini alâkadarlara bildirdi. bitiren 8 Türk genc plânteristi, Mosko mensub bazı gazeteler hükumete karşı edildiler ve yardım gördüler. îşte o gün yetli zat, Pekinde dün toplanan süe. tedirler. Bunların onlarla beraber îdarei Hususiyelere bağlı va merkezi Aero Kulübü kurslannı takib konferansın kuzey Çindeki Japon kuv den itibaren Alman ve İtalyan sokak rüvecekleri tahmin olunmaktadır. yü şiddetli neşriyat yapmağa başlamışlar dır. Bu gazeteler «Hükumet parlamenetmek üzere bugün buraya gelmiş, durak vetlerinin artması meselesile meşgu lannda ardı arası kesilmez bir sır müesseseler Fakat gene öyle sanıhyor ki Herrio toyu feshederse halkm hürriyetini ve kanlı çarpışmalar başladı. Nihayet fa olduğunu söylemiştir. Antara 14 (Telefonla) Belediye ta Türkiye Büyük Elçiliği memurlaril Bazı süel Japon çevenleri bu kuvvet şistler hâkim oldular, sokaklarda v fırkanm büyük ekseriyetini kendisilı haklannı elinden almağa teşebbüs etmij îdarei hususiyelere bağlı olarak ticarî ga Assoaviakin tayyare teşkilâtı memurlan lerin artmasını istemektedirler. Şimd meydanlarda öldürülmiyen sosyalistler, beraber yürütebilecektir ve Lavale al olacaktır» demektedirler. salâhiyetler: ye kadar hiçbir karar verilmemiştir. menfalara Camp de Concentrationlars mış olduğu fevkalâde ye takib eden müesseselerin ticarî yıllan tarafından karşılanmışlardır. Atina 14 (Özel) Başbakan De istimal ederek Fransayı bu keşmekeş hazîran başından mayıs sonuna kada mircis Ahali partisine verdiği cevabm pek Ierden kurtarmak fırsatını verecektir. geçecek devre olmak üzere kabul edil sarih olduğunu, nisandan evvel yeni se Hakikatte Fransada, ne faşist ve nc miştir. Sebebi de bu gibi müesseselerin çimin yapılması imkânı bulunmadığıra de sosyalist diktatörlüğünün kurulmas hesablannı ve bütçelerini bağlı olduklan imkânı yoktur. Fransa ne İtalyaya v gazetecilere söylemiştir. fdarenin vaziyetine uydurmak durumunda ne de Almanyaya benzer. Orada p e Japonyada mühim bir îstifa bulunmalandır. ^ çok kan dökülebilir, fakat diktatörlü Tokyo 14 (A.A.) Gazeteler, Meclisî$ Ingilizler, Japonlara müMemlekete muzır olmamak için, merkezlerinin savat esasını kabul etmimasraflarma yapacakları iştirak şekil yeceklerini bildirdiler ve hududu tayin edildi Merkezleri dışarıda olan ecnebi şirketler » Londra Deniz konferansında SOSYALIZM ve FASIZM Yazan : Ahmed Ağaoğlu Ankaranm su işi hallediliyor Yapılan işler hakkında Ali Çetinkayanın verdiği izahat n nı Romanya Rusya münasebatı Moskovada Türk resim sergisi Titülesko diin Romanyanın siyasasmı anlattı Sergi şimdiden büyük bir alâka uyandırdı Muğla gecesi Ankarada dün geceki toplantı çok parlak oldu Ankarada inşaat Prof. Yansen bunlarıda üzerîne aldı General Kazım Dirikîn Ankarada temasları Yunanistanda durum SkO Hoptmanın idamı Trenton 14 (A.A.) Küçük Lindbergin katili Hoptman, önümüzdeki ayın son nısfmda kat'î olarak idam edilecektir. Hâkim Trenchard, bu babdaki idam karannı imzalamıştır. Akdenizden aynlan îngiliz harb gemileri CerJelitarık 14 (A.A.) Hood ve Re hown kruvazörlerile 12 nci Distroyeı filotillâsı 10 günlük bir seyahatten son ra buraya dönmüşlerdir. kurulamaz. Sonra, Fransada sağlam düşünce denilen şey gayet müessirdir. Er son dakikada gene o hâkim olur. Binaenalevh Fransanm geçirdiği keşmekeş Ierden kolaylıkla kurtulacağını bekle mek lâzım gelir AHMED AĞAOGLU Haşiye: Bu yazı bitmişti ki telgraf aylık tatilden sonra ilk kere ve gayet müteheyyiç şartlar içinde toplanan parlamentoda Lavalin büyük bir ekseriyetle itimad almış olduğu haberini tebliğ etti. e has başkanı Baron Ikkinin sıhhî sebeb' ler dolayısile istifa ettiğini yazıyorlar. Gazeteler, sağ cenah partilerinin Baron Ikkive meşrutî telâkkilermin çok a liberal oluşundan dolayı çatmakta olduklan hatırlatıyorlar. Devlet tahvilleri, paran için en sağlam ve en kârh yatırım yeridir. Ulusa! Ekonomi ve Artırtn» Korumu Yurtdaş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog